Daniel Živica:  
Projekt riadenia a rozvoja  
Rozhlasu a televízie Slovenska  
V Bratislave 27. mája 2022  
2
RTVS s najvyšším štandardom pre nás všetkých  
Som priateľom postupných zmien, nie  
revolúcií. Ponúkam cestu transpa-  
rentného a kvalifikovaného riadenia,  
zrozumiteľne komunikovaných a po-  
liticky nestranných manažérskych  
rozhodnutí s najvyšším možným  
štandardom. Nie je to prázdna ponuka,  
je podporená skúsenosťami s vedením  
pobočiek nadnárodných korporácií,  
kde som spolupracoval s kolegami  
z Londýna, New Yorku, Paríža alebo  
Varšavy. Ponúkam otvorené a efek-  
tívne riadenie RTVS, ktoré si bude  
vážiť prácu vlastných zamestnancov,  
a bude im vytvárať čo najlepšie a dlho-  
dobo udržateľné podmienky pre ich  
každodennú profesionálnu prácu.  
V ére verejnoprávnych médií nebola nikdy predtým dôležitejšia inovatívna  
stratégia riadenia a rozvoja RTVS, ako teraz v roku 2022.  
Stratégia riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska má čo najlepšie slú-  
žiť cieľovému publiku v Slovenskej republike. Okno príležitosti na zmenu vo  
vízii, koncepcii a stratégii vedenia RTVS sa práve otvára.  
Úloha nového manažmentu RTVS je ambiciózna a zároveň dlhodobo dosiahnu-  
teľná, skutočná. Chceme byť rešpektovanou a prirodzene obľúbenou,  
atraktívnou verejnoprávnou službou, určujúcou vysoký štandard práce, tvorby,  
žurnalistiky v tradičných, digitálnych aj sociálnych komunikačných kanáloch.  
Zmysel existencie a poslanie RTVS  
Zvyšujeme úroveň porozumenia k sebe navzájom, medzi sebou v spoločnosti a  
svetu, ktorý nás obklopuje.  
Zmysel existencie určuje dlhodobý rámec presahujúci funkčné obdobie generál-  
neho riaditeľa a manažment tímu, vysvetľuje, prečo vlastne RTVS existuje a aké  
je jej poslanie. Zmyslu existencie a poslaniu musia dobre porozumieť všetci za-  
mestnanci, ale aj občania, politické, ekonomické, kultúrne i športové autority.  
Zmysel existencie stanovuje zákon č. 532/2010 Z. z. o RTVS v znení neskorších  
predpisov a je vymedzený najmä paragrafom 2 a 3 zákona.  
3
 
 
Zmysel verejnoprávnych médií pre demokratickú spoločnosť je v ich  
nezávislosti od politických vplyvov, v kvalitnom spravodajstve a publicistike,  
inteligentnej zábave, podpore domácej filmovej, dokumentárnej i animovanej  
tvorby, moderných vzdelávacích programoch pre čo najširšie publikum,  
detských programoch, športových prenosoch, náboženskom vysielaní.  
RTVS robí to, čo súkromní vysielatelia nikdy robiť nebudú.  
Hodnoty RTVS  
Sme spoľahliví. Sústreďujeme sa na naplnenie zmyslu a poslania RTVS nezá-  
visle od aktuálnej módy či chvíľkových spoločenských trendov a trendov  
sociálnych médií.  
Podporujeme kreativitu a vytvárame priestor na realizáciu nového, neobyčaj-  
ného a atraktívneho. V najvyššej možnej kvalite.  
V centre pozornosti riadenia vždy stojí náš zamestnanec. Prioritnou vnútornou  
úlohou manažmentu je podpora zamestnancov v ich úsilí, kompetenciách, pro-  
fesionálnom a osobnom rozvoji.  
Uvedomujeme si, že spoločne, naprieč organizačnými úrovňami, dokážeme viac,  
lepšie a správnejšie.  
Hodnoty vypovedajú o tom, čo je podstatné pre RTVS ako národnú, verejno-  
právnu, mediálnu a kreatívnu inštitúciu, ktorú tvoria, utvárajú a reprezentujú jej  
zamestnanci. Hodnoty nám pomáhajú v pocitovej orientácii a navigácii, či už ide  
o posúdenie etických otázok, v prípade zložitých, zlomových rozhodnutí, ale aj  
pri plnení bežných denných úloh. Hodnoty tvoria pevný základ a akýsi maják  
pre internú pracovnú kultúru organizácie. Hodnoty umožňujú uskutočňovať  
a neustále potvrdzovať zmysel existencie a poslanie RTVS.  
Smerovanie  
Smerujeme k inovácii reflektujúcej zmeny v digitálnom priestore, vychádzame  
však z podstaty RTVS ako etablovanej národnej a kultúrnej inštitúcie. Máme na  
pamäti len to najlepšie, najkvalitnejšie a spoločensky prospešné, čo je v našich  
silách a schopnostiach.  
RTVS už nebude spoločníkom len v aute, kuchyni či obývačke, bude so svojimi  
divákmi všade, kde bude s nimi ich smartfón. S reláciami, ktoré budú pre tento  
priestor pripravené na mieru.  
4
 
 
ť dlhodobých záväzkov manažmentu RTVS  
voči verejnosti  
RTVS je služba verejnosti, ktorá pravidelne prispieva na jej fungovanie a je pra-  
videlným odberateľom jej služieb. Preto je našou povinnosťou občanom  
Slovenskej republiky jasne povedať, k čomu sa zaväzujeme.  
I. záväzok verejnosti: RTVS poskytuje pohotové, presné a nestranné  
spravodajstvo, diskusné a publicistické relácie.  
Každý redakčný obsah a mediálny výstup musí spĺňať najvyšší dosiahnuteľný  
redakčný štandard, ktorý je kvalitou porovnateľný s úrovňou v mediálne najslo-  
bodnejších krajinách sveta.  
RTVS v rámci tvorby redakčného obsahu zabezpečuje takú hĺbku analýz,  
pohľadu do problematiky a udalostí, ktorý rozpoznateľne prekračuje kvalitu  
priemeru komerčných médií na Slovensku, vrátane tlače a digitálnych webov  
so zameraním na spravodajstvo.  
Manažment RTVS vytvára také podmienky pre prácu redakcií, reportérov, ko-  
mentátorov a moderátorov, ktoré kvalitou prekračujú bežný štandard práce  
komerčných slovenských médií.  
Záväzok č. I podporuje slobodu prejavu v médiách, aby dobre nastavený štan-  
dard rozpoznávala slovenská verejnosť na národnej a regionálnej úrovni,  
naprieč celou spoločnosťou. RTVS informuje o činnosti štruktúr Európskej únie  
a Transatlantického spoločenstva a ďalších medzinárodných štruktúr a organi-  
zácií, ktorých členom je Slovenská republika. Merateľnými ukazovateľmi tohto  
záväzku je rastúca informovanosť verejnosti a aktivizácia občianskej spoloč-  
nosti.  
II. záväzok verejnosti: RTVS podporuje vzdelávanie etkých  
bez rozdielu.  
RTVS každému, kto má záujem, pomáha v ďalšom vzdelávaní sa prostredníc-  
tvom prístupného, zaujímavého a inšpiratívneho obsahu. Dôraz kladie na deti  
a tínedžerov. Toto je cieľová skupina, ktorá postupne odchádzala od obrazoviek  
a klasických prijímačov rozhlasového signálu, my pôjdeme za nimi do ich digi-  
tálneho priestoru.  
5
 
V rámci neformálneho vzdelávania určeného pre všetkých, s úlohou celoživot-  
ného vzdelávania, tvoríme a vysielame v kategóriách programov:  
Dokumentárne filmy, vzdelávacie programy, vedomostné kvízy a súťaže  
Prenosy a záznamy z kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných pred-  
stavení aj v jazyku národnostných menšín  
Šport a športová výchova mládeže a detí  
Náboženské programy  
RTVS v rámci tvorby a vysielania vzdelávacích programov a obsahu aktívne vy-  
tvára funkčné partnerstvá na verejnoprávnej a súkromnej úrovni.  
V rámci programovej štruktúry jednotlivých médií prihliada na všetky cieľové  
skupiny, dostupnosť a sledovanosť tohto programového typu a optimalizuje na-  
sadenie vzdelávacích programov, aby poskytovali čo najväčší zásah  
a frekvenciu zásahu zvolených cieľových skupín. Zároveň tieto programy šíri aj  
na svojom webovom sídle a sociálnych sieťach.  
III. záväzok verejnosti: RTVS tvorí, publikuje a vysiela s ambíciou  
najkreatívnejších, najkvalitnejších a ľahko rozpoznateľných  
mediálnych služieb  
RTVS určuje štandard práce a kvality v rôznorodých žánroch a vytvára čo naj-  
širšiu ponuku služieb pre poslucháča a diváka. Manažment RTVS sa inšpiruje  
a vzdeláva o najnovších trendoch a postupoch tvorby, dramaturgie a výroby ob-  
sahu inde v Európe – či už je to BBC, nám fyzicky blízke ORF a ČT, alebo sú to  
médiá vytvárajúce mediálne prostredie s najvyšším rankingom slobody v kraji-  
nách na severe Európy, akou je napríklad nórska NRK. Služby RTVS musia byť  
pre poslucháča a diváka rozpoznateľné, či už z pohľadu dlhodobej, stúpajúcej  
kvality výstupov cez vnímanie a rozpoznanie značiek RTVS cez kvalitu verej-  
noprávnosti. V praxi bude pre nový manažment rozhodovacou mantrou to, čo je  
„prospešné pre verejnosť“.  
Manažment RTVS v záujme tohto záväzku podstupuje a akceptuje kreatívne ri-  
ziká. Neustále sa pokúša o netradičné a inovatívne riešenia.  
IV. záväzok verejnosti: Podpora rozmanitosti skupín a vzájomného  
porozumenia  
RTVS prispieva k rozvoju a porozumeniu rôznych občianskym skupinám a ko-  
munitám. Otvorená a pravidelná komunikácia medzi RTVS a zástupcami  
komunít, zväzov, združení, neziskových organizácií atď. bude samozrejmosťou.  
Výsledkom tejto obojstranne užitočnej komunikácie bude aj program vo vysie-  
laní, ktorý bude reflektovať čo najviac z toho, čo sa deje v spoločnosti.  
6
V. záväzok verejnosti: RTVS podporuje kreativitu, autorský, kultúrny  
ekosystém a výrobu programov a obsahu na Slovensku.  
Prvou rovinou záväzku je súbor potrebných krokov na optimalizáciu interného  
riadenia a neustáleho vyhodnocovania správnosti a účinnosti procesov vo vý-  
robe programov a obsahu RTVS. Spoločenskú objednávku je možné vnímať už  
dlhšie. Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej Správe o výsledku kontroly 2021 –  
zmluvné vzťahy zistil a odporučil: „RTVS musí zabezpečiť transparentnú súťaž  
námetov a ich nezávislé posúdenie zohľadňujúce princípy verejnoprávnosti, ale  
aj hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. V kontexte týchto zistení by mala  
RTVS revidovať a upraviť interné normy.“  
Druhou rovinou záväzku je spoločenská úloha RTVS vyvárať nové, transpa-  
rentné príležitosti a rámcovať motivujúce prostredie pre slovenských autorov,  
umelcov, žurnalistov, kreatívcov, študentov, vzdelávacie inštitúcie. Ide o komu-  
nity, združenia a asociácie profesionálov v oblasti autorskej kreativity,  
celonárodnej a regionálnej výroby programov, v menšej miere o dokonalú exe-  
kúciu licencovaného obsahu.  
Rozhlasové a televízne spravodajstvo, diskusné  
relácie, publicistika  
Vždy sa hovorilo, že spravodajstvo RTVS je výkladnou skriňou verejnoprávnej  
televízie. Zďaleka nie vždy ňou bolo. Aj v uplynulom funkčnom období sa spra-  
vodajstvo nevyhlo hromadnému odchodu redaktorov z televíznej i rozhlasovej  
časti. Naznačuje to problém v personálnom manažmente a širšej vnútornej kul-  
túre a vzdelávaní zamestnancov a redaktorov. Nevyhnutne sa prenáša do  
kvality programu, spravodajského produktu RTVS a má to pomalý, ale isto veľký  
vplyv na hodnotu značky inštitúcie a jej dôveryhodnosť.  
Veľkosť kruhu predstavuje sledovanosť v počte divákov  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O 5 minút 12  
2022  
O 5 minút 12  
2019  
Správy RTVS  
2022  
Správy RTVS  
2019  
0
0
5
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
Podiel na diváckom trhu v percentách (%)  
Graf porovnáva výkon hlavných spravodajských programov v období 2019 a 2022.  
Správy RTVS ako aj O 5 minút 12 ukazujú, že o spravodajstvo RTVS je vysoký a stabilný  
záujem. Obe relácie musíme chápať ako baštu diváckej lojality a výkladnú skriňu spra-  
vodajského verejnoprávneho produktu s počtom divákov v priemere tesne pod 200-tisíc,  
a to už v konkurencii vysielania prime time spravodajstva komerčných staníc.  
Rastúci počet divákov relácie O 5 minút 12 na priemerných 360-tisíc v tomto roku uka-  
zuje strategickú dôležitosť pravidelného vysielania v optimálnom časovom okne  
programovej štruktúry. Čísla sú povzbudivé pre ďalšiu programovú stratégiu a tvorbu  
nového typu žánru, najmä dennú spravodajskú info show, ktorú podrobnejšie riešime v  
časti Programová stratégia projektu.  
Zdroj dát grafu: PMT/Kantar Slovakia” a copyright “(c) PMT, s. r. o. 2004 2022  
8
 
Spravodajstvo RTVS, najmä jeho televízna časť, mala v predchádzajúcom období  
kolísavú úroveň, subjektívne sa mohlo zdať, že moderátori diskusných relácií  
pôsobili neisto, čo spätne dolieha na spravodajské a redakčné tímy, ktoré si  
svoju prácu snažia robiť na najvyššej možnej profesionálnej úrovni.  
Kroky v spravodajstve RTVS v personálnej rovine:  
Pracovníci spravodajských redakcií (a to všetky zložky) potrebujú istotu stálych,  
nie živnostenských zmlúv, priestor na vzdelávanie a ďalší odborný rast. Dlho-  
dobo je zanedbaná pozícia editorov, je ich málo a nemajú dostatočné  
kompetencie. Tieto pozície bude potrebné výrazne posilniť.  
Kroky v organizačnej rovine:  
Už na prvý pohľad je zjavné, že v spravodajstve RTVS nevyužili dostatočne spo-  
jenie kedysi Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Iné takéto spoločné  
verejnoprávne organizácie (napríklad ORF, ZDF, ARD, BBC...) majú lepšie predví-  
danie, plánovanie a pokrývanie spravodajských udalostí. Vo vysielaní RTVS sa  
neraz stáva, že na obrazovke vidíme tri mikrofóny s logom RTVS. Pritom by sta-  
čil jeden, redaktor by nahrávku následne zdieľal na spoločné cloudové úložisko,  
z ktorého by si to editori stiahli a spracovali. Práve na tomto mieste, ktorému sa  
v mediálnej praxi hovorí aj „úzke hrdlo“ alebo lievik, je vidieť nedostatok kvali-  
fikovaných a skúsených editorov, ktorí rozdelia prácu, vedia ju skontrolovať  
a doplniť o časti, ktoré redaktor priamo na mieste nemohol mať k dispozícii.  
Je preto nevyhnutné vybudovať spoločnú spravodajskú redakciu RTVS  
s editormi pre rozhlas, televíziu, web a sociálne siete. Bude to najväčšia  
spravodajská redakcia v slovenskom mediálnom priestore s pomerne  
kvalitným technickým vybavením.  
RTVS sa musí dostať vo väčšej miere na inteligentné zariadenia, ktoré má už  
v podobe smartfónov väčšina obyvateľov Slovenskej republiky.  
Kroky v programovej rovine:  
Vývoj sledovanosti spravodajských relácií všetkých televízií svedčí o neustá-  
lom pretláčaní sa o pozíciu lídra v časovom okne hlavných spravodajských  
relácií dostupných na televíznom trhu. Čo tento boj o pozornosť a dôveryhodnosť  
robí ešte ťažším, je, že slovenský divák i poslucháč sa medzitým už zmenil na  
neúprosne gramotného digitálneho a mobilnými aplikáciami vybaveného zá-  
kazníka lokálnych aj globálnych mediálnych služieb.  
Správy od producentov konkurenčných mediálnych obsahov nosia so sebou  
v smartfónoch, rovnako ako informácie zo sociálnych sietí, ktoré im podsúvajú  
algoritmy.  
9
RTVS musí zmeniť svoje webové aktíva, aby „nepreklápalo“ svoje raz použité  
obsahy, ale tvorilo nové. Čo najrýchlejšie, komplexné a nestranné.  
Pracovníci všetkých zložiek spravodajstva RTVS majú odborné predpoklady,  
aby vedeli vytvoriť najlepší spravodajský web v slovenskom mediálnom pries-  
tore. Dobrou propagáciou na sociálnych sieťach sa dá výrazne zvýšiť  
sledovanosť a počúvanosť spravodajského a publicistického obsahu RTVS bez  
toho, aby si diváci či poslucháči zapli prijímače.  
Z provizórnej :24 je potrebné veľmi rýchlo vybudovať naozaj spravodajskú tele-  
víziu, s lepším technickým zázemím a medzinárodnou spoluprácou krajín  
združených v EBU tak, aby sa nahradilo často chýbajúce zahraničné spravodaj-  
stvo. Podobne to je aj so spravodajstvom z regiónov, viac informácií by sa malo  
dostávať aj do hlavných spravodajských relácií.  
Diskusné relácie, v televízii aj rozhlase, potrebujú dôrazných moderátorov, pou-  
žívanie archívnych obrázkov a zvukov vo vysielaní a tím, ktorý pripravuje  
podklady pre moderátorov tak, ako je to v zahraničí zvykom.  
Z televíznej časti RTVS sa takmer úplne vytratila investigatívna publicistika,  
ktorá jednoznačne patrí k programom verejnoprávnych televízií. Je nutné ju ob-  
noviť a vyhradiť jej zodpovedajúci priestor. Rovnako je úlohou RTVS komentovať  
dianie u nás aj vo svete. Relácia Českej televízie 148 hodín, ktorá je súčasťou ne-  
deľného večerného prime time v Českej televízii, by mohla byť dobrou  
inšpiráciou.  
Rozhlasová časť RTVS na konci svojich relácií často uvádza, že si reláciu mô-  
žeme vypočuť v archíve alebo na podcaste. Nie je to pravda, podcast je  
samostatný žáner, ktorého tvorbu RTVS zanedbala, a dnes je pre ňu jedným  
z hlavných ohrození. Preto si musí RTVS vybudovať vlastnú redakciu, kde na  
svojom webovom sídle a prostredníctvom verejne dostupných aplikácií bude  
ponúkať vlastné podcasty na rôzne témy – politické, ekonomické, zahranično-  
politické, športové, vedu a techniku, motorizmus atď. Okrem toho nie je dôvod  
neposkytnúť priestor a podporu tým tvorcom podcastov, ktorí ich robia na  
vlastné náklady, majú kvalitný obsah, ktorý bude pre RTVS prínosom.  
RTVS 24 aj RTVS Šport akoby boli na okraji záujmu marketingu RTVS – mini-  
málna propagácia ich programu na iných televíznych a rozhlasových okruhoch  
RTVS, málo reklamy a sponzoringu. Je nutné využiť napríklad skúsenosti  
a prax Thomson Reuters Foundation – vzťahy a financovanie/fund raising na  
základe partnerstiev a členstiev v organizáciách, sieťach a asociáciách.  
10  
Kroky smerom k verejnosti:  
Televízne a rozhlasové spravodajstvo musí byť otvorené verejnosti nielen tým,  
čo, ako a kedy vysiela, ale aj tým, že si ktokoľvek bude môcť objednať exkurziu  
do priestorov RTVS, kde sa budú môcť koncesionári pozrieť, akým spôsobom ve-  
dia byť ich peniaze užitočné. Takáto prax je vo väčšine európskych  
verejnoprávnych médií. Zamestnanci RTVS musia tiež organizovať stretnutia  
s divákmi a poslucháčmi – tak, ako to bežne robia hoci aj spisovatelia či špor-  
tovci. Týmito krokmi sa RTVS stane ešte viac otvorenou a transparentnou  
inštitúciou, ktorá si váži svojich divákov, poslucháčov – koncesionárov.  
Návštevnosť spravodajských webov. Obdobie apríl 2022 Zdroj: IABMonitor, IAB Slovakia  
Volebné roky pre RTVS  
Roky 2022 2024 budú pre Slovensko a tým aj RTVS vyslovene volebnými  
rokmi. Povinnosťou manažmentu RTVS je vytvoriť profesionálny priestor pre  
spravodajstvo, publicistiku a diskusné relácie, a tým umožniť, aby ľudia v RTVS  
mohli robiť svoju prácu profesionálne a kvalitne.  
V zmysle I. a IV. záväzku verejnosti musí byť ambíciou RTVS nielen pohotovo a  
nestranne informovať o politickom dianí, ale spoluvytvárať pocit spolupatrič-  
nosti a zodpovednosti spoločnosti, ktorý patrí k predvolebnému a volebnému  
dianiu. Aby sa voliči mohli rozhodnúť so všetkou zodpovednosťou voči sebe, svo-  
jej rodine a aj krajine, potrebujú dostatok profesionálnych, a tým dôveryhodných  
informácií i analýz. Je povinnosťou RTVS, spolu s kvalitnou a profesionálne  
moderovanou diskusiou, takéto výstupy vo vysielaní ponúkať.  
RTVS nevstúpi do predvolebného boja ako obhajca a propagátor niektorých  
strán či ideologických smerov, ale ako kvalifikovaný, dobre informovaný  
a nestranný sprievodca predvolebným aj povolebným dianím.  
Pre RTVS je mimoriadne dôležité vedieť, že voľby do vyšších územných celkov  
(VÚC) a komunálne voľby sa v roku 2022 budú konať prvýkrát spoločne a vo-  
lebné obdobie orgánov VÚC sa predĺži na päť rokov.  
V roku 2017 počas volieb do samosprávnych krajov RTVS odvysielala takmer 51  
hodín programu. Na projekte participovalo viac než 120 interných zamestnan-  
cov RTVS a dlhodobo spolupracujúcich externých spolupracovníkov. Z pohľadu  
spravodajských redakcií bola kapacita v priebehu času postupne redukovaná,  
no pre nadchádzajúce voľby je to minimálna kapacita, ktorú je nevyhnutné pro-  
jektovať a plánovať. Pre toto obdobie je už teraz nutné posilniť výrobné  
a redakčné kapacity v regiónoch.  
V roku 2024 sa stretnú hneď tri zásadné celospoločenské volebné udalosti – par-  
lamentné voľby, voľby prezidenta/-ky republiky a voľby do Európskeho  
parlamentu.  
Povinnosť informovať obyvateľov Slovenska má RTVS určenú zákonom, no  
ambíciou vysielateľa verejnej služby je zaujať žánrami, kvalitou ich realizácie,  
a tým prispieť k aktivizácii a informovanosti voličov.  
Dá sa predpokladať aj záujem zahraničnej verejnosti, a tým aj televíznych štábov  
a iných zahraničných reportérov. RTVS v dostatočnom časovom predstihu po-  
núkne partnerom z EBU pomoc a súčinnosť pri ich práci. Okrem reputačného  
benefitu je to pre RTVS aj finančný benefit.  
12  
 
RTVS sa v roku 2024 stane na slovenskom trhu jednoznačným lídrom a  
trendsetterom v predvolebnom a povolebnom spravodajstve a publicistike,  
ponúkne diskusné relácie s najlepšími a rešpektovanými odborníkmi, ktoré  
budú viesť kvalifikovaní, nekompromisní a zároveň nestranní moderátori.  
Pri príprave takého vysielania budeme úzko spolupracovať s Radou RTVS a Ra-  
dou SR pre vysielanie a retransmisiu. Pravidlá predvolebných diskusií  
prerokujeme ešte pred ich schválením Radou RTVS aj s predstaviteľmi politic-  
kých strán, ktoré sa zúčastnia volieb do NR SR a EP a všetkými prezidentskými  
kandidátmi a ich tímami.  
Účasť na komunálnych voľbách v rokoch 1990 2018  
Športové vysielanie  
Televízny kanál Šport RTVS začal vysielať iba v decembri 2021. Výkon stanice  
preto zatiaľ nemá veľký zmysel analyzovať a už vôbec nie kritizovať. Skúsenosti  
z rozbehu podobných staníc ukazujú, že verejnoprávne športové vysielanie má  
svoje pevné miesto v mediálnom priestore, ponúka možnosti inovácie a zatrak-  
tívnenia televízneho produktu. Rozbeh vysielania kanálu Šport do plného  
výkonu bude trvať tri až štyri roky.  
Z pohľadu programovej ponuky je najväčšou slabinou športovej časti RTVS ná-  
kup licencií na jednotlivé športové podujatia. RTVS zaspalo v čase, keď sa  
o exkluzivitu verejnoprávnych televízií starala EBU.  
„Doba trhu“ RTVS zaskočila a prišla o mnohé zaujímavé podujatia a športové  
disciplíny, kde sa darí slovenským športovcom – stačí príklad tejto zimy a Petry  
Vlhovej. Nový manažment RTVS vytvorí novú riadiacu pozíciu pre športové  
vysielacie práva a športové partnerstvá.  
Úlohou novej štruktúry je v prvom rade expertíza a dokonalá orientácia na trhu  
so športovými prenosovými právami. V druhom kroku vytvorenie stratégie at-  
raktívnych sponzorských a partnerských balíčkov pre zadávateľov a mediálne  
agentúry, ktorá bude generovať zmysluplné a stabilné príjmy pre kanál Šport a  
RTVS.  
RTVS musí byť aj pri „malých“ športoch a mládeži. Povzbudí ambície menej ko-  
mercionalizovaných častí športu. RTVS by mala plniť rolu centra vysielania  
a komunikácie medzi športovými klubmi a asociáciami, pomáhať im zviditeľ-  
ňovať sa a pomáhať im získavať sponzorskú a reklamnú podporu od  
zadávateľov, a tak vytvárať možnosti financovania menších športov a ich sú-  
ťaží. Dobrým príkladom bola v tomto kontexte úloha talianskej RAI, ktorá  
musela povinne vytvárať vysielací priestor pre menšie športy a miestne špor-  
tové asociácie, a tým vlastne zabezpečiť pridanú hodnotu pre príjmy dotknutých  
klubov a asociácií.  
Podobne ako pri spravodajstve prirodzené očakávanie je, že RTVS bude etaló-  
nom športového žánru. Smerom dovnútra, živé športové vysielanie predstavuje  
krst ohňom pre celý redakčný a výrobný tím. Zároveň poskytuje možnosti na  
testovanie a zavádzanie najnovších prenosových aj štúdiových technológií.  
Núti to televíziu premýšľať viac marketingovo a produktovo smerom k divákovi  
a jeho lojalite, ale aj smerom k zadávateľom reklamy. Športové vysielanie je cen-  
ným vnútorným zdrojom pre inováciu a posun RTVS vpred.  
14  
 
Veľkosť kruhu predstavuje sledovanosť v počte divákov  
18  
16  
14  
12  
10  
8
MS Hokej  
Maximálne  
hodnoty 2022  
Zjazdové lyžovanie  
január 2022  
Tipos Extra Liga  
Apríl 2022  
6
Zjazdové lyžovanie  
marec 2022  
4
2
Zimná olypiáda  
prenosy primere 2022  
0
0
5
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
Podiel na diváckom trhu v percentách (%)  
Graf na dátach za rok 2022 ukazuje, aký silný a divácky potenciál majú  
kľúčové sezónne športové udalosti a sviatky. Dáta nás upozorňujú na  
dôležitosť zaistenia programovej štruktúry živých prenosov, a  
budovania diváckeho návyku a kvalitného zážitku.  
Denné živé prenosy ZOH v Pekingu vo februári tohto roku prinášali  
stabilných 100-tisíc divákov, aprílová Tipos Extra liga 205-tisíc divákov.  
Výzvou je zaistenie vysielacích práv na veľké športové udalosti a série.  
Pre dlhodobý a stabilne rastúci výkon napriek nepriazni trhu s  
vysielacími právami zohrajú rozhodujúcu rolu stredne veľké aj menšie  
športy, dostupnosť ich vysielania na mobiloch, IPTV aplikáciách a  
vysoko hodnotená divácka a poslucháčska skúsenosť s kvalitným  
redakčným spracovaním udalostí. Pri správne zvolenej stratégii, najmä  
v rokoch 2023 a 2024, pokladáme rozvoj športového kanálu naďalej za  
skutočne dosiahnuteľný.  
Zdroj dát grafu: PMT/Kantar Slovakia” a copyright “(c) PMT, s. r. o. 2004 2022  
15  
Stratégia programovej štruktúry RTVS  
Vzhľadom na rozsah vysielacej plochy RTVS, záväzky plynúce z aktuálnych  
plánovacích procesov vlastnej tvorby a akvizícií, ciele programovej štruktúry  
bude nový manažment napĺňať postupne, evolučne, a nie revolučne. S pozna-  
ním detailov, skutočnosti a potenciálu celej organizácie.  
1. Sprehľadnenie dramaturgie a pracovná skupina RTVS pre autorov  
Vzťah RTVS a autorskej komunity, združení a asociácií na Slovensku je kľúčo-  
vým prvkom a vždy aj citlivým aspektom spoločenskej pridanej hodnoty RTVS.  
Práca s námetmi a rýchlosť tvorivého procesu výberu námetu a jeho finalizácie  
ostáva zároveň jedným zo zásadných kritických zistení aj podľa Správy  
k zmluvným vzťahom RTVS NKÚ z roku 2021, podľa ktorej „RTVS nepostupovala  
pri výbere šiestich programov podľa Smernice o príprave programov“ a „ná-  
sledné posúdenie Dramaturgickou radou nebolo možné vyhodnotiť, pretože  
zápisnice zo zasadnutí tejto rady RTVS nevyhotovovala a nepreukázala tak do-  
držanie procesov nastavených v Smernici o príprave programov“.  
Autori musia vedieť, ako sa s ich námetmi v RTVS ďalej pracuje.  
RTVS vytvára férový priestor  
Producent  
Ponuka  
Producent  
Ponuka  
zadanie/objednávka  
Výber námetu  
Producent  
Ponuka  
a produkcie  
Súbehy  
RTVS  
Centrálne  
riadenie  
vyhodnotenie/feedback  
programov  
vzájomná komunikácia  
16  
 
Prvým krokom k náprave zisteného stavu je dôsledne a čo najrýchlejšie začať  
dodržiavať schválené interné predpisy a procesy vymedzené štatútmi RTVS. Dô-  
sledne, čo najrýchlejšie a v každom jednotlivom námete postupovať procesy  
Centrálneho registra námetov, frekventovaného posudzovania a výberu náme-  
tov Dramaturgickou radou, a tiež posudzovanie vybraného programu  
Programovou radou RTVS s evidenciou transparentnej odozvy priamo k auto-  
rom námetov. Na osi Centrálny register námetov Dramaturgická rada RTVS  
Programová rada RTVS Výroba programu je nutné doplniť a sprehľadniť pro-  
cesy pre doplnenia, úpravy a výrobu už pokračujúcich sérií, vysielaných alebo  
zmluvne zaistených programov.  
Dôležité je sprehľadnenie cesty námetu Centrálnym registrom námetov, umož-  
niť autorovi námetu mať neustály prehľad, čo sa s námetom deje na báze  
zlepšenia elektronického systému Centrálneho registru námetov a jeho techno-  
logického napojenia na interné dramaturgické procesy RTVS.  
Druhým krokom je aktívny prístup RTVS k autorskej komunite, združeniam a  
asociáciám na Slovensku. Pracovná skupina RTVS pre autorov zabezpečí ožive-  
nie, pravidelnú komunikáciu a aktivačný plán pre vysoké umelecké školy,  
autorské zväzy, producentské združenia, vrátane kontaktu s reklamnými a kre-  
atívnymi združeniami. Dôležitým aspektom je neustále získavanie spätnej  
väzby z týchto sektorových inštitúcií, vývoj a dotváranie vízie a práce Drama-  
turgickej a Programovej rady RTVS.  
Cieľom týchto krokov je transparentný, férový, nespochybniteľný a prekvitajúci  
ekosystém pre tvorbu námetov, pre výber námetov a výrobu programov. Tento  
ekosystém vytvára, kontroluje a zodpovedá zaň riadiaci interný tím RTVS.  
2. Podpora tvorby námetov a pracovná skupina pre ich tvorbu  
Pamätáte si ešte celosvetový sociálny fenomén juhokórejskej série Squid Game  
z dielne obsahovej platformy Netflix? Pamätáte si na Slovensku veľmi rezonu-  
júcu katastrofickú fikciu a komédiu Don´t look up s hviezdami Leonardom  
Di Capriom a Jennifer Lawrenceovou? Oba príklady programových titulov sú dá-  
tumovo nedávne, vlastne čerstvé, keďže ide o časový rámec z jesene a Vianoc  
roku 2021. A predsa, zároveň sa zdajú titulmi z dávnej minulosti, keďže náš  
denný prísun impulzov zo sociálnych fenoménov sa vývojom mediálnych a ko-  
munikačných kanálov iba zväčšuje.  
Práve zrýchlenie vyhľadávania rezonujúcich tém, impulzov a „hajpov“ v spo-  
ločnosti, analyzujúc trendy a inšpiráciu u nás, ale aj inde v Európe, mapovanie  
poslucháčskych a diváckych trendov a tiež zrýchlenie informačných a komu-  
nikačných tokov medzi dramaturgiou RTVS a autorskou sférou je kľúčové.  
Obnova a posilnenie samého začiatku interného dramaturgického procesu v na-  
sledujúcom kroku umožní kvalitnejšiu a dobre informovanú diskusiu  
s autorskou komunitou a vzájomnú inšpiráciu.  
17  
Najmä pre druhú polovicu funkčného obdobia nového manažmentu RTVS bude  
dôležitou úlohou pozmeniť a zrýchliť prácu na osi prvotný impulz námetu – ide-  
ový koncept námetu. Kritériom procesu by mala byť aktuálnosť a realistické  
možnosti pretvoriť nový trend do námetu a úspešnej programovej realizácie.  
Zdroje inšpirácie sú všade okolo nás, vo vnútornom prostredí RTVS, nielen v  
mysliach zamestnancov dramaturgie a tvorby, ale aj v externom prostredí. Ob-  
rovskou výhodou dnešnej digitálnej doby je, že túto inšpiráciu vieme čerpať aj  
zo skúmania a rešeršovania digitálnych platforiem a digitálnej komunikácie či  
sociálnych médií. Z týchto výskumných, digitálnych dát vytvoríme pravidelne  
a hravo aktualizované skríningy spoločenských nálad, trendov, reflexie spolo-  
čenských a komunitných problémov, či už na Slovensku, alebo vo svete.  
Pracovná skupina RTVS pre námety tieto interné výstupy prediskutuje a vyhod-  
notí s partnermi na strane autorských združení a asociácií.  
3. Žánrové novinky a ambície RTVS v novej tvorbe a spravodajstve  
Okrem spravodajstva a publicistiky, hraná tvorba, dráma/fikcia, veľká a malá  
zábava tvoria základ programovej štruktúry v záujme opakovaného získavania  
diváckej pozornosti. Oba makrožánre budujú divácky návyk, a tým aj pozitívne  
vnímanie a dôveru v RTVS.  
Veľké zábavné programy sú konkurenčnou protiváhou na televíznom diváckom  
trhu. Napríklad titul Milujem Slovensko je obľúbený a úspešný zábavný formát,  
otáznou sa stáva dlhodobá životnosť s ďalšími sezónami vysielania. Pre veľké  
zábavné programy je výhodné využívať overené licencie, naopak tzv. malá zá-  
bava vytvára škálu príležitostí pre domácich tvorcov a ich námety. Príkladom  
sú panelové shows na aktuálne rezonujúce témy fungujúce aj na mladšieho di-  
váka.  
Pre programovú stratégiu RTVS 2022 2027 sú najviac prínosné nasledovné  
žánre, v poradí podľa záujmu nového manažmentu:  
1. Denná talk show so zameraním na žáner info show. Názorové disku-  
sie na aktuálne aj naliehavé spoločenské témy a politické dianie.  
Tento typ chýbajúceho žánru a programu je nutné od začiatku vytvá-  
rať s princípmi poctivej žurnalistiky.  
2. Denný hraný seriál v rámci realistickej fikcie, ktorý prirodzeným spô-  
sobom zobrazuje bežné situácie, problémy a riešenia pre bežných ľudí.  
3. Docusoap reflexia a dokumentaristika s prvkami drámy aj zábavy,  
reflexia a predstavenie povolaní, remesiel, života komunít a ich ľud-  
ských príbehov a osobností.  
4. Reality show – žáner typický a azda aj sprofanovaný komerčnými TV  
stanicami. Vkusný variant námetu a realizácie reality show, ktorá pri-  
spieva ku kultúre, národnej hrdosti a tiež reflexii regiónov Slovenska.  
Za pozornosť stojí licencovaný remake úspešných verejnoprávnych ti-  
tulov v zahraničí.  
18  
4. Žánrové trendy vo verejnoprávnom priestore  
Zloženie programovej štruktúry a programové stratégie verejnoprávnych vysie-  
lateľov v Európe ilustrujú, že najväčšiu plochu tvoria makrožánre  
informácie/spravodajstvo a makrožáner info show (pre vysvetlenie, tento mak-  
rožáner sa delí na info reality shows, denné talk shows a news shows, ktoré sme  
už spomínali).  
V prepočte  
na  
minúty  
v štruktúre  
vysielania  
BBC  
tvoria  
informácie/spravodajstvo polovicu vysielacieho času, nasleduje info show so  
štvrtinou času a napokon fikcia/dráma tvorí približne desatinu odvysielaných  
minút tvorby.  
V kontraste s tým, napríklad pri španielskej verejnoprávnej televízii RTVE do-  
minuje fikcia/dráma s polovicou vysielaného času, a informácie/spravodajstvo  
približne 40 % času, a makrožáner info show je v úzadí s piatimi percentami mi-  
nutáže.  
U nás špecificky zamerané žánre chceme verejnosti sprístupňovať práve cez  
spájajúci prvok, a tým je porozumenie javom a trendom. Napríklad v prípade ná-  
boženstva by mohlo ísť o docusoap, ktorý by približoval a predstavoval  
povolania, život a osobnosti s náboženským životným poslaním.  
Skvelým príkladom vysielania pre deti sú verejnoprávne koncepty u našich su-  
sedov napríklad rakúskej ORF.  
Zjavným trendom v Európe sú magazíny objavujúce sa na začiatku vysielania,  
ranné shows. V kontraste so zvyklosťami u nás, španielska RTVE využíva  
ranné časové pásmo na diskusný a spravodajský magazín s orientáciou na po-  
litické dianie.  
Talk shows sa v programových štruktúrach vyskytujú na škále od najserióznej-  
ších podôb v rámci spravodajstva až po najviac uvoľnené a humorné formy.  
Veľkou inšpiráciou uvoľneného typu talk show môže byť The Graham Norton  
Show so záberom na pop kultúru a osobnosti z oblasti filmu, divadla a hudby.  
19