NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1041
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2022
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 sa za slová „rodovú rovnosť“ vkladá čiarka a slová „Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj“.
2
2.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.“.
3.§ 24 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Úlohy pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. e) vykonáva na to určená samostatná organizačná zložka Úradu vlády Slovenskej republiky. Ak je Úrad vlády Slovenskej republiky poverený plniť úlohy sprostredovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, tieto úlohy vykonáva organizačná zložka podľa prvej vety a vedúci zamestnanec tejto zložky je na účely poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu1b) štatutárnym orgánom poskytovateľa. Ak vláda vymenuje splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vedúcim zamestnancom organizačnej zložky podľa prvej vety je tento splnomocnenec vlády. Organizačná zložka podľa prvej vety je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou. Úrad vlády Slovenskej republiky vytvára podmienky na samostatný a nezávislý výkon činností organizačnej zložky podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.