1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : PREDS - 125/2022
1069a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní zákona z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
_______________________________________________________________________________
I.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069).
II.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1115 z 9. júna 2022 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pridelil zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
Prezidentka SR vo svojom rozhodnutí č. 3589-2022-KPSR z 9. júna 2022 v časti I a II uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti III. navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon s týmito zmenami:
1.Čl. I schváleného zákona sa vypúšťa.
Doterajšie čl. II až XI schváleného zákona sa označujú ako čl. I až X.
V súvislosti s vypustením čl. I schváleného zákona sa primerane upraví názov schváleného zákona.
2
2.V doterajšom čl. II schváleného zákona sa vypúšťajú body 1 8. Súčasne sa zrušuje označenie doterajšieho bodu 9.
3.V doterajšom čl. II. doterajšom bode 9 § 52zzn ods. 1 schváleného zákona sa vypúšťajú slová „v znení účinnom do 30. júna 2022“.
4.V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 52zzn schváleného zákona sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Pri priznaní daňového bonusu za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zníži zamestnancovi, ktorý u neho podal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6, preddavok na daň o sumu priznaného daňového bonusu v ustanovenej výške, ktorá nesmie presiahnuť percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti podľa odseku 9 za príslušný kalendárny mesiac.“.
Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.
5.V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 52zzn doterajší odsek 2 schváleného zákona prvá veta znie:
„Pri priznaní daňového bonusu za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022 zamestnávateľ postupuje spôsobom podľa odsekov 1 a 2, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33, § 35 ods. 5 a 7 a § 36 ods. 5.“.
6.V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 52zzn doterajšom odseku 2 druhej vete schváleného zákona sa vypúšťajú slová „v znení účinnom do 30. júna 2022“.
7.V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 52zzn doterajšom odseku 10 schváleného zákona sa slová „§ 35 ods. 5 a 7 alebo § 36 ods. 5 v znení účinnom od 1. júla 2022“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2, § 35 ods. 7 bez použitia podmienky príjmu zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy alebo podľa odseku 16“.
8.Doterajší čl. II doterajší bod 9 § 52zzn schváleného zákona sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak zamestnanec nedosiahol v kalendárnom mesiaci zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej forme alebo v nepeňažnej forme u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje daňový bonus za splnenia ustanovených podmienok, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prizná túto časť daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní alebo zamestnanec si túto časť uplatní pri podaní daňového priznania.“.
9.V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 schváleného zákona sa vypúšťa § 52zzo.
10.V doterajšom čl. III schváleného zákona sa vypúšťajú body 1, 3, 5 až 8 a ostatné body sa primerane prečíslujú.
11.Doterajšie čl. IV a V schváleného zákona sa vypúšťajú.
Ostatné články schváleného zákona sa primerane prečíslujú.
12.V doterajšom čl. VI schváleného zákona sa vypúšťa bod 1 a ostatné body sa primerane prečíslujú.
13.Doterajšie čl. VIII až X schváleného zákona sa vypúšťajú.
14.Doterajší čl. XI schváleného zákona sa označuje ako čl. V, ktorý znie:
„Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.“.
3
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný vrátený zákon a k návrhu prezidentky Slovenskej republiky zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 14. júna 2022. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vrátený zákon dňa 14. júna 2022. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 96. schôdzi 14. júna 2022. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh stanoviska (schváliť zákon v pôvodnom znení) nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda výboru na základe príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil za spoločného spravodajcu poslanca Györgya Gyimesiho, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Bratislava 14. júna 2022
Marián Viskupič, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet