1
z 15. júna 2022,
ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 27b ods. 9 sa slová „30. júna 2022“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2022“.
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
3