RTVS 2030:  
PRÍLEŽITOSŤ ZÍSKAŤ  
VÝHODU „PRVÉHO ŤAHU“  
Projekt riadenia a rozvoja  
Rozhlasu a televízie Slovenska  
Ivan Golian | Bratislava | 27.5.2022  
Perspektívy a reflexie vzájomného pôsobenia  
súčasných vývojových tendencií a budúcich výziev  
Počas posledných rokov, teda obdobia ovplyvneného globálnymi udalosťami vrátane  
pandémie ochorenia COVID-19 a nevyprovokovanej ruskej invázie na Ukrajinu, sa spôsob  
života výrazne preformoval. Dané zmeny možno dokonca nepochybne a opodstatnene  
označiť za transformačné, pretože sa týkali a ešte vždy sa týkajú regiónov celého sveta.  
Zároveň ich možno vnímať ako výzvy vytvárajúce priestor na riešenie nedostatkov  
a disparít, ktoré pretrvávajúce krízy odhalili, a to spôsobmi, ktoré môžu napomôcť  
posilneniu spoločenskej i hospodárskej odolnosti v blízkej budúcnosti. To je dôležité  
i z hľadiska lepšej spoločenskej pripravenosti na nečakané, ba dokonca zdanlivo nemožné  
scenáre vývoja.  
Pred nami ako spoločnosťou však stojí otázka, ako na to. Odpoveď na túto otázku sa  
na prvý pohľad môže javiť príliš komplexne, no zodpovednosťou vyspelej spoločnosti  
je hľadať odpovede v súvislostiach. Euro-atlantický priestor, ktorého je Slovensko  
súčasťou a ktorý je pre našu krajinu nespochybniteľným životným priestorom, vedie  
globálne úsilie a podporuje spoluprácu, a tak pomáha chrániť integritu demokratických  
pilierov. Schopnosť konať v krízových časoch znamená prejaviť záväzok vo vzťahu k svojej  
zodpovednosti.  
Vzhľadom na bezprecedentné časy, ktoré žijeme, je dôležité, aby sa záväzok zodpovednosti  
darilo transponovať z globálnej úrovne na všetky úrovne lokálnu úroveň nevynímajúc.  
Takýto prístup sa totiž vyznačuje potenciálom zabezpečiť udržateľné a dlhodobé budovanie  
prostredia, princípov a hodnôt nevyhnutných pre riešenie súčasných trendov a budúcich  
výziev reflektujúc sociálno-ekonomické špecifiká danej spoločnosti. V prostredí slovenskej  
spoločnosti, ktorá nie je a ani nesmie byť imúnna voči zmenám, pritom medzi najvýraznejšie  
determinanty budúceho vývoja, ktoré sa vyznačujú urgentnou potrebou konať, patrí najmä  
obnova dôvery v princípy demokracie, právneho štátu a fungujúcich inštitúcií, budovanie  
kultúrneho a znalostného kapitálu vrátane hodnôt, presvedčenia, sociálnych vzťahov  
a vzorcov správania smerom k otvorenosti, diverzite a inklúzii, zavádzanie ekonomických  
modelov v záujme lepšieho prepojenia hospodárstva, spoločnosti, životného prostredia  
a digitálnych riešení – v prospech všetkých občanov a ich kvality života pre 21. storočie.  
Pozitívne spoločenské zmeny však nie je možné dosiahnuť bez príspevku každého aktéra  
pôsobiaceho vo verejnom diskurze. Znovu je pritom nevyhnutné podčiarknuť, že všetci  
aktéri by si mali byť vedomí svojej zodpovednosti a túto skutočnosť vnímať ako príležitosť  
priniesť širšiu spoločenskú zmenu. RTVS ako inštitúcia, ktorej poslaním je poskytovať službu  
verejnosti v oblasti vysielania, je významným aktérom verejného diskurzu, ktorý jednoznačne  
disponuje potenciálom prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Tento potenciál sa však  
javí ako doteraz nie úplne využitý. Zodpovednosťou  
nového lídra RTVS by teda malo byť zlepšenie  
a posilnenie potenciálu a schopností v celom spektre  
svojej pôsobnosti kontinuálnou snahou o dosiahnutie  
efektivity, kvality a transparentnosti. Máme šancu  
dosiahnuť, aby RTVS pôsobila ako efektívna, kvalitná  
a transparentná inštitúcia aktívne sa podieľajúca na  
riešení výziev 21. storočia.  
Manažérska odbornosť  
a pripravenosť, kvalita  
a efektivita, transformácia  
a príprava RTVS pre budúce  
výzvy nových divákov  
a poslucháčov a nových  
digitálnych technológií  
Som manažér verejnej služby odhodlaný prijať túto  
zodpovednosť za svoju a dosiahnuť, aby RTVS získala  
výhodu „prvého ťahu.  
Ivan GOLIAN  
PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
1. Zmena riadenia manažérskym spôsobom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  
2. Môj príbeh, moje hodnoty, moja motivácia, moje skúsenosti a prínos pre RTVS . . . . . 4  
3. Strategická výzva RTVS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  
4. Nové médiá vo verejnej službe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  
5. Reputačné riziká RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  
6. RTVS v dobe hoaxov a fake news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  
7. Boj s dezinformáciami v RTVS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  
8. Spravodajstvo v prostredí slovenských televízií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  
9. Základné stavebné kamene spravodajstva v modernej RTVS . . . . . . . . . . . . . . . 23  
10. Šport v modernej RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27  
11. Fázy zmeny programu v RTVS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29  
12. Miesto rozhlasu v RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  
13. Základné východiská financovania RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  
14. Navrhované stabilizačné modely financovania RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  
15. Komunikácia s verejnosťou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43  
16. RTVS a spoločenská zodpovednosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45  
17. Vízia do budúcnosti RTVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47  
Príloha 1 – Vývojové tendencie budúceho smerovania verejnoprávnych médií  
Príloha 2 – Financovanie verejnoprávnych médií vo svete  
Príloha 3 – Využívanie fondov a finančnej pomoci na spolufinancovanie  
tvorby a výroby audiovizuálnych diel  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 2  
1. Zmena riadenia RTVS manažérskym smerom  
Nachádzame sa v období krízy hodnôt, zhrubnutej polarizovanej spoločnosti, keď sa  
stierajú hranice slušnosti, keď nevieme rozpoznať dezinformáciu od pravdy, dobro od zla,  
keď nám tento boj vstupuje do rodín a rodinných vzťahov, do detských izieb, do škôl.  
Obsah – informácie a správy, či artefakty – generuje každý, kto vlastní mobilný telefón. Vo  
veľmi krátkom čase sa človek môže stať vplyvným mienkotvorcom. Môže vysielať, môže  
komentovať, môže formovať verejnú mienku.  
Vzniká množstvo nových médií, portálov, klasické médiá majú svoje internetové dvojčatá  
či dcéry. Technologický pokrok mení nároky na výrobu aj na distribúciu. Nedá sa pritom  
odhadnúť, čo sa zmení; isté je len to, že sa to bude meniť rýchlo a neustále.  
Médiá sa navyše stávajú viac než kedykoľvek predtým nástrojom manipulácie  
spoločenského diskurzu, propagandy a hybridnej vojny.  
Žijeme v dobe, keď vybudovanie kvalitného, odborne zdatného tímu, schopného  
a ochotného flexibilne prijímať strategické a výkonné rozhodnutia, je nevyhnutné pre:  
implementovanie verejnoprávnych hodnôt, štandardov, profesionality a slušnosti do  
všetkých činností a všetkých organizačných útvarov RTVS,  
správne adresovanie historických momentov – vojna na Ukrajine, klimatické zmeny,  
post-covidové obdobie, očakávaná finančná recesia, únik mladých vzdelaných ľudí do  
zahraničia a ich potenciálne prilákanie naspäť na Slovensko,  
rozvoj kritického myslenia a budovanie demokracie.  
RTVS MÁ V TOMTO OBDOBÍ EŠTE VÄČŠIU NEZASTUPITEĽNÚ ROLU  
pri napĺňaní verejnoprávneho poslania a dodržiavaní verejnoprávnych hodnôt  
a štandardov,  
pri scitlivovaní spoločnosti,  
pri budovaní podpory menšín,  
pri vzdelávaní detí a podaní pomyselnej pomocnej ruky starším a zraniteľným,  
pri hľadaní pravdy a odhaľovaní konšpirácií, dezinformácií a nepravdy,  
pri efektívnom a auditovateľnom narábaní s verejnými prostriedkami,  
pri napĺňaní svojej nezastupiteľnej úlohy v spoločnosti – byť dôveryhodnou inštitúciou.  
RTVS nepotrebuje ďalšieho odborníka  
na médiá, potrebuje manažéra  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 3  
2. Môj príbeh, moje hodnoty, moja motivácia,  
moje skúsenosti a prínos pre RTVS  
Ostatných viac ako 20 rokov som pôsobil ako manažér v riadiacich pozíciách v manažmente  
a predstavenstvách spoločností, aktívnych primárne v high/tech IKT (informačno-  
komunikačno-technologickom) prostredí a vo finančnom, bankovom prostredí.  
Neprichádzam z mediálneho prostredia, pôsobil som u globálneho digitálneho hráča (>200  
krajínách), kde som sa, aj ako člen Európskej technologickej rady, zúčastňoval strategických  
diskusií o budúcnosti technológií aj o budúcnosti digitálnych kanálov („content chain“) na  
prenos a šírenie digitálneho obsahu („content creation“).  
Či už ako člen vysokého manažmentu a/alebo predstavenstiev v medzinárodných  
spoločnostiach na Slovensku mám skúsenosti s riadením heterogénnych tímov zložených  
z odborníkov, ktorí majú rôznorodé nasadenie v rámci svojich zodpovedností, lokácií, vo  
svojich očakávaniach. Mám skúsenosti s nastavovaním procesov riadenia, kontroly a iných  
kľúčových parametrov dosahovania výsledkov, vnútornej efektivity a kvality.  
Bol som pri tom, keď sa telekomunikačné spoločnosti, ako vlastníci „content chain“  
infraštruktúry a poskytovatelia „digitálneho obsahu“ ocitli v situácii, keď ich televíznych  
zákazníkov začala preberať spoločnosť Netflix a v komunikačných platformách ich  
zákazníkov preberala platforma WhatsApp a telekomunikačné spoločnosti museli reagovať  
na tento vývoj vo veľmi krátkom čase. Museli pripraviť a spustit analytické procesy za  
účelom lepšieho spoznania zákazníckych segmentov, ich denných návykov, potrieb  
a očakávaní. Museli v extrémne dynamickom prostredí vyvíjať nové zákaznícke produkty,  
zákaznícke aplikácie „device agnostic“ (aplikácie nezávislé od zariadenia, na ktorom sa majú  
sledovať) a „content chain” (aplikácie nezávislé od infrašruktúry potrebnej na ich šírenie).  
MÔJ OSOBNÝ PRÍNOS:  
všetko, čo budem robiť, o čom budem rozhodovať, čo budem navrhovať, čo budem  
od kolegov očakávať, bude smerovať k rozvíjaniu dôveryhodnej, nespochybniteľnej,  
rešpektovanej a stabilnej inštitúcie, ktorá môže pokračovať vo viacerých dobrých  
tradíciách;  
vždy budem od všetkých kolegov vyžadovať orientáciu na kvalitu, profesionalitu,  
odbornosť, schopnosť prijať rozhodnutia, prijať ich flexibilne a niesť za tieto rozhodnutia  
zodpovednosť;  
všetkým kolegom vytvorím primerané prostredie a poskytnem adekvátne kompetencie  
tak, aby mohli plniť uložené zadania a prijať zodpovednosť za kvalitu a efektívnosť  
realizácie svojich úloh;  
u svojich kolegov budem spoluvytvárať pozitívnz vzťah, hrdosť a spolupatričnosť  
k RTVS, vedomie, že keď som spolutvoriteľ myšlienky, mám väčšiu motiváciu a osobnú  
zainteresovanosť ju aj úspešne dodať;  
nasadenie osobného, personalizovaného, korektného, ale hlavne ľudsky slušného  
prístupu ku kolegom je nevyhnutnosťou;  
nebudem budovať organizáciu pre krátky čas, moja  
vízia sa nekončí rokom 2027, ale mojím cieľom je dať  
RTVS, jej zákazníkom (sledovateľom a poslucháčom),  
jej zamestnancom, aj celej krajine to najlepšie pre  
budúcnosť.  
Prichádzam z dynamického  
prostredia, kde sme robili  
strategické rozhodnutia  
o budúcnosti  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 4  
MÔJ MANAŽÉRKY PRÍNOS:  
všetko, čo mediálna spoločnosť robí a musí robiť, je určené primárne pre jej zákazníka  
(sledovateľa, poslucháča),  
len práca odborne zdatných, profesionálnych a motivovaných zamestnancov môže mať  
na konci spokojného a lojálneho zákazníka,  
absolútne akceptovanie primárneho očakávania nutnosť zachovania hlavného cieľa  
verejnej služby; na porozumení verejnoprávnych hodnôt a štandardov legislatívne  
definovaných najmä Zákonom o RTVS (532/2010 Z. z.) a aj Zákonom o vysielaní  
a retransmisii (308/2000 Z. z.),  
tým, že nepochádzam z mediálneho prostredia, k adresovaniu očakávaní a hlavných  
výziev RTVS môžem mať manažérsky prístup nezávislý od interného prostredia, od  
ekosystému dodávateľov a ekosystému partnerov;  
orientácia na kvalitu a v rozhodovacom procese preferovanie investovania do kvality pred  
investovaním do množstva;  
orientácia na výsledky, na napĺňanie očakávaní zriaďovateľov v zákonom definovaných  
sférach zodpovednosti;  
k cieľu pôjdem efektívnou cestou riadením interných (prioritne)  
a externých kapacít, s dôrazom na vnútornú efektivitu riadenej  
spoločnosti prostredníctvom nastavovania optimálnej organizačnej  
štruktúry, funkčných a efektívnych riadiacich, rozhodovacích,  
kontrolných, finančných a tvorivých procesov,  
Manažérsky  
prístup nezávislý  
od doterajšieho  
ekosystému  
dodávateľov  
a partnerov  
skúsenosti s nastavovaním hodnotiacich parametrov a matíc,  
definovaní matíc zodpovednosti,  
skúsenosti s podobne veľkými organizáciami v IKT a finančnom/  
bankovom sektore,  
skúsenosti so spoluprácou s akcionárskymi/zriaďovateľskými štruktúrami.  
Za najväčšiu výzvu svojho pôsobenia považujem spokojných, lojálnych divákov,  
spokojných, lojálnych poslucháčov, aby mali dôvod pozerať a počúvať programy RTVS,  
a zároveň odborne zdatných a motivovaných zamestnancov RTVS.  
Ako manažér si uvedomujem že úspech každej spoločnosti závisí aj od pochopenia  
očakávaní zriaďovateľa upravujúceho legislatívny rámec danej inštitúcie a následne jej  
riadenie s prihliadaním na kvalitu a efektivitu jej fungovania.  
V neposlednom rade, GR RTVS spolu so svojím tímom, musí byť neustále pripravený  
dokazovať profesionalitu a kvalitu vysielania a efektivitu vynakladaných prostriedkov,  
ktoré mu za týmto účelom a s týmto očakávaním každomesačne posielajú státisíce  
spoluobčanov.  
MÔJ ODBORNÝ PRÍNOS VYCHÁDZAJÚCI  
Z BUDOVANIA ÚSPECHU DIGITÁLNYCH IKT SPOLOČNOSTÍ:  
• rozhodovania sa dejú na tzv. diváckom/poslucháčskom princípe („customer centric“),  
sú zamerané na zákazníka a vychádzajú teda z poznania potreby rôznych zákazníckych  
segmentov (o aký „content“ má ten ktorý segment záujem), ich návykov, ich afinite  
k rôznym technológiám, zariadeniam, na ktorých pozerajú, počúvajú programy RTVS (ako  
daný „content” k zákazníkovi doručíme), tzv. „data driven“ rozhodnutie (napr. Netflix),  
vytvorenie multidimenzionálnej matice – „obsah” vis a vis „technológia” vis a vis „spôsob  
prijímania obsahu” vis a vis „content chain” vis a vis „adresovaný zákaznícky segment” vis  
a vis „finančná ekonomika” vis a vis „kvalita,  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 5  
dynamická reflexia zmeny správania a očakávaní recipientov, ktorým budú čeliť mediálne  
domy tak ako IKT spoločnosti čelili v nedávnej minulosti, keď majitelia telefónov prestali  
používať mobilné telefóny prioritne na telefonovanie,  
procesy rozhodovania sú vždy postavené na dvoch nohách – na pocitovo-emočnej a na  
„hard dátach, benchmarkoch exaktne opisujúcich „dotknutý zákaznícky segment,  
vo všetkom, čo mediálne spoločnosti robia, aké informácie poskytujú, je dôležitá potreba  
nájdenia citlivej rovnováhy medzi tým čo chce zákazník sledovať a akú informáciu mu  
my chceme/môžeme/dokážeme doručiť (aj v kontexte celého mediálneho prostredia  
a ostatných vysielateľov a platforiem),  
metódy a metodiky tvorby strategických plánov a vízií načrtnutia budúcnosti mediálnych  
domov v kontexte „future prove” moderných technológií budúcnosti, či už v oblastiach  
tvorby digitálneho obsahu („content creation”) ako aj v oblastiach jeho dopravenia  
k zákazníkovi („content chain”),  
uvedomení si, že keď sa bude končiť funkčné obdobie nového GR RTVS, budú pre  
zákazníkov RTVS (sledovateľov, poslucháčov) nové technológie ako cloud, VoD, nonlinear,  
PaaS, SaaS, PaU,… také prirodzené, ako obyčajná voda.  
Musíme sa rozhodovať na základe emócií a „hard“ dát  
Ako príklady strategicko-manažérskych synergií medzi digitálnymi IKT spoločnosťami  
a mediálnymi spoločnosťami možno uviesť akvizíciu Warner Brothers spoločnosťou AT&T,  
alebo akvizíciu CME (Central European Media Enterprises, CZ, SK, HU a vo viacerých krajinách  
na Balkáne) spoločnosťou PPF/O2.  
3. Strategická výzva V RTVS  
Základné strategické manažérske výzvy pri riadení RTVS:  
A – napĺňanie verejnoprávneho poslania,  
B – zadefinovanie parametrov kvality a efektivity,  
C – ľudský kapitál RTVS.  
A – NAPĹŇANIE VEREJNOPRÁVNEHO POSLANIA  
Ako manažér si veľmi dobre uvedomujem, aké dôležité je v prvom rade porozumenie  
základných očakávaní napĺňania verejnoprávnosti, jej hodnôt, štandardov, ich  
transparentnosť a v kontextoch komunikovaná do vnútra inštitúcie, vyžadovaná, cenená  
a obhájiteľná hodnota.  
Primárnym cieľom teda nemôže byť nič menej ako to, že každá jedna činnosť  
a rozhodovanie všetkých organizačných zložiek inštitúcie musia byť zamerané na  
uvedomenie, porozumenie a následné napĺňanie hlavného poslania verejnoprávnosti  
poskytovanie služby verejnosti, v oblasti vysielania rozmanitého programovo  
pripravovaného a vyrábaného na zásadách spravodajskej a redakčnej nezávislosti,  
univerzálneho z hľadiska geografického dosahu, ktoré rozvíjajú vedomostné, národné,  
informačné, kultúrne a vzdelávacie hodnoty divákov a poslucháčov.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 6  
B – ZADEFINOVANIE PARAMETROV KVALITY A EFEKTIVITY  
Kvalita RTVS môže byť vyjadrená mierou, akou napĺňa spokojnosť svojich divákov,  
poslucháčov a kontrolného orgánu, Rady RTVS, v dvoch zložkách: racionálnej  
a emocionálnej.  
Kvalita inštitúcie a jej jednotlivých činností je priamo vyžadovaná zákonom, kde sa uvádza:  
podstatou verejnej programovej služby je poskytnúť kvalitný, vyvážený a univerzálny  
obsah a informácie vo verejnom mediálnom priestore.  
Vyššie napísané očakávanie sa dá dosiahnuť iba tak, ak sa v RTVS zavedie efektívny systém  
riadenia kvality. Ide o systém na usmerňovanie a riadenie organizácie RTVS s dôrazom na  
kvalitu. Vzhľadom na veľkosť, rôznorodosť, nezameniteľnú spoločenskú rolu a zodpovednosť  
RTVS, základným predpokladom napĺňania jej verejnoprávneho poslania musí byť kvalita  
a efektivita.  
Kvalita a efektivita fungovania organizácie ako RTVS sa odvíja od schopnosti manažmentu  
identifikovať a efektívne riadiť vzájomne previazané procesy, ktoré sa navzájom ovplyvňujú  
a podmieňujú. Čím väčšia organizácia (a RTVS je v tomto ponímaní ani nie taká veľká ako  
diverzifikovaná a heterogénna organizácia), tým  
sa v riadiacich procesoch vyžaduje viac systému,  
Hlavné poslanie verejnoprávnosti  
efektívne prepojenie procesov, prehľadná  
– poskytovanie služby verejnosti  
organizačná štruktúra, v ktorej je každému jasné,  
aké sú jeho úlohy a čo sa od neho/od nej očakáva.  
Vzhľadom na výzvy súčasného obdobia (akými sú vojna na Ukrajine, boj s dezinformáciami,  
hybridné vojny, klimatické výzvy a pod.) sa kvalita, systémy jej nastavovania, merania  
a vyhodnocovania, bude prioritne implementovať v oblastiach spravodajstva a publicistiky.  
Tu v prvom priblížení hovoríme o kvalitnej organizácii, kvalite ľudí, kvalite výstupov  
na všetkých úrovniach riadenia a produkcie a kvalite technického a technologického  
vybavenia ako základného predpokladu pre nové a inovatívne služby.  
A v neposlednom rade je podstatná kvalita prostredia, v ktorom pracujú a tvoria  
zamestnanci RTVS.  
Orientácia na kvalitu prinesie zavedenie poriadku, systémového prístupu do všetkých  
činností RTVS, sprehľadnenie organizácie pre zriaďovateľa, vedenie, zamestnancov,  
ale aj divákov. V neposlednom rade orientácia na kvalitu štandardne umožňuje ľahšie  
zapracovávanie a zapájanie nových zamestnancov k plneniu cieľov spoločnosti.  
Kvalita ide ruka v ruke s efektivitou. Efektívne fungovanie RTVS je rovnakou podmienkou pre  
napĺňanie verejnoprávneho poslania a očakávaní kladených na fungovanie RTVS ako kvalita.  
Hovorím o zvyšovaní efektivity:  
organizačnej štruktúry (pozitívny dopad na jasnosť, jednoznačnosť a koncepčnosť  
prijímaných rozhodnutí a ich strategicko-odborná relevantnosť a obhájiteľnosť),  
riadiacich procesov (pozitívny dopad na vlastnú organizáciu, stabilitu ľudského kapitálu),  
rozhodovacích procesov (pozitívny dopad na flexibilitu RTVS,  
progresívne nasadzovanie nových technológií, otvorenosť zamestnancov  
voči zmenám, ich motiváciu a ochotu k jej implementácii),  
Kvalita, efektivita  
a zodpovenosť za  
ne sa musí dostať  
do DNA RTVS  
finančných a kontrolingových procesov (pozitívny dopad na stabilitu  
RTVS, ekosystém partnerov a dodávateľov a v neposlednom rade na  
riadiace orgány a kontrolné orgány ako Rada RTVS).  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 7  
Ak sa má RTVS prebudovať na úspešnú, konkurencieschopnú, progresívnu, stabilnú  
a flexibilnú inštitúciu s motivovaným, angažovaným, stabilným a odborným ľudským  
kapitálom, tak kvalita a efektivita musia byť integrované do všetkých organizačných  
zložiek, do každodenných kvalitatívno-efektívnych výkonových indikátorov zamestnancov,  
v skratke – do všetkých zákutí RTVS.  
Vzhľadom na stav inštitúcie a jej nekoncepčnosť, rigidnosť riadiacich procesov, chýbajúcu  
guráž kľúčových zamestnancov prijať, implementovať a následne obhájiť rozhodnutia, ďalej  
na zmeny, ktoré je potrebné integrovať do inštitúcie, či politiku riadenia ľudského kapitálu  
sa musím vrátiť ku konštatovaniu z úvodu projektu, že jednou zo základných strategických  
manažérskych výziev bude:  
C – ĽUDSKÝ KAPITÁL RTVS  
Zďaleka najdôležitejším kapitálom RTVS sú jej zamestnanci, ich profesionalita, flexibilita,  
ochota a schopnosť prijímať a implementovať opatrenia a v konečnom rade niesť za ne  
zodpovednosť.  
Vzhľadom na skutkový stav inštitúcie je pravdepodobné, že v určitom rozsahu bude  
potrebné uskutočniť change manažment, ktorý ide ruka v ruke s krízovým manažmentom,  
výsledkom ktorých by mala byť transformácia RTVS. Transformácia z pohľadu  
manažérskeho, ľudského a technologického.  
V tejto etape bude potrebná systematická práca s kompetenciami, prechod na moderné  
manažérske riadenie tak, aby sme v čo najväčšej miere pracovali na hrdosti zamestnancov  
na značku RTVS a na dôvere zamestnancov voči RTVS.  
RTVS má všetky predpoklady na to, aby bola jedným z dôveryhodných a atraktívnych  
zamestnávateľov, aby vedela prilákať talenty, vychovávala a motivovala kľúčových ľudí.  
Analýza súčasného stavu, prípadná následná zmena/transformácia sa bude diať na úrovni:  
Ľudského kapitálu, kde sa uskutočnia:  
• rozhovory s priamymi podriadenými,  
• rozhovory s odbormi,  
návšteva všetkých pracovísk RTVS na Slovensku,  
• stretnutia so zamestnancami za účelom  
Kvalita a efektivita sa musia  
premietnuť do všetkých činností  
práce so zamestnancami  
prezentovania relevantných častí projektu zmeny  
riadenia RTVS a očakávaní manažmentu,  
individuálne rozhovory s kľúčovými ľuďmi –  
mienkotvorcovia, manažéri.  
Dát, kde sa uskutoční:  
analýza potrebného (zmluvy, prenájmy, budovy, majetok...) s prioritou na najväčšiu  
materialitu,  
analýza rozpočtu v kontexte aktuálneho stavu míňania a očakávaného stavu na konci  
roku 2022,  
analýza Kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku, organizačného poriadku a podporných  
ujednaní,  
analýza externých dodávateľov z pohľadu kvality, efektivity dodávaných činností  
a prípadného insourcovania niektorých aktivít,  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 8  
analýza zmlúv externých spolupracovníkov,  
benchmark – RTVS verzus súkromné televízie z pohľadu kvality, efektivity a výrobného  
a procesného riadenia,  
benchmark RTVS verzus zahraničné verejnoprávne médiá v kontexte spôsobov  
financovania a prípadných foriem spolupráce za účelom poskytnutia kvalitnejšieho  
a eventuálne ekonomicky efektívnejšieho obsahu,  
analýza stratégie a projektu a jeho napĺňania po bývalom GR RTVS,  
personálny audit,  
analýza obstarávacích a nákupných procesov z pohľadu ich kvality, aplikovateľnosti  
a dodržiavania,  
analýza procesu tvorby zmlúv a ich schvaľovania.  
Veľmi dôležitá bude analýza HR priamych a podporných procesov, ktorá bude do veľkej  
miery určujúca pre vnutornú efektivitu RTVS, pre motivovanie a lojalitu zamestnancov. Bude  
sa diať na úrovni:  
Organizačnej štruktúry, kde sa uskutoční:  
analýza organizačnej štruktúry a z toho vyplývajúcich riadiacich procesov, z pohľadu  
jej komplexity, SPOC-u (parameter definujúci optimálne rozmedzie reportujúcich podľa  
manažérskej úrovne a druhu práce), vhodnosti (líniová, priama vertikálna, maticová) pre  
výzvy, ktoré pred RTVS stoja,  
spolupráca „core“ oddelení a podporných oddelení RTVS pre optimálne a efektívne  
napĺňanie úloh,  
analýza organizácií regionálnych zastúpení,  
Firemnej kultúry, kde sa uskutoční:  
celofiremná diskusia o vízii, poslaní, hodnotách RTVS. O ich následnom komunikovaní  
medzi zamestnancov, stakeholderov, externých dodávateľov a následnom reflektovaní  
v konkrétnych procesných nástrojoch vedenia a riadenia RTVS,  
nastavenie procesov, školení a tréningov za účelom reflektovania firemnej kultúry v DNA  
RTVS a jej zamestnancov,  
Odmeňovania a benefitov, kde sa uskutoční:  
analýza pracovných zmlúv a príslušnej dokumentácie k odmeňovaniu,  
revízia položiek, z ktorých sa skladá odmeňovanie, aké motivačné položky mzdy existujú,  
ako je riadený výkon,  
analýza systému finančných a nefinančných benefitov vrátane vzdelávania.  
Prijímanie nových ľudí, kde sa uskutoční:  
analýza používaných metód a spôsobov prijímania nových zamestnancov,  
Zamestnanci sú najdôležitejším kapitálom RTVS  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 9  
nastavenie spolupráce so školami, a to nielen so študijnými odbormi Masmediálna  
komunikácia, ale aj s technickými zameraniami na nové médiá, nové technológie v šírení  
obsahu, masívne využívanie súťaží, stáží, diplomových prác, bakalárskych prác,  
vytvorenie systému interných mentorov.  
Alfou omegou všetkých vyššie opísaných aktivít v oblasti kvality a rozvoja ľudského kapitálu  
a efektivity procesov RTVS je interná komunikácia. To zahŕňa nastavenie stratégie internej  
komunikácie, jej nástrojov, podôb, frekvencií šírenia, atď.  
4. Nové médiá vo verejnej službe  
Rozšírenie vrstiev poskytovania audiovizuálnych a zvukových obsahov:  
štandardné vysielanie na programových okruhoch („streaming“),  
video/audio na vyžiadanie („on demand“),  
sprístupňovanie obsahov,  
cielené rešerše a sprístupnenie,  
doplnkové údaje a metadáta,  
štruktúrované a užívateľsky prívetivé webové prostredie,  
vhodné sociálne siete,  
využitie cross-sell a up-sell marketingových techník,  
vzájomná podpora propagácie,  
nové možnosti marketingu a self-promotion.  
V posledných dvoch desaťročiach sa správanie divákov a poslucháčov začalo meniť. Rýchly  
nástup internetu, nové televízie, formáty, ktoré prinášajú informácie online, a množstvo  
rôznych platforiem úplne zmenilo zákaznícke správanie. Divák a poslucháč dnes neberie  
ohľad na to, ako sa ho rozhodne osloviť programový tvorca. Sám si vyberá, čo bude  
sledovať, kedy, ako dlho, prostredníctvom akého nosiča. Technické znalosti, vek, záujmy,  
miera sústredenia, ktorú chcú televízii a rádiu venovať, sú veľmi rozdielne, rovnako ako  
očakávania a potreby divákov a poslucháčov. Inak povedané – zákazník sa neprispôsobuje  
médiu, ale médium, ak má prežiť, musí reagovať na to, čo chce zákazník.  
Postupne sa mení desiatky rokov osvedčená paradigma vzťahu medzi televíziou a jej  
divákmmi a poslucháčmi.  
V rozmere RTVS to znamená, že sa musí priblížiť novým  
zákazníckym návykom. Ak ostane v rigidnej štruktúre,  
tradičnej forme šírenia obsahu, ktorou je rozhlasové  
a televízne vysielanie v podobe programových streamov,  
ako ju poznáme dnes, neprežije. Stále menej ľudí bude  
ochotných prispôsobovať sa a sadať si k obrazovke  
alebo rozhlasovému prijímaču vtedy, keď o tom rozhodnú  
Zákazník sa neprispôsobuje  
médiu, médium musí reagovať  
na to, čo očakáva zákazník  
tvorcovia, a sledovať programy v nimi danej dĺžke a čase. Diskusie o tom, aká tvorba  
a koľko pôvodnej a koľko externej, koľko kanálov a akého zamerania, koľko reklám a aký  
pomer spravodajstva a športu, už dnes nestačia. Musíme ich rozšíriť o to, akými cestami,  
s akými „vlastnosťami” sa k divákom a poslucháčom dostanú tak, aby RTVS bola voľbou,  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 10  
ktorú si vyberú, či už chcú získať informácie, zabaviť sa, zasúťažiť si alebo sa niečo naučiť.  
Musí sa jednoducho stať dostupným a všestranným spoločníkom, pre ktorého sa diváci  
rozhodnú ako pre prvú voľbu. To, čo dlhodobo absentuje, je dobudovanie komplexného  
multimediálneho archívu – platformy, ktorá by umožnila prechádzať jednotlivými možnými  
prostrediami“ konzumácie produktov uložených v archíve, resp. vytváranými v danom čase  
na doplnenie tohto archívu.  
Súčasné technológie tak, ako vidieť nielen na globálnych, ale aj na existujúcich menších  
lokálnych stredoeurópskych platformách (napr. pre distribúciu dokumentárnych  
a experimentálnych filmov, hudby, multimediálnych projektov a pod.), umožňujú cielene  
rozvíjať možnosti sprístupnenia obsahov na vyžiadanie (spoplatnené alebo voľné),  
kombináciu vyžiadanej rešerše a sprístupnenia identifikovaného obsahu, sprístupnenie  
rôznych typov metadát a súvisiacich artefaktov.  
Takáto platforma musí byť vybavená vhodne štruktúrovaným a užívateľsky prívetivým  
webovým rozhraním diverzifikovaným pre rôzne typy užívateľov (interní pracovníci,  
pristupujúci tvorcovia, odborní externí užívatelia, laická verejnosť). Prostredie môže byť  
individuálne modifikovateľné a dynamicky konfigurovateľné podľa typu činnosti užívateľa.  
Deriváty záznamov (artefaktov) a metadát by malo byť možné jednoducho a flexibilne  
využívať ako komunikáty pre rôzne typy propagácie a marketingu vrátane sociálnych  
sietí. Takéto technologické riešenie musí zodpovedať súčasnej legislatíve platnej v SR  
v oblasti ochrany rozhlasového a televízneho vysielania, autorských práv a legislatívy EÚ  
priamo súvisiacej s digitálnymi službami. Súčasné technológie umožňujú naplniť všetky  
požiadavky súvisiace predovšetkým s ochranou duševného vlastníctva, ako aj monitoringu  
a kategorizácie šírených obsahov.  
Pre lepší opis toho, o čom píšem vyššie, o tom „ako“ má RTVS poskytovať obsah, si dovolím  
požičať slogan jedného anglického operátora EE „everything everywhere” (všetko, všade). Pre  
ešte lepšie opísanie budúcnosti médií si dovolím slogan rozšíriť na „všetko všade hocikedy  
hocijako pre hocikoho.  
INDIVIDUALIZOVANÁ PONUKA PRE SKUPINU RECIPIENTOV  
Ak RTVS nenaskočí do vlaku inovácií a nových technológií, ľudia prestanú mať dôvod ju  
sledovať. RTVS im nezabráni hľadať si zaujímavý personalizovaný obsah šírený vhodnými  
technológiami a v čase, kedy ho budú chcieť pozerať niekde inde.  
Nové technológie otvárajú doteraz nepoznané možnosti prípravy individualizovaného  
obsahu pre špecifické skupiny divákov a poslucháčov. Pre deti a mládež sa vysielateľ vo  
verejnej službe môže stať kvalitnou alternatívou komerčných, prevažne na efektívny výnos  
orientovanej súkromných programových ponúk. V podobe softvérových aplikácií pre rôzne  
typy inteligentných („smart“) zariadení – televízorov, tabletov, telefónov, internetového  
rádia, ako aj prípravy individualizovaného edukatívneho obsahu – od podpory rôznych  
typov kreativity, vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, vlastivedy či národopisu.  
Pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, resp. skupiny s rôznym typom  
obmedzení v senzorickej percepcii zvukových a obrazovo-zvukových nosičov  
nové technológie bránou k plnohodnotnejšiemu vnímaniu obsahov –  
napríklad artefakty a ich deriváty špecificky upravené pre národnostné  
menšiny, osamelých seniorov, sluchovo či zrakovo postihnutých občanov,  
Princíp  
poskytovania  
obsahu –  
„všetko všade  
hocikedy  
hocijako pre  
hocikoho“  
skupiny novodobých migrantov a pod.  
PRÁCA S METADÁTAMI A ICH ANALYTICKÉ SPRACOVANIE  
Tvorba metadát je okrem dôkladnej ochrany obsahu, ktorý tvoria archívy  
RTVS v podobe zvukových a obrazovo-zvukových nosičov, podstatnou  
súčasťou využitia obsahu nad rámec jeho bežného zaraďovania do  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 11  
vysielacieho streamu. Príkladom metadát je okrem abstraktov s opisom daného programu  
jeho scenár, dokumentácia vzniku diela, zoznamy autorov a výkonných umelcov, teoretická  
reflexia, história prezentácie artefaktov a ich interaktívne hodnotenie laickou verejnosťou.  
Absencia medzinárodných štandardizovaných kódov pre identifikáciu a programové  
nasadenie obsahu často znemožňuje jeho predaj v medzinárodnom rozmere (ochranný  
autorský zväz SOZA má k tejto téme rozsiahle podklady) i využitie automatizovaných  
algoritmov na tvorbu individualizovanej ponuky sledovaním „užívateľského“ správania sa  
recipienta.  
Verím, že nasadenie analytických nástrojov v súčasnosti nepredstavuje také finančné  
nároky, ktoré by presahovali možnosti RTVS (práca s „big data, konverzia reči/zvuku  
na text, automatizované rozpoznávanie a opis obrazu, identifikácia násilných a sexuálne  
exponovaných scén vrátane ich strihovej montáže a očakávanej emocionálnej recepcie  
divákom a pod.).  
Výsledkom procesu vytvárania metadát z obsahu bude jednoduchá navigácia celého  
archívu podľa kľúčových slov.  
UMELÁ INTELIGENCIA (AI) A POTENCIÁL JEJ VYUŽITIA  
Strojové učenie („machine learning“) a nástroje umelej inteligencie umožňujú efektívnym  
a finančne únosným spôsobom pripravovať individualizovanú a dynamickú ponuku  
prakticky na úrovni individuálneho poslucháča či diváka. Ako príklad môže poslúžiť  
obyvateľ špecifického slovenského regiónu, dieťa, senior, obyvateľ Slovenska žijúci dlhodobo  
v zahraničí a pod., pre ktorého môže vysielateľ vo verejnej službe pripravovať stálu,  
kontinuálne sa rozvíjajúcu ponuku programov, interaktívnych služieb a informácií, ktorú  
recipient môže individuálne konzumovať a modifikovať v dialógu s nástrojmi AI.  
Rovnako v internetovom prostredí a/alebo prípravou vhodných aplikácií pre tzv. smart  
zariadenia môže vytvoriť základné kreatívne návyky pre detského alebo laického používateľa  
v oblasti zvukovej a zvukovo-obrazovej tvorby.  
ALGORITMY A ICH POZITÍVNE NASADENIE V TVORBE PONUKY OBSAHU  
Celosvetovo dominujúce platformy na ukladanie a šírenie audiovizuálneho a zvukového  
obsahu vytvorili silný návyk ich užívateľov na poskytovanie intuitívneho sprevádzania  
a „navrhovania“ obsahu súvisiaceho s aktuálne sledovaným, cielene alebo náhodne  
vybratým artefaktom. Algoritmy, ktoré sa na tento účel používajú a neustále zdokonaľujú,  
sú prirodzene orientované na kritériá maximalizácie výnosu platforiem (dĺžka sledovania  
obsahu, vložená reklama a umiestňovanie produktov, iné monetizovateľné služby a pod.).  
RTVS môže v interaktívnom prostredí efektívne vytvárať a nasadzovať algoritmy, ktoré  
budú podporovať ambície vysielateľa verejnej služby navedenie recipienta na všeobecne  
kvalitnejší a náročnejší obsah, vzdelávanie, zlepšenie orientácie v spoločenských  
problémoch, podporu verejných diskusií na rôzne témy a pod.  
RTVS bude (čiastočne sa už tak deje) v budúcnosti interagovať s divákmi a poslucháčmi  
v multidimenziálnom personalizovanom svete viacerých možností a kombinácií možností.  
v dimenzii demografie  
vekových kategórií cieľových skupín  
(deti, seniori, sociálne vylúčené  
RTVS interaguje s divákmi a poslucháčmi  
skupiny obyvateľstva a spoločenstvá,  
v multidimenziálnom personalizovanom svete  
obyvatelia so špecifickými  
potrebami, atď.),  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 12  
v dimenzii územných komunít  
Zamagurie, Orava, Podpoľanie, atď.,  
v dimenzii diváckych a poslucháčskych komunít  
sústredených predmetovo (škôlkari, spolužiaci, športovci, rybári, ľudoví tanečníci, atď.),  
v dimenzii programovej  
efektívne vyrábanie, nákup a poskytovanie personalizovaného a komunitného množstva  
programov pre potreby, životné zvyklosti a návyky ľudí,  
umožnenie „brokerových” služieb na platformách RTVS pre šírenie programov vytvorených  
tretími stranami,  
v dimenzii časovej  
umožniť pozeranie programu v ľubovoľnom čase a akokoľvek dlho,  
v dimenzii technológií  
umožniť pozeranie programu na ľubovoľnom zariadení alebo kombinácii zariadení.  
Tato realita blízkej budúcnosti bude mať dopad na to, ako:  
bude RTVS organizovaná, riadená, strategicky smerovaná a personálne vybavená,  
obohatená o nové odbornosti,  
ako efektívne bude vyrábať programovú štruktúru,  
ako efektívne bude spolupracovať s poskytovateľmi obsahu mimo RTVS ako takej a tzv.  
legacy ekosystému súčasných poskytovateľov obsahu,  
ako detailne bude poznať svojich zákazníkov, zákazníkov nových médií, aby mohla  
ponúkať personalizovaný obsah,  
aký dobrý bude mať produktový marketing, ktorý bude riešiť otázky ako „cross-sale“  
a „up-sell,  
ako bude technicky vybavená, aby mohla umožniť vyššie napísané.  
RTVS bude musieť, pre svoju budúcnosť, vystúpiť z komfortnej zóny (a poľaviť v rozprávaní,  
aký obsah sa má vysielať na dvojke v stredu o 10.15 h). Postupne by mala začať  
s organizovaním strategických interných hackatonovských brainstormových stretnuti na  
témy týkajúce sa jej budúcnosti.  
A keď sa nakoniec, po zrelom zvážení, ktoré bude zahŕňať aj revíziu potrebných zdrojov  
a financií, RTVS rozhodne ísť smerom do budúcnosti, tak v tom momente by mala začať  
vnímať túto realitu ako príležitosť.  
P.S.: Pre bližšie porozumenie vyššie napísaného si dovolím z množstva príkladov použitia  
vybrať iba dva:  
PRÍKLAD 1  
dimezia demografie  
deti  
dimenzia územnej komunity  
dimezia diváckej komunity  
Slovensko  
škôlkari  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 13  
programová dimenzia  
v spolupráci s MŠVaVaŠ IT fakultami, s pedagogickými  
fakultami vyrobená séria vzdelávacích cyklov, ktoré budú  
malé deti hravou formou sprevádzať zákutiami výučby  
cudzích jazykov bez toho, aby chodili do súkromných  
jazykových škôlok  
časová dimenzia  
bez limitov  
dimenzia technológií  
bez limitov (TV, PC, handheldy, radio)  
V príklade 1 budeme adresovať potrebu začať oboznamovať malé deti od skorého veku  
s cudzími jazykmi. Učitelia vo všetkých materských školách si na platformách RTVS  
budú vedieť spustiť na TV alebo PC odborne navrhnuté detské jazykové hry (v rôznych  
jazykových mutáciách), kde sa tzv. avatari oblečení umelou inteligenciou do postavičiek  
napr. Mickey Mousea (podľa detského výberu) budú hrať s deťmi. A toto sa môže diať  
v čase najvhodnejšom pre danú triedu. V čase, keď mapr. vonku prší, raz týždenne alebo  
niekoľkokrát denne. Rovnakú možnosť môžu mať rodičia cez víkend.  
Finančná participácia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
PRÍKLAD 2  
dimezia demografie  
seniori  
dimenzia územnej komunity  
dimezia diváckej komunity  
programová dimenzia  
Slovensko  
seniori so špecifickými potrebami  
v spolupráci s MŠVaVaŠ IT fakultami, MZ a rehabilitačnými  
ústavmi pomocou AI vyrobená séria cvičení za účelom  
precvičovania motorických návykov  
v spolupráci s MK, MŠVaVaŠ IT fakultami pomocou AI  
vyrobená platforma na predčítavanie kníh  
časová dimenzia  
bez limitov  
dimenzia technológií  
bez limitov (TV, PC, handheldy, rádio)  
V príklade 2 budeme adresovať potrebu pomoci pre seniorov a ponúkneme im „pomocnú  
ruku” a sériu cvičení na precvičovanie motorických návykov.  
Napr. adresovať pomoc pre seniorov, kde si budú môcť na portáli RTVS vybrať knihu,  
vybrať hlas (mužský, ženský), ktorý im zvolenú knihu prečíta na zariadení, ktoré vedia  
ovládať, v čase, ktorý si vyberú, a tak sa budú môcť vrátiť do čias, keď im v detstve rodičia  
predčítavali knihy na dobrú noc alebo keď oni predčítavali svojim deťom rozprávky na dobrú  
noc.  
Finančná participácia  
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
a Ministerstvo zdravotníctva SR  
Vnímanie budúcnosti ako príležitosti  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 14  
5. Reputačné riziká RTVS  
Z hľadiska budovania dlhodobej kredibility verejnoprávnej inštitúcie ako efektívnej, kvalitnej  
a transparentnej ustanovizne, je nevyhnutné kontinuálne prispievať k odstraňovaniu  
reputačných bariér a rizík, ktoré môžu do značnej miery oslabiť jej kredibilitu, a tým aj  
ambíciu získania výhody „prvého ťahu.  
Za posledné obdobie RTVS čelila viacerým prípadom spojeným s reputačným rizikom, čo  
oslabuje pozíciu inštitúcie ako dôveryhodného subjektu do vnútra i navonok (t. j. vo vzťahu  
k internému aj externému prostrediu).  
Podľa prieskumu FOCUS (2021) RTVS dôveruje 63 % občanov, avšak je zrejmé, že existuje  
priestor na zlepšenie. Navyše, ako ilustruje prehľad prípadov uvedený nižšie, mitigácia  
reputačných rizík je jedným z princípov, ktorý si zaslúži vyššiu manažérsku pozornosť.  
PREHĽAD PRÍPADOV OSLABUJÚCICH ODOLNOSŤ  
RTVS ČELIŤ REPUTAČNÝM RIZIKÁM:  
Zmluvné vzťahy v RTVS (NKÚ 2021) – výsledky kontroly NKÚ (kontrolované obdobie 2018 –  
2020) konštatujú, že RTVS pri výbere programu nevytvorila dostatočné súťažné  
prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutiam pri selekcii nových  
formátov do vysielania. Podľa interných predpisov mali všetky námety na výrobu  
programu prejsť procesom evidencie v Centrálnom registri námetov, následne mali byť  
posúdené Dramaturgickou radou a na základe jej odporúčania mali byť schválené, resp.  
neschválené Programovou radou. Kontrolou bolo zistené, že ani jeden námet z vybranej  
vzorky neprešiel registráciou cez Centrálny register námetov. Pritom práve Centrálny  
register námetov má byť prvým krokom transparentného výberu programu a zabezpečenia  
súťažného prostredia v RTVS. Následné posúdenie Dramaturgickou radou nebolo možné  
vyhodnotiť, pretože zápisnice zo zasadnutí tejto rady RTVS neboli NKÚ predložené. Ďalej  
NKÚ zistil, že zápisnice zo zasadnutia Programovej rady neobsahovali závery preukazujúce  
posúdenie jednotlivých programov, čo bolo v rozpore so Štatútom Programovej rady.  
Záverečná správa uvádza, že RTVS nepreukázala dodržanie niektorých postupov  
nastavených internými predpismi a zároveň dodržanie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových  
pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy pri používaní  
verejných prostriedkov povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, pričom  
sa ďalej konštatuje, že RTVS musí zabezpečiť transparentnú súťaž námetov a ich nezávislé  
posúdenie zohľadňujúce princípy verejnoprávnosti, ale aj hospodárnosti, efektívnosti  
a účinnosti. V kontexte týchto zistení by mala RTVS revidovať a upraviť interné normy.  
Neprofesionalita v RTVS – reportáž RTVS o úmrtí učiteľky po vakcinácii (marec 2021  
– napr. článok 1, článok 2) – RTVS odvysielala reportáž o úmrtí učiteľky po vakcinácii,  
ktorá aj podľa MZ SR navodila dojem, že smrť učiteľky súvisela s vakcináciou. ÚDZS  
následne uviedol, že úmrtie nemalo súvis s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. RTVS  
čelila kritike od viacerých subjektov vrátane MZ SR, ŠUKL, UZDS či Polície SR (šírenie  
hoaxov, neprofesionálne a emotívne spracovaná reportáž  
+ konflikt záujmov redaktorky). Skresľovanie informácií  
v reportáži bolo však namietané aj verejnosťou – RVR  
zaznamenala viacero sťažností na danú reportáž. Reportáž  
prevzali aj viaceré dezinformačné webové portály. Etická  
komisia RTVS skonštatovala porušenie pravidiel Štatútu  
Je dôvod odstraňovať  
reputačné bariéry  
programových spolupracovníkov a pracovníkov RTVS. Problematickou reportážou sa  
zaoberal aj VKM NR SR (Výbor pre kultúru a médiá), ktorý zaujal k tejto reportáži kritické  
stanovisko a podčiarkol nedostatočnosť reakcie vedenia RTVS v tejto veci (zo stanoviska  
RTVS vyplýva, že „zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní reportáže,  
dostali v súlade s internými pravidlami RTVS písomné napomenutie za neuspokojivé  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 15  
plnenie pracovnej úlohy. Vedenie RTVS zároveň v súlade so mzdovým poriadkom  
rozhodlo pri zainteresovaných zamestnancoch o nepriznaní odmien. V máji 2022 bol  
publikovaný článok o neadekvátnych otázkach reportérky RTVS smerom k asistentke  
trénera nemeckého hokejového tímu (otázky týkajúce sa pohlavia trénerky v mužskom  
kolektíve), titulok článku: Fínske médiá píšu o slovenskej redaktorke, ktorá otázkami  
urazila asistentku nemeckého trénera – znovu negatívny obraz o profesionalite RTVS  
v medzinárodnom prostredí.  
Začiatok informovania o nevyprovokovanej ruskej invázii na Ukrajine (február 2022 –  
napr. článok 1, článok 2) – RTVS v ranných hodinách vo vysielaní nepokrývala začiatok  
ozbrojeného konfliktu (24. 2. 2022), ale vysielala reprízy programov a relácií bez reflexie  
na aktuálne dianie; české verejnoprávne médiá situáciu pokrývali od skorých ranných  
hodín.  
Vytváranie priestoru pre prezentáciu názorov konšpiračného spektra – RTVS vo  
vysielaní poskytla priestor aj osobám, ktoré majú tendenciu prikláňať sa ku konšpiráciám  
a k neovereným faktom – príkladom je pozvanie Jána Čarnogurského do relácie Správy  
a komentáre a jeho vyjadrenia k nevyprovokovanej ruskej invázii na Ukrajinu (napr.  
článok). Za tento krok si RTVS vyslúžila kritiku ministerky kultúry, predsedu Výboru  
pre kultúru a médiá ako aj predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť, ale aj kritiku  
europoslanca V. Bilčíka. Vo februári 2022 taktiež médiá informovali o tom, že spravodajskú  
redakciu RTVS posilní Radovan Kondrlík, ktorý pôsobil v konšpiračnom médiu Extra  
Plus. RTVS podľa článku referujúcom k danej problematike „neodpovedala na otázky, či  
nepovažuje za problém, že jej nový redaktor predtým pôsobil v dezinformačnom médiu,  
kde robil nekritické rozhovory aj s kontroverznými osobnosťami. Ešte v roku 2019 sa vo  
verejnom diskurze spomínala téma poskytnutia priestoru Jozefa Hrdličku (ako obhajcu G.  
Husáka v ankete Najväčší Slovák).  
• Personálne tenzie – negatívne konotácie vo verejnom diskurze vytvárajú aj personálne  
vzťahy vo vnútri RTVS – ako príklad možno uviesť článok o odchode dlhoročnej redaktorky  
RTVS Eleny Senkovej s titulkom: Bývalá redaktorka Senková: Keď v RTVS zistili, že ma  
vyhadzujú v tehotenstve, ponúkli mi peniaze za fiktívnu analýzu. I keď RTVS v článku  
oficiálnym vyjadrením vysvetlila svoje videnie situácie. V ďalšom článku, ktorý bol  
publikovaný pod názvom RTVS v čase korony: Namiesto snahy o kvalitné správy  
sa vedenie redakcie háda a navzájom osočuje, sa konštatuje pretrvávanie napätej  
atmosféry vo vnútri redakcie RTVS a uvádza, že „manažéri spravodajstva sa navzájom  
ohovárajú a osočujú v e-mailoch, ktoré rozposielajú všetkým redaktorom. Takisto  
sa v článku konštatuje, že RTVS výrazne zaostala, pokiaľ ide o vysielanie špeciálnych  
formátov pokrývajúcich pandémiu. O personálnych pomeroch sa kriticky vyjadrila aj  
ďalšia novinárka (Reportéri – Katarína Začková); článok bol publikovaný pod titulkom:  
Katarína Začková z Reportérov: Šokuje ma, ako Rezník klame. Takto nás vedenie televízie  
osočovalo za Mečiara. V roku 2018 bola v médiách pertraktovaná aj atmosféra v RTVS  
vo vzťahu k otvorenému listu viacerých redaktorov a kritike pracovných pomerov  
v inštitúcii.  
Finančné požiadavky na výrobu programov RTVS – v roku 2021 bol publikovaný článok  
o vysokej finančnej náročnosti programu o finančnej gramotnosti. Podľa údajov z článku  
vyplýva, že program, resp. jeho jedna časť (asi 13 minút) vychádzala na približne  
15 000 EUR.  
Poznámka: Rešerš mediálneho monitoringu  
pochádza z webov Denník N, HNonline  
a Refresher.  
RTVS potrebuje zlepšiť vnútorné  
procesy práce s overovaním zdrojov  
a preverovaním súvislostí  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 16  
Kľúčové poznámky k uvedeným príkladom:  
NKÚ jednoznačne konštatoval, že RTVS nedodržala interné predpisy pri výbere  
programu a kontrola ich dodržiavania bola nedostatočná. RTVS ani nepreukázala  
dodržanie niektorých postupov nastavených internými predpismi a zároveň dodržanie  
§ 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt  
verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov povinný zachovávať hospodárnosť,  
efektívnosť a účinnosť. Aj na základe týchto zistení a na základe mediálne publikovaných  
výstupov preto vzniká potreba posilniť schopnosť RTVS vo vzťahu k vytvoreniu prostredia  
napomáhajúceho preukazovať a dosahovať hospodárnosť, efektivitu a účinnosť procesov  
vedúcich k výberu programu a zároveň napomáhajúceho mitigovať priestor na subjektívne  
(nepodložené, netransparentné) rozhodnutia v oblasti programových služieb. Na základe  
uvedeného by bolo vhodné pristúpiť k re-modelingu interných smerníc RTVS v oblasti  
výberu programu s cieľom zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť  
procesov (v súlade s odporúčaním NKÚ a so zákonom o rozpočtových pravidlách).  
RTVS reportážami/pokrývaním dôležitých spoločenských udalostí (pandémia,  
nevyprovokovaná invázia Ruska na Ukrajinu) nedostatočne reflektovala na dôležitosť  
dôveryhodného informovania, overovania súvislostí a zdrojov, a tak podaním vybraných  
reportáži vytvorila priestor pre naštrbenie a spochybňovanie dôvery. RTVS preto  
potrebuje zlepšiť vnútorné procesy práce s overovaním zdrojov a preverovaním  
súvislostí. Takisto, vzhľadom na pomalý reakčný čas, pokiaľ ide o odhad potreby konať,  
RTVS stratila v týchto prípadoch výhodu prvého ťahu. Reputačné riziká v danej veci sú  
rovnako pomerne vysoké a intenzifikuje sa aj neprofesionálnym prístupom vedenia/  
pracovníkov RTVS, ktorí reflektujúc na uvedené príklady nepreukázali dostatočne dobrú  
mieru vyhodnocovania súvislostí v kontexte spoločenského nastavenia či interkultúrnej  
komunikácie.  
V otázke personálnych tenzií možno konštatovať, že aj tie pomerne často prenikajú do  
verejného priestoru. To nepridáva na dôveryhodnosti inštitúcie ako takej a ani služby,  
ktorú inštitúcia poskytuje, a nepreukazuje sa ani schopnosť včasne reagovať na  
vzniknuté situácie alebo im predchádzať. Adresovanie vzniknutých situácií často  
prichádza neskoro a až po verejnom tlaku. Je preto nevyhnutné manažérskymi  
technikami v oblasti rozvoja ľudského kapitálu presadiť kreovanie takého pracovného  
prostredia, ktoré bude zamerané na prechádzanie personálnych tenzií a ktoré v prípade  
ich vzniku využije interné prostredie na ich riešenie k spokojnosti zúčastnených strán.  
Kvalitou manažérskych rozhodnutí možno dosiahnuť odstránenie bariér a mitigáciu  
reputačných rizík vo vzťahu k verejnému priestoru, a tak zvýšiť odolnosť inštitúcie včas  
reagovať na výzvy a potreby, ktoré v spoločnosti vnikajú a vyvíjajú sa – o to rýchlejšie  
v krízových časoch. Ako manažér verejnej služby som pripravený svojimi rozhodnutiami  
prispieť k tomu, aby RTVS i v tejto oblasti  
posilnila a naplno rozvinula svoj potenciál  
v domácom i európskom prostredí – tu možno  
Kvalitou manažérskych rozhodnutí  
spomenúť nedostatočnú vizibilitu RTVS v rámci  
možno dosiahnuť odstránenie bariér  
a mitigáciu reputačných rizík  
EBU (napr. generálny riaditeľ Českej televízie  
zastáva funkciu podpredsedu Výkonného výboru  
– Executive Board Vice-President).  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 17  
6. RTVS v dobe hoaxov a fake news  
Označenie hoaxu slovami „toto je hnusná, špinavá lož“ možno alternovať diplomaticky  
vyjadrením „domnievam sa, že o správnosti vašich informácií by sa dalo úspešne  
pochybovať. V oboch prípadoch je dôležité posolstvo, že hoaxy vo verejnom priestore  
nemožno obchádzať a tolerovať, ale treba sa proti nim účinne brániť.  
RTVS musí v tomto zápase zohrávať významnú úlohu. Značka RTVS je posolstvo o dianí,  
ale i o hodnotách. RTVS je inštitúcia, ktorá má ambíciu čo najviac sa priblížiť k pravde,  
zaznamenáva udalosti tak, aby čo najvernejšie zobrazovali realitu. O pravdu bojuje  
profesionalitou, vkusom, noblesou. Ak je pravda tradičnou hodnotou, tak RTVS obhajuje  
tradičné hodnoty. RTVS má štýl. Hokejisti tomu hovoria „classy. To však neznamená, že  
občas nezhodia rukavice.  
Prieskumy Globsecu opakovane poukazujú na to, že Slováci patria v európskom priestore  
medzi tých, ktorí najviac naletia hoaxom a konšpiráciám. Sociálne siete vytvorili pre hoaxy  
a konšpirátorov bezbrehý neregulovaný priestor. Môžete v ňom šíriť klamstvá, ba dokonca  
aj naživo vysielať vraždu. Náprava prichádza selektívne a po upozornení s odstupom dní, ak  
vôbec. V porovnaní s prísnou reguláciou vydavateľov/vysielateľov je to absolútny nepomer.  
Aká je v tomto kontexte úloha verejnoprávnej televízie a rozhlasu?  
Jedným zo základných spôsobov boja proti podvrhom je aktívne ponúkať kvalitné správy  
z rozpoznateľného kredibilného zdroja pre čo najširšie publikum. RTVS musí byť značkou,  
ktorej sa dá dôverovať. Informácia podpísaná či odhlásená vo verejnoprávnom médiu  
musí byť zárukou serióznosti, vyváženosti, pravdivosti. Musí vychádzať z faktov, proporčne  
musí rešpektovať diverzitu názorov na daný problém a musí čo najvernejšie zobrazovať  
skutočnosť.  
RTVS musí byť dôveryhodné médium. Musí mať širokú sledovanosť a počúvanosť, aby  
zasiahlo diferencované skupiny obyvateľstva. Musí ponúkať celistvý obraz skutočnosti bez  
ohľadu na komerčnú hodnotu informácie. Musí ponúkať informácie na rôznych nosičoch  
a rôznymi spôsobmi doručenia, aby nikto nemal pocit, že zostal mimo okruhu pôsobenia  
verejnoprávneho vysielateľa.  
Úloha verejnoprávneho RTVS nikdy nebola taká dôležitá ako v súčasnosti. Sila tradičných  
značiek musí zaznievať intenzívnejšie. Rozpoznateľnosť zdrojov sa musí stať optikou, s akou  
verejnosť pristupuje k prijímaniu informácií.  
Verejnoprávne vysielanie je správou o svete, ale i správou  
RTVS ako dôveryhodné  
médium zohráva  
v zápase proti hoaxom  
a konšpiráciám  
o hodnotách vo svete. Vysoký štandard musí platiť nielen  
v rovine faktov, ich selekcie, radenia a vyhodnotenia, ale  
i v spôsobe, ako prezentované. Je dôležité zachovávať  
vysoký štandard hovoreného prejavu, spisovného jazyka, vizáže  
redaktorov a dress kódu podľa typu udalosti a situácie. Aj  
neverbálne prejavy a celkový dizajn spoluvytvára reputáciu,  
autoritu a spoľahlivosť prezentovaných tém.  
významnú úlohu  
Netreba pritom zabúdať, že RTVS je médiom verejnej služby, nie nástrojom strategickej  
komunikácie. Má jedinečné postavenie, ktoré by mala využívať pri produkcii kvalitného  
spravodajstva, vzdelávania verejnosti v problematike dezinformácií a mediálnej  
gramotnosti tak, ako to robí napríklad ČT alebo BBC, ktorá to robí na svojom webe.  
Spravodajstvo RTVS je služba verejnosti. Má byť zrozumiteľné a vyvážené, má rešpektovať  
relevantné postoje a prúdy, objasňovať súvislosti a kontexty situácie. Spravodajstvo  
je nevyhnutné podporiť analytickou, vysvetľujúcou publicistikou, diskusiami  
a dokumentárnou tvorbou.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 18  
7. Boj s dezinformáciami v RTVS  
Veriť výmyslom je veľmi jednoduché. Psychológovia zmieňujú moment istoty v neistote.  
Svet je chaos náročný na pochopenie a skreslené správy, ktoré opisujú sprisahania,  
nebezpečenstvá a neznáme hrozby, pomáhajú neistým utvrdiť sa v tom, že ich vnímanie  
chaosu je správne. Hoaxy a skreslené informácie umne mixujú pravdy s nepravdami. Vždy  
je na týchto textoch niečo pravdivé. No tento pravdivý kmeň býva obrastený jedovatým  
brečtanom skreslených, vymyslených, zámerne nepravdivých informácií. Technický jazyk  
(„binárna slučka s n-tou komplexnosťou a procesory sú navrhnuté tak, aby bežali niekoľko  
týždňov bez poškodenia“) a dôveryhodne znejúce názvy inštitúcií (často neexistujúcich)  
varuje a volá do akcie – konajme! Zmeňme to! Neverme! Vymyslené texty sa opierajú  
o skúsenosti blízkych, hrajú na city. Ukazujú katastrofické scenáre a podozrivé okolnosti, ku  
ktorým LEN VY MÁTE EXKLUZÍVNY PRÍSTUP! Varujú.  
Mnohí sa radi bojíme. A hoaxy nám k tomu pomáhajú. Pocit „nás sa to netýka, ale mohlo by  
sa“, „vieme niečo viac, čo iní nie, žijeme v smutnom svete“ pomáha odpútať sa od starostí  
a myseľ upriamiť na iné problémy.  
Hoaxy sú úspešné a ľahko sa nimi dá zmiasť. Ako rozoznať hoax? Nijaká úplne jednoduchá  
odpoveď neexistuje. Svet informácií je vďaka internetu do veľkej miery slobodným  
neregulovaným priestorom a každý si v ňom môže písať, publikovať a tvrdiť takmer čokoľvek.  
Základom je, aby sa k médiám pristupovalo so zdravou skepsou a s odstupom. A pre  
tvorcov musí byť alfou aj omegou za každú cenu pripravovať pravdivý, etický a remeselne  
zvládnutý obsah.  
„Ráno sa celá Európa zobudila do vojny. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Médiá  
informovali, že výbuchy bolo počuť len 150 kilometrov od slovenských hraníc. Situácia je  
naozaj vážna, Rusko napadlo Ukrajinu a Vladimír Putin začal vojenskú inváziu u nášho  
suseda. Pár kilometrov od nás. Vo vysielaní na televíznych okruhoch RTVS ako keby  
sa nič nedialo. Ráno od 6.00 h vysielali reprízu včerajšieho Dámskeho klubu, o 7.30  
zaradili bežné Ranné správy a potom zas o vojne nič – vysielali dokument o potápaní  
na Maldivách a starý film. Cvičilo sa tam, varilo, smialo... o vojne do 7.30 ani slovo. Prvý  
status na Facebooku RTVS o 9.45 vyšiel s titulkom: Putin povolil vojenskú operáciu na  
východe. Nie, zaútočil, ale „povolil operáciu.“ (https://www.omediach.com/blog/22382-  
zacala-vojna-no-v-rtvs-sa-rano-smialo-varilo-a-cvicilo-po-dnesku-by-mal-sef-  
spravodajstva-v-rtvs-skoncit)  
„Dlhoročná redaktorka RTVS Ľubica Hargašová sa cez víkend zachovala neprofesionálne  
– zinscenovala rozhovor a stretnutie so známym českým reportérom Janekom Rubešom  
z iniciatívy Kluci z Prahy.(https://www.omediach.com/blog/22481-reporter-z-iniciativy-  
kluci-z-prahy-odkazuje-znamej-redaktorke-rtvs-nikdy-som-sa-s-vami-nestretol)  
To sú len dva príklady, ktoré sa stali za posledné mesiace. Vedenie RTVS medzitým vyvodilo  
personálnu zodpovednosť voči vedúcemu spravodajstva aj voči danej redaktorke. To, že  
vôbec mohlo prísť k daným situáciám, má však hlbšiu príčinu než len personálne zlyhanie  
jednotlivcov.  
RTVS má množstvo možností, má obrovský potenciál procesov,  
ktoré môžu v správnom nastavení hrať dôležitú rolu a byť pre  
divákov a poslucháčov kľúčové – a dávať im mimoriadne veľa  
dôvodov, aby pri hľadaní správ, ale aj zábavy, vzdelávania či  
servisu, bola RTVS „prvým ťahom“.  
Obsah musí byť  
pravdivý, etický  
a remeselne zvládnutý.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 19  
RTVS musí v boji s dezinformáciami budovať dva piliere:  
1 – PRÁCA S INFORMÁCIAMI  
Zdroje, overovanie, dopĺňanie, konfrontovanie, porovnávanie a diskusie musia byť  
súčasťou tvorby všetkých programov RTVS, nielen informačných a spravodajských, ale aj  
zábavných, pre deti, oddychových a všetkých ostatných.  
Pri tvorbe obsahu, najmä spravodajského a publicistického, je nevyhnutné dbať na vecnosť  
a pravdivosť informácií. RTVS musí využívať overené zdroje. Súčasťou práce musí byť „fact  
checking“ a oslovovanie autorít s nespochybniteľnou minulosťou a výstupmi. Kvalitná práca  
s informáciami musí byť prítomná nielen vo výsledku, ale aj v dramaturgii, práci s otázkami,  
príprave na diskusie. A rovnako ako výsledok, aj dôsledná príprava musí podliehať  
redakčnej analýze a kontrole.  
Samozrejmosťou je pracovať s pôvodnými informáciami a ak sú prevzaté, uvádzať ich zdroj.  
Inšpirácia alebo citácie bez uvedenia zdroja sú neprípustné.  
Dezinformačná scéna často deformuje pohľad na realitu mixom pravdivých a skreslených  
informácií. Niečo také je v RTVS neprípustné. Ak si divák alebo poslucháč zapne RTVS, musí  
si byť istý, že obsah, ktorý sleduje, je nespochybniteľne dôveryhodný v celku aj detailoch.  
Divák a poslucháč by mal vo vysielaní RTVS nájsť aj vzdelávacie programy, ktoré by  
vysvetľovali a vyvracali témy používané ako súčasť hybridnej vojny a dezinfomácie, ideálne  
vo vysielacích časoch s vysokou sledovanosťou a počúvanosťou. Takisto by sa RTVS mala  
venovať témam bezpečnosti v online priestore, dôveryhodnosti zdrojov a etike v online  
priestore.  
V neposlednom rade by mala RTVS vzdelávať a robiť osvetu o tom, čo je a čo nie je hoax,  
ako informácie overovať, ako nešíriť bludy. Na túto edukatívnu úlohu nesmie rezignovať.  
2 – PRÁCA S ĽUĎMI  
Obsah, ktorý smeruje k poslucháčom a divákom, musí  
prechádzať dôslednou kontrolou. Vlastné výstupy by  
Vecný, dôveryhodný  
a pravdivý obsah  
tvoria ľudia  
s morálnymi  
a etickými  
mali pochádzať od autorov, ktorí sú skúsení a pripravení.  
Remeselné zvládnutie prípravy programu je prvým a základným  
predpokladom toho, aby príspevky a obsah mohli ísť do éteru.  
Systém postupného rastu, učenia sa a prípravy by sa mal najprv  
odohrávať „nanečisto, aby si poslucháč a divák mohol byť istý,  
že to, čo sleduje, je dielom profesionála a nie „učňa. Systém  
mentorov sa musí stať súčasťou každodennej práce.  
vlastnosťami  
Okrem pracovných skúseností je nevyhnutné, aby obsah tvorili ľudia s najvyššími morálnymi  
a etickými vlastnosťami. Nie je možné, aby televízia zamestnávala a nechávala vystupovať  
ľudí spojených s konšpiračnou scénou, preukázateľne šíriacimi dezinformácie. Citlivosť  
a precíznosť v posudzovaní pravdivosti musí byť nastavená na veľmi jemnom radare.  
Budem dbať o to, aby redaktori boli vedení k pocitu vysokej zodpovednosti za obsah svojej  
práce. Súčasťou bude aj rast a vzdelávanie, aj v téme kritického myslenia. Takisto budem  
dbať o kredit a odbornosť hostí a autorít pozývaných do vysielania v kontexte komplexných  
odborných a spoločenských tém a dbať o faktickú diskusiu namiesto prezentovania návrhov.  
RTVS by sa mala stať etalónom kvality. Autori by mali byť nespochybniteľnými autoritami  
vďaka kvalitnej a pravdivej práci. Mám za to, že tvorcovia v RTVS by mali pravidelne získavať  
ceny za novinársku a publicistickú prácu. Je príznačné, že dnes ich získavajú ľudia, ktorí  
v RTVS kedysi pracovali, z rôznych dôvodov tam však už nie sú. RTVS si takých ľudí musí  
držať, oceňovať a motivovať.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 20  
Každý, kto si naladí RTVS, si musí byť istý, že:  
je to „čistý zdroj“ – pozná financovanie, redakciu, kontakty, sídlo, e-mail, webovú adresu,  
komunikujú odtiaľ reálni verejne známi ľudia,  
jasní autori obsahu,  
z obsahu nesrší prvoplánový strach a nenávisť,  
obsah je správny gramaticky aj štylisticky,  
známe zdroje, z ktorých sa čerpajú informácie (nie podľa dôveryhodného zdroja, podľa  
našich informácií a pod.),  
v informáciách sa objavujú existujúce inštitúcie a mená skutočných ľudí, overiteľné dáta,  
vždy je zachytených viac pohľadov, vždy dostane priestor aj druhá strana. Dezinfo scéna  
sa vyznačuje tým, že je veľmi rýchla – pretože tam, kde klasické médiá overujú informácie  
a dávajú priestor protistrane, oni plesknú na internet hocičo. Je potrebné mať pri tvorbe  
na mysli na jednej strane skratku a na druhej remeselnú precíznosť spracovania.  
Informovať pravdivo musí byť kľúčové pre všetky programy a zložky RTVS.  
Aby RTVS pomáhala tým, ktorí sa mýlia, ale nechcú sa, aby nešírili bludy.  
Preto, aby ľudia neverili hlúpostiam, ktorými sa zosmiešňujú. Preto, aby  
ľudia neboli poslušnými vojačikmi tých, ktorí riadia a platia vymyslené  
správy. Ale najmä, aby sa svet informácií stal bezpečnejším miestom,  
než je dnes. Aby napríklad niekto nenaletel na to, že nemusí brať lieky,  
pretože ich môže nahradiť čistiacim prostriedkom, a neublížil si.  
RTVS – etalón  
kvality, autori –  
nespochybniteľné  
autority  
8. Spravodajstvo v prostredí slovenských televízií  
V trojčlenke úloh verejnoprávneho média podľa BBC Informovať – vzdelávať – zabávať patrí  
prvé miesto práve informáciám. Treba povedať, že ide o časť, ktorá je najviac sledovaná  
verejnosťou i politikmi, i keď je to písanie prstom na zahmlené okno, ktoré zajtra nahrádzajú  
nové správy. Stáva sa, že optikou kvality spravodajstva sa hodnotí médium ako celok  
bez ohľadu na kvalitu iných programových výstupov. Je dôležité pripomenúť, že aj v čase  
sociálnych sietí či internetu patrí televízne spravodajstvo stále k najsilnejším a vplyvným  
nástrojom informovania verejnosti. Napriek obmenám technológií sa spravodajské  
hodnoty príliš nemenia. Úlohou spravodajstva RTVS je prinášať dostatok celistvých,  
vyvážených a férových informácií pre rozmanitú spoločnosť, a to bez bez ohľadu na divácku  
popularitu informácií. Inými slovami, poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne,  
zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej  
republike i v zahraničí ako základ na slobodné utváranie názorov. Túto úlohu musí  
vykonávať prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily, primárne zamestnancov v internom  
pracovnom pomere a spolupracovníkov. K spravodajstvu je potrebné pridať kvalitnú  
publicistiku. Zvláštny dôraz treba klásť na kvalitu službovej publicistiky pre poslucháča  
a diváka, ale i na politickú publicistiku. Politická publicistika je v zmysle zákona o vysielaní  
a retransmisii program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä  
komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam  
a názory politikov na jednotlivé témy.  
Na trhu v súčasnosti pôsobí TA3, dlhodobo etablovaná spravodajská televízia s čerstvou  
ambíciou rozšíriť množstvo svojich kanálov. Svoj spravodajský projekt 24 dlhodobo  
pripravuje aj TV JOJ. Vzniká tak mimoriadne zložitá situácia z pohľadu boja o diváka, ale  
i boja o redaktorov. Domnievame sa, že TV JOJ má vysokú lojalitu svojich redaktorov,  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 21  
podobne i TV Markíza. Doškoľovanie redaktorov z netelevízneho prostredia si vyžaduje čas  
a kvalitných mentorov.  
Mimoriadne náročným zrkadlom kvality televízneho spravodajstva na Slovensku je česká  
verejnoprávna stanica ČT 24. Ide o dlhodobo budovaný kanál, ktorý má silné a generačne  
rôznorodé tímy redaktorov a moderátorov, pričom sa opiera aj o spravodajcov v 11 krajinách  
sveta. ČT 24 je nevyhnutné vnímať ako výzvu, avšak zároveň treba povedať, že pre RTVS je  
to beh na veľmi dlhú trať. Pripomeňme, že ČT má 3 000 ľudí a takmer dvojnásobný rozpočet  
ako celá RTVS.  
Pri porovnaní s Českou televíziou a profesionalitou jej spravodajstva a vysielania  
spravodajskej stanice :24 môže byť okrem financií pozornosti hodné aj porovnanie  
vygenerovaného množstva zaujímavých a dôležitých udalostí v 10-miliónovej populácii ČR  
a 5,5 mil. v SR, profesionálna spolupráca štúdií Brno a Ostrava a regionálnych  
spravodajských štúdií v ďalších mestách ČR.  
Diétnejší rozpočet a menší počet zamestnancov može mať dopad  
na bohatosť spravodajstva a publicistiky z pohľadu „rôznorodosti  
a pestrosti správ, ale nemá a nemôže mať dopad na kvalitu  
a profesionalitu redaktorov a spravodajcov, na hodnovernosť,  
nestrannosť a aktuálnosť prezentovaných informácií. Ak toto platí,  
tak mojím cieľom bude vybudovanie malej ČT 24.  
RTVS poskytuje  
nestranné, overené,  
neskreslené, aktuálne  
a zrozumiteľné  
spravodajstvo  
Spravodajstvo je finančne náročná tvorba. Na 90-sekundovom  
príspevku v správach pracuje spravodajský tím často celý deň. Považujem však za  
samozrejmé a nevyhnutné, aby v dobe hoaxov, fake news a konšpirácií bolo verejnoprávne  
spravodajstvo lídrom na mediálnom trhu, aby kvalitou i penetráciou dokázalo postaviť  
protiváhu podvrhom. Je anomáliou, aby aktéri tlačových konferencií čakali na povel, kedy sa  
skončí reklama a jingel v súkromnej spravodajskej televízii, aby sa mohol začať živý prenos.  
Spravodajský kanál verejnoprávnej televízie je niečo, čo malo byť vybudované premyslene  
a koncepčne, nie ako reakcia na zlyhanie pri začiatku ruskej invázie. Zdá sa, že je potrebné  
ponáhľať sa pomalšie a dôkladne zvážiť nielen koncepciu, ale aj personálne obsadenie  
a v neposlednom rade i financovanie. Vysielanie tohto typu musí byť profesionálne  
so sebavedomým vystupovaním profesionálov. Vlastné riešenie tejto situácie uvádzam  
v kapitole Fázy zmeny programu RTVS.  
Pretlak spravodajských staníc bude znamenať aj boj o témy a vykrývanie programu. Najmä  
v tzv. uhorkovej sezóne je problém naplniť vysielanie kvalitným spravodajstvom aj v ČT 24  
s väčšou informačnou silou.  
Regionálne štúdiá sú silným elementom pri vytváraní verejnoprávneho spravodajstva.  
Spravodajský kanál :24 im dá oveľa širší priestor na realizáciu.  
Pri príprave a rozvoji spravodajského kanála je potrebné zvážiť špecifiká a deficity  
slovenského mediálneho a spoločenského priestoru a pracovať na výchove, tréningu  
a vzdelávaní celých tímov na strane média i na strane verejnosti – respondentov.  
1. RTVS opustilo množstvo kvalitných redaktorov a úspešne pracujú v iných médiách.  
2. Nedostatok tvorivosti redaktorov.  
3. Nízka atraktivita obsahu.  
Spravodajský kanál je niečo, čo malo byť vybudované  
premyslene a koncepčne, nie ako reakcia na zlyhanie  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 22  
Spravodajstvo je široký televízny i rozhlasový komplex so vzájomným prelínaním. Po  
spojení rozhlasu a televízie bol vytvorený model jednoznačného označenia spravodajstva  
ako „spravodajstvo RTVS. To eliminovalo jednotlivé mediálne značky, ktoré boli na  
trhu dlhodobo etablované (Správy Slovenskej televízie a Správy Slovenského rozhlasu).  
Vnímame, že pri vzájomnej synergii a prelínaní je jednotné označenie výhodou. Treba však  
konštatovať, že toto spojenie oslabilo značku Slovenský rozhlas, ktorá mala vysoké renomé.  
9. Základné stavebné kamene spravodajstva  
v modernej RTVS  
RTVS: SPRAVODAJSTVO OBJEKTÍVNE  
Sledovanosť televízií v Európe roky klesala. Pokles zastavila prvá vlna pandémie. Od 12.  
marca 2020 sme sledovali postupný nárast sledovanosti televízie, čo korešpondovalo  
s pribúdajúcimi prijímanými opatreniami. Marec 2020 bol na Slovensku mesiacom  
s najvyššou sledovanosťou v histórii merania televízie od roku 2004. Predstihol aj tradične  
najsilnejší december. Televíziu počas marca 2020 denne sledoval v priemere viac ako  
milión divákov. Podobný nárast sledovanosti pozorovali aj v iných krajinách – napríklad  
v Španielsku a Turecku to bolo až 100 minút denne (https://e.dennikn.sk/minuta/1855060).  
Podľa agentúry 2muse diváci v prvých týždňoch pandémie uvádzali, že pre nich televízne  
spravodajstvo získalo na atraktivite, pretože bolo vnímané ako zdroj vysoko kvalitných,  
serióznych a objektívnych informácií.  
Po dvoch rokoch pandémie pozorujeme pokles sledovanosti. Počas rokov 2021 – 2022  
agentúra 2muse medziročne v časovom pásme 19.00–19.50 h zistila nižšiu sledovanosť  
a nižší záujem o sledovanie spravodajských relácií. „V roku 2021 69 % divákov, ktorí sledovali  
v tomto slote televíziu, sledovalo spravodajský obsah na niektorej z televízií (Jednotka,  
Trojka, Markíza, JOJ, TA3), v aktuálnom roku to je o 5 % menej (64 %). Najviac sa pokles  
prejavil pri Správach RTVS a Televíznych novinách.“ (prieskum 2muse 31. 3. 2022)  
Podceňovať netreba ani slot tesne pred začiatkom vysielania spravodajského bloku.  
„Z divákov, ktorí videli začiatok Správ RTVS, pozeralo 5 minút predtým 54 % program na  
Jednotke, 12 % program TV JOJ, 10 % stanice mimo peoplemetrov, 6 % TA3 a diváci, ktorí si  
práve zapli TV. Spravodajské relácie TV Markíza (60 %) a TV JOJ (59 %) majú cca o 6 %, resp.  
5 % viac zdedených divákov zo svojich predchádzajúcich programov.(prieskum 2muse 31. 3.  
2022) Na toto je potrebné reagovať v kontexte prípravy celej večernej programovej  
štruktúry.  
Znižujúca sa sledovanosť televízií a spravodajstva v posledných rokoch nesmie byť  
dôvodom na odradenie televíznych tvorcov prinášať to najlepšie, čo vedia. Konkurencia  
online správ je vysoká. Nie každý ich však prijíma a dokáže zhodnotiť a televízia je ešte vždy  
najdôveryhodnejším médiom. Potreba vysielať v televíznom  
a rozhlasovom éteri správy, na ktoré sa diváci a poslucháči  
budú môcť spoľahnúť, sa preto neznižuje. Je však potrebné,  
Hlavné spravodajstvo  
RTVS najmenej sledované  
spomedzi večerných  
aby si ich proaktívne vyberali. Ak si pustia správy, aby ich  
„prvým ťahom“ bola RTVS. V prostredí rozhlasu je to pre  
výrazne nižšiu konkurenciu jednoduchšie. Z televízií je však  
potrebné zapracovať na zmene, aby hlavné spravodajstvo  
RTVS nebolo najmenej sledovanou reláciou spomedzi  
večerných spravodajských relácií.  
spravodajských relácií  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 23  
RTVS: SPRAVODAJSTVO PRAVDIVÉ  
Dôraz na absolútnu presnosť, pravdivosť a správnosť informácií je to, čo by malo byť  
na prvom mieste. Podobné spochybnenia sú pre divákov a poslucháčov nepríjemným  
momentom, po ktorom sa netreba čudovať strate ich dôvery v celé médium.  
Jednou z prvých funkcií verejnoprávnych médií je pravdivosť informácií, ktoré prinášajú.  
Nijaké médium si nemôže dovoliť strácať divákov pre neprofesionálne skresľovanie  
informácií a už vôbec nie pre ohýbanie pravdy. Okrem veľmi starostlivého výberu  
redaktorov je nevyhnutné klásť dôraz aj na ich prípravu a kontrolu výstupov.  
Špecifickou kategóriou sú moderátori diskusných relácií. Situácia v rozhlase je iná  
než v televízii aj preto, že dochádza k striedaniu moderátorov aj podľa tém relácií.  
Problematickou sa javí televízia.  
Verejnoprávna televízia by mala mať úroveň nastavenú veľmi vysoko. Moderátor hlavnej  
diskusnej relácie by mal byť uznávaným mienkotvorcom. Po príklady netreba chodiť ďaleko,  
Václav Moravec v Českej televízii je jedným z dôvodov, prečo mnohí diváci sledujú ním  
moderované relácie. Vysoký stupeň odbornosti, rozhľadenosti, znalostí z behaviorálnej  
psychológie, ale aj komunikačných zručností – to je len niekoľko vlastností, v ktorých by  
mali moderátori vynikať. V posledných rokoch sa zdá, ako by verejnoprávna televízia hľadala  
a nenachádzala na post hlavného moderátora nedeľnej diskusnej relácie človeka, ktorý  
bude naozaj výnimočný moderátor a ktorý zabezpečí, že výmena názorov v relácii bude  
rovnomerná a pre divákov prínosná. Moderovanie diskusnej relácie musí mať v rukách  
najväčší moderátorský profesionál, ktorý je aj uznávanou osobnosťou a je aj patrične  
odmenený. Na túto prestížnu funkciu je potrebný starostlivý výber moderátora, ktorý bude  
musieť spĺňať množstvo aj vedomostných, aj osobnostných predpokladov, precízna tímová  
príprava, spätná väzba, ktorá pomáha zlepšovať sa, a nezávislý hodnotiaci pohľad.  
RTVS: SPRAVODAJSTVO FUNDOVANÉ  
Redaktor spravodajskej relácie musí byť nielen skúsený novinár, ale predovšetkým  
odborník v téme, ktorú pokrýva. Súčasťou prijímania nových redaktorov by teda malo  
byť aj zisťovanie a preverovanie ich odbornosti. Rovnako veľký dôraz treba klásť aj na  
morálne vlastnosti nových členov spravodajského tímu. V každej osobnosti verejnoprávneho  
spravodajstva by mali byť v rovnováhe znalosti, hodnoty, pohotovosť v reakciách a práci,  
empatia pri práci s respondentmi a skúsenosti. V tomto smere musí redakcia svojich  
zamestnancov aj rozvíjať a dovoliť im rásť vlastným vzdelávaním.  
Spravodajská relácia by si mala vychovávať nových ľudí, ideálne spomedzi najšikovnejších,  
ktorí sa chodia zaúčať už od študijných čias.  
RTVS: SPRAVODAJSTVO AKTUÁLNE, S PRESAHOM  
Úplne každú tlačovú konferenciu si dnes každý človek na Slovensku môže pozrieť online.  
Ak sa jej nevenujú iné médiá, organizátor to urobí sám. Všetky dôležité informácie možno  
prijať okamžite. Okamžite možno sledovať protest, prácu politika vo fabrike, rokovanie  
parlamentu, pomoc polície po dopravenej nehode. To, čo kedysi robili prenosové vozy  
a obmedzovalo sa najmä na športové prenosy, dnes spraví každý s jedným telefónom  
a internetovým pripojením. Kedysi to bola agentúra, kto prinášal informácie ako prvý.  
V snahe zachovať si prvenstvo píšu novinári správy okamžite v čase, ako sa udalosti dejú.  
Byť tam, kde sa veci dejú, však nestačí –  
podstatné je dať informáciám aj iný rozmer.  
Základom verejnoprávneho spravodajstva  
má byť ponúkanie informácií očistených od  
Kľúčovým pre spravodajstvo RTVS je  
kvalita ľudí, ich prístup a profesionalita  
nánosov názorov a komentárov. Aby RTVS  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 24  
nevysielala len to, čo ostatní, je potrebné dodávať kontext a viac pátrať. Dávať rovnakému  
obsahu inú formu. Dávať širší pohľad, viac vysvetľovať. To všetko v maximálne zrozumiteľnej  
miere, aby aj odborné ekonomické, zdravotnícke, technické, zahraničné a ďalšie témy divák  
pochopil.  
Podstatné je tiež ponúkať informácie predvídateľným spôsobom. Štruktúra informácie by  
preto mala byť: najprv to najnovšie alebo najpodstatnejšie, následne kontext a vysvetlenie,  
prípadne genéza.  
Z prieskumov EBU vyplýva, že z polhodinovej spravodajskej televíznej relácie si priemerný  
divák pamätá priemerne jednu správu. Mnohé zo správ, ktoré divák nedokáže po  
odvysielaní pomenovať, vníma podvedome. Zo správ, ktoré sám považuje za podstatné  
a ktoré ovplyvňujú jeho život alebo formujú názory, si je divák schopný vybaviť dve tretiny.  
Spravodajstvo RTVS by malo prinášať informácie s obsahom a formou, pri ktorých budú  
mať diváci a poslucháči v každom momente sledovania pocit, že sa ich dotýkajú.  
RTVS: SPRAVODAJSTVO ATRAKTÍVNE  
V rýchlom svete nie je čas strácať čas. Zachytiť to hlavné v niekoľkých sekundách, aby divák  
udržal pozornosť – to je tlak, pod ktorým sú redakcie už roky. Kľúčovou úlohou je podať  
podstatné tak, aby novinár stihol odovzdať to, čo potrebuje. Treba teda využívať nielen  
obraz a zvuk zachytený na mieste, ale doplniť informácie v titulkoch, grafických momentoch  
či inom obrazovom spracovaní.  
Práca grafikov a oddelenia kreatívy sa musí odohrávať súbežne a v súzvuku s tímom  
spravodajcov, aby ich informácie dopĺňali, dávali im atraktívny vzhľad pútavý pre divákov.  
Je nevyhnutné neustále hľadať nové formy a podoby, ktoré divákov zaujmú a nedovolia  
im prepnúť na inú stanicu. To všetko pri zachovaní zachytenia pravdivej skutočnosti.  
Neskresľovanie reality spomalenými zábermi, prípadne dodatočnými zvukovými či  
obrazovými efektmi. Ukazujme to, čo sa skutočne deje, doplnené tak, aby sa neskresľovala  
skutočnosť, ale diváka zaujala aj forma.  
Potrebné je tiež rozvíjať spoluprácu s kolegami v zahraničí, ktorí vedia prinášať iný,  
obohacujúci pohľad. Tiež v prípade potreby nachádzať zdroje na vyslanie vlastných  
redaktorov na miesta závažných udalostí.  
RTVS: SPRAVODAJSTVO NIELEN Z BRATISLAVY, ALE AJ REGIONÁLNE  
Regionálni redaktori pokrývajú dianie aj v najmenších a najodľahlejších obciach. Sú  
podstatnou zložkou spravodajskej redakcie – ovládajú množstvo tém, pretože ich  
špecializácia sa nedelí podľa tém, ale podľa územia, o ktoré sa redaktorsky starajú. Majú  
mnoho kontaktov a rovnako ako ich kolegovia v centrále povinnosť nenechať si ujsť to  
najpodstatnejšie a najzaujímavejšie.  
Diváci a poslucháči im venujú špeciálnu pozornosť, pretože pri ich sledovaní vedia, o kom  
a o čom je reč a navyše, téma sa ich osobne dotýka. Často môžu ísť dosť do hĺbky –  
vnímanie ich čitateľov a divákov je ovplyvnené tým, koľko toho už vedia, ale aj tým, čo sa  
hovorí, sami vnímajú informáciu už so znalosťou veci. Detailné poznanie tematiky im dáva  
priestor na tvorivosť.  
Dobre vybavení, motivovaní, pripravení redaktori  
z regiónov oporou, na ktorú sa domáca  
spravodajská relácia potrebuje spoľahnúť. RTVS musí  
budovať a dopĺňať sieť spolupracovníkov a efektívne  
medzi rozhlasom a televíziou zdieľať materiálne,  
Spravodajstvo RTVS objektívne,  
pravdivé, fundované, aktuálne,  
atraktívne a aj regionálne  
technologické a personálne zdroje.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 25  
RTVS: PUBLICISTIKA  
Spravodajstvo prináša holé informácie či správy. Spravodajstvo informácie spracúva  
chronologicky (ako sa veci udiali) alebo logicky (najpodstatnejšie fakty na začiatku, potom  
vysvetlenie), prípadne dynamicky (najzaujímavejší fakt na úvod, pritiahnutie pozornosti).  
Publicistika správy a informácie hodnotí, zaujíma ju názor odborníkov a iných  
zainteresovaných ľudí, je subjektívna. Ponúka tiež pohľad novinára, čo sa odráža aj vo  
výbere respondentov, titulkoch, osobnom ladení rozprávania.  
Keďže spravodajcom je prakticky každý, kto vlastní mobilný telefón, do popredia sa dostáva  
investigatíva – teda pátranie, odhaľovanie súvislostí, nie na prvý pohľad viditeľných  
informácií, previazaní.  
Publicistické relácie sú nákladnejšie a náročnejšie na tvorcov, je však potrebné ich počet  
zvyšovať a nie ich prácu utlmovať.  
ZOSUMARIZOVANIE BUDÚCNOSTI SPRAVODAJSTVA RTVS  
Slovensko je veľmi malý trh na vygenerovanie dostatočného množstva kvalitných televíznych  
spravodajcov a redaktorov. Uvedomujem si dôležitosť faktu, že verejnoprávne spravodajstvo  
RTVS má v súčasnom spoločensky a politicky turbulentnom období povinnosť a mimoriadnu  
šancu na prezentáciu hodnôt slobody, demokracie, profesionálne a hodnoverne overených  
informácií, a teda povinnosť aj nevyhnutnosť poskytnúť spravodajskú televíziu.  
Avšak spravodajstvo 24 – s nulovým finančným krytím, bez predchádzajúcej zodpovednej  
a odbornej prípravy, bez posilnenia výrobných a odborných kapacít, s nudným, bojazlivým,  
alibistickým podávaním správ, poskytovaním priestoru na názor všetkým stranám (aj tým,  
ktoré potláčajú hodnoty slobody, demokracie a spojenectva), s neustálymi profesionálnymi  
prešlapmi zamestnancov spravodajstva, atď., neprináša v takomto nastavení očakávanú  
pridanú hodnotu, nehovoriac o riziku historicky premárnenej prvej šance spraviť prvý  
dojem. Spravodajstvo na súčasnej 24 je v podstate mozaika toho, čo sa z väčšej časti dalo  
a dá nájsť aj na iných kanáloch (regionálne, národnostné správy a magazíny a pod.). Z tohto  
dôvodu navrhujem posunúť spustenie spravodajského kanálu o čas nevyhnutne potrebný,  
kým sa spravodajský kanál neprebuduje premyslene a koncepčne (nie ako spontánna  
nedomyslená reakcia na zlyhanie),  
kým sa negarantuje financovanie,  
kým sa nezabezpečí personálne a profesionálne obsadenie a následná aktuálnosť  
a dôveryhodnosť vysielania,  
kým sa nerozhodne o participácii vysielaní z regionálnych štúdií ako unikátne  
diferencujúceho faktora,  
kým sa nenastaví efektívna harmonizácia televízie s rozhlasovým spravodajstvom.  
Takisto v rámci príprav na vysielanie odporúčam osloviť primárne spravodajstvo ČT  
o obsahovú participáciu a spoluprácu s vyslanými redaktormi.  
Len pri takomto zmysluplnom postupe dokážeme  
divákom prostredníctvom spravodajského kanála  
dodať všetko, čo očakávajú, všetko, na čo majú nárok –  
profesionalitu, kvalitu, efektivitu, objektivitu, nezávislosť,  
aktuálnosť a odbornosť, a popritom udržať motivovanosť  
a angažovanosť ľudí v RTVS, ktorí sa podieľajú na tvorbe  
Spravodajský kanál musí byť  
profesionálny, koncepčný,  
dôveryhodný, finančne krytý  
a vysielaní.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 26  
10. Šport v modernej RTVS  
Samostatný športový kanál je pre verejnoprávnu televíziu správnym smerovaním.  
V lineárnej televízii dneška a budúcnosti je živé športové vysielanie jedným z posledných  
prirodzených ťahačov sledovanosti.  
V televíznej oblasti prišlo počas pôsobenia súčasného vedenia RTVS k výraznej preferencii  
športového obsahu, ktorý častou improvizáciou zasahoval do programovej štruktúry  
predovšetkým televíznej Dvojky. RTVS vybudovala priestorovo-technické a personálne  
zázemie na vysielanie samostatného televízneho športového okruhu s dovtedy vysoko  
nadštandardnými nákladmi. Jeho začiatok sa však postupne niekoľko mesiacov posúval (aj  
z dôvodu pozastavenia športových podujatí počas pandémie Covid-19) a športový okruh  
začal vysielať bez predchádzajúceho promovania nečakane tri dni pred Vianocami 2021  
napriek nižšiemu rozpočtu RTVS na rok 2022 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.  
V oblasti vysielacích práv na športové podujatia RTVS nečakane prenechala v SR  
pokračovanie niektorých divácky mimoriadne obľúbených športových podujatí v súčasnosti  
aj v blízkej budúcnosti konkurenčným staniciam:  
MS v hokeji – presunú sa kompletne na konkurenčnú stanicu TV JOJ,  
EURO 2024 a EURO 2028 – veľké futbalové podujatia získala kompletne pre svoje  
vysielanie TV Markíza,  
slovenská futbalová reprezentácia RTVS prišla aj o časť prenosov v kvalifikácii na  
najväčšie európske a svetové turnaje, resp. o prenosy slovenskej reprezentácie v Lige  
národov vrátane časti priateľských zápasov. Oklieštený program slovenského futbalu  
bude na RTVS obrazovke minimálne šesť rokov,  
zjazdové lyžovanie – v minulej sezónne RTVS odvysielala z celej sezónny iba tri kolá.  
Zvyšne kolá a aj mužské preteky má konkurenčná stanica JOJ Šport.  
Pre RTVS šport ostali len divácky menej zaujímavé športové prenosy z rôznych priemerných  
zahraničných podujatí a nižšie domáce súťaže s neustálym reprízovaním, archívom a pre  
športového diváka zreteľným nekoordinovaným harmonogramom športových zápasov  
a vysielacích časov.  
Výsledkom vzniku samostatného televízneho športového okruhu je celkový pokles záujmu  
divákov o sledovanie staníc RTVS v súčte, očakávaný počiatočný pokles príjmov z reklamy  
z dôvodu nižšej sledovanosti na novom programovom okruhu, zatiaľ bez diváckeho návyku,  
a celkovo vyššie náklady na zabezpečenie obsahu a prevádzky. Dôkazom slabej atraktivity  
športového vysielania RTVS je aj fakt, že štátna stávková spoločnosť Tipos má zmluvu so  
súkromnou TV JOJ, pretože na rozdiel od RTVS jej vie garantovať vysokú sledovanosť, a teda  
aj komerčný úspech.  
Strata licencie na vysielanie hokejových majstrovstiev sveta od  
roku 2024 na päť rokov je jednoznačne zlyhaním. Verejnoprávny  
športový program by mal mať definovanú stratégiu a priority.  
Športový kanál, ak má  
zaujímavé prenosy,  
môže byť atraktívnym  
ťahačom sledovanosti  
Stratégiou RTVS v športovom programe by malo byť udržanie  
kľúčových projektov vo vysielaní – olympijské hry, majstrovstvá  
v hokeji alebo zápasy futbalovej reprezentácie.  
V tomto kontexte nám neostane nič iné než prehodnotiť/upraviť/kvalitatívne posunúť na  
vyššiu úroveň/navrhnúť iný ekonomický a organizačný model spolupráce so slovenskými  
športovými zväzmi.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 27  
Najzávažnejšou otázkou je financovanie RTVS Šport. Na podrobnú analýzu rozpočtu  
a dlhodobej udržateľnosti športového programu je potrebné poznať štruktúru nákladov,  
stratégiu a spôsob nákupu vysielacích práv, súčasné rozdelenie kapacít a finančných  
zdrojov medzi interné a externé prostredie, personálny stav a ďalšie vstupy.  
Otázne je, či RTVS dostatočne využíva vlastný ľudský potenciál.  
RTVS Šport všetky predpoklady dominovať v športovom spravodajstve a publicistike,  
disponuje dostatočným zázemím na vlastnú výrobu programov. Zároveň môže vyrábať  
nielen programy spĺňajúce kritériá verejnoprávnosti (dokumentárne a vzdelávacie,  
motivujúce k zdravému životnému štýlu a pod.), ale pri správnom spracovaní a práci  
s vysielacím časom aj pomáhať sledovanosti.  
ZOSUMARIZOVANIE BUDÚCNOSTI: ŠPORT NA TELEVÍZNEJ OBRAZOVKE RTVS  
MS v hokeji sa po rokoch prvýkrát nevysielajú na Jednotke ako hlavnom verejnoprávnom  
okruhu. A realita je, že na športovej stanici dosahujú zápasy hokejovej reprezentácie takmer  
polovičnú sledovanosť.  
Vzhľadom na sledovanosť, programové vybavenie a ľudský kapitál si myslím, že športový  
kanál bez Petry Vlhovej, bez MS v hokeji od roku 2024, bez medzinárodného futbalu  
s čiastočnými právami na slovenskú futbalovú reprezentáciu v kvalifikácii na najväčšie  
svetové a európske turnaje, bez práv na slovenskú prvú futbalovú ligu, s problémami  
harmonizácie harmonogramu vysielania zápasov a vysielacích časov pri rôznych športoch,  
bez odborných moderovaných diskusií k športovým udalostiam, atď., neprináša v takejto  
kondícii očakávanú pridanú hodnotu. Za takýchto okolností navrhujem nerobiť urýchlené  
závery, ale prehodnotiť zmysluplnosť, prípadne zvážiť dočasné pozastavenie športového  
kanála (ako sa už udialo v minulosti) do momentu lepšieho nastavenia vysielacej štruktúry,  
pri súčasnom  
zabezpečení kvalitného, ale pre slovenského fanúšika najmä atraktívneho  
a vzdelávacieho zahraničného a slovenského (palubovkový, antukový...) športového  
programu,  
zanalyzovaní efektivity vysielania, efektívneho míňania finančných prostriedkov,  
prehodnotení kvality a profesionality ľudského kapitálu,  
• modernizovaní technického zabezpečenia,  
opätovnom otvorení bilaterálnych stretnutí s SK športovými zväzmi, SOŠV a pod.  
To všetko za účelom naplnenia pozitívnych oprávnených očakávaní na efektívne vysielanie  
kvalitného a sledovaného športového obsahu ako samostatného športového kanála.  
Ako píšem vyššie, RTVS nemá vysielacie práva na kvalitný  
športový obsah v rozsahu samostatnej športovej stanice  
a ani financie. Možno predpokladať, že prípadným  
presunom športu, verím, že iba dočasným, naspäť na  
Dvojku, resp. Jednotku (vybrané športové prenosy) sa  
sledovanosť športových prenosov môže zvýšiť pri znížení  
finančných nákladov.  
Športový kanál RTVS nemá  
zaujímavé prenosy a nemôže  
byť atraktívnym ťahačom  
sledovanosti  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 28  
11. Fázy zmeny programu v RTVS  
PROGRAMOVÁ SKLADBA V RTVS – AKTUÁLNE VÝCHODISKÁ:  
RTVS k 2. 5. 2022 zabezpečuje vysielanie štyroch televíznych programových okruhov.  
Vzhľadom na to, že už pri prvom pokuse rozšíriť televíznu programovú ponuku dvoch  
okruhov v roku 2008 o tretí, športovo zameraný okruh a ukončením jeho vysielania  
po necelých troch rokoch z dôvodu následného vysokého zadlženia STV, resp. RTVS  
a podpriemerného záujmu divákov, pričom vtedajšie legislatívne garantované príjmy  
STV (neskôr RTVS) boli takmer na rovnakej úrovni ako v súčasnosti, je ďalej neudržateľná  
prevádzka a vysielanie súčasných štyroch, resp. piatich programových okruhov za  
rovnakých príjmových podmienok RTVS.  
Rozšírením ponuky v oblasti televízneho vysielania z dvoch na súčasné štyri, prípadne. päť  
programových okruhov sa doteraz nenaplnili ani očakávania o celkovom zvýšení diváckeho  
záujmu, resp. sledovanosti. Paradoxne pridaním ďalších dvoch až troch okruhov (Trojka,  
resp. :24 a Šport) je celkový záujem divákov v súčasnosti o televízne vysielanie RTVS  
v súčte nižší, ako bol predtým pri vysielaní len pri dvoch programových okruhoch Jednotky  
a Dvojky.  
Tabuľka sledovanosti RTVS, porovnanie rokov 2022 a 2019:  
Prehľad a porovnanie podielu sledovanosti (v %) televíznych programových okruhov RTVS  
v 12. týždni v univerzálnej diváckej skupine nad 12 rokov v roku 2019 a v roku 2022  
Jednotka Dvojka Trojka Šport RTVS spolu  
Celý deň  
12. týždeň 2019  
12. týždeň 2022  
18. – 24. 3. 2019  
21. – 27. 3. 2022  
12,1  
9,4  
3,4 nebola nebola  
15,5  
13,2  
-2,3  
1,8  
1,0  
1,0  
medziročne 2022 vs 2019  
-2,7  
-1,6  
1,0  
1,0  
Prime-time 12. týždeň 2019  
18. – 24. 3. 2019  
21. – 27. 3. 2022  
13,4  
11,4  
-2,0  
3,4 nebola nebola  
16,8  
15,6  
-1,2  
12. týždeň 2022  
1,8  
0,9  
1,5  
medziročne 2022 vs 2019  
-1,6  
0,9  
1,5  
Zdroj: RTVS  
Uvedomujem si, že je nepopulárne poukázať na súčasnú neudržateľnú situáciu v RTVS,  
avšak pre dobro samotnej inštitúcie, pre dobro divákov a poslucháčov, pre napĺňanie  
verejnoprávneho poslania, jeho hodnôt a štandardov sa nemôžeme odvracať od súčasnej  
situácie, nemôžeme si ju v mene mne neznámom a nepochopiteľnom nepripustiť.  
Ak nezačneme situáciu krok po kroku riešiť, postupne adresovať  
problém za problémom, tak to bude znamenať iba to, že to s našou  
RTVS nemyslíme seriózne, že nás nezaujíma jej budúcnosť,  
že podceňujeme jej potenciál, jej význam a rolu v spoločnosti.  
A takéto nastavenie bude mať iba nedozierne následky zďaleka  
nielen na budúcnosť RTVS, ale primárne na spoločnosť, na deti,  
dospievajúcich a dospelých a v neposlednom rade na starších ľudí,  
Pre dobro divákov  
a poslucháčov  
musíme poukazovať  
na neudržateľnú  
situáciu v RTVS  
ktorí očakávajú od RTVS pomocnú ruku.  
V tomto kontexte mi nedá nespomenúť ešte jedno riziko, a tým je zahrávanie sa s dôverou,  
lojalitou, budúcnosťou zamestnancov, ktorí tvoria históriu, súčasnosť a, verím, aj budúcnosť  
našej verejnoprávnej RTVS.  
Súčasná situácia v sledovanosti jednotlivých okruhov RTVS a RTVS ako celku, ako je uvedené  
vyššie, veľmi urgentne volá po zmene.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 29  
Môj cieľ, tak ako som ho doteraz opísal, je záležitosťou niekoľkých rokov a je nevyhnutné sa  
k nemu dopracovať postupne. Zmena sa teda musí udiať vo viacerých fázach.  
FÁZA 1 – ÚVODNÁ  
:1  
ZMIEŠANÝ FORMÁT  
Cieľová skupina  
Dominanty  
univerzálna, celá populácia  
informácie, dramatika, zábava, prémiový šport (ako výsledok  
nevyhnutného prehodnotenia zmysluplnosti športového  
kanála)  
Smerovanie  
posilnenie spravodajstva  
Cieľom nie je nič menej ako zvýšenie celodennej atraktívnosti obsahu vysielania,  
podpora viac seriálovej a hranej tvorby (unikátneho obsahu).  
Navrhujem urobenie ranného vysielania už od 6.00 h. Išlo by o moderovaný blok,  
ktorý by prinášal správy a informácie do dňa (počasie, cesty a pod).  
Ďalší spravodajský blok má RTVS o 12.00 a po 16.00 h. Navrhujem posilniť medzičasy  
o krátke moderátorom čítané správy v rozsahu do 90 sekúnd. Dokáže sa tak vytvoriť súvislý  
celok informácií, ktorý nahradí veľkolepý projekt 24 a zabezpečí možnosť operatívne  
prinášať spravodajské novinky pre oveľa širší okruh občanov, ako je tomu pri :24.  
:2  
VEREJNOPRÁVNY FORMÁT  
Cieľová skupina  
Dominanty  
špecifická  
umeleckosť, dokumentárnosť, segmentovanosť, šport (ako  
výsledok nevyhnutného prehodnotenia zmysluplnosti  
športového kanála)  
Smerovanie  
posilnenie atraktívnosti  
Navrhujem prehodnotenie zvýšenia atraktívnosti  
obsahu a výberu tém vrátane tzv. verejnoprávnych,  
t. j. aj národnostné vysielanie a náboženské,  
publicistické a dokumentárne programy, pripraviť  
analýzu a selekciu eventov, zvýšiť spoluprácu pri  
podpore charitatívnych programov, atď.  
Ak nezačneme situáciu riešiť,  
bude to znamenať, že to s našou  
RTVS nemyslíme seriózne  
:3  
ARCHÍVNO-ZNALOSTNÝ FORMÁT  
Cieľová skupina  
Dominanty  
postproduktívny vek a deti  
archívne retro, kultúrna a znalostná pamäť národa,  
vzdelávanie, zábava a výchova  
Smerovanie  
posilnenie v segmentoch seniorov a detí  
V trajektórii minulosť – súčasnosť – budúcnosť.  
Žiaľ, ani množstvo ani kvalita archívnych televíznych programov vo vlastníctve  
RTVS (predtým STV) sa nedá porovnať s archívnou Trojkou ČT. Jednou z ciest do  
budúcnosti by mohlo byť napríklad časovo rozdelené vysielanie Trojky, po 19.00 h  
pre seniorov (archív STV, ČST a v minulosti obľubené zahraničné programy a pod.)  
a do 19.00 h vysielanie pre deti, samozrejme, s atraktívnym domácim a zahraničným  
obsahom, ktorý deti v súčasnosti sledujú na iných platformách a staniciach.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 30  
FÁZA 2 – PRECHODNÁ  
Po vyriešení financovania, profesionality, kvality, kvality obsahu, tak ako je naznačené vyššie,  
verím, že RTVS bude schopná vysielať:  
:1  
premium  
:2  
verejnoprávnosť, dokumenty  
:3  
archívna pamäť národa, vysielanie pre deti  
(ako výsledok nevyhnutného prehodnotenia zmysluplnosti športového kanála)  
:šport  
:24  
(ako výsledok nevyhnutného prehodnotenia financovania, kvality, koncepčnosti,  
personálnej obsadenosti)  
:HbbTV  
vytvorenie technických  
a technologických podmienok  
RTVS musí byť pripravená podať  
na následné postupné napĺňanie  
pomocnú ruku deťom a seniorom  
stratégie, ako je naznačené  
v predchádzajúcich kapitolách  
Súčasne s tým budovanie nových technológií v parametroch  
programovej ponuky  
technologickej dostupnosti (TV, rádio, telefón, tablet, PC)  
rešpektovania technických znalostí a vybavenia zákazníkov, ktoré nemôžu byť bariérou  
pre sledovanie žiadaného obsahu  
segmentovo, komunitne, odborne a osobne personalizovaný obsah  
V prvej vlne ponúknuť tento prístup (v postupných krokoch) primárne pre segmenty, kde  
RTVS môže a musí podať pomocnú ruku:  
• deti – v oblasti pomoci pri výchove a vzdelávaní,  
• seniori – v oblasti pomoci a obsluhy/servisu.  
FÁZA 3 – FINÁLNA  
Finálna fáza je „à la cartestratégia s filozofiou ponúkania personalizovanej služby  
divákom a poslucháčom.  
Finálny stav vznikne postupným integrovaním cez všetky vysielacie okruhy, relevantný  
obsah a jednotlivé segmenty pomocou nástrojov nových technológií ako umelá  
inteligencia. Bude vytvárať personalizovanú alternatívu k externým platformám  
umožňujúcu ponúkanie služieb na „cross-sell“ a „up-sell“ princípoch.  
Samozrejme, nová úroveň vo vzťahoch s poslucháčom a divákom, v personalizovanej  
ponuke programov, musí v plnej miere rešpektovať zachovanie princípov:  
verejnoprávnosti,  
RTVS musí pre svoju budúcnosť  
budovať personalizovaný  
vzťah so svojimi divákmi  
dostupnosti programovej ponuky,  
technologickej agnostiky,  
a poslucháčmi.  
rešpektovania osobných a technických  
schopností, možností,  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 31  
vysoko personalizovaného vzťahu s RTVS, ktorý sa bude odzrkadľovať v personalizovanom  
obsahu, personalizovanej ponuke, doporučovaniu TV a rozhlasového obsahu  
(verejnoprávnosť, šport, spravodajstvo).  
RTVS NESMIE ZABÚDAŤ NA DEBARIERIZÁCIU HENDIKEPOVANÝCH  
Multimodálny prístup k programovej službe musí umožniť prístup nepočujúcich alebo  
nevidiacich k vysielaniu tak, aby si boli istí, že verejnoprávne médium nezabúda ani na  
nich, že sa o nich RTVS stará. Deje sa to najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých  
titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre  
nevidiacich. Je to však zatiaľ v pomerne skromnej miere a kolísajúcej kvalite.  
Nevidiaci alebo nepočujúci majú sťaženú orientáciu v deji dramatických diel, ak nie sú  
informovaní o obrazoch alebo zvukoch, ktoré sú podstatné, ale nevypovedané v dialógoch.  
Podstatné je uvedomiť si, že skupina sluchovo znevýhodnených nie je homogénna. Jedna  
časť používa posunkový jazyk. Druhá posunkovému jazyku nerozumie a uprednostňuje  
titulky a prepis audiovizuálnych diel do textu, teda o preklad spoločne s prepisom zvukov, čo  
je náročný a nákladný proces. Verejnoprávne médium nesmie rezignovať na debarierizáciu  
obsahu pre ani jednu z týchto skupín.  
Komentovať, posunkovať a titulkovať je nutné všetky druhy programov. U dramatických  
diel sa to už deje. Medzi najatraktívnejšie obsahy patrí šport, ten je dnes už možné  
titulkovať online, s oneskorením cca 5 sekúnd. Rovnakým spôsobom je možné pokrývať aj  
spravodajské ampublicistické relácie, ako napríklad O 5 minút 12 alebo volebné štúdiá.  
Nový pripravovaný mediálny zákon stanovuje väčší objem multimodálneho obsahu. O to  
viac je potrebné klásť dôraz najmä na kvalitu a autorov – aby do posunkového jazyka  
prekladali alebo titulky pripravovali ľudia, ktorí problematike rozumejú, odborníci. Podľa  
kvality prekladu potom obsahu rozumejú nepočujúci/slabo počujúci/nevidiaci/slabozrakí.  
V skratke – je dôležité, aby multimodálny obsah vytvárali správni ľudia správnymi  
technológiami, čo zlepší kvalitu a pomôže znevýhodneným cítiť sa rovnoprávne.  
12. Miesto rozhlasu v RTVS  
POSTAVENIE A POSLANIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU  
V duálnom systéme Slovenský rozhlas existuje v masívnom konkurenčnom prostredí  
súkromných vysielateľov, avšak musí mať ambíciu uspokojovať štatisticky významnú,  
ideálne čoraz väčšiu časť obyvateľov Slovenska. Deje sa však presný opak. Rozhlas  
kontinuálne stráca svojich poslucháčov a tento negatívny trend treba zastaviť.  
Slovenský rozhlas so šiestimi programovými službami monitorovanými národným prieskumom  
počúvanosti Rádioprojekt (Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria, Rádio Regina, Rádio Slovakia  
International a Rádio Slovensko) dosahoval v roku 2017 v parametri „počúvali posledný  
týždeň“ hodnotu 40,9, čo predstavovalo 1 832 000 poslucháčov. V tom istom parametri  
dosiahol Slovenský rozhlas v národnom prieskume zverejnenom v apríli 2022 hodnotu 35,2,  
čo predstavuje 1 570 000 poslucháčov. Za päť rokov tak Slovenský rozhlas stratil 262 000  
poslucháčov a neudržal si pozíciu lídra v kategórii rozhlasových sietí (mediálnych domov).  
POSLUCHÁČ NA PRVOM MIESTE  
Čísla počúvanosti Slovenského rozhlasu si vyžadujú dôslednú analýzu a dialóg s tvorcami  
programu. Bez ich aktívneho zapojenia do procesu skvalitnenia programu a vysielacej  
štruktúry to nepôjde.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 32  
Všetky rádiá strácajú poslucháčov, čo súvisí s kontinuálnym dlhodobým poklesom záujmu  
o rádio ako médium. Rádio Slovensko sa vzdialilo Expresu najviac v parametri „podiel na  
trhu. To znamená, že stráca a poslucháčov. Okrem toho tí, ktorí mu ostávajú verní, počúvajú  
rádio kratšie.  
Som presvedčený, že predpokladom úspechu Slovenského rozhlasu pri plnení jeho poslania  
je poznanie potrieb obyvateľov. Z tohto dôvodu musí neustále hľadať a posilňovať spätnú  
väzbu verejnosti. Systematicky a pravidelne zbierať a analyzovať údaje o prianiach  
a očakávaniach rôznorodých poslucháčskych skupín, ako aj hodnotiť odvysielané programy.  
Následné programové rozhodnutia, s výnimkou tých, ktoré sa týkajú vysielania pre menšiny  
a vysielania menšinových žánrov, musia zohľadňovať výsledky reprezentatívnych  
prieskumov.  
Toto pravidlo však nijako nebráni tvorivým experimentom, ktorých  
Predpokladom  
úspechu je poznanie  
a reflektovanie  
poslucháčskych  
potrieb a návykov  
cieľom je vyskúšať alebo prebudiť záujem o určitý žáner či nový  
spôsob spracovania témy, resp. relácie. Ani Slovenskému rozhlasu  
nebráni v tom, aby sledoval, vytváral a uchovával aj programy, ktoré  
úplne nezodpovedajú momentálnym spoločenským preferenciám.  
Jednoducho, treba nájsť rovnováhu medzi tým, čo chce sledovať  
poslucháč, a aký obsah mu chceme doručiť my.  
Tradiční poslucháči, ktorí nechajú plynúť rozhlasový program tak, ako ho naprogramoval  
sám rozhlas, ubúdajú. Problémom tradičného rádia je rozšírenie rôznych hudobných  
streamovacích služieb, ktoré poslucháčom prinášajú hudobné playlisty šité priamo na  
mieru, a zároveň pribúdajú podcasty s hovoreným slovom. Dnešný poslucháč sa nenechá  
oberať o svoj voľný čas a nebude sa zväzovať vysielacím časom programu. Pomocou nových  
technológií („on-demand, podcasting“) sa stáva poslucháčom v čase, ktorý si sám určuje.  
A opäť cez nové technológie vedie cesta k udržateľnosti záujmu o rozhlasové programy.  
Médiá budú ešte viac kopírovať požiadavky a potreby užívateľov a Slovenský rozhlas  
nesmie stáť bokom. Rozhlas si musí neustále klásť otázku, akú interaktivitu ponúkne  
k rozhlasovému vysielaniu. V zásade súčasný Slovenský rozhlas nové trendy doručovania  
obsahu aj zachytáva. V porovnaní s domácimi konkurentmi, ale najmä s verejnoprávnymi  
rádiami v západnej Európe však výrazne zaostáva, jeho ponuka na internete je  
neprehľadná, neatraktívna, neraz i neaktuálna. Pravdepodobne je to aj dôsledok  
spoločného webového portálu RTVS. Návštevník stránky po vstupe na web okamžite vidí  
ponuku televízie a rozhlas tam pôsobí ako na vedľajšej koľaji. Tento stav si opäť vyžaduje  
analýzu a zmenu.  
Pre Slovenský rozhlas nie je a ani nemôže byť konkurentom iné médium verejnej služby, to  
znamená ani Slovenská televízia. V našich podmienkach je navyše súčasťou RTVS. Odlišné  
zameranie týchto dvoch médií je potrebné synergicky rozvíjať a zužitkovať. Bezbariérová  
spolupráca sa ponúka v mnohých oblastiach. Na prvom mieste je spravodajstvo, pri ktorom  
je najväčší potenciál na využitie synergie. Rozhlas už dnes vysiela aj na televíznej :24  
niektoré publicistické programy (napr. Z prvej ruky, Nočná pyramída). Vzájomná spolupráca  
sa môže ešte viac rozvíjať, no citlivo s ohľadom na zachovanie toho, čo rozhlas robí  
rozhlasom, čaro intimity niektorých jeho populárnych programov.  
Slovenský rozhlas môže ponúknuť pre tvorbu spoločných  
či výlučne televíznych programov unikátne umelecké telesá:  
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský spevácky  
zbor Slovenského rozhlasu či Orchester ľudových nástrojov  
Slovenského rozhlasu. Túto spoluprácu treba zachovať a viac  
rozvíjať.  
Nevyhnutnosť vyššej  
úrovne synergií  
medzi rozhlasom  
a televíziou pri  
udržaní unikátnosti  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 33  
PROGRAMOVÉ SLUŽBY SLOVENSKÉHO ROZHLASU  
Slovenský rozhlas dnes vysiela svoj program v jedenástich rádiách, regionálne vysielanie  
považujem za tri samostatné rádiá: Rádio Regina Východ, Rádio Regina Stred a Rádio Regina  
Západ. Svoje priority zhrniem do troch slov: odlíšiteľnosť, rozpoznateľnosť a spolupráca.  
Programové štruktúry jednotlivých rádií by mali odrážať potreby rôznorodých  
poslucháčskych skupín a zároveň ako celok poskytovať úplný obsah. Kľúčové je  
profilovanie rozhlasových staníc tak, aby neponúkal každý všetko, vzájomne sa  
„nekanibalizovali, ale efektívne a logicky spolupracovali, dopĺňali sa. Aby poslucháč vedel,  
čo môže od svojho rádia očakávať. Aké informácie, akú hudbu, akým jazykom sa mu jeho  
obľúbené rádio prvej voľby prihovára a s akým obsahom ho počas dňa sprevádza.  
Jednou z možností, prečo Rádio Slovensko stráca poslucháčov, je nesprávne formátovanie  
stanice. Informácie a aktuálna publicistika majú byť na prvom mieste, ale ak poslucháča  
presýtite informáciami, najmä publicistikou počas dňa, keď ľudia počúvajú rádio popri práci  
alebo v aute, poslucháč stráca pozornosť a preladí na inú stanicu. Príkladom je vysielanie  
v pracovných dňoch medzi 12.00 a 14.00 h, kde Rádio Slovensko vysiela maximum slova  
a minimum hudby (Rádiožurnál, Z prvej ruky, Hosť Nory Gubkovej).  
PERSPEKTÍVA SLOVENSKÉHO ROZHLASU  
Jednotlivé  
Slovenský rozhlas bude naďalej partnerom, ktorý je dôveryhodný, má  
schopnosť kultivovať, pravdivo a včas informovať, dokáže využívať  
najrozmanitejšie zdroje vedomostí a následne ich šíriť, udržiavať národné  
tradície a jazykovú kultúru, tlmiť negatívne predsudky voči menšinám  
a zachovávať úctu a náležitú starostlivosť k odvedenej práci uchovanej  
v archíve Slovenského rozhlasu.  
rádiá by mali  
spolu ladiť ako  
Symfonický  
orchester  
Slovenského  
rozhlasu  
Slovenský rozhlas a jeho rádiá však musia prejsť analýzou a konsolidáciou  
programovej ponuky, aby rozhlas neponúkal len kvantitu, pokiaľ ide o počet  
rádií, ale kvalitný obsah zodpovedajúci zameraniu jednotlivých staníc. Je  
potrebné zvýšiť podiel rozhlasu na trhu prostredníctvom programových zmien a inovácií,  
posilňovaním online obsahu a rozširovaním digitálneho vysielania tak, aby bolo dostupné  
pre každého na celom Slovensku.  
13. Základné východiská financovania RTVS  
ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI (KONCESIONÁRSKE POPLATKY) – ZÁKLADNÉ  
VÝCHODISKÁ  
Obsahové zhrnutie podľa údajov Správy NKÚ o výsledku kontroly zmluvných vzťahov v RTVS,  
2021  
Systém financovania RTVS je v súčasnosti trojzložkový:  
1 koncesionárske poplatky (sú najväčším a najvýznamnejším zdrojom financovania činnosti  
RTVS) [Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom  
a televíziou Slovenska]  
2 príspevok zo štátneho rozpočtu (poskytovaný na základe zmluvy so štátom)  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 34  
3 príjmy z vysielania reklamy, zo sponzoringu (priestor na vysielanie reklamy je výrazne  
obmedzený – negatívny vplyv na výšku príjmov z reklamy)  
KONCESIONÁRSKE POPLATKY – KĽÚČOVÉ ASPEKTY  
Hlavné odporúčania/zistenia NKÚ  
Nesystémové poskytovanie kompenzácií výpadku príjmov a nízke  
koncesionárske poplatky majú najvýznamnejší vplyv na nedostatočné  
financovanie RTVS.  
RTVS nemá  
podmienky  
(finančné,  
procesné) na  
zabezpečenie  
svojej budúcnosti  
Z kontroly výpadku príjmov z koncesií a ich kompenzácií vyplýva,  
že štát tieto výpadky nekompenzuje systémovo a RTVS preto  
nie je schopná rozpočtovať svoje príjmy aspoň v trojročných  
intervaloch. Prekáža to najmä pri uzatváraní dlhodobých kontraktov  
a pri plánovaní väčších investičných projektov. RTVS potom  
nedokáže reagovať na moderné trendy a držať krok s európskymi  
verejnoprávnymi televíziami, ktoré zriaďujú nové špecializované  
televízne kanály či investujú do digitalizácie.  
Z dlhodobého hľadiska nie je možné zabezpečiť udržateľnosť príjmu z koncesionárskych  
poplatkov, keďže populácia SR starne, počet oslobodených stúpa a počet platiteľov  
je daný zákonnými podmienkami, z čoho vyplýva aj limitovaná možnosť oslovovania  
nových platiteľov.  
Povinnosťou štátu je zaručiť verejnoprávnej inštitúcii dostatočné kompenzácie výpadku  
príjmov spôsobených zmenami legislatívy a v plnej miere tak zabezpečiť jej rozvoj  
a plnenie úloh; medziročný pokles týchto príjmov o takmer osem miliónov eur bol  
zaznamenaný až v roku 2020, keď začala platiť novela zákona o úhrade za služby  
verejnosti.  
Ivan Golian | Bratislava 2022  
strana 35