D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Súčasné znenie zákona o miestnych daniach v časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nereaguje dostatočne na realizačnú prax. Obce podľa zákona o miestnych daniach môžu v súčasnosti určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. V prvom prípade ide o nezásluhový systém, kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku. Poplatok za množstvový zber je dokonalejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby. Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom okrem iného sa používa napríklad aj nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a pod. Zákon však tieto mechanizmy nepozná a realizačná prax je všestrannejšia ako pripúšťa zákon o miestnych daniach. S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa navrhuje realizovať v nadväznosti skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavku na poplatok správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo VZN.
Pre obce, ktoré si nezavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu (v celej obci alebo jej časti, alebo pre určité skupiny poplatníkov), sa pri vyrubení poplatku principiálne nič nemení, nezakladajú sa zo zákona voči nim žiadne nové povinnosti alebo plnenia, avšak nevýhody v podobe nízkej motivácie predchádzať vzniku komunálneho odpadu, nízkej motivácie separovať vytriediteľné zložky zmesového komunálneho odpadu sa v „pôvodných systémoch“ spoplatnenia komunálneho odpadu, a z toho prameniace náklady obce na činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, týmto neeliminujú.
Zámer návrhu novely zákona reaguje aj na plnenie ustanovení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 2024 v súvislosti so zlepšovaním životného prostredia a odpadového hospodárstva. Vo výsledku rozhodnutie o spôsobe určenia poplatku za komunálny odpad bude na rozhodnutí obce a to, či zavedie:
2
-paušálny poplatok (sadzba poplatku na osobu a deň),
-štandardný nevážený množstvový zber (ako súčin sadzby poplatku, veľkosti zbernej nádoby a frekvencie odvozu),
-vážený množstvový zber (poplatok vypočítaný podľa skutočného množstva odpadu vyjadreného v hmotnostných jednotkách),
-prípadne ich kombinácia podľa lokality v obci alebo podľa typu poplatníkov.
Návrh zákona bude mať neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy (návrh nezvyšuje daňové príjmy obcí a nezvyšuje im ani výdavky). Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Rovnako návrh zákona nebude mať žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona tiež nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona má potenciálne pozitívny vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 78 ods. 1)
Navrhuje sa nanovo definovať § 78 odsek 1, podľa ktorého obec ustanovuje sadzby poplatku pre paušálny poplatok, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu (písmená a) d)). Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti. V súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, ktorá však predlžuje cestu vývozu komunálneho odpadu, ktoré priamymi nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu. Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov. Pre ilustráciu, najnižšia anualizovaná sadzba poplatku za komunálny odpad určená na osobu a deň, ktorú si obec môže určiť vo VZN, vychádza na 7,3 eura a najvyššia na 73 eur. Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, postupuje podľa odseku 2, podľa ktorého neustanovuje vo VZN sadzbu poplatku, ale sadzbu preddavku na poplatok.
K bodu 2 (§ 78 nové ods. 2 a 3)
Samostatne sa navrhuje v zákone stanoviť rozsah sadzby preddavku na poplatok pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu. Sadzba preddavku na poplatok sa použije len pri výpočte preddavkov na poplatok v bežnom zdaňovacom období, počas ktorého sa vykonáva vážený množstvový zber (nie pri určení konečnej výšky poplatku podľa skutočných nákladov obce na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a zohľadnení nárokov na úľavy z poplatku). V odseku 3 sa v súlade s doterajším znením zákona špecifikuje aká sadzba poplatku sa použije, ak obec vo VZN obce neustanoví žiadnu sadzbu poplatku (poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obligatórnym poplatkom obce ho teda musia vyberať, a preto je potrebné ustanovenie „základnej sadzby“, ktorá je v sume dolnej hranice paušálneho poplatku.
K bodu 3 (§ 78 ods. 4)
Keďže v čase prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ešte mestá a obce nepoznajú presnú sumu ročných nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečovaním zberných nádob a kompostovacích zásobníkov, navrhuje sa spresniť, z akých nákladov obec určí sadzbu poplatku do VZN.
K bodu 4 (§ 78 ods. 5)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením nových odsekov 2 a 3.
K bodu 5 (§ 78 ods. 5)
Navrhuje sa legislatívno-technické spresnenie a zosúladenie pojmu s § 78 ods. 1.
4
K bodu 6 (§ 79 ods. 1 a 2)
V nadväznosti na zavedený systém zberu komunálneho odpadu v obci sa viaže aj rozhodnutie obce o spôsobe určenia poplatku za komunálny odpad a to, či sa poplatníkovi určí:
-paušálny poplatok (sadzba poplatku na osobu a deň, resp. poplatok za osobu a rok),
-súčasný poplatok za nevážený množstvový zber (ako súčin sadzby poplatku, veľkosti zbernej nádoby a frekvencie odvozu), v ktorom je zahrnutý spolu poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad alebo len poplatok za komunálny odpad, ak obec ustanovila samostatne sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý sa samostatne aj vyrubuje,
-súčasný fakultatívny samostatný poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
-poplatok za vážený množstvový zber (poplatok vypočítaný podľa skutočného množstva odpadu vyjadreného v hmotnostných jednotkách),
-prípadne ich kombinácia podľa lokality v obci alebo podľa typu poplatníkov.
Obec teda môže mať na svojom území, alebo v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu a podľa toho môže byť správcom poplatku určený poplatok rôzne.
V odseku 2 sa navrhuje nanovo určiť spôsob výpočtu paušálneho poplatku (za osobu a kalendárny deň, resp. na osobu a kalendárny rok) práve z dôvodu zadefinovania pojmu „paušálny poplatok“ a doplnenia spôsobu výpočtu paušálneho poplatku, ak obec využije možnosť transparentnejšieho stanovenia ročnej sadzby poplatku (obce to aj v súčasnosti bežne vo VZN robia).
K bodu 7 (§ 79 ods. 6 až 8)
Pre zvýšenie právnej istoty a v súlade s jednoznačným rozdelením spôsobov určenia poplatku sa navrhuje nanovo definovať spôsob výpočtu poplatku za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu (ak obec stanovila samostatnú sadzbu za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu) a za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu (v merite veci ide o status quo voči súčasnému spôsobu výpočtu poplatku pre tie isté systémy zberu komunálneho odpadu v obci).
K bodu 8 (§ 79a)
Navrhuje sa samostatný paragraf pre určenie poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu. Cieľom tohto paragrafu je definovať spôsob výpočtu preddavku na poplatku a definovať postup, akým obec zúčtuje uhradené preddavky na poplatku so skutočnými nákladmi obce na vážený množstvový zber komunálneho odpadu a nárokmi na úľavy z poplatku. Nároky na úľavy sa pri zúčtovaní uhradených preddavkov na poplatku uplatnia len z titulu veku poplatníka, z titulu sociálnej situácie poplatníka (držiteľ preukazu ŤZP, osoby v hmotnej núdzi, prevažne alebo úplne bezvládne osoby) alebo ak obec určí úľavu na základe preukázania vytriedenia určeného podielu komunálneho odpadu poplatníkom. Úľavy na poplatku pri nezdržiavaní sa na území obce viac ako 90 dní sa pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu nepreukazujú, pretože nezdržiavanie sa na území obce je premietnuté do množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktoré sa ukladá
5
do určenej zbernej nádoby, ktorá podlieha váženiu pri jej vyprázdňovaní zberným vozidlom. Zároveň je potrebné špeciálne upraviť postup, ak poplatníkovi vznikne po uhradených zúčtovaní preddavkov preplatok na poplatku alebo nedoplatok na poplatku.
K bodu 9 (§ 81)
V ustanovení odseku 1 sa uvádza súčasné nastavenie vyrubenia poplatku pre paušálny poplatok a nevážený množstvový zber. Precizuje sa tretia veta odseku 1, podľa ktorej obec v súlade so súčasnou kompetenciou možnosť vyrubiť poplatok pri neváženom množstvovom zbere buď rozhodnutím podľa daňového poriadku alebo iným spôsobom tak, ako obec ustanoví vo VZN obce, podstatou ktorého je spôsob a lehota zaplatenia poplatku. Ide o kompetenčné reziduum z minulosti, ktoré oprávňuje obce a poplatníkov uzatvoriť dohodu alebo zmluvu o vývoze komunálneho odpadu (zvyčajne s právnickými osobami), na základe ktorých poplatok nie je následne vyrubený rozhodnutím, ale obec vystaví faktúru za služby vo výške hodnoty týchto služieb.
V ustanovení odseku 2 sa precizuje postup pri vyrubení preddavku na poplatku za vážený množstvový zber komunálneho odpadu. Zároveň sa v definovanom postupe zohľadňuje spôsob zúčtovania preddavkov na poplatku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu a nárokmi na úľavy z poplatku.
Ďalej sa ustanovuje postup v súlade so súčasným znení zákona pri vzniku poplatkovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia a zároveň sa dopĺňa postup správcu poplatku pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, ak je v obci zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu. Súčasťou odseku 5 je postup správcu poplatku pri určení splátok poplatku Súčasťou odseku 6 je postup správcu poplatku pri platení preddavku na poplatok viacerými úhradami.
K bodom 10 a 11 (§ 82 ods. 1)
V súvislosti so zavedením legislatívneho rámca pre vážený množstvový zber sa navrhuje spresniť ustanovenia o vrátení, znížení alebo odpustení poplatku. „Úľavy“ na poplatku z dôvodu nezdržiavania sa na území obce a vrátenie zaplateného poplatku sa budú podobne ako doposiaľ vzťahovať na paušálny poplatok a poplatok za nevážený množstvový zber.
K bodu 12 (§ 82 ods. 3)
Navrhuje sa na zosúladenie s daňovým poriadkom doplniť postup obce pri rozhodovaní o individuálnych žiadostiach poplatníkov na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona znížiť alebo odpustiť poplatok. V prípade, ak obec žiadosti poplatníka vyhovie, proti takému rozhodnutiu sa poplatník nemôže odvolať a v prípade, že žiadosti poplatníka nebolo vyhovené, obec iba oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.
K bodu 13 (§ 82 ods. 5)
Z dôvodu zavedenia preddavkového spôsobu platenia poplatku a následného zúčtovania sa navrhuje jednotná 30-dňová lehota na uplatnenie nároku na „úľavu“ pri paušálnom poplatku, neváženom množstvovom zbere ako aj pri uplatnení nároku na úľavu z poplatku podľa § 83 ods. 2 pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu.
6
K bodu 14 (§ 83 ods. 1)
Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie pre obce. Navrhuje sa doplniť do povinnosti obce v prípade ustanovenia hodnoty koeficientu uvádzať ho vo všeobecne záväznom nariadení len v tom prípade, že obec zavedie na svojom území sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň. Nemá význam ustanovovať hodnotu koeficientu v prípade, že obec ustanovenú sadzbu poplatku pri množstvovom zbere. Zároveň sa spresňuje splnomocnenie pre obce v prípade drobného stavebného odpadu, aby ustanovila spôsob zaplatenia poplatku, pretože drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore a platí ho len ten poplatník, ktorý ho vytvorí. Obec takto možnosť prijať si vlastný vyhovujúci spôsob vyberania poplatku za drobný stavebný odpad.
K bodom 15 a 16 (§ 83 ods. 2 a 3)
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na skôr ustanovené rozdelenie určenia poplatku za nevážený a vážený množstvový zber. Dopĺňa sa jednotne so spôsobom ustanoveným v § 17 ods. 7 k dani z nehnuteľnosti, že nárok na úľavu z titulu veku poplatníka sa považuje za uplatnený dosiahnutím tohto veku. Nárok preto poplatníkovi nezanikne, ak v 30-dňovej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia neoznámi správcovi poplatku svoj nárok na úľavu z poplatku. Úľava bude správcom poplatku za účelom zníženia administratívnej záťaže uplatnená v rozhodnutí automaticky.
K bodu 17 (§ 104m)
V tomto ustanovení sa navrhuje prechodné ustanovenie pre rozlíšenie postupu správcu dane pre úpravy podľa pôvodného znenia zákona a úpravám účinným od novelizácie právneho predpisu.
K čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje na 1. novembra 2022.