1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny návrh v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024 v oblasti „ľudské práva a občianska spoločnosť“ a v súlade so záväzkami cieľa politiky č. 4 „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“, záväzkami špecifického cieľa „Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako napríklad Rómovia“, opatreniami 1 4 ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. L 231, 30. 6. 2021). Uvedené záväzky rovnako vyplývajú z odporúčania Rady z 12. marca 2021 o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov (Ú. v. C 93, 19. 3. 2021) prijatého podľa čl. 292 v spojitosti s čl. 19 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, osobitne odporúčaní č. 11 a 13, ktoré obsahujú pre národné kontaktné body pre Rómov, ktorým je aj Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, odporúčanie „poskytnúť primerané a potrebné zdroje, kapacitu zamestnancov a inštitucionálnu autoritu a zmocniť ich na to, aby mohli účinne koordinovať a monitorovať vnútroštátne politiky v oblasti rovnosti, začlenenia a účasti Rómov vrátane dosahu na miestnej úrovni“, ako aj odporúčanie „zapojiť národné kontaktné miesta do navrhovania politík sociálneho začlenenia a univerzálnych služieb s cieľom zvýšiť ich význam pre Rómov a dosah, ktorý ponúkajú, prípadne aj do rozhodovania o programovaní a monitorovaní finančných prostriedkov Únie“.
Uvedené odporúčania rovnako obsiahnuté v Pracovnom dokumente Európskej komisie názvu Analytický dokument priložený k Oznámeniu Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade Únia rovnosti: strategický rámec Európskej únie pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov a jeho sprievodný návrh revidovaného odporúčania Rady o národných strategických rámcoch pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov, dokument SWD/2020/530, v ktorom je identifikovaná aj otázka mandátu a štruktúry národných kontaktných miest pre Rómov (napríklad kapitoly 4. 2 a 7.2, bod 7.2.5.2.).
Návrh zákona sa predkladá ako obnovený záväzok členského štátu Európskej únie k účinnejším vnútroštátnym opatreniam prostredníctvom nástroja soft law, ktorý Slovenská republika deklarovala Európskej komisii aj v rámci rokovaní o Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 2027. Cieľom predkladaného návrhu zákona je inštitucionálna úprava centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vrátane použitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, v organizačnej štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky a to prostredníctvom samostatnej
2
organizačnej zložky, v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami Európskej únie a vyjadrenými záväzkami k Európskej únii.
Zároveň návrh zákona je i plnením Programového vyhlásenia vlády pre roky 2021 -2024, konkrétne záväzku podpory rodiny a vytvorenia poradného orgánu vlády Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, ktorý bude mať za úlohu pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike. Vypracovanie strategického dokumentu je významnou celospoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a špeciálnu pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti. Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj za úlohu spájať štátne orgány a inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské organizácie a mimovládne organizácie pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky štátu zameranú na riešenie problematiky rodín a nepriaznivého demografického vývoja.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2022, pričom navrhovaný dátum nadväzuje na proces prípravy, prijatia a schválenia Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala a schválila 26. mája 2022.
3
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení pre roky 2021-2024 zaviazala, že bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda Slovenskej republiky ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. V súlade s uvedeným vláda vytvorí poradný orgán - Radu vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj (ďalej aj „Rada“), ktorá pripraví Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike.
Závažnosť demografického vývoja a neuspokojivá situácia rodín si vyžaduje širokú spoluprácu štátnej a verejnej správy, samosprávy akademickej obce a občianskeho sektora. Rada bude, v súlade s odporúčaniami expertnej skupiny OSN, prierezovým odborným poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory rodiny a podpory demografického vývoja. Rada by mala vyplniť medzeru v riešení medzirezortných otázok, stať sa platformou pre diskusiu odborníkov z rôznych rezortov a pre riešenie problémov vyplývajúcich z praxe, legislatívy a regulačnej činnosti štátnych orgánov s cieľom zefektívňovania a skvalitňovania spolupráce v oblasti rodinnej politiky a demografického vývoja. Hlavnou úlohou by mala byť koordinácia tvorby strategických materiálov, ako napr. Národná stratégia na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike do roku 2030 spolu s akčnými plánmi za jednotlivé rezorty.
K bodu 2 a 3
Navrhuje sa, aby Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so svojím koordinačným postavením uvedeným v § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov koordinoval uskutočňovanie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a použitie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, a súčasne sa upravuje v mene Úradu vlády Slovenskej republiky vykonávanie tejto pôsobnosti samostatnou organizačnou zložkou, v súlade s už vyššie uvedenými skutočnosťami vyplývajúcimi z európskeho sekundárneho práva. Zároveň sa navrhuje, aby v prípade vymenovania splnomocnenca pre rómske komunity vládou Slovenskej republiky, bol tento splnomocnenec na čele zriadenej samostatnej organizačnej zložky. V tomto prípade bude splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity dotovaný príslušnými právomocami v rozsahu právnych úkonov v mene Úradu vlády a právomocami na úseku finančnej kontroly dispozície využitia verejných zdrojov (zdrojov zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie) rozpočtovaných a použitých na inklúziu Rómov (marginalizovaných rómskych komunít. Uvedeným spôsobom sa vytvára právne prostredie pre efektívny výkon koordinačnej funkcie splnomocnenca v rozsahu právnych úkonov a poukazovania transferov verejných zdrojov v oblasti inklúzie Rómov.
4
K čl. II
Upravuje sa účinnosť zákona.
V Bratislave, dňa 26. mája 2022
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Július Jakab
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky