NÁVRH
UZNESENIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ….
z …..
k materiálu „Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021“
Číslo materiálu: 1029
Predkladateľ: predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Národná rada Slovenskej republiky
A. Berie na vedomie
A.1. Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021