Príloha 2  
Financovanie verejnoprávnych médií vo svete  
Správa kultúrneho výboru britského parlamentu sa zaoberá aj otázkami financovania  
verejnoprávnych médií v meniacom sa demografickom prostredí mediálneho trhu. Z údajov  
tejto správy vyplýva, že trendom v rámci EÚ je odklon od tradičného modelu úhrady  
koncesionárskeho poplatku naviazaného na TV prijímač smerom ku koncesionárskemu  
poplatku viazanému na domácnosť/individuálnu platbu napr. formou dane (napr. Nemecko,  
Fínsko) alebo poskytnutím štátnej platby (napr. Holandsko, Rumunsko). Dôvody pre túto  
zmenu sú rôzne: rast prístupu k TV a rádiu inými spôsobmi ako TV (napr. PC, tablet) –  
neaktuálnosť konceptu koncesionárskeho poplatku naviazaného na TV prijímač, free-riding  
(diváci sledujú verejnoprávne médiá bez toho, aby za ne platili, vymožiteľnosť a ťažkosti pri  
výbere poplatkov, legitímnosť výberu poplatkov či nespokojnosť občanov so službami  
verejnoprávneho média. Modely financovania nesú v sebe viaceré oblasti, ktoré treba  
adresovať: udržateľnosť, t. j. otázka, či model financovania zabezpečí stabilné a adekvátne  
financovanie verejnoprávneho média, politická závislosť: otázka, do akej miery a na základe  
čoho sú vlády schopné/ochotné determinovať rozpočty verejnoprávnych médií, legitímnosť  
otázka, aký z modelov je sympatický verejnosti, resp. získa dôveru verejnosti.  
Fínsko: daň z verejnoprávnych médií (fyzické osoby staršie ako 18 rokov platia ročne do 163  
EUR v závislosti od ich príjmov, fyzické osoby, ktoré zarábajú menej ako 14 000 EUR ročne,  
túto daň neplatia. Právnické osoby so zdaniteľným ročným príjmom aspoň 50 000 EUR platia  
túto daň na úrovni 140 EUR a 0,35 % zo zdaniteľného príjmu presahujúceho 50 000 EUR,  
Nemecko: koncesionársky poplatok (individuálna domácnosť) na úrovni 18,38 EUR mesačne.  
Koncesionárske poplatky platia aj podnikateľské subjekty.  
Holandsko: využívanie modelu financovania zo strany štátu (Správa kultúrneho výboru  
britského parlamentu)  
Česká republika: koncesionársky poplatok pre domácnosti aj firmy. V roku 2021 sa vo výročnej  
správe Českej televízie k téme uvádza, že otázka financovania médií verejnej služby naďalej  
zostáva nevyriešená. Hrozba výrazného obmedzenia služieb poskytovaných divákom medzi  
rokmi 2023 a 2024 je preto reálnou. Nie je možné očakávať, že po poslednom zvýšení  
koncesionárskeho poplatku pred 13 rokmi bude ČT schopná naďalej rozvíjať svoju činnosť  
a zvyšovať jej kvalitu. Pravdepodobný vývoj, pri zachovaní súčasnej výšky poplatku, je opačný.  
1