1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
V čl. I, čl. II a čl. III sa navrhuje zaviesť povinnosť nezverejňovať v rozvrhu práce Špecializovaného trestného súdu časť rozvrh služieb určujúci samosudcov alebo senáty a spôsob ich zastupovania v prípade, ak ide o nemožnosť prideľovania vecí náhodným výberom, ak ide o rozhodovanie o ustanovení obhajcu, o príkaze na zatknutie, o väzbe, o príkaze na domovú prehliadku, o príkaze na odpočúvanie a záznam telekomunikačných činností, o príkaze na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov, o príkaze na vyšetrenie duševného stavu, o súhlase na použitie informačno-technických prostriedkov podľa osobitného zákona a o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu ako aj nemožnosť prístupu k týmto informáciám zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
Návrh zákona sleduje zabezpečenie práva na zákonného sudcu a naplnenie garancií spravodlivého trestného procesu. Návrh sa snaží znemožniť možnému výberu konkrétneho sudcu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, nakoľko vďaka aktuálnemu nastaveniu právnej úpravy je možné týždne dopredu vedieť, ktorý konkrétny sudca bude mať v daný deň službu a na základe toho prispôsobiť procesné úkony. Zákonným sudcom je sudca vybratý na základe rozvrhu práce v súlade s jasne stanovenými pravidlami rozdeľovania súdnej agendy a nie na základe možnej svojvôle orgánov činných v trestnom konaní. Uvedený návrh smeruje hlavne na rozvrh služieb sudcov Špecializovaného trestného súdu ako súdu, ktorý sa zaoberá najzávažnejšími trestnými činmi a kde je predpoklad možného kalkulu pri výbere sudcu o to väčší. Uvedeným návrhom sa sleduje cieľ zabezpečenia riadneho výkonu práva na zákonného sudcu a zvýšenie dôvery občanov v právny systém Slovenskej republiky.
2
Osobitná časť
K čl. I
V § 50 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý ustanovuje povinnosť nezverejňovať v rozvrhu práce Špecializovaného trestného súdu časť rozvrh služieb určujúci samosudcov alebo senáty a spôsob ich zastupovania v prípade, ak ide o nemožnosť prideľovania vecí náhodným výberom, ak ide o rozhodovanie o ustanovení obhajcu, o príkaze na zatknutie, o väzbe, o príkaze na domovú prehliadku, o príkaze na odpočúvanie a záznam telekomunikačných činností, o príkaze na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo iných záznamov, o príkaze na vyšetrenie duševného stavu, o súhlase na použitie informačno-technických prostriedkov podľa osobitného zákona a o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu.
Návrh zákona sa snaží zlepšiť dosahovanie práva na zákonného sudcu a zamedziť možné účelnému vyberaniu si sudcov zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
K čl. II
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý navrhuje zakázať orgánom činným v trestnom konaní požadovať údaje o rozvrhu služieb samosudcov a senátov Špecializovaného trestného súdu.
K čl. III
V § 37a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý navrhuje ustanovenie, ktorým sa právo prokurátora v zmysle § 37a ods. 1 nevzťahuje na informácie o rozvrhu služieb samosudcov a senátov Špecializovaného trestného súdu, ktoré nie sú prístupné prokurátorom.
K čl. IV
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.