ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
126. schôdza
Číslo: CRD-938/2022
519
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. júna 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júna 2022 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 519
zo 14. júna 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I bode 3 v § 21b ods. 6 písmeno c) znie:
„c) výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedecko- výskumnej činnosti, okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedecko-výskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa text mení do jednotného tvaru, keďže sa viaže na informáciu, a nie na vedecké publikácie.
2.V čl. I bode 12 sa v § 21c ods. 4 označenie odkazu 27lb nahrádza označením 27lab a súčasne sa táto úprava premietne aj do označenia poznámky pod čiarou k tomuto odkazu.
Legislatívno-technická úprava; úprava číslovania odkazov v súlade s chronologickým poradím.
3.V čl. II sa slová „15. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa v čl. I bode 31 v § 22g vrátane nadpisu pod § 22g slová „15. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. augusta“ v príslušnom tvare.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, ako aj z dôvodu potreby aspoň minimálnej legisvakancie. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].