1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
marec 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
máj 2022
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Európska komisia v zmysle politiky zdieľaného riadenia pre európske fondy z tzv. obálky pre fondy politiky súdržnosti od jesene 2021 zintenzívnila komentáre k spôsobu riešenia problematiky inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Závažnosť pripomienok a koncentrácie na túto tému v kolégiu komisárov vrátane predsedníčky je aj výsledkom návštevy členov Európskeho parlamentu v novembri 2021 s cieľom presvedčiť sa o realite rómskych osád na Slovensku, zhodnotiť sociálnu situáciu Rómov a ich prístup na trh práce, ale aj k vzdelávaniu a bývaniu.
Európska komisia vyčíta Slovensku najmä nedostatočné zameranie sa na problematiku marginalizovaných rómskych komunít v Partnerskej dohode a Programe Slovensko, ktoré by opatreniami a alokáciami dostatočne presvedčivo potvrdili záujem Slovenska riešiť tento problém.
Kľúčovou výhradou je práve nedostatočne silné postavenie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a jeho jednoznačná zodpovednosť za komplexné riešenie tejto problematiky/politiky a súčasne aj zodpovednosť za implementáciu opatrení problematiky zo zdrojov fondov v období 2021-2027. Je to aj reakcia na neúspešnú implementáciu opatrení politiky inklúzie Rómov v obdobiach 2007-2013 a 2014-2020.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom návrhu zákona je inštitucionálna úprava centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vrátane použitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, v organizačnej štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky a to prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Nebude splnený záväzok Slovenskej republiky, ktorý deklarovala Európskej komisii v rámci rokovaní o Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.
2
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
Návrh zákona nepredstavuje transpozíciu práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti návrhu zákona bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V súčasnej situácii predkladateľ nevie vyhodnotiť možné vplyvy návrhu zákona a to z dôvodu, že v čase predloženia návrhu zákona nie definované projekty, prostredníctvom ktorých budú čerpané finančné prostriedky európskych fondov. Z tohto dôvodu je možné, že zmeny súvisiace s návrhom zákona si vyžiadajú čiastočné a/ alebo jednorazové navýšenie zdrojov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Mária Alena Hasáková
maria.alena.hasakova@vlada.gov.sk
02 209 25 294
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
3
Pri príprave návrhu zákona predkladateľ spolupracoval so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Iné zdroje neboli použité.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: