Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
57. schôdza výboru
Číslo: CRD-938/2022
156
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 9. júna 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971) schváliť s týmito zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia:
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Ústavnoprávnemu výboru NR SR.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 156 – tlač 971
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 3 v § 21b ods. 6 písmeno c) znie:
„c) výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedecko- výskumnej činnosti, okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedecko-výskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa text mení do jednotného tvaru, keďže sa viaže na informáciu, a nie na vedecké publikácie.
2.V čl. I bode 12 sa v § 21c ods. 4 označenie odkazu 21lb nahrádza označením 21lab a súčasne sa táto úprava premietne aj do označenia poznámky pod čiarou k tomuto odkazu.
Legislatívno-technická úprava; úprava číslovania odkazov v súlade s chronologickým poradím.
3.V čl. II sa slová „15. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa v čl. I bode 31 v § 22g vrátane nadpisu pod § 22g slová „15. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. augusta“ v príslušnom tvare.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, ako aj z dôvodu potreby aspoň minimálnej legisvakancie. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].