1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 1 ods. 1 uvádza, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V ostatnom období sa však postupne rozmáha trend, pri ktorom niektoré orgány SR alebo verejné inštitúcie verejne podporujú niektoré ideológie, najmä vyvesením vlajky prezentujúcu takúto ideológiu. Týmto konaním nielen porušujú Ústavu SR, ale navyše významne polarizujú spoločnosť a nepriamo diskriminujú osoby iného názoru. Máme za to, že štátne orgány a inštitúcie nie miestom, kde sa presadzovať určitá ideológia a už vôbec nie miestom, ktoré sa k takejto ideológii hlási. Práve naopak, štátne orgány a inštitúcie si musia zachovať názorovú neutralitu a poskytovať ochranu práv všetkým občanom rovnakom, a to aj akceptovaním ich rozdielnych názorov.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Zo strany verejnosti je negatívne vnímané, ak niektoré štátne orgány alebo verejné inštitúcie sa verejne hlásia k určitým ideológiám. Takéto konanie polarizuje spoločnosť, nepriamo diskriminuje osoby iného názoru a zároveň porušuje Ústavu slovenskej republiky.
Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje, že v budovách ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, je zakázané umiestniť symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.
K Čl. II
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.