1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Súčasné znenie zákona o miestnych daniach v časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nereaguje dostatočne na realizačnú prax. Obce podľa zákona o miestnych daniach môžu v súčasnosti určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. V prvom prípade ide o nezásluhový systém, kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku. Poplatok za množstvový zber je dokonalejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby. Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom okrem iného sa používa napríklad aj nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a pod. Zákon však tieto mechanizmy nepozná a realizačná prax je všestrannejšia ako pripúšťa zákon o miestnych daniach. S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3.Ciele a výsledný stav
Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa navrhuje realizovať v nadväznosti skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavkov správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavkov so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo VZN.
2
Pre obce, ktoré si nezavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu (v celej obci alebo jej časti, alebo pre určité skupiny poplatníkov), sa pri vyrubení poplatku principiálne nič nemení, nezakladajú sa zo zákona voči nim žiadne nové povinnosti alebo plnenia, avšak nevýhody v podobe nízkej motivácie predchádzať vzniku komunálneho odpadu, nízkej motivácie separovať vytriediteľné zložky zmesového komunálneho odpadu sa v „pôvodných systémoch“ spoplatnenia komunálneho odpadu a z toho prameniace náklady obce na činnosti a náklady súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, týmto neeliminujú.
Zámer návrhu novely zákona reaguje aj na plnenie ustanovení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 2024 v súvislosti so zlepšovaním životného prostredia a odpadového hospodárstva. Vo výsledku rozhodnutie o spôsobe určenia poplatku za komunálny odpad bude na rozhodnutí obce a to, či zavedie:
-paušálny poplatok (sadzba poplatku na osobu a deň),
-štandardný nevážený množstvový zber (ako súčin sadzby poplatku, veľkosti zbernej nádoby a frekvencie odvozu),
-vážený množstvový zber (poplatok vypočítaný podľa skutočného množstva odpadu vyjadreného v hmotnostných jednotkách),
-prípadne ich kombinácia podľa lokality v obci alebo podľa typu poplatníkov.
4.Dotknuté subjekty
Mestá a obce ako správcovia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, fyzické a právnické osoby ako poplatníci poplatku.
5.Alternatívne riešenia
Bol posudzovaný variant zavedenia plošného prechodu na preddavkový a zúčtovací systém vyrubenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedená zmena by sa dotkla všetkých obcí a miest, pričom prechod na preddavkový a zúčtovací mechanizmus by bolo potrebné riadne implementovať do informačno-technologických prostriedkov správcov daní. Predpokladá sa, že plošný mechanizmus vyrubenia preddavkov a zúčtovania vyrubených preddavkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady by mal výrazne pozitívny vplyv na rozpočtové príjmy samosprávy z dôvodu dorovnania vyrubených preddavkov na poplatku do výšky skutočných nákladov obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu, čo by bolo v rovnakú sumu v neprospech poplatníkov (fyzických osôb a právnických osôb). Vzhľadom na uvedené bol prijatý variant dobrovoľného zavedenia poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu podľa toho, ako si na tento typ zberu komunálneho odpadu vytvoria obce podmienky.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Navrhovanými zákonmi nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
3
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (poplatok za KO a DSO) je druhým najvyšším príjmom z miestnych daní a poplatkov, ktorý obciam generuje príjmy v sume 176 mil. eur (rok 2020). Na celoslovenskej úrovni však príjmy z miestneho poplatku za KO a DSO nedokážu pokryť výdavky samosprávy na odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov. Za posledných šesť rokov doplatili na výdavky súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu 338,3 miliónov eur z iných zdrojov, nad rámec toho, čo vybrali na poplatku (v priemere 56 mil. eur ročne). Inými slovami, obce kryjú náklady na zber a likvidáciu odpadu poplatkom za KO a DSO len na 73,7%. Poplatníci tak nezaplatia adekvátnu cenu za službu, ktorú od obce dostanú. Obciam v súčasnosti na jednej strane rastú náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu v súvislosti s rastúcimi poplatkami za uloženie odpadov na skládkach a tiež z dôvodu rastúcich nákladov odpadových spoločností. Na druhej strane sadzby poplatku nestíhajú odrážať skutočné náklady, pretože sa stanovujú rovnako ako iné sadzby miestnych daní na základe rozhodnutia obecných zastupiteľstiev. Riešenie spočíva v zavedení možnosti váženého množstvového zberu komunálneho odpadu (ideálne povinným v určitom čase pre všetky samosprávy) so zavedením úhrad preddavkov na poplatku a následným zúčtovaním poplatku za KO a DSO po skončení zdaňovacieho obdobia na základe skutočných nákladov obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a zohľadnenia všetkých nárokov poplatníka na úľavy a oslobodenia od poplatku za KO a DSO.
Vplyv na rozpočet miestnej samosprávy je prijatím samotnej legislatívy nastavený ako neutrálny (dobrovoľnosť prechodu na vážený množstvový zber komunálneho odpadu nevyvoláva žiadne príjmy ani náklady pre samosprávu). implementáciou legislatívneho rámca do VZN obcí nastávajú fiškálne zmeny v príjmoch samosprávy, ktoré sa predpokladajú, že zvýšia daňové príjmy.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
Použité boli údaje Ministerstva financií SR z Rozpočtového informačného systému pre samosprávu.
4
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
5
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Zavedením váženého množstvového zberu komunálneho odpadu v obci, v jej časti alebo pre niektoré skupiny poplatníkov sa cez poplatkový mechanizmus vytvára priama motivácia pre poplatníkov predchádzať vzniku komunálneho odpadu pôvodcami odpadov alebo eliminovať jeho vyprodukované množstvo. Predpokladá sa, že návrh bude potenciálne pozitívne vplývať na celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý sa okrem iného ukladá na skládky odpadov, čím sa spomalí hromadenie takéhoto odpadu na pozemkoch, na ktorých lokalizované skládky komunálneho odpadu. Rozsah pozitívneho vplyvu závisí od toho, koľko obcí si implementuje legislatívny rámec poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu do všeobecne záväzných nariadení obcí (čím viac obcí, tým väčší pozitívny vplyv). Rozsah potenciálne pozitívneho vplyvu nie je možné kvantifikovať na obec alebo na pôvodcu komunálneho odpadu, pretože ide o nový nástroj, ktorý bude možné vyhodnotiť ex post analýzou tvorby komunálneho odpadu pôvodcami komunálneho odpadu.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Bez vplyvu.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Bez vplyvu.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Bez vplyvu.