NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 200/2010 Z. z., zákona č. 400/2015 Z. z., zákona č. 126/2019 Z. z. a zákona č. 136/2019 sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 13b sa dopĺňa sa nový § 13c, ktorý znie:
§13c
(1)Na budovy a v budovách ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 a na budove a v budove, v ktorej sídli verejný ochranca práv, sa zakazuje umiestniť symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.
2.V § 14 ods. 1 sa za slová „§ 11 ods. 2“ namiesto spojky „a“ vkladá čiarka a za slová „§ 13b ods. 2“ sa vkladajú slová „ a § 13c ods. 1“. Potom upravený § 14 ods. 1 znie:
§ 14 Pokuty
(1) Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2, § 13b ods. 2 a § 13c ods. 1 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
.