Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
19/2022  
Parlamentná stráž  
Anotácia:  
Cieľom porovnávacej  
analýzy je poskytnúť  
ucelený prehľad o činnosti  
a funkciách parlamentnej  
stráže v kontexte  
Vypracovala: PhDr. Krisztina Csillag,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
zabezpečenia poriadku  
v rokovacej sále  
zákonodarných zborov.  
Bratislava  
máj 2022  
Kľúčové slová:  
parlament, bezpečnosť,  
polícia, rokovací poriadok,  
parlamentná stráž  
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR a nemôže  
v plnej miere nahrádzať právne alebo iné  
odborné poradenstvo v danej oblasti. Údaje  
použité v materiáli sú aktuálne k dátumu  
jeho zverejnenia. Zverejňovanie materiálu je  
možné iba so súhlasom Odboru Parlamentný  
inštitút a autorov. Materiál neprešiel  
jazykovou úpravou.  
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Parlamentná stráž  
Anotácia  
Cieľom porovnávacej analýzy je poskytnúť ucelený prehľad o činnosti a funkciách  
parlamentnej stráže v kontexte zabezpečenia poriadku v rokovacej sále zákonodarných zborov.  
Kľúčové slová  
parlament, bezpečnosť, polícia, rokovací poriadok, parlamentná stráž  
Parliamentary guard  
Annotation  
The aim of the comparative analysis is to provide a comprehensive overview of the activities and  
functions of the parliamentary guard in the context of ensuring order in the chamber.  
Key words  
Parliament, security, police, rules of procedure, parliamentary guard  
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Obsah  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Úvod  
Sloboda prejavu v parlamente má svoje špecifické súvislosti. Ide nielen o jej ústavnú  
ochranu, ale tiež o spôsoby jej výkonu, metódy, ale aj o taktiku jej využívania na hatenie,  
„obštruovanie“ parlamentu.  
Obštrukcia je podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2017  
z 9. januára 2019 krajný parlamentný prostriedok, resp. konanie, „ktoré je v súlade  
s pravidlami rokovania, síce predstavuje ich extrémne využitie, či až zneužitie, ale nezakladá  
zodpovednosť poslanca za ich porušenie. Toto súčasne poskytuje poslancovi ochranu v tom, že ak koná  
formálne v súlade s pravidlami rokovania parlamentu, je zásah predsedajúceho voči nemu a jeho konaniu  
buď nemožný, alebo je možný len za presne stanovených podmienok, napr. ak by sa poslanec odchýlil  
1
od predmetu rokovania.“  
K typickým príkladom obštrukčného správania poslancov patria:  
-
dlhé prejavy a vystúpenia, tzv. „filibustering“: je to najznámejšia obštrukčná taktika  
spojená s vystúpením poslanca v parlamente, ktorá smeruje k zdržaniu, resp.  
k oddialeniu prijatia rozhodnutia parlamentu vo veci, ktorá je predmetom rokovania,  
podávanie vysokého počtu procedurálnych návrhov,  
požiadavka hlasovania podľa mien,  
predkladanie množstva návrhov na zmenu alebo doplnenie programu rokovania  
parlamentu,  
-
-
-
-
-
opakované vypočúvania prizvaných osôb na rôznych výboroch v rámci tej istej  
témy,  
účelové znižovanie kvóra a spochybňovanie jeho dosiahnutia.  
2
Využívanie obštrukčných prostriedkov a ich úspech pritom závisí od nastavenia  
pravidiel rokovania parlamentu a od možností, ktoré rokovací poriadok ponúka na  
predchádzanie či vyriešenie takejto situácie, ktorá je schopná ochromiť činnosť parlamentu.  
Obštruovanie parlamentu znamená, že ostatní poslanci nemôžu vykonávať svoj poslanecký  
mandát, čo predstavuje zásah do ich práv. Nie každé konanie poslanca, ktorým obštruuje  
priebeh rokovania v parlamente, je pritom možné považovať za taktickú obštrukciu, pretože  
takýto charakter nemá konanie, ktoré je samo osebe porušením rokovacieho poriadku, napr.  
2
IPU. Obstruction of parliamentary proceedings The parliamentary systems of Guatemala, Bulgaria and  
5
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
3
vnášanie zbraní do rokovacej sály. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa okrem  
rokovacieho poriadku musia poslanci mnohých zákonodarných zborov naprieč EÚ riadiť aj  
usmerneniami na ochranu zdravia, napr. dodržiavať povinnosť prekrytia dýchacích ciest  
v interiéri.  
Špecifickými prípadmi obštrukcií, ktoré priamo znemožňujú výkon mandátu  
ostatným poslancom, sú blokovanie rečníckeho pultu a zabraňovanie vo vystúpení a rečnení  
poslancov, hlasné výkriky znemožňujúce rozpravu, búchanie o stôl a podobne. Uvedené  
činnosti nielenže ochromujú parlament, ale poškodzujú jeho dôstojnosť a dôveryhodnosť.  
Disciplína, dôstojné a slušné správanie sú v tomto zmysle základnými normami každej  
inštitúcie. Platí to najmä o parlamentoch, ktoré stelesňujú vôľu ľudu a predstavujú fórum  
demokracie. Okrem iných činností vykonávajú hlavnú úlohu v procese zákonodarstva  
a kontroly výkonnej moci. Ak parlament zostane nečinný, resp. nefunkčný, pretože je  
vystavený obštrukciám poslancov, nemôžu svoje práva vykonávať ani ostatní poslanci.  
Parlament nie je schopný plniť svoje funkcie, ktoré mu ústava priznáva a pri výkone ktorých  
je nezastupiteľný.  
Parlamenty preto vo svojich rokovacích poriadkoch hľadajú regulačné riešenia, ktoré  
– pri rešpektovaní slobody prejavu poslanca v parlamente ako základu parlamentnej práce –  
tiež zabezpečia ochranu rovnakých práv ostatných, resp. všetkých poslancov, ako aj ústavou  
4
predpokladaný výkon parlamentných právomocí. Jedným z riešení, ku ktorým pristúpili aj  
niektoré európske štáty, je parlamentná stráž.  
Cieľom porovnávacej analýzy je poskytnúť ucelený prehľad o činnosti a funkciách  
parlamentnej stráže v kontexte zabezpečenia poriadku v rokovacej sále zákonodarných  
zborov.  
Parlamentnú stráž definujeme pre potreby našej práce ako organizačnú zložku  
parlamentnej administratívy, ktorej hlavným cieľom je zabezpečenie poriadku v parlamente,  
aj v súvislosti so zachovaním poriadku v rokovacej sále, pričom jej ciele a funkcie sú  
definované na úrovni rokovacieho poriadku alebo zvláštneho zákona.  
3
PL. ÚS 6/2017 z 9. januára 2019. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
4
Tamže.  
6
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Stručné zhrnutie  
V záujme získania informácií sme sa obrátili na parlamenty členských štátov EÚ  
v rámci Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD). V rámci  
stanovenej lehoty sme získali odpoveď z 27 parlamentných komôr z 23 krajín a z Európskeho  
5
parlamentu. Vzhľadom k relevancii odpovedí sme sa bližšie venovali nasledujúcim komorám  
parlamentov: Belgicko (Snemovňa reprezentantov), Cyprus (Snemovňa reprezentantov),  
Česko (Poslanecká snemovňa), Estónsko (Riigikogu), Európsky parlament, Fínsko  
(Eduskunta), Francúzsko (Národné zhromaždenie), Grécko (Helénsky parlament),  
Holandsko (Snemovňa reprezentantov), Chorvátsko (Chorvátsky sabor), Litva (Seimas),  
Lotyšsko (Saeima), Luxembursko (Poslanecká snemovňa), Maďarsko (Národné  
zhromaždenie), Nemecko (Bundestag), Poľsko (Sejm), Rakúsko (Národná rada), Slovinsko  
(Národné zhromaždenie), Španielsko (Kongres poslancov) a Taliansko (Poslanecká  
snemovňa).  
Analýzou právnej úpravy dvadsiatich komôr sme zistili, že parlamentná stráž podľa  
našej definície operuje v komorách parlamentov piatich štátov, a to v Česku (Poslanecká  
6
snemovňa) , Chorvátsku (Chorvátsky sabor), Maďarsku (Národné zhromaždenie), Nemecku  
7
(Bundestag) a v Poľsku (Sejm) .  
Hoci v ostatných analyzovaných štátoch nepôsobí parlamentná stráž, na bezpečnosť  
v parlamentoch dohliadajú iné bezpečnostné zložky, ktoré majú rôzny právny základ, status  
a funkcie. Iné bezpečnostné útvary sme identifikovali v jedenástich komorách parlamentov:  
Belgicko (Snemovňa reprezentantov), Cyprus (Snemovňa reprezentantov), Estónsko  
(Riigikogu), Európsky parlament, Francúzsko (Národné zhromaždenie), Litva (Seimas),  
Luxembursko (Poslanecká snemovňa), Rakúsko (Národná rada), Slovinsko (Národné  
zhromaždenie), Španielsko (Kongres poslancov) a Taliansko (Poslanecká snemovňa).  
5
Belgicko (obe komory), Cyprus, Česko (Poslanecká snemovňa), Dánsko, Estónsko, Európsky  
parlament, Fínsko, Francúzsko (Národné zhromaždenie), Grécko, Holandsko (Snemovňa  
reprezentantov), Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko (obe komory),  
Poľsko (Senát), Portugalsko, Rakúsko (Národná rada), Rumunsko (obe komory), Slovinsko (Národné  
zhromaždenie), Španielsko (Kongres poslancov), Švédsko a Taliansko (obe komory). Dánsky  
parlament a nemecký Bundesrat uviedli, že nemajú parlamentnú stráž. Obe komory rumunského  
parlamentu neposkytli úplné údaje. V oboch komorách belgického a talianskeho parlamentu je  
bezpečnostný režim podobný.  
6
Rokovací poriadok Poslaneckej snemovne stanovuje, že sa zriaďuje parlamentná stráž. Úlohy,  
organizáciu a riadenie parlamentnej stráže, ako aj práva a povinnosti jej príslušníkov má ustanoviť  
osobitný právny predpis, ktorý však nebol dosiaľ prijatý. Do doby prijatia zákona o parlamentnej  
stráži vykonáva funkciu parlamentnej stáže Polícia ČR.  
7
Maršalská garda pôsobí v oboch komorách poľského parlamentu, v našej práci sme sa venovali len  
Sejmu.  
7
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Bezpečnostný režim v gréckom parlamente sme vzhľadom k nedostatočným  
poskytnutým informáciám nevedeli spoľahlivo vyhodnotiť.  
Vo Fínsku (Eduskunta), Holandsku (Snemovňa reprezentantov) a Lotyšsku (Saeima)  
neexistuje parlamentná stráž a krajiny tiež neuviedli, či v parlamentoch operujú iné  
bezpečnostné útvary.  
Právomocou eskortovať poslanca z rokovacej sále disponujú komory štrnástich  
parlamentov: Belgicko (Snemovňa reprezentantov), Cyprus (Snemovňa reprezentantov), Česko  
(Poslanecká snemovňa), Estónsko (Riigikogu), Európsky parlament, Fínsko (Eduskunta),  
Francúzsko (Národné zhromaždenie), Grécko (Helénsky parlament), Chorvátsko (Chorvátsky  
sabor), Litva (Seimas), Luxembursko (Poslanecká snemovňa), Maďarsko (Národné  
zhromaždenie), Nemecko (Bundestag) a Slovinsko (Národné zhromaždenie).  
8
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Situácia v Národnej rade Slovenskej republiky  
V podmienkach Slovenskej republiky sa venujú problematike zabezpečenia poriadku  
v rokovacej sále predovšetkým ustanovenia § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“).  
Paragraf 32 ods. 2 rokovacieho poriadku upravuje právomoc predsedajúceho  
zabezpečovať poriadok počas schôdze národnej rady, a to tým, že  
„predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi  
v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak  
výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej  
sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak ani po opätovnom vykázaní poslanec neopustí  
rokovaciu sálu, môže predsedajúci prerušiť schôdzu národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na  
obnovenie poriadku. Predseda národnej rady v tomto prípade bezodkladne zvolá poslanecké grémium.  
Vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu  
8
okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch (§ 34)“.  
V osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu novely rokovacieho poriadku bola úprava  
v § 32 ods. 2 odôvodnená tým, že v rokovacom poriadku absentuje úprava  
„situácie, kedy poslanec svojím konaním narúša priebeh rokovania, navrhuje sa doplniť  
ustanovenie týkajúce sa zabezpečenia poriadku v rokovacej sále tak, aby predsedajúci mal oprávnenie,  
po výzve na zachovávanie poriadku, ak táto nevedie k náprave, vykázať poslanca, ktorému odobral slovo,  
alebo ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti, alebo ktorý svojím  
konaním narúša priebeh rokovania, z rokovacej sály. Poslanec bude povinný v tomto prípade rokovaciu  
sálu opustiť, avšak ak tak neurobí, a to ani po opätovnej výzve predsedajúceho, preruší predsedajúci  
rokovanie schôdze na nevyhnutne potrebný čas na obnovu poriadku v rokovacej sále a bude mať  
oprávnenie rozhodnúť, že poslanci prítomní v rokovacej sále opustia jej priestor. Zároveň predseda  
národnej rady zvolá bezodkladne poslanecké grémium. Vykázaný poslanec nebude mať právo zúčastniť  
sa rokovania v dni, v ktorom bol vykázaný. Zachováva sa však jeho právo hlasovať o každom návrhu  
9
okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch.“  
8
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
9
NR SR. Dôvodová správa k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Martina  
GLVÁČA, Tibora BERNAŤÁKA, Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a  
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
9
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Znenie § 32 ods. 2 rokovacieho poriadku bolo schválené v znení pozmeňovacieho  
návrhu poslancov Gábora Gála, Tibora Bernaťáka, Andreja Danka a Martina Glváča a skupiny  
poslancov národnej rady k návrhu novely rokovacieho poriadku, kde zmeny oproti  
predloženému návrhu novely rokovacieho poriadku boli odôvodnené okrem iného aj tým, že  
je možné, že vykázaním poslanca z rokovacej sály sa nedosiahne sledovaný účel, ktorým je  
zabezpečenie poriadku v rokovacej sále, pretože je možné, že vykázaný poslanec rokovaciu sálu neopustí  
a bude tak musieť dôjsť k prerušeniu schôdze. Pre niektorých môže byť prerušenie schôdze dokonca  
dôvodom narúšania poriadku, keďže týmto spôsobom je možné zablokovať zákonodarnú činnosť  
parlamentu. Je preto vhodné neprerušiť schôdzu automaticky, ale ponechať na posúdení predsedajúceho,  
10  
či je tento krok naozaj nevyhnutný.“  
Uvedená prezumpcia je pritom vzhľadom na obštrukcie, ktoré sa objavili v rámci VII.  
11  
a VIII. volebného obdobia NR SR správna. V skúmanom období evidujeme 21 prípadov ,  
keď predsedajúci vykázal poslanca/poslancov z rokovacej sály v zmysle § 32 ods. 2  
rokovacieho poriadku, pričom v niektorých prípadoch vykázaní poslanci neboli ochotní  
12  
opustiť rokovaciu sálu, čím naďalej znemožňovali výkon mandátu ostatných poslancov.  
Tabuľka č. 1: Prípady vykázania poslancov NR SR z rokovacej sály v zmysle § 32 ods. 2  
rokovacieho poriadku (VII. a VIII. volebné obdobie NR SR)  
Volebné  
obdobie schôdze  
Číslo  
Dátum  
Dôvody vykázania poslanca/poslancov  
VIII.  
57.  
48.  
8.2.2022  
11.11.2021  
Zamedzenie prístupu k rečníckemu pultu  
Nenasadenie si rúška a zamedzenie prístupu  
k rečníckemu pultu. V tom istom dni došlo  
k opätovnému vykázaniu z dôvodu nenasadenia si  
rúška pri rôznych poslancoch.  
48.  
48.  
48.  
48.  
40.  
35.  
32.  
27.10.2021 Nenasadenie si rúška  
21.10.2021 Nenasadenie si rúška  
20.10.2021 Nenasadenie si rúška  
19.10.2021 Nenasadenie si rúška  
1.10.2021  
23.7.2021  
2.7.2021  
Nenasadenie si rúška  
Nenasadenie si rúška  
Nenasadenie si rúška  
10  
NR SR. Pozmeňovací návrh Gábora Gála, Tibora Bernaťáka, Andreja Danka a Martina Glváča a skupiny  
11  
Údaje uvádzame k času skončenia 57. schôdze NR SR v VIII. volebnom období.  
12  
Presné numerické vyjadrenie počtu poslancov, ktorí po vykázaní neboli ochotní opustiť rokovaciu  
sálu sme neuviedli z dôvodu, že z videozáznamov schôdzí NR SR nebolo možné jednoznačne  
vyhodnotiť, či vykázaný poslanec po výzve sálu skutočne opustil.  
10  
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
28.  
18.  
16.  
27.5.2021  
9.12.2020  
3.11.2020  
Obliatie vodou ministra financií I. Matoviča  
Zamedzenie prístupu k rečníckemu pultu  
Nepredloženie potvrdenia o negatívnom teste na  
COVID-19  
11.  
58.  
58.  
43.  
2.9.2020  
19.2.2020  
18.2.2020  
3.4.2020  
Nenasadenie si rúška  
VII.  
Zamedzenie prístupu k rečníckemu pultu  
Zamedzenie prístupu k rečníckemu pultu  
Nedôstojné vyjadrenia voči predsedovi  
parlamentu A. Dankovi  
33.  
30.  
13.6.2018  
23.3.2018  
Obštrukcie počas správy prezidenta o stave  
republiky  
Použitie vizuálnych pomôcok, nedôstojné  
vyjadrenia voči podpredsedovi parlamentu  
B. Bugárovi  
13.  
12.  
14.2.2017  
31.1.2017  
Vnesenie vizuálnych materiálov do rokovacej  
sály  
Ozdoby na sakách propagujúce politickú stranu,  
šíriace reklamu  
Zdroj: Na základe informácií z Organizačného odboru K NR SR  
Údaje v tabuľke sú aktuálne k času ukončenia 57. schôdze NR SR v VIII. volebnom období.  
11  
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Prehľad jednotlivých komôr  
Belgicko (Snemovňa reprezentantov)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno (nie je explicitne upravené  
v rokovacom poriadku)  
Poriadok v rokovacej sále upravujú články 62-66 rokovacieho poriadku. Za udržanie  
poriadku v rokovacej sále je zodpovedný predsedajúci. Predsedajúci vyzve zachovať poriadok  
poslanca, ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak poslanec neposlúchne výzvu  
napriek upozorneniu, predsedajúci ho pozbaví slova počas trvania rokovania. Opakované  
porušovanie rokovacieho poriadku napriek napomenutiu môže mať za následok vykázanie  
poslanca na návrh predsedajúceho. O návrhu rozhoduje snemovňa. Vykázanie z rokovacej  
sály platí počas trvania rokovania, počas ktorého bolo vykázanie vyslovené. Ak poslanec  
neopustí sálu napriek výzve, predsedajúci ho môže vylúčiť z rokovania na niekoľko dní.  
13  
Predsedajúci môže v prípade nepokojov v rokovacej sále prerušiť priebeh rokovania.  
Podľa článku 60 belgickej ústavy si každá snemovňa určí vo svojom rokovacom  
poriadku spôsob, akým vykonáva svoje povinnosti. Článok 174 rokovacieho poriadku  
snemovne upresňuje, že „za dohľad nad poriadkom v snemovni je zodpovedná snemovňa.  
14  
V jej mene ju vykonáva predseda snemovne, ktorý vydáva príkazy.“  
V belgickom parlamente nepôsobí parlamentná stráž podľa našej definície, na  
poriadok dohliadajú iné bezpečnostné zložky:  
-
-
členovia vojenskej polície,  
zamestnanci odboru pre bezpečnosť kancelárie snemovne reprezentantov.  
Rozsah práv a povinností vojenskej polície pôsobiacej v parlamente nie je upravený  
na úrovni rokovacieho poriadku; je upravený protokolom medzi ministrom obrany  
a predsedami oboch komôr parlamentu. Vojenská polícia je zodpovedná predovšetkým za  
dodržiavanie pravidiel pri vstupe a pobyte v priestoroch parlamentu. Na jej čele stojí veliteľ  
s hodnosťou generála. Do funkcie je menovaný ministrom obrany po súhlase predsedami  
14  
Tamže.  
12  
 
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
oboch komôr parlamentu. Podľa protokolu môže pôsobiť v belgickom parlamente maximálne  
46 členov vojenskej polície. Členovia vojenskej polície sú počas výkonu funkcie ozbrojení.  
Počas vykonávania svojich povinností spolupracujú so zamestnancami odboru pre  
bezpečnosť.  
Členovia vojenskej polície intervenujú v rokovacej sále len v prípade, ak vykázaný  
poslanec nie je ochotný opustiť rokovaciu sálu, v tomto prípade sú oprávnení použiť fyzickú  
silu. Možnosť predsedajúceho poveriť člena vojenskej polície eskortovať poslanca nie je  
15  
v rokovacom poriadku explicitne upravená.  
Naposledy bol eskortovaný poslanec z rokovacej sály v roku 2002 z dôvodu  
nevhodného oblečenia. Toto opatrenie sa nepovažovalo za sankciu, ale ako opatrenie prijaté  
pri výkone zodpovednosti predsedu parlamentu za udržiavanie poriadku v pléne, nakoľko  
dotknutý poslanec svojím správaním provokoval ostatných poslancov.  
Cyprus (Snemovňa reprezentantov)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Nie  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno (nie je explicitne upravené  
v rokovacom poriadku)  
Poriadok v rokovacej sále zabezpečuje predseda v zmysle § 8 ods. 2 rokovacieho  
poriadku. Na bezpečnosť v parlamente dohliadajú členovia polície v rámci úradu pre  
ochranu ústavných činiteľov. Napriek tomu, že rokovací poriadok neupravuje explicitne  
možnosť eskortovať poslanca, na základe poverenia predsedu parlamentu a predsedu  
výboru tak môžu konať policajti, avšak bez použitia donucovacích prostriedkov.  
V minulosti sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď boli na zasadnutie parlamentného výboru  
prizvaní policajti, aby obnovili poriadok.  
Polícia operuje v parlamente v súlade so zákonom o polícií. Rokovací poriadok  
nepredstavuje právny základ pre pôsobenie polície v parlamente. Členovia polície sú v rámci  
úradu pre ochranu ústavných činiteľov zodpovední vedúcemu útvaru, pod ktorý patria  
16  
v rámci organizačnej štruktúry. V parlamente v súčasnosti pôsobí 18 policajtov.  
16  
Tamže  
13  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Česko (Poslanecká snemovňa)  
Parlamentná stráž: Áno (Rokovací poriadok Poslaneckej snemovne stanovuje, že sa zriaďuje  
parlamentná stráž. Úlohy, organizáciu a riadenie parlamentnej stráže, ako aj práva a povinnosti  
jej príslušníkov má ustanoviť osobitný právny predpis, ktorý však nebol dosiaľ prijatý. Do  
prijatia zákona o parlamentnej stráži vykonáva funkciu parlamentnej stáže Polícia ČR.)  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno  
Právny základ pôsobenia parlamentnej stráže v Poslaneckej snemovni predstavuje  
§ 119 rokovacieho poriadku. „K ochraně pořádku a bezpečnosti v budově Sněmovny, popřípadě tam,  
kde Sněmovna nebo její orgány jednají, se zřizuje Parlamentní stráž. Úkoly, organizaci  
17  
a řízení Parlamentní stráže, jakož i povinnosti a oprávnění jejích příslušníků stanoví zvláštní zákon.“  
Za poriadok v rokovacej sále je zodpovedný predsedajúci. Za porušovanie  
rokovacieho poriadku môže predsedajúci uložiť poriadkové opatrenie, ktorým je  
napomenutie a za opakované porušovanie môže poslanca vykázať z rokovacej sály najdlhšie  
do konca rokovacieho dňa, v ktorom došlo k vykázaniu. V zmysle § 20 rokovacieho poriadku  
eskortujú rušiteľov poriadku členovia parlamentnej stráže.  
Zákon, ktorý upravuje organizáciu, vznik a práva a povinnosti parlamentnej stráže  
ešte nebol prijatý. V rámci prechodných ustanovení v zmysle § 124 rokovacieho poriadku „do  
18  
doby přijetí zákona o Parlamentní stráži vykonává funkci Parlamentní stráže Policie České republiky“.  
Od prijatia novely rokovacieho poriadku nastalo niekoľko prípadov eskortovania  
poslancov z rokovacej sály. Vo februári 2021 boli nezaradení poslanci, Lubomír Volný  
a Marian Bojko, vykázaní z rokovacej sály z dôvodu nenasadenia si ochranného rúška.  
Poslanci neboli ochotní po výzve predsedajúceho opustiť sálu, príslušníci polície ich na  
19  
základe pokynov predsedajúceho eskortovali.  
Dňa 7. júla 2021 bol poslanec Lubomír Volný opakovane vykázaný zo sály z dôvodu  
20  
blokovania rečníckeho pultu. Pri zákroku použili príslušníci polície donucovacie prostriedky.  
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. [online].[cit. 19-05-2022]. Dostupné na:  
18  
Tamže.  
19  
20  
14  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Estónsko (Riigikogu)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno (nie je  
explicitne upravené v rokovacom poriadku)  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno (nie je explicitne upravené  
v rokovacom poriadku)  
Na bezpečnosť v parlamente dohliadajú členovia policajného zboru. Zákon o polícii  
a pohraničnej stráži určuje ako jednu z funkcií polície stráženie objektov určených vládou.  
Zoznam objektov strážených políciou upravuje vláda nariadením. Spôsoby výkonu stráženia  
uvedených objektov ďalej upravuje zodpovedný minister vyhláškou. Počet policajtov  
pôsobiacich v parlamente nie je verejnou informáciou.  
Na čele jednotky pôsobiacej v parlamente je vedúci, ktorého do funkcie menuje  
generálny riaditeľ Rady polície a pohraničnej stráže. Na vymenovanie nie je potrebný súhlas  
parlamentu.  
Na základe odpovede z estónskeho parlamentu, predsedajúci môže vykázať poslanca  
z rokovacej sály v prípade porušovania poriadku. Ak poslanec nie je ochotný opustiť sálu,  
predsedajúci môže poveriť člena polície eskortovať poslanca z rokovacej sály. Inštitút  
vykázania poslanca z rokovacej sály, ani možnosť eskortovať poslanca pritom nie sú explicitne  
upravené v rokovacom poriadku. Poriadku v rokovacej sále sa venuje jedine § 66 rokovacieho  
poriadku, podľa ktorého počas zasadania Riigikogu predsedajúci zabezpečuje poriadok  
21  
v rokovacej sále a na balkóne.  
Možnosť eskortovať poslancov a tiež použitie sily, resp. iných donucovacích  
3
prostriedkov vo vzťahu k poslancovi je naznačené v § 18 zákona o postavení poslanca  
Riigikogu. Ak je potrebné čeliť zvýšenému ohrozeniu fyzickej nedotknuteľnosti, fyzickej  
slobody alebo vysoko hodnotného majetku osoby, alebo ak existuje zvýšená hrozba, že už  
dochádza k porušovaniu verejného poriadku alebo k jeho spáchaniu dôjde, člen Riigikogu  
môže byť bez jeho súhlasu podrobený osobitným opatreniam štátneho dozoru, ktoré sú  
22  
ustanovené v zákone o presadzovaní práva a ktoré zasahujú do výkonu jeho povinností.  
V minulosti nedošlo k takémuto prípadu.  
21  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
15  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Európsky parlament  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno  
Na bezpečnosť v parlamente dohliadajú dve zložky:  
-
-
poriadkoví pracovníci, tzv. „uvádzači“: dohliadajú na poriadok v rokovacej sále. Sú  
zamestnancami organizačného útvaru pre logistiku a preklady. Ich celkový počet je 55  
(súhrnný počet pre Brusel, Štrasburg a Luxemburg);  
zamestnanci odboru pre obranu a bezpečnosť – dohliadajú na bezpečnosť mimo  
rokovacej sály a v ostatných priestoroch parlamentu. Ich celkový počet je 575 (súhrnný  
počet pre Brusel, Štrasburg a Luxemburg).  
V zmysle čl. 175 rokovacieho poriadku predseda napomenie každého poslanca, ktorý  
23  
poruší pravidlá správania stanovené v článku 10 ods. 3 alebo 4. V prípade opakovaného  
porušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená  
v zápisnici. Ak poslanec pokračuje v porušovaní alebo sa dopustí ďalšieho porušenia,  
predseda mu môže odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania.  
V mimoriadne závažnom prípade môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu  
tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny  
tajomník bezodkladne zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci  
24  
uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby parlamentu.  
Vyjednávanie s poslancom má vždy prednosť pred fyzickou silou. Ak by sa mala  
použiť, mala by byť vždy úmerná priestupku. Takáto situácia sa nevyskytla už dlhé roky,  
uvádzači väčšinou zasahujú v prípade vnášania vizuálneho materiálu do rokovacej sály.  
Uvádzači na žiadosť predsedajúceho vyvedú osoby, ktoré narúšajú priebeh  
rokovania. Ak je to potrebné, zamestnanci odboru pre obranu a bezpečnosť poskytnú pomoc  
uvádzačom. Na tento účel zostávajú zamestnanci odboru pre obranu a bezpečnosť mimo  
rokovacej sály. Po tom, čo uvádzači vyvedú z rokovacej sály poslanca, príslušnú osobu  
25  
prevezmú zamestnanci odboru pre obranu a bezpečnosť.  
23  
Čl. 10 ods. 3 rokovacieho poriadku EP: Poslanci nesmú narúšať poriadok v rokovacej sále a musia sa  
zdržať nevhodného správania. Nesmú vystavovať transparenty.  
Čl. 10 ods. 4 rokovacieho poriadku EP: Počas parlamentných rozpráv v rokovacej sále sa poslanci  
zdržia urážlivých vyjadrení.  
25  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
16  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Ak rušenie poriadku ohrozuje chod parlamentu, predseda rokovanie ukončí alebo ho  
na určitý čas preruší, aby sa mohol znovu obnoviť poriadok. Ak sa predsedovi nepodarí získať  
pozornosť, opustí predsednícke kreslo, čo má za následok prerušenie rokovania. Predseda  
rokovanie znovu zvolá. Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania  
v prípade, že sa poslanec dopustí porušenia článku 10 ods. 3 alebo 4. Predseda môže nariadiť  
vymazanie z audiovizuálneho záznamu z rokovania tých častí vystúpenia poslanca, ktorými  
26  
porušuje článok 10 ods. 3 alebo 4. Okrem rokovacieho poriadku sú ďalšie bezpečnostné  
pravidlá upravené v interných nariadeniach.  
Hlavné povinnosti uvádzačov sú:  
-
poskytovať pomoc poslancom a zamestnancom EP pri príprave a priebehu schôdzí  
a podujatí,  
-
-
-
vykonávanie niektorých protokolárnych úloh,  
dohliadať na zákaz fajčenia v priestoroch EP,  
zodpovednosť za odstránenie vizuálnych materiálov, bannerov a plagátov, ktoré nie je  
v súlade s rokovacím poriadkom EP,  
-
v rámci epidemiologických opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sú  
zodpovední za dodržiavanie odstupov v rokovacej sále a v zasadacích miestnostiach,  
v rokovacej sále môžu rozdávať dokumenty týkajúce sa parlamentnej práce,  
kontrolujú vstup osôb do rokovacej sály,  
sú zodpovední za sprevádzanie účastníkov v zasadacích miestnostiach a za ich  
eskortovanie von v prípade požiarnej evakuácie.  
-
-
-
Zamestnanci odboru pre obranu a bezpečnosť sú zodpovední za udržiavanie  
27  
bezpečnosti a poriadku v priestoroch parlamentu okrem rokovacej sály.  
Fínsko (Eduskunta)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Nie  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno (nie je explicitne upravené  
v rokovacom poriadku)  
Vo fínskom parlamente nepôsobí parlamentná stráž.  
27  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
17  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
V zmysle čl. 31 Ústavy môže predsedajúci odňať slovo poslancovi, ktorý porušuje  
poriadok v rokovacej sále. Opakované porušovanie poriadku má za následok vylúčenie  
z rokovania. Hoci rokovací poriadok explicitne neupravuje možnosť eskortovania poslanca  
z rokovacej sály, fínsky parlament uviedol, že naposledy bol poslanec vykázaný a eskortovaný  
28  
v roku 1974.  
Francúzsko (Národné zhromaždenie)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno  
V Národnom zhromaždení pôsobí viacero bezpečnostných zložiek. V rámci interiéru  
parlamentu pôsobí/ia:  
-
personál elitnej policajnej jednotky pod názvom „Republikánska garda“ (fr. „garde  
republicaine“) – dohliadajú na osobnú bezpečnosť poslancov a funkcionárov parlamentu,  
príslušníci hasičského zboru,  
strážnici – zamestnanci parlamentu, ktorí kontrolujú vstup do budovy,  
poriadkoví pracovníci – zamestnanci parlamentu, zasahujú na základe pokynu  
predsedajúceho v rokovacej sále.  
-
-
-
V zmysle čl. 13 rokovacieho poriadku je predseda zhromaždenia zodpovedný za  
vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť snemovne. Na tento účel určí veľkosť vojenskej sily, ktorú  
považuje za potrebnú. Útvary vykonávajúce túto činnosť podliehajú jeho rozkazom. Tieto sily  
29  
zodpovedajú predsedovi parlamentu.  
V prípade opakovaného a hrubého porušovania rokovacieho poriadku môže predseda  
parlamentu vylúčiť poslanca z rokovania na základe rozhodnutia parlamentu. Ak poslanec  
odmietne vyhovieť príkazu predsedu opustiť sálu, rokovanie sa preruší. Predseda parlamentu  
môže rozhodnúť o vylúčení poslanca bez rozhodnutia parlamentu v prípade, že dotknutý  
poslanec napadol iného poslanca. Predseda v tomto prípade zvolá grémium, ktoré si vypočuje  
dotknutého poslanca a rozhodne o disciplinárnej sankcii. Ak grémium rozhodne o vylúčení  
z rokovania, poslanca eskortujú z budovy parlamentu poriadkoví pracovníci (čl. 73-77  
30  
rokovacieho poriadku). V poslednom období sa nevyskytli prípady eskortovania  
poslancov z rokovacej sály.  
28  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
Tamže.  
29  
18  
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Grécko (Helénsky parlament)  
Parlamentná stráž: nebolo možné jednoznačne vyhodnotiť  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno (nie je explicitne upravené  
v rokovacom poriadku)  
Z dôvodu nedostatočných informácií nebolo možné jednoznačne vyhodnotiť  
pôsobenie parlamentnej stráže podľa stanovenej definície. V helénskom parlamente pôsobí  
tzv. „parlamentná bezpečnostná služba“, ktorá je súčasťou policajného zboru pôsobiaceho  
v parlamente a je podriadená predsedovi parlamentu. Ak poslanec odmietne zachovať  
poriadok v rokovacej sále, člen parlamentnej bezpečnostnej služby môže na základe  
poverenia predsedajúceho eskortovať poslanca z rokovacej sály, toto právo nie je explicitne  
upravené v rokovacom poriadku. Rokovací poriadok však v čl. 81 ods. 6 upravuje, že  
predseda parlamentu s využitím všetkých dostupných prostriedkov vydáva potrebné príkazy(...)“.  
Nepodarilo sa nám však bližšie zistiť právny základ pôsobenia a práva a povinnosti  
31  
parlamentnej bezpečnostnej služby.  
Holandsko (Snemovňa reprezentantov)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Nie  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Nie  
V Snemovni reprezentantov holandského parlamentu nepôsobí parlamentná stráž.  
Podľa § 60 rokovacieho poriadku môže predsedajúci vykázať poslanca z rokovacej  
32  
sály. Vykázaný poslanec nemá právo zúčastniť sa rokovania v dni, v ktorom bol vykázaný.  
31  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
19  
 
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
Chorvátsko (Chorvátsky sabor)  
Parlamentná stráž: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno  
Hoci rokovací poriadok priamo nepredstavuje právny základ pre vznik parlamentnej  
stráže, upravuje niektoré jej funkcie. Parlamentná stráž je organizačným útvarom kancelárie  
chorvátskeho parlamentu, ktorý je priamo podriadený vedúcemu kancelárie. Na čele stráže  
stojí vedúci, ktorý sa ujíma svojej funkcie podľa zákona o štátnej službe. Aktuálny počet členov  
33  
stráže je 35. Jej práva a povinnosti upravuje predovšetkým organizačný poriadok.  
V zmysle čl. 241 rokovacieho poriadku predsedajúci vylúči poslanca z rokovania, ak  
svojím správaním narušuje priebeh rokovania. Vylúčenie z rokovania možno uložiť na dobu  
trvania rozpravy o jednom alebo viacerých bodoch programu alebo na celý deň, na ktorý bolo  
takéto disciplinárne opatrenie uložené. Poslanec je po vylúčení zo schôdze parlamentu  
povinný okamžite opustiť sálu, ak tak neurobí, môže predsedajúci predĺžiť trvanie takéhoto  
disciplinárneho opatrenia. Ak poslanec ani po uložení opatrenia neopustí sálu, predsedajúci  
preruší rokovanie a nariadi vykázanie poslanca z rokovacej sály. V tomto prípade môže  
predseda požiadať, aby parlamentná stráž eskortovala poslanca z rokovacej sály. Predseda  
môže požiadať, aby stráž počas trvania disciplinárneho opatrenia zabránila poslancovi, ktorý  
34  
je vylúčený z rokovania, vstup do rokovacej sály.  
Litva (Seimas)  
Parlamentná stráž: Nie  
Iná bezpečnostná zložka: Áno  
Inštitút vykázania poslanca z rokovacej sály/vylúčenia z rokovania: Áno  
Možnosť eskortovať poslanca z rokovacej sály: Áno  
V litovskom parlamente nepôsobí parlamentná stráž, na bezpečnosť v parlamente  
dohliadajú členovia Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Úrad je nezávislou inštitúciou,  
ktorá predovšetkým:  
33  
ECPRD no. 4994 Parliamentary Guard. [online].[cit. 19-05-2022]. C. d.  
20  
 
 
Porovnávacia analýza: Parlamentná stráž  
-
-
dohliada na bezpečnosť ústavných činiteľov, vrátane predsedu parlamentu,  
zabezpečuje osobitný režim v chránených objektoch, vrátane budov parlamentu.  
Práva, povinnosti a tiež podmienky použitia donucovacích prostriedkov členmi Úradu  
35  
upravuje zákon o Úrade pre ochranu ústavných činiteľov. Ostatné detaily sa upravujú na  
úrovni vnútorných nariadení parlamentu a konkrétnych príkazov riaditeľa Úradu. Na čele  
jednotky pôsobiacej v parlamente stojí vedúci, ktorého menuje riaditeľ Úradu. Vedúci v rámci  
svojej činnosti spolupracuje s vedúcim kancelárie parlamentu.  
Okrem uvedených funkcií môžu zasiahnuť v rokovacej sále na základe poverenia  
predsedajúceho. Predsedajúci môže v zmysle čl. 21 rokovacieho poriadku vykázať poslanca  
z rokovacej sály až do konca rokovania v danom dni na základe rozhodnutia parlamentu. Ak  
dotknutý poslanec neopustí rokovaciu sálu napriek výzve predsedajúceho, rokovanie sa  
36  
preruší a príslušníci bezpečnostnej služby vyvedú poslanca. Posledný prípad vyvedenia  
poslanca nastal pred 15 rokmi z dôvodu nedôstojných vyjadrení voči prezidentovi. Vyvedenie  
37  
prebehlo bez použitia fyzickej sily.  
Lotyšsko (Saeima)  
Parlamentná stráž: Nie  
In