Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
96. schôdza
PREDS-125/2022
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
zo 14. júna 2022
_____________________________________________________________________
Výbor NR SR pre financie a rozpočet prerokoval dňa 14. júna 2022 zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) a na návrh poslanca Györgya Gyimesiho hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 2 poslanci hlasovali proti návrhu a 3 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor NR SR pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
96. schôdza
PREDS-125/2022
Návrh
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 14. júna 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) a
A.p r e r o k o v a l
pripomienky prezidentky Slovenskej republiky uvedené v III. časti rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky z 9. júna 2022 číslo 3589-2022- KP SR;
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
schváliť zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1069) v pôvodnom znení;
C.ukladá
predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru