Moja vízia je jasná:  
RTVS má byť otvorená,  
transparentná,  
nezávislá inštitúcia  
verejnej služby  
Úvod  
Na základe výzvy na prihlasovanie kandidátov na generálneho  
riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zverejnenej Výborom  
Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá si  
dovoľujem predložiť projekt riadenia a rozvoja RTVS s názvom  
#vízia2030. Presahuje časový rámec jedného funkčného  
obdobia riaditeľa RTVS, no práve preto ho nazývam vízia.  
Opisujem stav, v ktorom by som túto verejnoprávnu inštitúciu  
rád videl v budúcnosti, keby všetko išlo podľa môjho plánu.  
Mám pocit, že na Slovensku je relatívne málo ľudí, ktorí majú  
víziu a ambíciu niečo zmeniť. Práve v menších krajinách je  
o to dôležitejšie konať, ak je to v našich silách. Niekedy sa len  
treba zaťať a povedať si, kto iný, ak nie ja. Som presvedčený,  
že vďaka praktickým skúsenostiam zo slovenského  
a medzinárodného audiovizuálneho prostredia budem  
schopný RTVS prebudovať na inštitúciu, ktorá by mala  
určovať trendy a prichádzať s originálnymi nápadmi  
a nielen kopírovať to, čo robia ostatní.  
RTVS momentálne nemá víziu. Od zlúčenia Slovenskej televízie  
(STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) uplynulo viac ako 11 rokov  
a RTVS za toto obdobie absolútne nevyužila potenciál synergie  
medzi rozhlasom a televíziou na zvýšenie svojej prestíže ako  
národnej inštitúcie, či už doma, alebo v zahraničí. Naopak,  
v poslednom období čelí poklesu dôvery zo strany odbornej  
aj laickej verejnosti. Viedli ju uznávaní a špičkoví manažéri,  
ktorí možno dosiahli stabilizáciu rozpočtu, ale má byť  
verejnoprávna inštitúcia len o dobrom manažérovi, ktorý  
stráži financie? Nemal by jej generálny riaditeľ predstaviť víziu,  
ako ju posunúť v oblasti obsahu, prilákať do nej nové talenty  
a rozvíjať a kultivovať slovenskú kultúru?  
Na to, aby sme mali motiváciu, potrebujeme vidieť cieľ  
a vedieť, že naše kroky dávajú zmysel. Je dôležité predstaviť  
víziu a povedať si, že za ňou chceme ísť. Následne už len treba  
systematicky pracovať a všetko sa postupne musí zlepšovať.  
Moja vízia je jasná: RTVS má byť otvorená, transparentná,  
nezávislá inštitúcia verejnej služby, ktorej poslanie by som  
v stručnosti zhrnul do 11 bodov:  
1
Úvod  
01  
03  
05  
poskytovanie  
služieb celej  
verejnosti  
RTVS má poskytovať služby prostredníctvom rozhlasových,  
televíznych a multimediálnych služieb bez ohľadu na  
národnosť, vek, pohlavie alebo vierovyznanie verejnosti,  
ktorá ako celok predstavuje jej publikum.  
integrácia  
rozhlasu, televízie  
a nových médií  
RTVS musí integrovať svoje programové zložky pod  
producentské centrá a vyrábať programy, ktoré využívajú  
potenciál na všetkých dostupných platformách a reagujú  
na nové trendy.  
ekologická  
a environmentálna  
udržateľnosť výroby  
a prevádzky  
RTVS by mala znížiť svoju environmentálnu záťaž  
optimalizáciou výrobných procesov a prevádzky  
svojich priestorov.  
02  
04  
06  
poslaním nebude  
len vysielať,  
ale hlavne vyrábať  
RTVS musí budovať komplexný kvalitný archív programovej  
tvorby, ktorý bude prispievať k vytváraniu a upevňovaniu  
národného a kultúrneho povedomia a identity a zároveň  
bude predstavovať odkaz a kultúrne dedičstvo pre  
nasledujúce generácie.  
nezastupiteľná  
úloha v otváraní  
spoločenskej  
diskusie  
udržateľné  
financovanie  
RTVS nemôže byť politickým rukojemníkom, preto musí vedieť  
na niekoľko rokov vopred, s akým rozpočtom bude hospodáriť,  
a teda koľko môže investovať do programu a rozvoja  
programových služieb.  
RTVS sa nemôže vyhýbať pálčivým otázkam, ktoré spoločnosť  
trápia, a musí byť prvým miestom, kam sa občania obrátia, keď  
sa niečo chcú dozvedieť.  
2
Úvod  
07  
09  
11  
budovanie silného  
a kvalitného  
pracovného tímu,  
lojality a spokojnosti  
zamestnancov  
vzorný hospodár  
otvorený  
verejnosti  
RTVS disponuje areálom a budovami, ktoré sú historickým  
a kultúrnym dedičstvom Slovenska, preto je jej povinnosťou  
starať sa o ne ako vzorný hospodár a sprístupniť toto  
dedičstvo aj širokej verejnosti.  
podpora  
slovenských talentov  
a tvorcov  
RTVS musí byť otvorená novým talentom, musí dať  
priestor slovenským tvorcom, myšlienkam,  
uprednostňovať slovenský obsah  
pred zahraničnými licenciami.  
RTVS musí na trhu práce reprezentovať silného  
a konkurencieschopného zamestnávateľa, ktorý ponúkne  
zamestnancom dobré pracovné prostredie, možnosť kariérneho  
rozvoja a pracovný tím, v ktorom budú pracovníci primerane  
finančne ohodnotení a motivovaní.  
10  
výrazná prítomnosť  
v medzinárodnom  
prostredí  
RTVS musí byť aktívnym členom EBU, ako aj ďalších  
medzinárodných platforiem a ich prostredníctvom sa podieľať  
na projektoch, z ktorých môžu benefitovať slovenskí diváci  
a poslucháči. Takéto spolupráce zároveň môžu priniesť nové  
zdroje financovania pôvodnej tvorby.  
08  
líder v oblasti  
technológií a inovácií  
RTVS nemôže rezignovať na technologický vývoj  
a musí prinášať slovenským divákom, poslucháčom  
a čitateľom inovácie.  
3
poskytovanie  
služieb celej  
verejnosti  
01  
RTVS má poskytovať služby prostredníctvom  
rozhlasových, televíznych a multimediálnych  
služieb bez ohľadu na národnosť, vek,  
pohlavie alebo vierovyznanie verejnosti,  
ktorá ako celok predstavuje jej publikum.  
01  
poskytovanie služieb celej verejnosti  
Verejnoprávni vysielatelia zaujali pragmatický prístup a uvedo-  
mujú si, že dodržiavanie tradičnejšieho étosu znamená margina-  
lizáciu a stratu verejnej podpory v zmysle sledovanosti a legitimi-  
ty verejného financovania. V duálnom systéme verejnoprávnej  
a súkromnej televízie, ktorý existuje v Európe, nie je verejnopráv-  
ny vysielateľ úplne izolovaný od tlaku trhu – musí si zabezpečiť  
sledovanosť populárnymi programami a preukázať ekonomickú  
efektívnosť. Avšak rovnako, ako je úspech v sledovanosti zákla-  
dom nárokov na verejné financovanie, existujú aj problémy pri  
zosúladení tlakov a príťažlivosti trhu s tradičnejšími princípmi ve-  
rejnoprávneho vysielania, ktoré boli vždy základom pre „osobitné“  
financovanie vo forme koncesionárskych poplatkov alebo iných  
foriem verejnej pomoci.  
klasické programové služby pravdepodobne upadať aj naďalej,  
preto je dôležité vstúpiť do 21. storočia s víziou a špecifickejším cie-  
lením programových služieb na divákov/poslucháčov/čitateľov.  
Inšpiráciou pre RTVS by mohli byť zahraničné médiá verejnej služ-  
by, ktoré pravidelne komunikujú so svojimi divákmi, poslucháčmi  
a čitateľmi nielen prostredníctvom televíznej obrazovky a rozhla-  
sového éteru, ale najmä prostredníctvom internetu, sociálnych  
médií, aplikácií alebo aj osobne.  
Verejnoprávne médiá majú za úlohu podporovať národné spo-  
ločenstvo a slúžiť menšinám, najmä znevýhodneným skupinám  
obyvateľstva. Vzhľadom na súčasnú neistotu týkajúcu sa národnej  
a európskej identity sú otázky kultúrnej rozmanitosti a pluralizmu  
pre verejnoprávne médiá dôležitejšie ako kedykoľvek od polovice  
20. storočia. V súčasnosti je hlavnou výzvou oživiť ich ponuku pre  
viaceré sociálne skupiny a zaoberať sa odlišnými, ako aj spoločný-  
mi potrebami obyvateľov Slovenska bez ohľadu na to, kde žijú. Na-  
miesto predchádzajúceho dvojstranného vzťahu (televízia/divák)  
by teraz mali verejnoprávne médiá formovať trojsmernú, multiplat-  
formovú verejnú sféru a mali by vytvárať protipól masovému publiku.  
Doba digitalizácie nám priniesla nespočetné množstvo možnos-  
tí, ako tráviť čas, čo vidíme napríklad aj v rozšírenej ponuke rádií  
alebo televíznych staníc o internete ani nehovoriac. Preto si mys-  
lím, že cesta je v špecializácií programových služieb, aby divák  
so špecifickým záujmom o tú-ktorú oblasť presne vedel, kde si  
informácie nájde.  
Inšpiráciou v tejto oblasti by mohla byť maďarská MTVA, kto-  
rá svoje televízne a rozhlasové programové služby sprehľadni-  
la, takže divák presne vie, akú informáciu dostane na konkrétnej  
programovej službe. Obdobný trend vidno aj na iných televíziách  
v Európe, ako poľská TVP alebo nemecká ZDF, ktoré postupne  
upúšťajú od plnoformátových programových služieb a vytvárajú  
nové programové služby špecializované na spravodajstvo, šport,  
kultúru, programy pre deti a mládež, hudbu, dramatickú tvorbu,  
archívne programy alebo regionálne programy.  
Jednou z otázok, ktoré si musíme položiť, je, či by trh mal určovať,  
čo budeme sledovať. Moja odpoveď znie, že nie, ale je dôležité ísť  
hlbšie. Verejnoprávni vysielatelia majú špecifické povinnosti, po-  
kiaľ ide o ich programové služby, ktoré sú im stanovené zákonom Programové služby  
a ktoré súkromní vysielatelia nemusia napĺňať.  
a ich charakteristika  
Internet nezničil televíziu, v skutočnosti sa vďaka nemu stala príťaž-  
livejšou – oslobodil ju od obmedzení a z obývačky, kde kraľovala bez (televízia, rozhlas,  
konkurencie takmer polstoročie, ju rozšíril do našich spální a kuchýň,  
kúpeľní, kancelárií, autobusov, vlakov a ulíc. Televízia sa zväčšila nové médiá)  
a zároveň zmenšila: zdobí steny našich spoločných priestorov, ale  
RTVS nedisponuje finančnými prostriedkami ani ľudskými kapa-  
citami, aby naplnila veľké množstvo programových okruhov ako  
TVP alebo britská BBC, ale určite by sme sa vedeli priblížiť počtu  
programovýchslužieb, ktorévysielajúnapríkladchorvátskaHRT(5  
televíznycha12rozhlasovýchslužieb)alebofínskaYLE(4televízne  
a 9 rozhlasových služieb). Ideálne by bolo využiť možnosť zdieľa-  
nia špecializovaných programov na jednej programovej frekvencii  
podobne ako napríklad Česká televízia v prípade ČT:D a ČT art.  
zároveň je mobilná a prenosná. Kde teraz nenájdete televíziu? Na  
jednej strane je televízia na pokraji zániku, na strane druhej zažíva  
znovuzrodenie; je to relikvia masového diváka 20. storočia, no záro-  
veň nikdy nebola populárnejšia a kreatívnejšia. Sledujeme viac tele-  
vízie, ale sledovanie klasickej lineárnej televízie je na ústupe.  
Momentálne vysielanie RTVS dostatočne nereflektuje život okolo  
nás. Veľká časť pôvodnej tvorby najmä v oblasti dokumentárnej  
tvorby a publicistiky sa venuje výročiam a portrétom osobností.  
Určite aj tieto subžánre majú miesto na obrazovke alebo v éteri,  
ale chýba väčšia reflexia súčasných problémov obyvateľov Slovenska.  
Možno povedať, že televízia sa mení, a aby sa zastavil úpadok  
sledovania klasickej lineárnej televízie, je nevyhnutné, aby sa  
verejnoprávni vysielatelia naďalej prispôsobovali prostrediu  
21. storočia. So službami poskytovateľov programového obsahu  
na požiadanie, ako sú Disney+ alebo Netflix, ktoré sú dostupné  
už aj slovenským divákom, to bude ešte ťažšie, pretože ich kon-  
kurencia spôsobí ešte väčšiu fragmentáciu publika. Už teraz majú  
platformy v meniacom sa audiovizuálnom prostredí svoje miesto.  
Ak verejnoprávne inštitúcie nebudú reflektovať tieto zmeny, budú  
Situácia je viditeľná aj v dramatickej tvorbe, keď dramaturgia roz-  
hlasu nemá možnosť vytvoriť napríklad čítanie z aktuálnej prózy  
a poézie, pretože nedisponuje dodatočnými prostriedkami na ná-  
kup práv a do éteru sa dostávajú často len voľné diela autorov.  
Prioritou pri vytváraní programových služieb, či už televíznych,  
alebo rozhlasových, musí byť dlhodobá udržateľnosť, a to progra-  
mová aj rozpočtová. Má ísť primárne o vytváranie nového obsahu,  
nie o formu jeho šírenia. Na druhej strane existuje veľká konku-  
rencia na internete, preto médium musí šíriť obsah, na ktorý sa ob-  
čania môžu spoľahnúť, objektívny, vierohodný, seriózny a vkusný.  
Na to, aby RTVS dokázala získať záujem divákov a poslucháčov,  
musí s nimi „držať krok“, byť pre nich relevantná, zaujímať sa o ich  
situáciu, ale aj o záujmy, túžby a sny, čo sa momentálne deje vo  
veľmi obmedzenej miere.  
5
01  
poskytovanie služieb celej verejnosti  
ský dopyt a potreby. Miesto si teda nájdu aj zábavné relácie a kví-  
zy (Milujem Slovensko, Záhady tela, Čo ja viem, Duel), talk show  
(Trochu inak s Adelou Vinczeovou) a významné národné poduja-  
tia (Krištáľové krídlo, Slnko v sieti, Športovec roka atď.).  
bľúbenejších aktivít detí a mládeže. Preto za prioritu považujem  
vývoj a výrobu kvalitného obsahu, až potom nasleduje forma jeho  
šírenia. Audiovizuálny obsah pre deti má veľký potenciál nielen  
obsahový, ale aj ekonomický, keďže jeho finančná náročnosť ob-  
medzuje množstvo premiér po celom svete a v prípade výroby  
kvalitného obsahu sa ponúkajú príležitosti na jeho ekonomické  
zhodnotenie. To sa v určitej obmedzenej miere deje už teraz, ale  
som presvedčený, že výraznejšia investícia do týchto programov  
sa RTVS vráti nielen v podobe sledovanosti a oslovenia tejto sku-  
piny divákov širšou paletou obsahu, ale bude mať aj ekonomický  
prínos v podobe predaja/licencovania diel do zahraničia.  
Televízne  
programové služby  
Na základe podrobnej analýzy situácie médií verejnej služby  
v Európe a súčasného stavu na slovenskom mediálnom trhu  
by som preto navrhoval pre RTVS tieto televízne a internetové  
programové služby:  
V rámci spravodajstva a publicistiky nájdu diváci na Jednotke  
najdôležitejšie spravodajské informácie dňa koncentrované do  
15-minútových spravodajských relácií po vzore nemeckej ARD  
a jej Tagesschau alebo nedeľnú politickú diskusiu. Záujemcom  
o podrobnejšie informácie, komentáre a analýzy bude venovaná  
programová služba 24.  
• Jednotka – zameraná na kvalitnú dramatickú a zábavnú tvorbu  
• Dvojka – kombinácia programov pre deti a mládež v off time  
a kultúrneho programu v prime time  
Tiež sa tu ponúka priestor na vytvorenie internetovej platformy  
vyššie spomínanej programovej služby, ktorá doplní vysielané  
programy z televízneho vysielania o nové informácie, subformá-  
ty alebo interaktívne nástroje pre deti. Tento spôsob vzdelávania  
detí a mládeže nemôžeme ignorovať, ich prítomnosť na internete  
je takmer 100 %, a preto je dôležitou úlohou verejnoprávnej inšti-  
túcie poskytovať vhodný obsah zodpovedajúci ich veku.  
• Trojka – kombinácia archívu Československej a Slovenskej  
televízie v prime time a magazínov a programov vo verejnom  
záujme v off time  
DVOJKA  
Dvojka bude kombinovaná programová služba. V off time od 6.00  
h do 19.30 h bude venovaná programom pre deti a mládež. V čase  
od 19.30 h do 6.00 h bude zameraná na kvalitné kultúrne progra-  
my. Podobne funguje aj programová služba M2/M2 Petőfi Ma-  
ďarskej televízie alebo ČT:D/ČT art Českej televízie.  
• Šport – športový kanál, ktorý bude prinášať predovšetkým  
prenosy z domácich líg a účasti slovenských športovcov  
na športových podujatiach  
• 24 – kombinácia spravodajského a vzdelávacieho programu  
• Íčko – internetová programová služba (alebo streamingový  
kanál) určená Slovákom žijúcim v zahraničí a mladým divákom,  
ktorí nevyužívajú televízne prijímače  
V oblasti kultúrnych programov bude Dvojka o 19.30 h vysielať  
kultúrne spravodajstvo s rozhovorom dňa. Programová skladba  
bude pozostávať z koncertov hudby rôznych žánrov, prenosov  
a záznamov divadelných predstavení (domácich aj zahraničných),  
klenotov domácej aj svetovej kinematografie. Do vysielania by  
sa mali dostať aj diela, ktoré momentálne nemajú miesto na te-  
levíznej obrazovke, ako animované filmy pre dospelých, krátko-  
metrážne filmy, HQTV (High Quality TV) z Európy a celého sveta  
v pôvodnom znení s titulkami (seriály ako americký Černobyľ ale-  
bo The Man in the High Castle, britský Black Mirror alebo Endea-  
vour, nórska Okupácia, dánska Vláda, srbská Rodina a mnoho  
ďalších), umelecké dokumentárne filmy alebo víťazné filmy pres-  
tížnych filmových festivalov.  
V oblasti detskej tvorby sa bude klásť dôraz na kvalitné progra-  
my pre deti z rôznych cieľových skupín – animované seriály, hra-  
né seriály, filmy, dokumenty, vzdelávacie programy. Cieľom bude  
poskytnúť „bezpečný prístav“ deťom a zároveň spoľahlivú progra-  
movú službu pre rodičov, aby vedeli, že žiadny program na Dvojke  
neohrozí morálny vývoj ich potomkov. Všetky programy na tejto  
programovej službe budú vysielané v slovenskom jazyku (okrem  
pôvodných českých rozprávok a seriálov a vzdelávacích progra-  
mov v cudzích jazykoch) alebo v jazyku národnostných menšín.  
Svoje miesto si tu nájde aj tradičný Večerníček, teda rozprávka na  
dobrú noc pre najmenších divákov, vysielaný v stabilnom vysiela-  
comokneanienarušovanýprogramovýmizmenami,akojetoteraz.  
JEDNOTKA  
Jednotka bude orientovaná ako programová služba pre main-  
streamového diváka. Bude prinášať kvalitnú dramatickú tvorbu,  
zábavné programy, v obmedzenej miere aj spravodajstvo s publi-  
cistikou. Dôležitým aspektom bude budovanie vkusu divákov, nie  
hon za vyššou sledovanosťou.  
Pilierom vysielania budú pôvodné televízne seriály, slovenské  
koprodukčné filmy, to najkvalitnejšie z českej a európskej tele-  
víznej tvorby. Ako príklady uvádzam existujúce programu/formá-  
ty, ktoré považujem za kvalitné a zaujímavé z aktuálnej ponuky,  
a myslím si, že týmto smerom by sa mala RTVS uberať – či už ich  
zachovaním, resp. ďalším vývojom smerom k novým a ešte atrak-  
tívnejším, ktoré budú reflektovať spoločenskú situáciu, spoločen-  
Vzdelávanie, informovanie a zábava detí je jedným zo základných  
cieľov verejnoprávneho vysielania. V súčasnosti by to mala byť  
pomerne jednoduchá úloha vzhľadom na to, že deti dnes trávia  
viac času pred obrazovkami ako v škole. Je síce pravda, že mlad-  
šie deti rýchlejšie migrujú preč od lineárnej televízie, sledovanie  
audiovizuálneho obsahu napriek tomu zostáva jedným z najo-  
Dôležitou súčasťou vysielania budú prevzaté programy v pôvod-  
nom znení s titulkami, aby sme týmto spôsobom podporili mož-  
nosť vzdelávania divákov v angličtine i v ďalších cudzích jazykoch.  
Dôraz sa, samozrejme, bude klásť aj na kvalitu prekladov zahra-  
ničných diel, ktorá sa v poslednom období zhoršila.  
6
01  
poskytovanie služieb celej verejnosti  
Kultúrny program je ďalším dôležitým verejnoprávnym žánrom,  
ktorý umožňuje divákom oceniť tvorivé úspechy slovenských  
i zahraničných autorov a zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych  
aktivitách. Každý by mal mať prístup k umeniu bez ohľadu na eko-  
nomickú situáciu či sociálny pôvod a verejnoprávne vysielanie by  
malo odrážať tieto hodnoty. To platí aj vzhľadom na význam ume-  
nia pri oslovení širšej cieľovej skupiny práve prostredníctvom tele-  
víznej obrazovky. Umelecké programy nie sú pre komerčné média  
až také zaujímavé, preto tu vidím dôležitú úlohu média verejnej  
služby prinášať kvalitný kultúrny obsah širokému spektru divákov,  
nielen pôvodnou tvorbou, ale aj prostredníctvom akvizícií najmä  
v rámci Európskej vysielacej únie.  
zácia rozsiahleho archívu RTVS, ktorý sa takto postupne sprístup-  
ní televíznym divákom.  
24  
Programová služba 24 bude prinášať divákom spravodajstvo,  
publicistiku, dokumenty a vzdelávacie programy. Počas dňa bude  
informovať o najdôležitejších udalostiach z domova a zo sveta,  
večer bude uvádzať zaujímavé dokumentárne filmy a seriály od  
renomovaných slovenských a zahraničných tvorcov.  
ŠPORT  
Situácia na trhu športových práv je komplikovaná a túto progra-  
movú ponuku viac-menej saturujú komerční vysielatelia ako Nova  
Sport, Orange Sport alebo Digi Sport. Význam RTVS Šport by však  
mal byť iný. Športový program bude vysielať významné športové  
udalosti. Preferovať bude tie, na ktorých sa zúčastňujú slovenskí  
športovci. Zároveň bude klásť dôraz na podporu domáceho špor-  
tu, nielen najpopulárnejšieho futbalu a hokeja, ale aj ostatných  
domácich líg. Do vysielania sa dostanú aj programy propagujúce  
zdravý životný štýl, dokumenty so športovou tematikou a športo-  
vé spravodajstvo, ktoré bude súhrnom najdôležitejších udalostí  
v športe na Slovensku a vo svete.  
Programovými piliermi budú spravodajské relácie každú hodinu,  
Interview – rozhovor na tému dňa, hlavná spravodajská relácia  
Správy RTVS, komentované udalosti v Správach a komentároch  
a publicistické a diskusné relácie (investigatívna publicistika,  
diskusie o politických a spoločenských témach, občianska pub-  
licistika). Rozšírený priestor oproti súčasnosti by dostali aj spra-  
vodajstvo zo zahraničia, informovaie o činnosti EÚ a európskych  
inštitúcií, ktoré sú obyvateľom Slovenska stále málo známe, a in-  
vestigatívna publicistika. V rámci diskusných relácií by pribudla  
debata zástupcov neparlamentných politických strán, ktorí by  
mali nájsť priestor na prezentáciu svojich názorov vo verejno-  
právnom médiu.  
Dôležitou súčasťou umeleckého programu by malo byť kultúr-  
ne spravodajstvo, ktoré bude informovať o domácich kultúrnych  
podujatiach, úspechoch slovenských tvorcov, ale aj o zaujímavých  
udalostiach zo zahraničia. Ponúka sa tu spolupráca s kultúrnymi  
inštitúciami ako Slovenské národné divadlo, Slovenská národ-  
ná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenský filmový ústav  
a ďalšie, ktoré by sa mali aktívne podieľať na programovej ponuke  
kultúrneho programu. Mnohé z nich sa už teraz angažujú v rámci  
audiovizuálneho obsahu, ponúkajú digitálny obsah a ten by sa mo-  
hol predstaviť aj v televíznom vysielaní. Tento typ kultúrneho obsa-  
hu je pre verejnosť veľmi atraktívny. Napríklad SND ponúka svoju  
streamovaciu službu a pandémia nám ukázala, ako streamovanie  
a nahrávanie živých divadelných predstavení pre tých, ktorí sa na  
nich nemôžu zúčastniť osobne, rozširuje možnosti verejnej služby.  
Športové podujatia majú významné miesto v živote našej spoloč-  
nosti. Komunikačná sila športu prechádza naprieč všetkými kul-  
túrnymi a jazykovými bariérami a oslovuje miliardy ľudí na celom  
svete, preto ju nemôžeme jednoducho ignorovať. Vzhľadom na  
význam športovania pre mnoho obyvateľov našej krajiny priame  
prenosy veľkých športových podujatí pomáhajú naplniť niektoré  
základné ciele verejnej služby.  
Dôraz v rámci spravodajských informácií sa bude klásť na informá-  
cie z kultúry a spoločenského života (pravidelné kultúrne spravo-  
dajstvo), ktoré by malo vo vysielaní dostať minimálne taký priestor  
ako športové spravodajstvo.  
Dôležité je stanoviť, ktoré podujatia majú taký charakter, že mu-  
sia byť sprístupnené širokej verejnosti zadarmo prostredníctvom  
verejnej televízie. Kritériami pri tomto rozhodovaní by mala byť  
cena za licenciu, či je možné, aby slovenskí televízni diváci mali  
prístup k tomu-ktorému športu aj inou cestou ako cez voľne ší-  
renú programovú službu RTVS Šport (napríklad súkromný vysie-  
lateľ alebo platená TV), a v neposlednom rade aj to, či ide o takú  
významnú udalosť, že by mala byť sprístupnená všetkým televíz-  
nym divákom zadarmo (napríklad olympijské hry). Pri raste ceny  
práv za športové podujatia je na mieste otázka, či by sa finančné  
prostriedky nedali využiť efektívnejšie, obzvlášť ak ide o podujatie,  
o ktoré majú záujem aj komerčné médiá, a teda slovenskí diváci  
neostanú o tento športový zážitok ochudobnení, aj keď za cenu  
poplatku za tú-ktorú službu alebo množstvo reklám.  
V tejto oblasti je citeľný personálny dlh. Redakcia spravodajstva  
momentálne disponuje len minimom dlhoročných redaktorov  
s potrebnými skúsenosťami, a preto je dôležité pri spustení tejto  
programovej služby dbať aj na vzdelávanie a profesijný a odborný  
rast zamestnancov redakcie a zároveň ich motivovať k práci pre  
spravodajstvo RTVS, aby neodchádzali za lepšími podmienkami  
ku konkurencii alebo mimo oblasti žurnalistiky.  
TROJKA  
Programová služba Trojka bude v prime time bude prinášať to  
najlepšie z archívu Slovenskej a Československej televízie. Nebu-  
de však len o archívnych reláciách, ktoré by si diváci mohli nájsť  
aj vo webovom archíve, ale rozšírená v off time aj o magazíny pre  
špecifické cieľové skupiny, náboženské programy, programy pre  
národnostné a iné menšiny alebo pre divákov so špecifickými zá-  
ujmami a koníčkami alebo programy, ktoré by si nenašli miesto  
v programe komerčných staníc.  
ÍČKO  
Názov tejto internetovej programovej služby bude odkazovať na  
slová internet a international – z toho sa dá odvodiť aj cieľová sku-  
pina divákov. Íčko bude určené Slovákom žijúcim v zahraničí, aby  
Zároveň vďaka tejto programovej službe bude prebiehať digitali-  
7
01  
poskytovanie služieb celej verejnosti  
nestratili kontakt so Slovenskom, a mladej generácií, ktorá často  
nedisponuje televíznym prijímačom a informácie čerpá predo-  
všetkým prostredníctvom internetu.  
počúvania. Prioritou bude prechod na digitálne vysielanie. Pre-  
chodom na pozemný digitálny rozhlas sa odstráni dnešná hlav-  
ná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je  
nedostatok frekvencií v pásme VKV II (87,5 – 108 MHz), a umožní  
sa šírenie všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu  
k poslucháčom (momentálne sú niektoré z nich šírené len pro-  
stredníctvom internetu alebo DVB-T).  
RÁDIO REGINA  
Ako názov napovedá, Rádio Regina ostane regionálnym rádiom,  
ktorého prioritným poslaním je mapovať život v regiónoch vo  
všetkých oblastiach – komunálnej, spoločenskej, kultúrnej, priná-  
šať profily ľudí, ktorí sa usilujú o rozvoj svojej obce či mesta, ucho-  
vávať a rozvíjať tradície, ľudovú kultúru, prinášať reportáže o reá-  
liách všetkých regiónov. Napriek tomu by nemalo rezignovať na  
aktuálne dianie a trendy a mapovať a prinášať poslucháčom celú  
paletu aktivít a udalostí z daného regiónu.  
Snahou tejto programovej služby bude sprístupniť čo možno naj-  
viac pôvodného obsahu cez internetovú sieť, jednak prostredníc-  
tvom streamovania jednotlivých programových služieb v aktuál-  
nom čase, jednak prostredníctvom kvalitného archívu programov,  
ktorý by sa mal rozširovať a ideálne pokrývať rozsiahlu históriu vy-  
sielania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.  
Na základe súčasnej situácie a aktuálnych trendov by mal z môj-  
ho pohľadu Slovenský rozhlas poskytovať poslucháčom týchto  
11 programových služieb:  
Ambíciou je posilniť rozsah vysielania regionálnymi štúdiami v Ko-  
šiciach a Banskej Bystrici, aby sa poslucháčom dostalo viac kvalit-  
ného regionálneho obsahu.  
Zároveň môže táto programová služba vysielať vlastné originálne  
programy určené len na internetové vysielanie, cielené na skupi-  
nu mladých divákov. Nemá ísť o priamu konkurenciu webovým  
televíziám alebo platformám ako Mall.tv alebo Voyo, ale skôr  
o rozšírenie záberu o cieľovú skupinu, ku ktorej by sa tradičné te-  
levízne programové služby RTVS inak nedostali, ale formou, ktorá  
je tejto cieľovej skupine prístupná.  
Informačné programové služby  
• Rádio Slovensko  
• Rádio Regina  
• Rádio Plus  
RÁDIO PLUS  
• Rádio Patria  
• Rádio Slovakia International  
Rádio Plus bude nová programová služba, rádio hovoreného slo-  
va. Bude poskytovať predovšetkým spravodajské informácie, dis-  
kusie, analýzy a aktuálnu publicistiku.  
Umelecké programové služby  
• Rádio Devín  
V súčasnosti majú poslucháči veľký záujem o informácie, ktoré sú  
dôveryhodné, overené a idú do hĺbky. Takáto programová služba  
je jedným zo základných poslaní média verejnej služby a momen-  
tálne v portfóliu RTVS chýba.  
Rozhlasové  
programové služby  
Napriek tomu, že rozhlasové vysielanie zažíva kontinuálny pokles  
počúvanosti, stále existuje veľká časť verejnosti, ktorá si cení roz-  
hlasové správy a informácie. Rozhlas je naďalej široko využívaným  
médiom na informovanie o miestnom aj medzinárodnom dianí, na  
počúvanie alternatívnych alebo menšinových hudobných žánrov,  
informovaní o kultúrnych podujatiach.  
• Rádio FM  
• Rádio Pyramída  
• Rádio Junior  
• Rádio Litera  
Zároveň táto programová služba bude vytvárať synergiu s tele-  
víznou programovou službou 24 a webom spravy.rtvs.sk  
• Rádio Klasika  
RÁDIO SLOVAKIA  
INTERNATIONAL  
RÁDIO SLOVENSKO  
Poslaním Rádia Slovensko bude aj naďalej poskytovať službu ve-  
rejnosti, ktorá je univerzálna z hľadiska geografického dosahu,  
programovo rozmanitá a rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov,  
poskytuje priestor súčasným spoločenským a kultúrnym aktivi-  
tám. Prioritne by sa mala zameriavať na dôveryhodné spravodaj-  
stvo z politiky, ekonomiky, kultúry či športu a na kvalitný doprav-  
ný servis. Miesto si v nej nájdu aj life-stylové a zábavné programy  
a hudba. Dôležitou súčasťou vysielania bude podpora domácich  
interpretov a skladateľov.  
Radio Slovakia International je unikátna rozhlasová stanica, ktorá  
prináša informácie o Slovensku v 6 jazykoch 7 dní v týždni. Vysiela  
v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, slovenčine a španiel-  
čine pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie na Slovensku. Plní  
funkciu verejnej služby, a to najmä komplexným informovaním  
o aktuálnom politickom, hospodárskom, sociálnom, kultúrnom  
a spoločenskom dianí v Slovenskej republike, propagovaním kul-  
túry vrátane kultúry národnostných menšín a etnických skupín ži-  
júcich na Slovensku, prezentovaním informácií z oblasti cestovné-  
Technologický pokrok síce viedol k vzniku širokého spektra médií  
a platforiem, ale rozhlas sa vďaka nemu zároveň stal dostupnej-  
ším aj pre obyvateľstvo, ktoré nemá prístup k iným informačným  
kanálom.  
Z hľadiska rozhlasového vysielania RTVS bude dôležité zanaly-  
zovať jednotlivé programové služby nielen z hľadiska programo-  
vej skladby, ale aj jednotlivých skupín poslucháčov a spôsobu ich  
8
01  
poskytovanie služieb celej verejnosti  
ho ruchu a zo slovenských regiónov a upevňovaním väzieb medzi  
Slovákmi žijúcimi v zahraničí, cudzincami žijúcimi na Slovensku  
a Slovenskom.  
RÁDIO PYRAMÍDA  
rôznorodé žánre z oblasti literárnej tvorby. Vysielanie by malo byť  
zostavené prevažne výberom literárno-dramatických programov  
z archívu, s dôrazom na tvorbu slovenských autorov. Cieľovou  
skupinou sú náročnejší poslucháči od 15 rokov, ktorí majú radi ho-  
vorené umelecké slovo a literárno-dramatické programy rôzneho  
zamerania.  
Za takmer 100 rokov existencie rozhlasového vysielania v Česko-  
slovensku je na mieste zúročiť bohatý rozhlasový archív a pripo-  
mínať si rôzne historické výročia, ako ich zaznamenalo vysielanie  
Československého a neskôr Slovenského rozhlasu. Táto progra-  
mová služba by pripomínala politické, kultúrne a športové udalos-  
ti, ako ich zachytili redaktori rozhlasu.  
RÁDIO DEVÍN  
Rádio Devín je programová služba zameraná predovšetkým na  
kultúru a umenie. Vo vysielaní majú svoje miesto programy venu-  
júce sa umeniu, histórii, literatúre, náboženstvu, filozofii, nadčaso-  
vá, analytická a umelecká publicistika z oblasti kultúry a spoločen-  
ského života (film, divadlo, výtvarné umenie, architektúra, dizajn,  
história), nevynímajúc ani rozhlasovú dramatickú tvorbu.  
Vysielanie Rádia Devín bude klásť veľký dôraz na priame prenosy,  
reportáže a záznamy z významných kultúrnych a spoločenských  
podujatí na Slovensku i v zahraničí (koncerty SOSR, Slovenskej  
filharmónie, divadelné predstavenia, letné festivaly, významné  
súťaže, vernisáže, premiéry). Na rozdiel od súčasnosti sa zame-  
ria viac na súčasné umenie a kultúru, živé umenie, alternatívne  
a experimentálne umenie s cieľom poskytovať čo najkomplexnej-  
ší obraz o slovenskej a svetovej kultúre.  
Spolu s televíznou programovou službou Trojka a s Mediatékou  
RTVS by sa vytvoril silný multimediálny portál, na ktorom budú do-  
stupné všetky informácie o archívnom vysielaní, o archíve RTVS,  
o programoch z vysielania Československej televízie a Česko-  
slovenského rozhlasu a ich nástupnických organizácií STV a SRo.  
RÁDIO KLASIKA  
Obnovené Rádio Klasika by mala byť programová služba venova-  
ná klasickej a jazzovej hudbe všetkých období a foriem.  
Dôraz sa bude klásť na rozhlasový archív a nahrávky vytvorené  
SOSR. Spolu s programovou službou Rádio Devín by mala po-  
skytnúť dostatočný priestor poslucháčom, ktorí vyhľadávajú ná-  
ročnejšie kultúrne zážitky.  
RÁDIO JUNIOR  
Rozhlasová programová služba zameraná na detských poslu-  
cháčov. Cieľovou skupinou budú deti predškolského a školského  
veku do 10 rokov. Hlavnými programovými prvkami Rádia Junior  
budú rozhovory so zaujímavými hosťami, pesničky, rozprávky, Nové médiá  
Spolu s televíznou programovou službou Dvojka a webovou  
stránkou kultura.rtvs.sk by sa tak vytvoril silný multimediálny por-  
tál, kde publikum nájde všetky informácie o kultúrnom dianí na  
Slovensku a vo svete.  
dobrodružné príbehy, správy pre deti, súťaže, výučba cudzích ja-  
zykov a rozvoj iných znalostí.  
Dôležitou súčasťou verejnej služby v 21. storočí sú aj nové média,  
ktoré sú popri rozhlase a televízií ďalšou platformou na komuni-  
káciu s divákmi a poslucháčmi. Mám pocit, že doteraz RTVS na  
tento komunikačný kanál rezignovala a vytvárala iba nevyhnutné  
minimum, čoho dôkazom je jej slabá prítomnosť a relevancia v di-  
gitálnom online svete.  
V dnešnej dobe je táto cieľová skupina vystavená množstvu pod-  
netov a o to dôležitejšie je budovanie vzťahu tejto cieľovej skupiny  
k rozhlasovému vysielaniu. Rozhlas musí na ne pôsobiť ako atrak-  
tívne médium, ktoré môže obohatiť ich svet, nie ako zastaralé mé-  
dium, ktoré má svoje zlaté časy už dávno za sebou.  
RÁDIO FM  
Rádio FM by malo poskytovať službu mladšiemu poslucháčovi.  
Nemalo by ísť o čisto hudobné rádio. Dôležitý bude presah do  
umenia, kultúry, life-stylu mladej generácie s orientáciou na ná-  
ročnejšieho poslucháča. Miesto by si tu teda okrem hudby našli aj  
rozhlasové dokumenty, fíčre, kultúrne spravodajstvo alebo rozho-  
vory s inšpiratívnymi osobnosťami zo Slovenska aj zahraničia.  
Základom sekcie nových médií by bolo vytvorenie špecializova-  
ných webových stránok, ktoré by mali byť dôveryhodným a aktu-  
álnym zdrojom informácií. Išlo by o weby spravy.rtvs.sk, sport.rtvs.  
sk, kultura.rtvs.sk. Tie by pracovali pod sekciou spravodajstva, ale  
ich obsah by mali na starosti špecializovaní editori. Ideálne by bolo  
využiť synergiu medzi televíznym, rozhlasovým a internetovým  
spravodajstvom, čo je v dnešnej dobe stále jednoduchšie vďaka  
aplikáciám, ako je iReportér.  
Ponúka sa tu synergia s webovými službami RTVS a televíznou  
programovou službou Dvojka, ktoré budú komunikovať k det-  
skému divákovi prostredníctvom rôznych platforiem a špeciálnej  
webovej stránky.  
V rámci hudby by malo Rádio FM ponúkať žánrovú pestrosť,  
vzdelávať poslucháča o nových trendoch v hudbe, dávať priestor  
domácej hudbe.  
RÁDIO LITERA  
Programová služba Litera je orientovaná na náročnejších poslu-  
cháčov v oblasti umeleckého slova. Rádio ponúka poéziu i prózu –  
Okrem týchto špecializovaných podwebových stránok by RTVS  
mala reagovať na aktuálne dianie a sprostredkúvať informácie  
9
01  
Poskytovanie služieb celej verejnosti  
aj na internete, ako sa to už deje v čase majstrovstiev sveta ale-  
bo olympijských hier, prípadne celospoločenských udalostí, na- Znevýhodnené  
príklad volieb. Cieľom je, aby RTVS bola relevantným a dôvery-  
hodným zdrojom a ideálne aj prvou voľbou pri hľadaní informácií skupiny obyvateľstva  
o aktuálnom dianí.  
Vysielanie všetkých programových služieb by malo byť dostupné  
Veľkou výzvou je oslovenie mladšieho publika prostredníctvom  
nových médií, napríklad vytvorením špecializovaného webu, kto-  
rý im bude určený, ako napríklad HeyFOMO v ČR – ten je určený  
ľuďom od 17 do 24 rokov, ktorí sa môžu aktívne spolupodieľať na  
jeho vytváraní. Web by ich mal inšpirovať, vzdelávať a zabávať.  
aj znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Už teraz RTVS posky-  
tuje skryté titulky a audiokomentár pre nevidiacich nad rámec po-  
vinností ustanovených zákonom, ale to by nemal byť uspokojivý  
stav, ideálne by takto mali byť prístupné všetky programy, alebo  
aspoň drvivá väčšina.  
Podobnú službu by mala poskytovať aj RTVS – na webe pre mlad-  
šie publikum by čitatelia mohli nájsť informácie, ktoré sa ich tý-  
kajú, spracované formou a jazykom, ktorému rozumejú. Zároveň  
by sa k nim dostávali overené a objektívne informácie, čím by sa  
aj RTVS aktívne zapájala do boja proti hoaxom, ktorým má práve  
mladšia generácia tendenciu veriť.  
Zároveň je potrebné sledovať aj trendy v tejto oblasti a byť prie-  
kopníkom v sprístupňovaní obsahu týmto skupinám obyvateľstva.  
Český rozhlas spustil systém, ktorý prepisuje hovorené slovo do  
písomnej formy, vďaka čomu sú všetky relácie prístupnejšie práve  
pre nepočujúcich. Systém vykazuje len minimálnu mieru chybo-  
vosti a určite by mohol byť zaujímavým aj pre slovenské publikum.  
Dôležitou súčasťou bude Mediatéka RTVS, kde by diváci mali  
nájsť v archíve sprístupnenú celú pôvodnú tvorbu RTVS a aj vy-  
brané akvizičné programy počas niekoľkých dní po odvysielaní na  
televíznej obrazovke. Moderná mediatéka je dôležitou súčasťou  
komunikácie média verejnej služby s jeho divákmi a zároveň ne-  
nahraditeľnou súčasťou kultúrneho dedičstva a služba verejnosti.  
Na webe rtvs.sk by mali byť k dispozícii všetky informácie o vysie-  
laných programoch a tvorcoch alebo moderátoroch, aby ich divá-  
ci nemuseli hľadať a získavať z iných, často neoverených zdrojov.  
10