Predkladacia správa
Ústav pamäti národa na základe § 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) predkladá Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021.
Výročná správa hodnotí činnosť ÚPN z hľadiska účelu jeho zriadenia, dokumentuje plnenie úloh a aktivity, ktoré ÚPN vykonával, materiálne a organizačné zabezpečenie plnenia úloh uložených zákonom č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa. Zaoberá sa všetkými aspektmi pôsobenia ÚPN v roku 2021. Približuje činnosť orgánov ústavu a výsledky v oblasti sprístupňovania dokumentov, činnosti archívu, vedecko-výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích a osvetových aktivít.
Výročnú správu vypracovala Správna rada Ústavu pamäti národa dňa 27. apríla 2022. Správna rada prerokovala výročnú správu v Dozornej rade Ústavu pamäti národa dňa 27. apríla 2022.
Výročná správa bude zverejnená na webovom sídle Ústavu pamäti národa
www.upn.gov.sk
a zároveň poskytnutá elektronickým a tlačovým médiám, ako aj verejnosti.