ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
125. schôdza
Číslo: CRD-955/2022
531
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. júna 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 531
z 9. júna 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976)
_____________________________________________________________________
1.V čl. I, 3. bode, § 2 písm. ac) sa slová „Európska lieková agentúra“ nahrádzajú slovami „Európska komisia“ a za slovo „zaradila“ sa vkladajú slová „na použitie“.
Zosúladenie terminológie s nariadením (ES) č. 141/2000.
2.V čl. I, 3. bode, § 2 písm. ad) sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „o tri mesiace“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
3.V čl. I, 17. bod znie:
„17. V § 7 ods. 1 úvodná veta znie:
„Pri kategorizácii liekov ministerstvo zohľadňuje“.“.
Zosúladenie terminológie s § 6 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z.
4.V čl. I, 20. bode, § 7a ods. 14, v 65. bode, § 29a ods. 11, v 79. bode, § 57a ods. 11, v 87. bode, § 73a ods. 4, v 130. bode, § 94 ods. 8 písm. f) a v 131. bode, § 94 ods. 8 písm. g) sa slovo „e-mailová“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „elektronická“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie terminológie používanej v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
5.V čl. I, 20. bode, § 7a ods. 14, 65. bode, § 29a ods. 11 a 79. bode, § 57a ods. 11 sa vypúšťa slovo „všetkej“ a slová „Ústne prejednania sa zvukovo zaznamenávajú.“ sa nahrádzajú slovami „Z ústnych prejednaní sa vyhotovuje zvukový záznam.“ .
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
6.V čl. I, 26. bode, § 9 ods. 4, sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „na“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
7.V čl. I, 51. bode, § 17 ods. 4 písm. e) sa slová „Európskou liekovou agentúrou“ nahrádzajú slovami „Európskou komisiou“.
Zosúladenie terminológie s nariadením (ES) č. 141/2000.
8.V čl. I, 60. bode, § 20 ods. 10 sa slovo „trh8b)“ nahrádza slovom „trh v Slovenskej republike8b)“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu, zosúladenie so zákonom č. 362/2011 Z. z.
9.V čl. I, 61. bode 21) úvodnej vete sa za slovo „§ 21“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
10.V čl. I, 61. bode, § 21 ods. 7, 9 a 11 a v 87. bode, § 73a ods. 2 sa slová „na ministerstvo“ (4x) nahrádzajú slovami „ministerstvu“ (4x).
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
11.V čl. I, 87. bode, § 73a nadpise a ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „pred začatím konania“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie slov z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky „konzultácia“, ktorá je používaná v ďalšom texte.
12.V čl. I, 87. bode, § 73a ods. 9 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „ich“ a slovo „ním“ sa nahrádza slovom „nimi“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
13.V čl. I, 109. bode, § 87 ods. 4 sa slovo „úhrady“ nahrádza slovom „úhrade“.
Gramatická úprava.
14.V čl. I, 114. bode, § 88 ods. 13 sa slovo „sú“ nahrádza slovami „sú zverejňované v rozsahu“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
15.V čl. I, 123. bode, § 93 ods. 3 sa slová „Európska lieková agentúra“ nahrádzajú slovami „Európska komisia“.
Zosúladenie terminológie s nariadením (ES) č. 141/2000.
16.V čl. I, 140. bode 98g) sa slová „§ 98h 98j, ktoré vrátane nadpisov znejú“ nahrádzajú slovami „§ 98h a 98i, ktoré vrátane nadpisu nad § 98h znejú“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
17.V čl. I, 140. bode, § 98i ods. 1 a 2 sa slovo „úhrne“ (4x) nahrádza slovom „úhrnne“ (4x).
Gramatická úprava.
18.V čl. I, 140. bode, § 98i ods. 6 písm. j) sa vypúšťa slovo „sa“.
Gramatická úprava.
19.V čl. III sa písmeno „bi)“ nahrádza písmenom „bk)“, písmeno „bj)“ sa nahrádza písmenom „bl)“, písmeno „aj)“ sa nahrádza písmenom „bl)“ a označenie odkazu „55jawg“ (3x) sa nahrádza označením odkazu „55jawi“ (3x).
Legislatívno-technická úprava; zohľadnenie novely zákona č. 67/2022 Z. z. a novely zákona č. 92/2022 Z. z.