Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
20/2022  
Vymenovanie a odvolanie  
generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Anotácia:  
Práca porovnáva podmienky  
vymenúvania a odvolania  
generálnych tajomníkov  
služobných úradov, ktorými  
sú kancelárie parlamentov  
vybraných európskych štátov  
a Európskeho parlamentu.  
Vypracovala: PhDr. Krisztina Csillag,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
parlament, administratíva,  
generálny tajomník  
Bratislava  
máj 2022  
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje použité v materiáli sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov kancelárií  
parlamentov  
Anotácia  
Práca porovnáva podmienky vymenúvania a odvolania generálnych tajomníkov služobných  
úradov, ktorými sú kancelárie parlamentov vybraných európskych štátov a Európskeho  
parlamentu.  
Kľúčové slová  
parlament, administratíva, generálny tajomník  
Appointment and removal of the Secretaries-General of Parliament  
Service Offices  
Annotation  
Aim of the paper is to provide a comparison of conditions for appointment and removal of the  
Secretaries-General of Service Offices, which are offices of parliaments of selected European  
countries and the European Parliament.  
Key words  
Parliament, administration, Secretary General  
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Úvod  
Parlamentná administratíva predstavuje základ pre silné, efektívne a dynamické  
parlamenty – zabezpečuje riadny chod parlamentu, poskytuje poradenstvo pri tvorbe  
legislatívnych návrhov, spravuje a archivuje informácie atď. Spôsob, akým parlamentné  
administratívy tieto služby vykonávajú, a rozsah ich autonómie sa v jednotlivých krajinách  
odlišujú. Významným článkom efektívneho fungovania parlamentnej administratívy je  
pôsobnosť generálneho tajomníka, ktorý zodpovedá za jej činnosť.  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o štátnej službe“) základ pre všeobecnú pôsobnosť generálneho tajomníka v príslušnom  
služobnom úrade ústredného orgánu štátnej správy.  
Generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je Kancelárie NR SR, je vedúci  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“)  
Pôsobnosť vedúceho kancelárie je bližšie definovaná § 143 ods. 3 a 5 rokovacieho  
poriadku NR SR. Kanceláriu riadi a vystupuje v jej mene vedúci kancelárie; za činnosť  
kancelárie zodpovedá predsedovi NR SR. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva  
predseda NR SR. Rokovací poriadok neupravuje funkčné obdobie vedúceho kancelárie.  
Kvalifikačné predpoklady na vymenovanie do funkcie upravuje vo všeobecnosti § 18  
ods. 3 zákona o štátnej službe. V zmysle uvedeného predpisu musí kandidát splniť  
nasledujúce predpoklady:  
-
-
-
bezúhonnosť,  
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,  
päť rokov praxe v riadiacej funkcii.  
Cieľom našej práce je poskytnúť komparáciu podmienok vymenúvania a odvolania  
generálnych tajomníkov služobných úradov, ktorými sú kancelárie parlamentov vybraných  
európskych štátov a Európskeho parlamentu.  
5
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Stručné zhrnutie výsledkov  
V práci sme analyzovali 22 komôr parlamentov a Európsky parlament. Výber  
analyzovaných komôr sleduje logiku zastúpenia čo najväčšieho počtu regiónov v Európe:  
-
západná Európa: Francúzsko (Národné zhromaždenie), Írsko (Oireachtas), Nemecko  
(Bundestag), Portugalsko (Republikové zhromaždenie),  
-
-
Benelux: Belgicko (Snemovňa reprezentantov), Holandsko (Snemovňa reprezentantov)  
severná Európa: Fínsko (Eduskunta), Island (Althingi), Nórsko (Folketinget), Švédsko  
(Riksdag)  
-
-
južná Európa: Cyprus (Poslanecká snemovňa), Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
stredná Európa: Česko (Poslanecká snemovňa), Maďarsko (Národné zhromaždenie),  
Poľsko (Sejm)  
-
-
Pobaltie: Estónsko (Riigikogu), Litva (Seimas), Lotyšsko (Saeima)  
juhovýchodná Európa: Albánsko (Kuvendi), Chorvátsko (Chorvátsky sabor),  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa), Slovinsko (Národné zhromaždenie).  
Informácie sme získali z odpovedí komôr parlamentov, ktorým bola adresovaná  
požiadavka Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) č. 4952 zo  
dňa 29. 12. 2021 pod názvom Secretary-General of Parliament Roles and Appointment a z verejne  
dostupných zdrojov na internete, predovšetkým z oficiálnych webových stránok vybraných  
komôr a ich rokovacích poriadkov.  
Vo vybraných komorách parlamentov sme identifikovali štyri spôsoby  
vymenúvania/voľby generálnych tajomníkov:  
-
-
-
-
generálneho tajomníka volí parlament: Belgicko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko,  
Litva, Nórsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko;  
generálneho tajomníka vymenúva predseda parlamentu: Česko, Maďarsko,  
Nemecko, Poľsko, Portugalsko;  
generálneho tajomníka vymenúva grémium: Albánsko, Estónsko, Európsky  
parlament, Francúzsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Taliansko;  
generálneho tajomníka vymenúva nezávislý orgán: Cyprus.  
Do procesu vymenovania generálneho tajomníka je zainteresovaný ďalší subjekt  
v sedemnástich komorách parlamentov. Okrem subjektu, ktorý priamo vymenúva  
generálneho tajomníka, rozhoduje resp. vyjadruje súhlas aj iný subjekt, väčšinou ide  
o predsedov parlamentu alebo grémium.  
Neobmedzené funkčné obdobie majú generálni tajomníci v trinástich komorách.  
Funkčné obdobie generálnych tajomníkov upravuje osem komôr (Estónsko, Chorvátsko,  
Island, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko).  
Čo sa týka odvolávania generálnych tajomníkov, v prípade jedenástich krajín sa nám  
nepodarilo získať odpoveď kvôli neúplnej odpovedi komory na požiadavku, resp. podmienky  
odvolávania neupravuje rokovací poriadok danej komory.  
6
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Prehľad jednotlivých komôr  
Albánsko (Kuvendi)  
Generálneho tajomníka navrhuje predseda parlamentu a do funkcie ho vymenúva  
grémium (angl. „Bureau of the Assembly“) zložené z predsedu parlamentu, podpredsedov,  
dvoch tajomníkov pre rozpočet a štyroch predsedov poslaneckých klubov spomedzi  
kandidátov prihlásených do verejného výberového konania zverejneného v zmysle zákona  
o štátnej službe. Za činnosť kancelárie zodpovedá generálny tajomník predsedovi parlamentu  
1
a grémiu (čl. 11 ods. 6 a čl. 121 ods. 2 rokovacieho poriadku). Funkčné obdobie generálneho  
tajomníka nie je upravené.  
Informácie o odvolaní, kvalifikačných predpokladoch neboli k dispozícii.  
Belgicko (Snemovňa reprezentantov)  
Generálny tajomník (angl. „Clerk of the Belgian House of Representatives“) je služobne  
najvyšší vedúci zamestnanec kancelárie. Do funkcie je volený parlamentom. Funkcie sa  
ujíma, ak získa absolútnu väčšinu hlasov v parlamente v tajnom hlasovaní. Kvalifikačné  
predpoklady určuje parlament. Počas posledných volieb museli kandidáti na pozíciu  
vykonávať aspoň dva roky funkciu riaditeľa niektorého z odborov kancelárie parlamentu. Za  
činnosť kancelárie zodpovedá parlamentu ako celku. Funkčné obdobie generálneho tajomníka  
2
nie je upravené.  
Informácie o odvolaní neboli k dispozícii.  
Cyprus  
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Komisia pre verejnú službu, ktorá je  
zodpovedným orgánom za vymenovanie všetkých zamestnancov vo verejnej službe. Po  
uvoľnení miesta generálneho tajomníka vyhlási Komisia voľné miesto v oficiálnom vestníku.  
2
7
 
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka sú:  
-
univerzitný diplom, titul alebo ekvivalent v príslušných predmetoch, akými sú  
právo, ekonómia, politické alebo sociálne vedy, verejná správa alebo filológia,  
najmenej desať rokov praxe vo vedúcej pozícii, z toho najmenej päť rokov praxe  
v administratívnej/dozornej pozícii,  
-
-
-
-
-
znalosti a vedomosti o fungovaní parlamentu,  
bezúhonnosť,  
manažérske a organizačné schopnosti, zodpovednosť, iniciatívnosť,  
veľmi dobrá znalosť gréckeho a anglického jazyka.  
Komisia vyberá troch kandidátov spomedzi uchádzačov, s ktorými absolvuje ústny pohovor.  
3
Za činnosť kancelárie zodpovedá generálny tajomník predsedovi parlamentu.  
Informácie o odvolaní a funkčnom období neboli k dispozícii.  
Česko (Poslanecká snemovňa)  
Na čele Kancelárie Poslaneckej snemovne stojí vedúci kancelárie, ktorý za činnosť  
kancelárie zodpovedá predsedovi Poslaneckej snemovne. Vedúceho kancelárie vymenúva  
a odvoláva predseda parlamentu so súhlasom organizačného výboru (§ 117 ods. 4 a § 118  
4
ods. 3 rokovacieho poriadku) . Funkčné obdobie generálneho tajomníka a kvalifikačné  
5
predpoklady nie sú upravené.  
Estónsko (Riigikogu)  
6
Generálneho tajomníka vymenúva grémium (angl. „Board of Riigikogu“) spomedzi  
kandidátov prihlásených na verejné výberové konanie. Výberového konania sa zúčastňujú  
členovia grémia, predstavitelia poslaneckých klubov a predprípravná komisia zložená  
z riaditeľa osobného úradu a troch ďalších členov schválených grémiom (externí experti).  
Predprípravná komisia predloží grémiu najviac troch kandidátov na základe splnenia  
kvalifikačných predpokladov, ktorí sa dostanú do hodnotiaceho kola výberového konania.  
3
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
4
V zmysle § 46 rokovacieho poriadku Poslaneckej snemovne „organizační výbor organizuje a koordinuje  
práci orgánů Sněmovny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a usneseními Sněmovny. Organizační výbor  
tvoří jeho předseda, kterým je předseda Sněmovny, místopředsedové výboru, kterými jsou místopředsedové  
Sněmovny a další členové výboru navržení poslaneckými kluby a ustavení podle zásady poměrného zastoupení.“  
[online].[cit. 19-05-2022]. Dostupné na: https://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#_20  
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. [online].[cit. 19-05-2022]. Dostupné na:  
6
V zmysle § 12 a 13 rokovacieho poriadku posudzuje grémium otázky politickej a procedurálnej  
povahy. Jeho členmi sú predseda a podpredsedovia Riigikogu.  
8
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Hodnotiaceho kola sa zúčastnia členovia grémia. Grémium pred konečným rozhodnutím  
poskytne informácie o kandidátoch predstaviteľom poslaneckých klubov, ktorí oznámia svoje  
stanovisko do jedného týždňa od prijatia referencií o kandidátoch. Rozhodnutie prijíma  
grémium uznesením.  
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka kancelárie Riigikogu sú:  
-
-
-
-
-
štátne občianstvo Estónska;  
bezúhonnosť;  
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa;  
najmenej päť rokov praxe v manažérskej pozícii;  
znalosť o ústave, ústavnom zriadení, činnosti parlamentu, princípoch fungovania  
verejnej správy;  
-
-
-
znalosť princípov riadenia verejných financií a rozpočtovania;  
znalosť anglického jazyka na úrovni C1;  
veľmi dobré komunikačné a vyjednávacie schopnosti vrátane schopnosti komunikovať  
s verejnosťou a spolupracovať pri presadzovaní verejného záujmu;  
schopnosť reprezentovať kanceláriu na medzinárodnej úrovni;  
iniciatíva a kreativita, vrátane schopnosti prísť s novými riešeniami, schopnosti  
iniciovať zmeny, osvojiť si ich a implementovať ich;  
-
-
-
-
intelektuálna kapacita, vrátane dobrej analytickej a syntetickej kapacity;  
vysoká miera zodpovednosti, vrátane schopnosti rozhodovať efektívne, schopnosť  
predvídať dôsledky rozhodnutí a niesť za ne zodpovednosť.  
Generálny tajomník je do funkcie vymenovaný na obdobie piatich rokov. V rámci funkcie je  
7
zodpovedný grémiu.  
Európsky parlament  
Generálneho tajomníka vymenúva predsedníctvo EP, zložené z predsedu, štrnástich  
podpredsedov EP a piatich kvestorov spomedzi kandidátov prihlásených v rámci verejnej  
výzvy. Funkčné obdobie nie je upravené. Za činnosť kancelárie je generálny tajomník  
zodpovedný predsedovi EP, predsedníctvu EP a Konferencii predsedov, zloženej z predsedu  
8
EP a predsedov politických skupín.  
Informácie o odvolaní, kvalifikačných predpokladoch nie sú k dispozícii.  
7
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022-]. C. d.  
8
Tamže.  
9
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Fínsko (Eduskunta)  
Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva parlament spomedzi prihlásených  
kandidátov v rámci verejnej výzvy po posúdení kandidátov grémiom (angl. „Office  
Commission“). Medzi kvalifikačné predpoklady patrí právnické vzdelanie, znalosť tvorby  
zákonov, znalosť činnosti parlamentu a prax v riadiacej funkcii. Generálny tajomník je vo  
svojej funkcii zodpovedný grémiu, ktoré sa skladá z predsedu, podpredsedov  
parlamentu, štyroch členov volených spomedzi poslancov a štyroch náhradníkov volených  
9
parlamentom. Funkčné obdobie nie je upravené.  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
10  
Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva grémium (angl. „Bureau“) zložené  
z predsedu, podpredsedov parlamentu, kvestorov a tajomníkov. Kandidát na generálneho  
tajomníka sa vyberá spomedzi generálnych riaditeľov odborov v rámci organizačnej štruktúry  
parlamentu. Generálny tajomník je vo svojej funkcii zodpovedný grémiu. Funkčné obdobie  
11  
nie je upravené.  
Holandsko (Snemovňa reprezentantov)  
Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva parlament v zmysle § 13 ods. 1  
12  
rokovacieho poriadku. Kandidáti na funkciu generálneho tajomníka sa môžu hlásiť v rámci  
verejnej výzvy. Grémium (angl. „Presidium“) zložené z predsedu a podpredsedov parlamentu  
na účel užšieho výberu kandidátov zriadi špeciálnu komisiu, ktorá navrhne buď jedného,  
alebo viacerých kandidátov, ktorých schvaľuje grémium a o ktorých následne parlament  
hlasuje. Rokovací poriadok neupravuje funkčné obdobie. Za činnosť kancelárie je zodpovedný  
grémiu (§ 14 ods. 1 rokovacieho poriadku).  
13  
Neexistujú žiadne formálne kvalifikačné predpoklady na uvedenú funkciu.  
9
Tamže.  
10  
V Národnom zhromaždení pôsobia dvaja generálni tajomníci formálne zodpovední za rôzne oblasti  
pôsobnosti kancelárie Národného zhromaždenia. Generálny tajomník zhromaždenia a predsedníctva  
spolupracuje s predsedom Národného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach a zodpovedá za  
riadne fungovanie legislatívnych služieb. Generálny tajomník kvestúry je zodpovedný za  
administratívne a finančné záležitosti Národného zhromaždenia. V práci sa venujeme generálnemu  
tajomníkovi zhromaždenia.  
11  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
12  
13  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
10  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Chorvátsko (Chorvátsky sabor)  
Generálneho tajomníka v zmysle čl. 41 rokovacieho poriadku vymenúva a odvoláva  
parlament na základe návrhu predsedu parlamentu. Generálny tajomník je vymenovaný na  
funkčné obdobie štyroch rokov. Úradujúci generálny tajomník môže byť do funkcie zvolený  
14  
opätovne. Za činnosť kancelárie je zodpovedný parlamentu a predsedovi parlamentu.  
Island (Althingi)  
Generálneho tajomníka vymenúva grémium (angl. „Speakers´ Committee“), zložené  
z predsedu a podpredsedov parlamentu spomedzi kandidátov prihlásených do verejného  
výberového konania. Grémium vymenúva špeciálnu komisiu, ktorá hodnotí uchádzačov  
a podáva grémiu odporúčania. Kvalifikačné predpoklady nie sú bližšie upravené. Generálny  
15  
tajomník je vo svojej funkcií zodpovedný grémiu. Jeho funkčné obdobie je šesť rokov.  
Informácie o odvolaní nie sú k dispozícii.  
Írsko (Oireachtas)  
Generálneho tajomníka vymenúva grémium (angl. „Houses of the Oireachtas  
Commission”), ktoré je zložené z 11 členov, vrátane predsedov a poslancov Dáil a Seanad  
Éireann, na základe odporúčania predsedu Dáil Éireann. Kandidát, ktorého predseda Dáil  
Éireann odporúča, je vybraný špeciálnou komisiou (angl. „Top-Level Appointments Committee“)  
spomedzi uchádzačov v rámci otvoreného výberového konania. Úlohou komisie je odporúčať  
ústredným orgánom štátnej správy kandidátov na najvyššie pozície v štátnej službe a tým  
posilniť štruktúru riadenia štátnej služby. Komisia vykonáva svoju činnosť nezávisle a prijíma  
16  
rozhodnutia striktne na základe relatívnych zásluh kandidátov na príslušné pozície.  
Kandidáti musia splniť rozsiahle kvalifikačné predpoklady, od profesionálnych zručností až  
17  
po osobnostné charakteristiky.  
15  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
17  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
11  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Generálny tajomník je za činnosť kancelárie zodpovedný grémiu.  
Informácie o odvolaní nie sú k dispozícii.  
Litva (Seimas)  
Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva parlament na základe odporúčania  
predsedu parlamentu. Generálny tajomník je zvolený do funkcie jednoduchou väčšinou  
prítomných poslancov. Funkčné obdobie generálneho tajomníka je päť rokov. Kvalifikačné  
predpoklady nie sú na uvedenú funkciu stanovené, platia však všeobecné predpoklady, ako  
štátne občianstvo Litvy, vysokoškolské vzdelanie a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.  
Generálny tajomník je zodpovedný parlamentu a grémiu (angl. „Board of the Seimas“), ktorý sa  
18  
skladá z predsedu a podpredsedov parlamentu.  
Lotyšsko (Saeima)  
Generálneho tajomníka v zmysle § 23 ods. 4 rokovacieho poriadku vymenúva  
a odvoláva grémium (angl. „Presidium“), ktorého členmi sú predseda, dvaja podpredsedovia  
parlamentu a zástupca generálneho tajomníka. Po vymenovaní je členom grémia aj generálny  
tajomník. Funkčné obdobie generálneho tajomníka je totožné s funkčným obdobím  
parlamentu, t. j. štyri roky. Pred uplynutím platnosti služobnej zmluvy generálneho tajomníka  
19  
môže novozvolené grémium predĺžiť zmluvu o ďalšie funkčné obdobie a ďalších 12 mesiacov.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch a komu je generálny tajomník zodpovedný za  
svoju činnosť neboli k dispozícii.  
Maďarsko  
Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva predseda parlamentu. Vo svojej funkcií  
je zodpovedný predsedovi parlamentu. Funkčné obdobie nie je upravené.  
20  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch neboli k dispozícii.  
18  
Tamže.  
20  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
12  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Nemecko (Bundestag)  
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie predseda parlamentu so súhlasom  
grémia (angl. „Presidium“), ktorého členmi sú okrem predsedu aj podpredsedovia parlamentu.  
21  
Funkčné obdobie generálneho tajomníka nie je upravené.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch, odvolávaní a komu je generálny tajomník  
zodpovedný za svoju činnosť nie sú k dispozícii.  
Nórsko (Stortinget)  
Generálneho tajomníka volí parlament na základe odporúčania grémia (angl.  
Presidium“), zloženého z predsedu a piatich podpredsedov parlamentu. Kandidáti na  
funkciu generálneho tajomníka sa môžu hlásiť v rámci verejnej výzvy, ktorá obsahuje presný  
popis kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie. Počas posledného výberového konania  
zriadilo grémium špeciálnu komisiu. Komisia pozostávala z členov grémia, predstaviteľov  
kancelárie parlamentu, zástupcu odborov kancelárie parlamentu a zo zástupcu profesionálnej  
22  
personálnej agentúry. Funkčné obdobie generálneho tajomníka nie je upravené.  
Generálny tajomník je zodpovedný grémiu.  
Informácie o odvolaní nie sú k dispozícii.  
Poľsko (Sejm)  
Generálneho tajomníka podľa čl. 200 ods. 2 rokovacieho poriadku vymenúva  
a odvoláva predseda parlamentu po konzultácii s výborom pre poslanecké záležitosti,  
23  
pravidlá a imunitu. Rokovací poriadok neupravuje funkčné obdobie generálneho tajomníka.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch a komu zodpovedá za svoju činnosť generálny  
tajomník nie sú k dispozícii.  
21  
ECPRD request no. 3723: Secretary General of the Parliament - Secrétaire général du Parlement.  
22  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
13  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Portugalsko (Republikové zhromaždenie)  
Generálneho tajomníka vymenúva predseda parlamentu na základe súhlasného  
stanoviska grémia (angl. „Board of Administration“) zloženého zo siedmych poslancov  
24  
z najväčších poslaneckých klubov a predstaviteľa kancelárie parlamentu. Funkčné obdobie  
generálneho tajomníka je totožné s funkčným obdobím parlamentu, t. j. štyri roky. Generálny  
tajomník je zodpovedný predsedovi parlamentu a grémiu. Kvalifikačné predpoklady nie sú  
25  
bližšie definované.  
Informácie o odvolaní nie sú k dispozícii.  
Rumunsko (Poslanecká snemovňa)  
Generálneho tajomníka volí a odvoláva Poslanecká snemovňa na základe návrhu  
grémia (angl. „Standing Bureau of the Chamber of Deputies“) zloženého z predsedu Poslaneckej  
snemovne, štyroch podpredsedov, štyroch tajomníkov z poslaneckých klubov a štyroch  
kvestorov po konzultácii s komisiou predsedov poslaneckých klubov. Generálny tajomník je  
26  
zodpovedný grémiu. Funkčné obdobie generálneho tajomníka nie je upravené.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch nie sú k dispozícii.  
Slovinsko (Národné zhromaždenie)  
Generálneho tajomníka volí Národné zhromaždenie na základe návrhu grémia (angl.  
Council of the President of the National Assembly“), ktoré je konzultatívnym orgánom predsedu  
zloženého z podpredsedov parlamentu, predsedov poslaneckých klubov a predstaviteľov  
národnostných menšín. Generálny tajomník je vymenovaný na jedno volebné obdobie, t. j.  
štyri roky. Generálny tajomník je zodpovedný Národnému zhromaždeniu. Kvalifikačné  
27  
predpoklady nie sú bližšie definované.  
24  
Členom grémia je aj generálny tajomník.  
25  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
26  
Tamže.  
27  
Tamže  
14  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Švédsko (Riksdag)  
Generálneho tajomníka volí parlament. Generálny tajomník je vymenovaný na jedno  
volebné obdobie, t. j. štyri roky. Pred skončením volebného obdobia môže parlament odvolať  
28  
generálneho tajomníka na návrh grémia, ak si neplní riadne svoje povinnosti.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch a komu je zodpovedný generálny tajomník za  
činnosť kancelárie neboli k dispozícii.  
Taliansko (Poslanecká snemovňa)  
V zmysle § 12 ods. 4 rokovacieho poriadku vymenúva generálneho tajomníka do  
funkcie grémium (angl. „Bureau“) zložené z predsedu, štyroch podpredsedov, troch  
kvestorov a ôsmych tajomníkov na základe návrhu predsedu parlamentu. Generálny tajomník  
je zodpovedný za činnosť kancelárie predsedovi parlamentu. Rokovací poriadok neupravuje  
29  
funkčné obdobie generálneho tajomníka.  
Informácie o kvalifikačných predpokladoch a o odvolávaní nie sú k dispozícii.  
28  
ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment. [online].[cit. 19-  
05-2022]. C. d.  
15  
 
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Záver  
Z analýzy sme zistili, že vybrané komory využívajú štyri spôsoby vymenovania/voľby  
generálneho tajomníka do funkcie.  
Generálneho tajomníka volí parlament v deviatich komorách. Ide pritom o Belgicko,  
Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Litvu, Nórsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko. Generálneho  
tajomníka vymenúva predseda parlamentu v piatich komorách, a to v Česku, Maďarsku,  
Nemecku, Poľsku a Portugalsku. Generálneho tajomníka vymenúva grémium v ôsmych  
komorách, a to v Albánsku, Estónsku, Európskom parlamente, Francúzsku, na Islande,  
v Írsku, Lotyšsku a v Taliansku.  
Vo väčšine komôr je do procesu vymenovania generálneho tajomníka zainteresovaný  
aj iný subjekt, ktorý je oprávnený navrhnúť kandidáta, resp. vyjadriť súhlas s kandidátom pri  
samotnom vymenovaní do funkcie. Do daného procesu je zainteresovaný subjekt v 17  
komorách parlamentov, väčšinou ide o predsedov parlamentu alebo grémium. Spomedzi  
týchto komôr si päť zriaďuje špeciálnu komisiu, ktorá hodnotí kandidátov na obsadenie  
funkcie generálneho tajomníka, a to v Estónsku, Holandsku, na Islande, v Írsku a v Nórsku.  
V deviatich komorách sa vyhlasuje verejná výzva na prihlasovanie sa do výberového  
konania, konkrétne v Albánsku, na Cypre, Estónsku, vo Fínsku, v Európskom parlamente,  
Holandsku, na Islande, v Írsku a v Nórsku.  
V jednej krajine vymenúva generálneho tajomníka nezávislý orgán, a to konkrétne  
na Cypre tzv. Komisia pre verejnú službu.  
V šiestich komorách parlamentov nie je do menovacieho procesu zainteresovaný iný  
subjekt okrem subjektu, ktorý kandidáta priamo vymenúva do funkcie (Belgicko, Cyprus,  
Európsky parlament, Francúzsko, Lotyšsko, Maďarsko).  
Spomedzi analyzovaných štátov neupravuje funkčné obdobie generálnych  
tajomníkov trinásť komôr, to znamená, že generálny tajomník má neobmedzené funkčné  
obdobie. Avšak na:  
-
štyri roky je vymenovaný generálny tajomník v Chorvátsku, Lotyšsku, Portugalsku,  
Slovinsku a vo Švédsku,  
-
-
päť rokov v Estónsku a Litve,  
a na šesť rokov na Islande.  
Spolu tak upravuje funkčné obdobie generálnych tajomníkov osem komôr.  
V prípade Cypru a Írska sa nám nepodarilo získať bližšie informácie o funkčnom období.  
Zodpovednosť za činnosť kancelárie predstavuje dôležitý atribút pôsobnosti  
generálnych tajomníkov parlamentov. Parlamentná prax ukazuje, že vo väčšine  
16  
 
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
analyzovaných komôr generálni tajomníci zodpovedajú za svoju činnosť širokému okruhu  
subjektov, okrem predsedov danej komory parlamentu aj členom grémia; v Belgicku,  
Chorvátsku, Litve a v Slovinsku dokonca celej komore. Len predsedovi parlamentu  
zodpovedajú generálni tajomníci na Cypre, v Česku, Maďarsku a Taliansku.  
Čo sa týka odvolávania generálnych tajomníkov, v prípade jedenástich krajín sa nám  
nepodarilo získať odpoveď z dôvodu neúplnej odpovede komory na požiadavku, resp. proces  
odvolávania neupravuje rokovací poriadok danej komory. V prípade ostatných komôr platí  
všeobecná premisa, že orgán, ktorý vymenoval/zvolil generálneho tajomníka do funkcie ho  
zároveň aj odvoláva.  
Tabuľka č. 1: Zhrnutie vybraných aspektov vymenúvania a odvolávania generálnych  
tajomníkov (GT) vo vybraných komorách parlamentov  
Vymenúva/  
volí  
Odvoláva  
Iný  
Komu  
Funkčné  
obdobie  
zainteresovaný zodpovedá  
subjekt  
GT  
Predseda  
parlamentu  
a grémium  
Parlament  
Predseda  
parlamentu  
Albánsko  
Belgicko  
Cyprus  
Grémium  
-
Neobmedzené  
Parlament  
Komisia pre  
verejnú  
-
Nie je  
Neobmedzené  
Predseda  
parlamentu  
-
Nie je  
-
službu  
Predseda  
parlamentu  
Predseda  
parlamentu výbor  
Organizačný  
Predseda  
parlamentu  
Česko  
Neobmedzené  
Výberová  
Estónsko  
Grémium  
-
Grémium  
5 rokov  
komisia  
Nie je  
Predseda EP,  
Predsedníctvo  
EP,  
Konferencia  
predsedov  
Grémium  
Grémium  
Európsky  
parlament  
Predsedníctvo  
EP  
-
Neobmedzené  
Fínsko  
Francúzsko  
Parlament  
Grémium  
Parlament  
Grémium  
Grémium  
Nie je  
Neobmedzené  
Neobmedzené  
Grémium,  
Špeciálna  
komisia  
Holandsko  
Parlament  
Parlament  
Grémium  
Neobmedzené  
Parlament,  
predseda  
parlamentu  
Predseda  
parlamentu  
Chorvátsko Parlament  
Parlament  
-
4 roky  
Špeciálna  
komisia  
Island  
Grémium  
Grémium  
6 rokov  
17  
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Vymenúva/  
volí  
Odvoláva  
Iný  
Komu  
Funkčné  
obdobie  
zainteresovaný zodpovedá  
subjekt  
GT  
Špeciálna  
komisia,  
Predseda Dáil  
Éireann  
Predseda  
parlamentu  
Nie je  
Írsko  
Grémium  
-
Grémium  
-
Parlament,  
Grémium  
-
Predseda  
parlamentu  
Litva  
Parlament  
Parlament  
5 rokov  
Lotyšsko  
Maďarsko  
Grémium  
Predseda  
parlamentu  
Predseda  
Grémium  
Predseda  
parlamentu  
4 roky  
Nie je  
Neobmedzené  
Nemecko  
-
-
Grémium  
-
Neobmedzené  
Neobmedzené  
parlamentu  
Grémium,  
Špeciálna  
komisia  
Nórsko  
Parlament  
Grémium  
Výbor pre  
poslanecké  
záležitosti,  
pravidlá  
Predseda  
parlamentu  
Predseda  
parlamentu  
Poľsko  
-
Neobmedzené  
4 roky  
a imunitu  
Predseda  
parlamentu,  
grémium  
Portu-  
galsko  
Predseda  
parlamentu  
-
Grémium  
Grémium,  
Komisia  
predsedov  
poslaneckých  
klubov  
Rumunsko  
Parlament  
Parlament  
Grémium  
Neobmedzené  
Slovinsko  
Parlament  
Parlament  
Parlament  
Parlament  
Grémium  
Grémium pri  
odvolávaní  
Predseda  
Parlament  
-
4 roky  
4 roky  
Švédsko  
Predseda  
parlamentu  
Taliansko  
Grémium  
-
Neobmedzené  
parlamentu  
18  
Porovnávacia analýza: Vymenovanie a odvolanie generálnych tajomníkov  
kancelárií parlamentov  
Zoznam použitých zdrojov  
1. House of Representatives of the Netherlands - Rules of Procedure. [online].[cit. 19-05-  
2. ECPRD request no. 3723: Secretary General of the Parliament - Secrétaire général du  
3. ECPRD request no. 4952: Secretary-General of Parliament Roles and Appointment.  
4. Rules of procedure of the Assembly of the Republic of Albania. [online].[cit. 19-05-  
8. The Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland. [online].[cit. 19-05-2022].  
10. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. [online].[cit. 19-05-2022]. Dostupné na:  
19