ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ý p i s
zo zápisnice zo 126. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 14. júna 2022
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
tav
prerokoval zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) a na návrh poslanca D. Drdula hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 7 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 3 poslanci, 2 poslanci hlasoval proti návrhu, 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
Príloha
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
126. schôdza
Číslo: PREDS-125/2022
Návrh
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. júna 2022
k zákonu z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti III. rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky z 9. júna 2022 č. 3589-2022-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) schváliť v pôvodnom znení;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.