Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
85. schôdza výboru
Č.: CRD-895/2022
214
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 14. júna 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 945)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť s týmito pripomienkami:
1.K čl. I
V čl. I bod 22 § 7 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa čiarka pred slovami „ak majú byť“.
Odôvodnenie k bodu 1: Legislatívno-technická úprava,
ktorou sa zabráni duplicitnému vloženiu čiarky na rovnakom mieste.
2.K čl. I
V čl. I bod 135 sa vypúšťajú slová „okrem § 8 ods. 5“.
Odôvodnenie k bodu 2: Vypúšťa sa nadbytočná „výnimka“
zo všeobecného pravidla, ktorým sa nahrádza pojem „všeobecný predpis o správnom konaní“ za pojem „správny poriadok“ v celom zákone, nakoľko v uvedenom ustanovení došlo k nahradeniu uvedeného pojmu v súvislosti s inou navrhovanou zmenou predmetného ustanovenia (čl. I bod 35).
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru