TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY  
2.0.2027  
Projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu  
a televízie Slovenska v rokoch 2022-2027  
PhDr. Jaroslav Rezník  
Bratislava 2022  
1
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
OBSAH:  
ÚVOD  
3
5
VÝCHODISKÁ A SÚVISLOSTI  
7
RTVS PO 5 ROKOCH  
16  
SÚČASNÝ STAV FINANCOVANIA  
21  
23  
HISTORICKÝ VÝVOJ TELEVÍZNEHO TRHU  
DOMINANTY PROJEKTU RTVS 2022-2027  
ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PROGRAMOVEJ STRATÉGIE  
NOVÉ MÉDIA RTVS  
25  
TELEVÍZNE PROGRAMOVÉ SLUŽBY  
ROZHLASOVÉ PROGRAMOVÉ SLUŽBY  
NÁRODNOSTNÉ VYSIELANIE  
37  
38  
VLASTNÉ VZDELÁVANIE PROFESIONÁLOV  
40  
TECHNIKA RTVS A JEJ ĎALŠÍ TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ  
47  
49  
STRATEGICKÁ VÍZIA OBNOVY VÝŠKOVEJ BUDOVY V MLYNSKEJ DOLINE  
ZÁVER A RESUMÉ  
2
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
ÚVOD  
Uvažovanie nad ďalším rozvojom slovenského verejnoprávneho vysielateľa nemožno začať  
inak, ako pripomenutím historických súvislostí a okolností, ktoré ovplyvnili vývin nášho  
mediálneho priestoru v uplynulom štvrťstoročí. Hneď na úvod treba jasne a zreteľne  
konštatovať, že to boli roky búrlivé, poznačené neskúsenosťou, z ktorej pramenili mnohé  
omyly a prešľapy, ktoré museli byť naprávané často v chvate, pod tlakom a opäť nedôsledne  
a nesystémovo.  
Je síce pravda, že duálny systém televízneho i rozhlasového vysielania a z neho vyplývajúci  
vznik konkurenčného prostredia, ktoré je aj v mediálnom segmente katalyzátorom kvality  
a kreativity, sa v Slovenskej republike podarilo legislatívne ukotviť veľmi skoro – boli sme  
jednou z prvých postsocialistických krajín, kde sa to udialo – cena, ktorú za to zaplatili  
verejnoprávne médiá, bola však vysoká. Vznik duálneho systému vysielania sprevádzalo  
množstvo nesystémových legislatívnych, ale aj personálnych zmien, nezmyselne okliešťujúcich  
verejnoprávne médiá v ich činnosti. V prípade Slovenskej televízie to viedlo takmer k jej  
zániku, v prípade Slovenského rozhlasu to bol vyčerpávajúci súboj o udržanie dlhoročného  
kreditu. To, čo sa však za uplynulých tridsať rokov nezmenilo, je chronický stav  
podfinancovania verejnoprávnych médií, či už fungovali pod názvom Slovenská televízia,  
Slovenský rozhlas alebo v posledných dvanástich rokoch pod názvom Rozhlas a televízia  
Slovenska. Výnimočným slovenským paradoxom zostáva fakt, že čím nejasnejšie  
a nesystémovejšie financovanie verejnoprávne médiá majú, tým vyššie sú nároky  
a očakávania elít na ich výkon. Paradoxne, práve tých elít, ktoré sa celé desaťročia nevedia  
dohodnúť na vytvorení logického a jasného systému financovania, hoci ten je základom  
každého dlhodobého rozvoja tak významného spoločenského fenoménu, akým verejnoprávne  
médiá nesporne sú. V tomto kontexte treba zvlášť oceniť snahu, vôľu a obetavosť všetkých  
pracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorí s buldočou zaťatosťou denne napĺňajú svoje  
poslanie pri procese tvorby a distribúcie pravdivých a overených informácii, ale aj pri  
formovaní princípov slobodného myslenia a uvažovania v časoch, ktoré sú poznačené  
spochybňovaním takmer všetkých a všetkého. Ak teda dnes Rozhlas a televízia Slovenska  
3
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
požíva vysokú mieru dôvery svojich poslucháčov, divákov a čitateľov, je to práve vďaka jeho  
zamestnancom, ktorí rozumejú faktu, že pre formovanie úspešnej, vzdelanej, kultivovanej  
a zdravo sebavedomej spoločnosti je verejnoprávny vysielateľ kľúčovou entitou v najširšom  
slova zmysle.  
Som presvedčený, že nasadenie a entuziazmus, s ktorým zamestnanci RTVS a ich  
spolupracovníci pristupujú k svojmu poslaniu, bude v krátkom čase natoľko inšpiratívny, že  
pozitívne zasiahne aj tie spoločenské entity, ktoré môžu rozhodovať o tom, že verejnoprávny  
vysielateľ sa bude môcť posunúť o level vyššie, pretože to bude na zásadný prospech celej  
krajiny. Nechýba k tomu veľa.  
Predkladaný projekt je kontinuálnym pokračovaním snaženia, ktoré som spolu s tímom mojich  
kolegov realizoval v uplynulých piatich rokoch a výsledkom ktorého je najlepší stav Rozhlasu  
a televízie Slovenska od jeho vzniku v roku 2010 vo všetkých kľúčových parametroch.  
Pracovali sme systematicky, vieme čo sa nám podarilo, vieme, čo je rozpracované, vieme, kam  
má inštitúcia smerovať, aby to bolo všeobecne spoločensky osožné. Všetkým preto patrí moje  
poďakovanie a úcta za ich prácu, cenné rady, ktorými som sa riadil, i za to, že svoje  
profesionálne pôsobenie spojili s rozvojom segmentu verejnoprávnych médií.  
4
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
VÝCHODISKÁ A SÚVISLOSTI  
TRENDY A VPLYVY NA MEDIÁLNOM TRHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
Uplynulo päť rokov od chvíľ, keď som v roku 2017 napísal a na verejnú diskusiu predložil svoj  
Projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska pod názvom „Paradox výberu  
2.0.2022. Situácia na mediálnom trhu i v spoločnosti bola vtedy - vzhľadom na udalosti  
a situácie, s ktorými sme konfrontovaní za uplynulé dva roky - takmer nezaujímavá, ak  
použijem hyperbolu, až idylická. Za posledné dva roky sa všetko zmenilo, globálny beh udalostí  
a ich vplyv na vývoj komunikačných a informačných technológii dospel tak ďaleko, že  
dominantnou úlohou dneška nie je ďalší rozvoj paradigiem komunikácie, ale budovanie  
systémov na obranu pred ich zneužívaním.  
Dominantné udalosti a tendencie, ktoré treba pri riadení a rozvoji RTVS v nasledujúcich piatich  
rokoch brať do úvahy:  
1. Svet sa naďalej zmieta v „post-truth“ období a východisko z neho hľadá metódou „pokus-  
omyl“. Emócie vyhrávajú nad faktami. Umelo vyvolané excesy bývajú zámienkou na  
spochybnenie celých systémov, ktoré boli roky paradigmami vzorcov správania.  
2. Existencia online sveta je dôležitejšia ako svet samotný. Interakcia medzi reálnym svetom  
a online priestorom začína fungovať reverzne. Penetrácia populácie internetom dosiahla  
také rozmery, že sme sa prestali zamýšľať nad tým, ako by svet fungoval, keby internet  
jedného dňa skolaboval.  
3. Komunikácia na sociálnych sieťach začína vyhrávať nad priamou medziľudskou  
komunikáciou. Ľudia uprednostňujú takú selekciu informácií, ktoré sú v súlade s ich  
hodnotovým nastavením, iným sa vyhýbajú alebo ich dogmaticky spochybňujú. To má za  
následok devastáciu princípov serióznej racionálnej polemiky, ktorá bola základom  
rozvoja spoločnosti.  
5
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
4. Sila tradičných médií klesá. Prvotnú distribúciu a finálnu podobu informatizácie prevzali  
na seba sociálne siete, ktoré však o sebe tvrdia, že médiami nie sú, a preto nemusia  
dodržiavať žiadne pravidlá.  
5. Ľudia primárne registrujú a vnímajú tituly a heslá v mobiloch. Schopnosť ľudí prečítať  
koncentrovane viac ako dvesto slov dramaticky klesá.  
6. Mladá generácia prijíma informácie takmer výhradne pomocou pohyblivých obrázkov  
v mobiloch, statické prijímače sú nezaujímavé. Úlohu vodcovských osobností v online  
priestore na seba preberajú excentrickí zabávači, ktorí popri infantilných „výzvach“ sú  
schopní masovo ovplyvňovať aj základné hodnotové nastavenie svojho publika.  
7. Verejné inštitúcie a ich najvyšší predstavitelia informujú o závažných udalostiach  
primárne prostredníctvom sociálnych sietí, tradičné médiá používajú až na následné  
utvrdenie a zdôvodnenie podávaného posolstva.  
8. Spoločnosť sa začína obávať, že nezvláda nastavovať pravidlá spravovania obsahu, ktorý  
sa vďaka technologickému pokroku šíri na exponenciálnom princípe. Všetko, čo môže byť  
zneužité, bude zneužité.  
9. Populácia starne, európska zvlášť, menia sa vzorce správania ľudí.  
10. Po takmer storočí je ľudstvo opäť konfrontované s reálnymi globálnymi problémami:  
klimatická hrozba, globálna pandémia, vojna na Ukrajine.  
Toto všetko sú skutočnosti, ktoré RTVS musela v procese svojej dennej existencie a produkcie  
reflektovať. Dokázala na ne aktuálne reagovať, ba čo viac, musí sa pokúšať o nastolenie  
vlastnej paradigmy, založenej na triezvom a racionálnom uvažovaní, pretože práve ono sa  
v konečnom dôsledku od verejnoprávneho vysielateľa očakáva prioritne.  
6
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
Racionalitu v strategickom uvažovaní si RTVS musí uchovať aj v situáciách, keď sú na ňu  
kladené čoraz vyššie legislatívne nároky bez akéhokoľvek systémového finančného nastavenia  
ich krytia. Treba jasne povedať, že za uplynulé obdobie štát nielenže nezlepšil systém  
financovania RTVS, ale oslobodením dôchodcov a ďalších skupín od akéhokoľvek platenia  
koncesionárskych poplatkov – predtým tieto skupiny platili 50% hodnoty koncesionárskych  
poplatkov; teda 2,32 EUR mesačne – ešte zhoršil pozíciu Rozhlasu a televízie Slovenska  
v mediálnom prostredí Slovenska. Na druhej strane  
- od posledného navýšenia  
koncesionárskeho poplatku ako základného zdroja financovania RTVS v roku 2003 uplynulo  
19 rokov, čo je fakt, ktorý svedčí o jednoznačnej potrebe jeho zvýšenia tak, ako je to zachytené  
aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky z roku 2020: „Vláda SR považuje  
Rozhlas a televíziu Slovenska za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti  
k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však v dlhodobom horizonte  
a najmä v európskom kontexte značne poddimenzovaný. Vláda SR preto príjme také  
legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej zákonných  
úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality  
programov či prieniku od oblasti nových mediálnych služieb. Vláda zváži zavedenie nového  
finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania verejnoprávnosti  
a nezávislosti RTVS.  
Domnievam sa, že je najvyšší čas tieto slová premeniť na skutočnosť. Slovenský kultúrny  
priestor a RTVS ako jeho pilier si to určite zaslúžia.  
RTVS 2022 STAV PO PIATICH ROKOCH  
Po piatich rokoch práce manažmentu sformovaného v roku 2017 sú v RTVS zrealizované alebo  
rozbehnuté všetky projekty a ciele zadefinované v dokumente „Koncepcia riadenia a rozvoja  
RTVS a programovej služby 2018 – 2022“, ktorý vychádzal z mnou predloženého projektu  
„Paradox výberu 2.0.22“. Víziou verejnoprávnej RTVS do roku 2022 bolo stať sa „okamžite  
rozoznateľnou entitou fungujúcou v novozadefinovanom technologickom prostredí  
a rozvíjajúcou sa multiokruhovou stratégiou (slovo, hudba, obraz, zvuk) s jasne  
charakterizovateľnými programovými výstupmi na všetkých platformách“.  
7
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
Manažment RTVS vďaka svojej práci dokázal túto ambíciu naplniť a RTVS sa stala opäť  
významnou informačnou, kultúrnou a normotvornou inštitúciou pre všetky skupiny  
obyvateľstva a po prvý krát vo svojej histórií aj multikanálovým verejnoprávnym strategickým  
vysielacím domom.  
Cestou k dosiahnutiu tejto méty bolo systematické dodržiavanie troch princípov v konaní  
zamestnancov RTVS:  
1. Hodnotový princíp: založený na konzervatívnej morálke, liberálnej ekonomike a sociálnej  
nadstavbe.  
2. Generačný princíp: založený na generačnej solidarite, úcte k práci našich predkov  
a vytváraní programov pre dôstojnejší a bohatší život občanov v jeseni ich života.  
3. Princíp rozvoja segmentu nových médií a ich systémové začlenenie do portfólia RTVS  
v snahe zvýšiť vzdelanosť, informovanosť a rozhľadenosť všetkých, predovšetkým však  
najmladšej generácie doručovaním obsahov RTVS do prenosných koncových zariadení.  
Vďaka tejto jasnej a principiálnej stratégii, pretavenej do jasného plánu, sa päť rokov práce  
manažmentu RTVS dokázalo pretaviť do viditeľných výsledkov aj v prostredí politických zmien,  
pandémie COVID-19, stále systémovo nedoriešenej otázke financovania RTVS a v súčasnosti  
aj vojnového konfliktu priamo za hranicami Slovenska. Za kľúčové splnené míľniky a úlohy  
v rokoch 2017 – 2022 považujem nasledovné skutočnosti, ktoré tu uvádzam preto, lebo ich  
pomenovanie je dôležité pre lepšie pochopenie cieľov vízie RTVS pre roky 2023 – 2027. Na ich  
základoch bude pokračovať kontinuálny rozvoj RTVS v ďalších rokoch.  
1. Vyrovnaný a rozvojový rozpočet 2017 – 2022  
RTVS od roku 2018 dokázala trvalo a každoročne hospodáriť s účtovným ziskom.  
Zefektívnila svoju výrobu (internú aj externú), nastavila nový systém riadenia nákladov  
(controlling). Dokázala znížiť náklady na minútu odvysielaného programu pri  
stúpajúcom ratingu sledovanosti. Tak si vytvorila finančné predpoklady na spustenie  
ďalších televíznych vysielacích okruhov.  
8
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022  
TAJOMSTVO ROVNOVÁHY 2.0.2027. PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
2. Zníženie investičného dlhu  
Zásadne znížila obrovský vnútorný investičný dlh, dokázala zrekonštruovať kľúčový  
výrobný areál, ktorý bol v havarijnom stave a obnovila areál v Mlynskej doline, objekt  
rozhlasovej pyramídy (v týchto mesiacoch sa po štyridsiatich rokoch realizuje nový  
náter rozhlasovej pyramídy), zrekonštruovala štúdiá i v Banskej Bystrici. Takmer 50  
rokov neboli zásadne opravované objekty, kde prebieha tvorba programov, kde je  
zázemie pre technológie, ale aj v mnohých prípadoch úplne nevyhovujúce  
administratívne priestory pre zamestnancov RTVS. Boli vykonané rozsiahle stavebné  
rekonštrukcie:  
štúdiový blok v Mlynskej doline,  
budova Réžie v Košiciach,  
obnova strechy Príručné sklady a dielne,  
rekonštrukcia a interiérové priestory pre programové služby : ŠPORT a :TROJKA,  
rekonštrukcia štúdia MDA a inštalácia novej réžie,  
vybudovanie siedmych športových strižní a dvoch komentátorských offtube,  
kompletná stavebno-technická rekonštrukcia vysielacích pracovísk VP9 a VP10 pre  
Rádio Slovensko vrátane dvoch nových nahrávacích štúdií pre potreby spravodajstva,  
publicistiky a športu,  
vybudovanie nového vysielacieho pracoviska pre TV službu :TROJKA, vrátane výmeny  
serverovej technológie TV vysielacích pracovísk,  
celkový náter a rekonštrukcia travertínových obkladov budovy Slovenského rozhlasu  
3Q 2022.  
9
PhDr. Jaroslav Rezník, Bratislava 2022