Projekt riadenia a rozvoja  
Rozhlasu a televízie Slovenska  
v rokoch 2022 – 2027  
Mgr. Ľuboš Machaj  
„Kto sa obhajuje, že poskytuje verejnosti iba to, čo sama chce, spôsobuje postupný  
úpadok jej hodnôt.“  
John Reith, prvý generálny riaditeľ BBC 1922 -1927  
V roku 2026 bude Slovenský rozhlas oslavovať 100 rokov a Slovenská  
televízia oslávi 70 rokov od svojho vzniku. Rozhlas a televízia desaťročia  
ovplyvňovali spoločenské vedomie a kultúrnu úroveň obyvateľov Slovenska.  
V poslednom období však svoje pozície postupne opúšťajú. Mladšia, no už aj stredná  
generácia, hľadá zdroje informácií, vzdelávania a zábavy stále častejšie inde. Cieľom  
tohto projektu je predstaviť možnosti, pomocou ktorých sa dajú obe verejnoprávne  
médiá vrátiť na také miesto, ktoré im oprávnene patrí. Ide mi o to, aby sa Slovenský  
rozhlas a Slovenská televízia v terestriálnom aj online priestore stali opäť nositeľmi  
dôveryhodných a objektívnych informácii, aby poslucháčom a divákom približovali  
a objasňovali najvýznamnejšie historické udalosti, zoznamovali ich s dôležitými  
osobnosťami a aby im poskytovali kvalitné umelecké zážitky. Bol by som rád, keby si  
pri spomínaných okrúhlych výročiach poslucháči a diváci povedali: „Platiť koncesie  
má zmysel“. Vážené poslankyne, vážení poslanci, na nasledujúcich stranách sa Vás  
pokúsim presvedčiť, že sa to dá.  
2
OBSAH  
1. RTVS a súčasnosť............................................................................................... 4  
1.1. Rozhlas ......................................................................................................... 6  
1.2. Televízia........................................................................................................ 9  
1.3. Online.......................................................................................................... 14  
2. Budúcnosť.......................................................................................................... 18  
2.1 Ciele a nástroje zmeny................................................................................ 18  
2.2 Slovenský rozhlas........................................................................................ 19  
2.3 Slovenská televízia...................................................................................... 22  
2.4 RTVS v online priestore............................................................................... 29  
2.5 Ekonomika................................................................................................... 33  
2.6 Organizačná štruktúra a ľudské zdroje........................................................ 44  
2.7 Technické zabezpečenie............................................................................. 47  
3. Záver.................................................................................................................. 49  
3
1. RTVS a súčasnosť  
Verejnoprávny vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska bol zriadený zákonom  
č. 532/2010 Z.z. zlúčením dovtedy samostatných médií – Slovenského rozhlasu  
a Slovenskej televízie. Nebudem sa teraz zaoberať kladmi či zápormi tejto  
v európskom mediálnom priestore ojedinelej fúzie. Som presvedčený, a vývoj  
v ostatných dvanástich rokoch potvrdzuj, že tých kladov je viac. Podobné prepájanie  
audio a video médií sa uskutočňuje aj v zahraničí, ale čas na prípravu a realizáciu  
takéhoto zložitého spojenia je spravidla podstatne dlhší.  
Uvedomujem si aj to, že dnešný svet médií je čoraz viac otvorený hľadaniu  
nových ciest k recipientom. Veď práve z takýchto snáh vznikajú najnovšie tendencie  
aj vo svete printových médií, v ktorom sa k písanému slovu stále častejšie pripája  
obraz a zvuk. Z mojej skúsenosti programového manažéra, ktorý bol súčasťou tímu,  
ktorý toto náročné spojenie realizoval, môžem zodpovedne skonštatovať, že  
spojením sa podarilo ušetriť nemalé finančné prostriedky. No na druhej strane sa ho  
zatiaľ nepodarilo využiť pre podporu nových, divácky a poslucháčsky atraktívnych  
programových formátov. Ak sa to aj dialo (záznamy niektorých rozhlasových  
programov pre potreby televízneho vysielania), bolo to skôr z donútenia pre  
nedostatok kapacít, než z kreatívneho zámeru.  
Nedostatkom podľa môjho názoru je, že sa stále nedarilo a nedarí zmeniť  
firemnú kultúru vo vnútri RTVS. Stále je citeľné určité napätie medzi jednotlivými  
zložkami oboch médií. Spomínam to preto, že aj tieto faktory ovplyvňujú to, čo je pre  
existenciu RTVS najdôležitejšie – spoluprácu pri tvorbe kvalitných programov.  
Podstatou verejnoprávneho média je predovšetkým jeho zameranie na všetky  
oblasti ľudského a spoločenského života, na všetky sociálne, vekové, náboženské,  
národnostné a etnické skupiny, na kultivovanie osobnosti, tiež na ochranu jej  
dôstojnosti, no aj na rozvíjanie tvorivosti, vzdelanosti, ľudskosti a múdrosti.  
Poskytovanie verejnej služby nie je len napĺňaním zákonom stanovených podmienok,  
ale aj formovaním postojov, ktoré vytvárajú predpoklady lepšieho, pozitívnejšieho,  
šťastnejšieho a hodnotnejšieho života každého jednotlivca. RTVS má oproti iným  
rozhlasovým a televíznym staniciam neporovnateľné možnosti predovšetkým  
v oblasti šírenia kultúry a umenia v najširšom zmysle oboch týchto slov. Nielen  
4
materiálnym vybavením, ale aj ľudským  
a
profesionálnym potenciálom.  
Verejnoprávny charakter RTVS, ktorý je určený v jeho zákonnom rámci a v jeho  
zákonných povinnostiach, by sa mal realizovať aj zabezpečením objektivity,  
nestrannosti, spravodlivosti, zodpovednosti, občianskej angažovanosti a aj výrazným  
humánnym rozmerom vo všetkých programoch, ktoré vysiela pre všetkých  
obyvateľov Slovenska.  
Žiaľ, v poslednom období sa to nie celkom darí. Do spravodajských programov  
sa napríklad nedávno dostávali aj neoverené informácie a názory, ktoré vychádzali  
z jednostranného a neobjektívneho pohľadu na dianie okolo nás. V dnešnej dobe,  
ktorá je charakteristická výrazným prienikom hoaxov a takzvaných „fake news“, by  
práve verejnoprávne médium malo garantovať, že podobné informácie sa vo  
vysielaní neobjavia. Za chybu považujem, keď najmä televízne spravodajstvo  
nezachytí niektoré najdôležitejšie udalosti, ktoré sa dejú v našom najbližšom okolí  
a zásadne ovplyvňujú dianie vo svete. Mám na mysli udalosti z 24. februára tohto  
roku, teda začiatok invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Diváci sa o vojnovom konflikte  
viac dozvedeli zo súkromných médií, ako aj zo zahraničného vysielania, najmä  
z českej verejnoprávnej televízie. V dnešnom informačnom chaose, z ktorého ťažia  
noví agresori, by práve RTVS mala byť štítom aktuálnosti a objektívnosti.  
Problémom je aj skutočnosť, že verejnoprávnemu vysielateľovi sa nedarí  
zastaviť postupný odliv poslucháčov a divákov. Mnohí z nich prechádzajú do  
priestoru sociálnych sietí, ale ani tu sa RTVS nedarí zaujať ich svojou online  
ponukou. Vieme, že všetky „klasické“ rozhlasové aj televízne média zápasia  
s odlivom mladších poslucháčov aj divákov, ale v prípade RTVS je ich úbytok  
alarmujúci. Programový manažment podľa môjho názoru zápasí o diváka aj  
o poslucháča prostriedkami, ktoré nie vždy patria do verejnoprávnej výbavy.  
V žiadnom prípade netvrdím, že na televíznej obrazovke a v rozhlasovom vysielaní  
nemajú miesto zábavné formáty a isté podoby komunikácie, ktoré patria skôr do  
výbavy komerčných, súkromných médií, ale nemali by sa stať najpodstatnejšou  
podobou tohto zápasu o pozornosť diváka a poslucháča. Som presvedčený, že nie je  
správne opustiť funkcionalitu, ktorá je pre verejnoprávne médium charakteristická –  
vytvárať obsah, ktorý sa pre nasledujúce generácie stane záznamom dnešných dní.  
V posledných rokoch sa zaoberám najmä televíznym aj rozhlasovým archívom  
5
a programovo s nimi pracujem. A musím žiaľ skonštatovať, že od roku 2011, teda od  
momentu vzniku RTVS, sa v jeho archívoch objavuje oveľa menej kvalitných diel  
najrôznejších žánrov. Podľa môjho názoru – a verím, že nie je ojedinelý – viaceré  
televízne zábavné formáty ich určite nenahradia. A je tiež na zamyslenie, že sa stali  
takmer jedinou „verejnoprávnou zbraňou“ v súťaži o televízneho diváka.  
Som presvedčený, že o divákov aj poslucháčov by sa mal RTVS uchádzať  
rôznorodejšou ponukou.  
Na zdôvodnenie mojich názorov si dovolím použiť niekoľko vybraných  
symptomatických argumentov. Sú vybrané pre účely tohto projektu a ilustrujú vyššie  
uvedené výroky.  
1.1.  
Rozhlas  
Aspoň v krátkosti chcem poukázať na situáciu v Slovenskom rozhlase. Od  
roku 2011, kedy vznikol Rozhlas a televízia Slovenska, sa programová ponuka  
verejnoprávneho média nezmenila (rozhlas sa programovo nerozvíja). Poslucháčom  
ponúka šesť programových služieb – Rádio Slovensko, Regina (Západ, Stred,  
Východ), Rádio FM, Devín, Patria a Radio Slovakia International. Svoje vysielane  
šíri analógovo aj digitálne – teda pomocou siete terestriálnych FM vysielačov  
(doplnkovo aj dvoma strednovlnnými AM vysielačmi), ako aj internetom, satelitom  
(systém DVB-S2), mobilnými aplikáciami a postupne sa rozvíjajúcim najmodernejším  
digitálnym terestrickým systémom DAB+, ktorý je však v súčasnosti používaný iba  
v experimentálnej fáze.  
Rozhlasovú programovú ponuku rozširujú tri ďalšie programové služby, ktoré  
sa dajú prijímať len prostredníctvom digitálnych platforiem, pomocou DAB+, DVB-S2  
a prostredníctvom internetových platforiem. Ide o Rádio Pyramída, Litera a Junior.  
Na vzniku všetkých troch online programových služieb som sa aktívne podieľal pred  
10 – 12 rokmi. Možnosti príjmu jednotlivých programových služieb sa síce postupne  
rozširovali, no nedostatočne – európske krajiny poskytujú poslucháčom v tejto oblasti  
omnoho pestrejšiu ponuku. Ide najmä o špecializované obsahy zamerané na  
menšinové programy. Zaostávame aj v pokrytí územia digitálnym vysielaním.  
6
Nepríjemný trend vo vývoji počúvanosti verejnoprávneho vysielateľa, je  
porovnanie záujmu poslucháčov o vysielanie vlajkovej lode Slovenského rozhlasu,  
ktorou je Rádio Slovensko. Na tento účel som zvolil obdobie od roku 2010 do roku  
2021. O vývoji počúvanosti svedčí nasledujúci graf, vychádzajúci z dát Mediaprojektu  
MML.  
Vývoj počúvanosti Rádio Slovensko  
250  
200  
150  
100  
50  
0
2010  
2021  
Z tohto grafu je zrejmé, že za jedenásťročné obdobie stratilo Rádio Slovensko  
významnú časť svojich poslucháčov. Najmä v rannom a predpoludňajšom prime time  
ide o desiatky tisíc koncesionárov všetkých vekových kategórií. V názve môjho  
projektu som zvýraznil informatívnu úlohu verejnoprávneho média, preto sa teraz  
viac zameriam sa na tie časové úseky, v ktorých sa vysielajú hlavné spravodajské  
relácie.  
Ranný Žurnál vysielaný od 7:00 stratil 60 tisíc poslucháčov, čo predstavuje  
stratu 37%. Takmer identickú stratu zaznamenal obedný Žurnál vysielaný o 12:00 –  
tu ide o úbytok 28%, a tak isto od večernej spravodajskej relácie o 18:00 odišlo za  
jedenásť rokov 57% poslucháčov.  
7
Alarmujúce je, že za uvedené obdobie opustili frekvencie Rádia Slovensko  
poslucháči takmer všetkých vekových kategórií. Podľa zverejnených dát celkovo  
počúva Rádio Slovensko o 17% menej poslucháčov. Vieme, že strácali všetky  
stanice, teda aj súkromné, ale som presvedčený, že vhodným programovaním by  
mohol byť tento úbytok v prípade verejnoprávneho média výrazne menší. Ako to  
vyzerá v jednotlivých vekových kategóriách?  
Strata poslucháčov podľa vekových kategórií  
-4,1%  
-5,5%  
-16,5%  
vek 14-24  
vek 25-34  
vek 35-44  
vek 45-54  
vek 55-64  
vek 65-79  
-28,9%  
-34,8%  
-11,4%  
Najproblémovejšia je určite strata takmer 35 % poslucháčov vo veku 45 - 54  
rokov, ktorí patria k názorovo rozhodujúcej a určujúcej kategórii v celej spoločnosti.  
Dôvodov je podľa mňa niekoľko:  
odchod poslucháčov do online priestoru, kde nájdu rýchlejší a efektívnejší  
spôsob získavania informácií v čase, aký im subjektívne viac vyhovuje;  
nespokojnosť s programovou ponukou, ktorá stále osciluje medzi  
konzervatívnym a modernejším prístupom k tvorbe programov a ich  
vysielaniu. Občas tento protikladný pohľad prináša až extrémne nesúladné  
prvky vo vysielaní. Mám na mysli napríklad návrat veľkých programových  
8
blokov do prúdového vysielania a na druhej strane zvýrazňovanie hudobných  
zložiek vysielania;  
programový marketing sa stále intenzívnejšie zameriava na promo hudby.  
Príkladom je podľa mňa extrémne a nevhodne nadužívaný slogan „Rádio  
Slovensko – každým hitom vyladené“.  
Čo sa týka ostatných programových služieb, tie vykazujú stabilnejšie  
parametre počúvanosti. Rádio Regina je pre poslucháča unikátne – so svojimi tromi  
paralelne vysielanými variantami a jedinečnou ponukou programových typov, aké  
nenájdu u žiadneho iného vysielateľa. Regina má svoje overené a pomerne verné  
poslucháčske zázemie.  
Tak isto Rádio FM, Devín, Patria a vysielanie do zahraničia Radio Slovakia  
International vytvára program, ktorý je jedinečný a unikátny. Digitálne rádia Pyramída  
(pôvodne Klasika), Litera a Junior rozširujú možnosti poslucháčskej voľby, ktorú im  
RTVS poskytuje. Už som však spomína, že za jedenásť rokov nevzniklo žiadne nové  
špecializované digitálne rádio (napríklad hudobné, vzdelávacie, spoločenskovedné či  
spravodajské).  
1.2.  
Televízia  
V roku 2011 vstúpila Slovenská televízia do nového, spoločného  
verejnoprávneho média v podstatne horšej kondícii ako rozhlas. Bol to dôsledok  
dlhodobo pretrvávajúcich problémov, ktoré rýchlo sa meniace manažmenty ťažko  
riešili, resp. neriešili. Problémy sa prejavovali v oblasti programu, ale aj financií.  
Postupne sa darilo prekonávať aspoň tie najzávažnejšie problémy. Diváci sa začali  
vracať k sledovaniu spravodajstva a ostatných programov. V programovej štruktúre  
sa však začalo objavovať čím ďalej tým viac zábavných programov na úkor pôvodnej  
tvorby a ďalších verejnoprávnych formátov.  
Až do roku 2019 sa stále vysielalo na dvoch programových službách – na  
Jednotke a Dvojke. Až koncom roka 2019 sa spustilo vysielanie Trojky, ktorá bola  
zameraná na znovuobjavovanie archívnych programov. Viaceré z nich sa napriek  
9
nepopierateľnej kvalite dlhodobo nedostávali do vysielacej štruktúry. Aj to bol jeden  
z dôvodov, prečo si Trojka postupne nachádzala cestu k divákom.  
O rok neskôr obohatil slovenský mediálny priestor dlho odkladaný štvrtý, čisto  
športový kanál Šport. Stalo sa to však až v období, kedy vysielala čisto športové  
programy už TV JOJ. Konkurencia v tom čase získala vysielacie práva na niektoré  
dôležité a verejnosťou očakávané športové udalosti. Napríklad JOJ a RTVS sa delili  
o preteky svetového pohára lyžiarok, kde o ťazstvo bojovala Petra Vlhová.  
Televízia JOJ získala aj práva na zápasy futbalových líg. V každom prípade však  
Šport umožnil Dvojke uvoľniť si programovú štruktúru o časté priame športové  
prenosy, ktoré zasahovali často nevhodne do programovej štruktúry Jednotky  
a najmä Dvojky – tá si mohla po dlhom období budovať stabilné divácke návyky  
v jednotlivých programových slotoch. Tejto programovej službe vznik športového  
kanála veľmi prospel, čo dokazujú o.i. aj stúpajúce čísla sledovanosti.  
Po katastrofálne nezvládnutej udalosti, keď 24. februára RTVS vôbec  
nezachytila začiatok vojny na Ukrajine, prišlo k ďalšiemu rozhodnutiu – na mieste,  
kde si diváci už zvykli na sledovanie Trojky, začal vysielať celodenný spravodajský  
kanál :24. Toto rozhodnutie by bolo určite správne, keby prišlo pred niekoľkými  
rokmi. Aj po jeho neskoršom spustení, po fiasku s neschopnosťou pokryť ruskú  
inváziu, sa ukázalo, že spravodajské vysielanie je personálne aj technologicky  
nedostatočne zabezpečené. Išlo, a ešte stále ide, skôr o reprízové spravodajsko-  
publicistické vysielanie, než o skutočné plnoformátové spravodajstvo, ako ho  
poznáme v iných krajinách. Celkové podcenenie spravodajstva viedlo k tomu, že  
v krízovej geopolitickej situácii počet divákov verejnoprávneho média nestúpol (ako  
u iných vysielateľov), ale stagnoval. Žiaľ, spravodajstvo televíznej časti RTVS zlyhalo  
najmä v období, v ktorom malo byť informovanie obyvateľov Slovenska prioritnou  
úlohou práve verejnoprávneho média. Z tohto pohľadu považujem obe nové  
programové služby za nedostatočne pripravené. Šport mimo významnejších podujatí  
dosahuje veľmi slabú výkonnosť a záujem o vysielanie :24 stagnuje. Myslím si, že  
bude stagnovať dovtedy, pokiaľ :24 nebude promptne reagovať na aktuálne  
a dôležité udalosti. Ako príklad môžem uviesť voľby vo Francúzsku, na ich výsledok  
mnohí diváci čakali. Napriek tomu sa im na :24 v porovnaní s podobnými  
spravodajskými stanicami venovali v oveľa menšom rozsahu. Podobná situácia  
10  
nastala 9. mája, kedy sa netrpezlivo čakalo na moskovskú prehliadku pri príležitosti  
Dňa víťazstva a najmä na prejav prezidenta Vladimíra Putina. V dopoludňajších  
hodinách :24 odvysielala priamy prenos z prejavu ruského prezidenta, ktorý len ad  
hoc okomentoval bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš. Ale editori vôbec  
nevyužili možnosť vytvoriť operatívne spravodajské štúdio, v ktorom mohli reagovať  
aj ďalší politológovia, experti na zahraničnú politiku, mohli zaznieť aj reakcie  
svetových politikov, tak ako to realizovali viaceré podobné spravodajsky zamerané  
televízie. Celé predpoludnie sa namiesto toho reprízovali niektoré publicistické  
programy. Tí, čo mali záujem o aktuálne informácie, o museli preto hľadať svoje  
zdroje inde.  
Keď sme pri sledovanosti, rád by som uviedol niekoľko dát, na ktorých  
uvidíme, v akej situácii sa dnes televízna zložka RTVS v našom mediálnom priestore  
nachádza. Vybral som jeden deň – konkrétne stredu 4. mája 2022.  
Televízna stanica  
Jednotka  
Dvojka  
Celý deň podiel (%)  
Prime time podiel (%)  
10,8  
1,4  
13,7  
1,7  
:24  
0,9  
0,8  
Šport  
0,6  
0,4  
TV Markíza  
Doma  
16,1  
4,9  
17,3  
5,0  
Dajto  
2,5  
2,5  
TV JOJ  
Joj Plus  
Wau  
12,2  
2,2  
16,8  
2,8  
3,1  
2,8  
11  
Ak sa spočítajú všetky stanice jednotlivých vysielateľov, tak dáta vyzerajú takto:  
Televízna stanica  
Markíza (spolu)  
JOJ (spolu)  
Celý deň podiel (%)  
Prime time podiel (%)  
23,5  
17,5  
13,6  
11,2  
34,2  
24,8  
21,7  
16,5  
9,0  
RTVS (spolu)  
České stanice  
Ostatné TV  
28,0  
Na tomto mieste musím poznamenať, že televízne vysielanie RTVS dosahuje  
vyššiu sledovanosť čšinou v časoch, kedy má v ponuke zábavné formáty. Najmä  
v piatok vykazuje zvýšený záujem divákov zábavná show Milujem Slovensko  
s Adelou Vinczeovou a Danom Danglom, v sobotu zasa Záhady tela s Mariánom  
Miezgom a Neskoro večer s Petrom Marcinom. Osobne uznávam, že aj  
verejnoprávny vysielateľ musí bojovať o divákov, ale mal by do konkurenčného  
prostredia nasadzovať aj iné než čisto zábavné programy. O tom, že sa to dá a že sa  
ani v stále silnejšej konkurencii nestratia, svedčia niektoré programy – napríklad  
seriál Priznanie, ktorý vzbudil zaslúžený záujem verejnosti. No takýchto či podobných  
formátov by malo byť viac. Predovšetkým práve na úkor zábavných relácií, ktoré sa  
na seba podobajú ako vajce vajcu. Navyše Milujem Slovensko, Záhady tela, Neskoro  
večer alebo Čo ja viem neponúkajú pre verejnoprávne médium dôležitú pridanú  
hodnotu. Nezanechávajú pre budúce generácie roky obraz o našom živote.  
O hodnotách, ktoré sme vyznávali, o situáciách, ktoré nás tešili ale aj trápili. Dajú sa  
v repríze odvysielať nanajvýš jeden – dva krát. Ale o desať rokov budú už iba  
ukážkou do spomienkových relácií. Nedá mi nespomenúť ešte jedno úskalie, ktoré  
odhaľuje, v čom spočíva problém súčasného programovania. Ide o vysielací slot  
18:00 – 19:00, ktorý tvorí dôležitú nábehovú krivku pred hlavným spravodajstvom. Už  
niekoľko rokov sú tu nasadené dve súťažné relácie – Duel a Päť proti piatim. Duel  
je výsledkom práce domácich dramaturgov – predovšetkým Jaroslava Čorbu.  
Dlhodobo sa teší veľkej diváckej obľube a často je najsledovanejšou  
nespravodajskou reláciou v ponuke RTVS. Päť proti piatim je podstatne finančne  
náročnejší licencovaný formát, ktorý pomaly ale isto stráca svojich divákov. Napriek  
12  
tomu, že Duel je svojím obsahom podstatne „verejnoprávnejší“ a ť proti piatim  
„zábavnejšie“. Ako vidno, programový manažment sa môže oprieť aj o na prvý  
pohľad náročnejšie formáty.  
Keďže v mojom projekte zvýšenú pozornosť venujem spravodajstvu, tak by  
som rád uviedol niekoľko údajov, ktoré súvisia s touto zložkou televízneho vysielania.  
Hneď na úvod musím skonštatovať, že spravodajstvo dlhodobo patrí k problémových  
oblastiam televízneho vysielania. Verejnoprávny vysielateľ nevyužíva celý potenciál  
dôvery, ktorý voči nemu diváci dlhodobo cítia. O tom svedčia aj nasledujúce údaje,  
v ktorých porovnávam sledovanie hlavných spravodajských relácií, ktoré si diváci  
môžu vyhľadať vo večernom prime time. Údaje sú tak isto zo dňa 4. máj 2022:  
Sledovanosť hlavných správ v tis.  
443 000  
436 000  
279 000  
Televízne noviny Markíza  
Noviny TV JOJ  
Správy RTVS (Jednotka + :24)  
Z tohto vyplýva, že v časoch, kedy je pohotové, objektívne a nezávislé  
informovanie verejnosti mimoriadne dôležité, nedosahuje RTVS v porovnaní  
s televíznou konkurenciou pri sledovaní hlavnej spravodajskej relácia ani tretinový  
podiel. Časť jej divákov podľa všetkého prešla k sledovaniu Českej televízie, najmä  
jej 24 hodinového spravodajského vysielania. Toto považujem za mimoriadne  
alarmujúcu situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité riešenia. Budem sa im venovať  
v ďalšej časti môjho projektu, ktorý je zameraný na budúcnosť RTVS a na  
odstránenie jednotlivých nedostatkov.  
13  
Ešte poznámka. Podľa najnovšieho zberu dát sledovanosti televízii, ktorý  
realizovala spoločnosť MML v období september 2021 - marec 2022 Jednotka  
v ukazovateli sledoval včera obsadila tak isto tretiu priečku s 24%. Markíza získala  
35% a JOJ 27%. Rozdielne výsledky oproti tým, ktoré uvádzam vyššie, sú  
spôsobené rozdielnym spôsobom získavania dát.  
Televízne programové služby sú k recipientom šírené výhradne na digitálnych  
platformách a to terestrickou sieťou DVB-T, satelitným pokrytím DVB-S2  
a prostredníctvom internetových platforiem.  
Nemôžem sa tu detailne venovať ďalším problémových miestam súčasnej  
programovej ponuky, ako napríklad absencii vzdelávacích programov pre mladšie  
vekové kategórie, nedostatočnému priestoru pre pôvodnú hranú tvorbu, ako aj  
nedostatočnému zapojeniu regionálnych štúdií do procesu tvorby jednotlivých  
formátov. Ale jeden z ďalších závažných problémov obísť nemôžem:  
1.3.  
Online  
V období, ktoré v tomto projekte sledujem, teda od vzniku RTVS v roku 2011,  
sa všetky médiá museli a musia vysporiadať s razantným nástupom mediálnych  
možností online priestoru. Mám na mysli Internet, Instagram, YouTube a všetky  
platformy, na ktorých sa môže vysielať lineárny ale aj on-demand televízny alebo  
rozhlasový program. Nové prostredie výrazne ovplyvnilo klasické lineárne médiá, tie  
sa totiž musia vysporiadať s úbytkom divákov, poslucháčov a čitateľov, ktorí  
postupne prechádzajú do online priestoru. Využívajú možnosti sledovania svojich  
obľúbených programov v čase a spôsobom, ktorý im osobne viac vyhovuje. Mladšie  
ročníky recipientov už lineárne média takmer vôbec nesledujú. Podobne ako mnohí  
mediálni experti som presvedčený, že iba ten, kto sa bude dnes maximálne venovať  
novým médiám a novým formám percepcie obsahu, bude môcť byť úspešný  
v budúcnosti.  
Dnes sa stali bežnou súčasťou aktuálnej mediálnej ponuky nielen archívy  
a streamovacie služby, ale aj podcasty. Aj v tejto oblasti manažment RTVS zachytil  
trend neskoro. To spôsobilo, že konkurencia je svojou ponukou atraktívnejšia  
14  
a zákonite aj viac sledovaná. Podľa dostupných informácií, ktoré boli nedávno  
uverejnené v týždenníku Trend, sa na začiatku tohto roka RTVS v návštevnosti  
online priestoru nenachádzala medzi prvými desiatimi mediálnymi spoločnosťami.  
V súčasnosti sa RTVS snaží túto stratu dobehnúť. Je to pre ňu mimoriadne dôležité,  
lebo tým môže zabrániť odlivu poslucháčov a divákov do konkurenčného prostredia.  
O tom, ako sa to dá dosiahnuť, budem písať v ďalších kapitolách.  
V mojom projekte sa výraznejšie venujem spravodajstvu. Preto ponúkam  
nasledujúce údaje. Podľa informácií, ktoré pravidelne zverejňuje stránka  
rating.gemius.com, je návštevnosť spravodajského portálu RTVS nedostatočná.  
Napríklad v apríli 2022 bola situácia s návštevnosťou spravodajského webu RTVS  
medzi reálnymi užívateľmi /real users/ takáto:  
Medzi televíznymi spravodajskými servermi je situácia podobná:  
15