1
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ...................... 2022,
ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)Toto nariadenie vlády upravuje
a)technické požiadavky na prístupnosť výrobku pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „požiadavky na prístupnosť“), ktorý je určeným výrobkom,1)
b)postupy posudzovania zhody na výrobok,
c)práva a povinnosti výrobcu a splnomocneného zástupcu výrobcu výrobku,
d)autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,
e)práva a povinnosti notifikovanej osoby.
(2)Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výrobky, ktorými sú
a)počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov,
b)samoobslužné terminály, a to
1.platobné terminály,
2.bankomaty,
3.automaty na predaj lístkov,
4.odbavovacie zariadenia,
5.interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných vozidiel,
c)koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na
1.elektronické komunikačné služby,1)
2.prístup k audiovizuálnym mediálnym službám,
d)elektronické čítačky.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)osoba so zdravotným postihnutím je osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktorej rôzne prekážky môžu brániť plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými,
1) § 2 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
b)výrobok je látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat, produkt ľudského pôvodu a produkt rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré priamo súvisia s jeho budúcim rozmnožovaním,
c)koncové zariadenie s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám je každé zariadenie, ktorého hlavným účelom je poskytovať prístup k audiovizuálnym mediálnym službám,
d)text v reálnom čase je forma textovej konverzácie medzi dvoma alebo viacerými bodmi, keď sa zadávaný text prenáša tak, že používateľ vníma komunikáciu ako nepretržitú znak za znakom,
e)mikropodnik je podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb, a ktorý ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 milióny EUR, alebo celkovú ročnú súvahu, ktorá nepresahuje 2 milióny EUR,
f)malé a stredné podniky podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, ale ktoré nezahŕňajú mikropodniky,
g)platobným terminálom zariadenie, ktorého hlavným účelom je umožniť vykonávanie platobnej operácie platobným prostriedkom2) fyzicky na predajnom mieste; to sa nevzťahuje na vykonávanie platobnej operácie virtuálne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie,
h)asistenčná technológia je akákoľvek položka, zariadenie, služba alebo produktový systém vrátane softvéru, ktoré sa používajú na zvýšenie, zachovanie, nahradenie alebo zlepšenie funkčných schopností osôb so zdravotným postihnutím alebo na zmiernenie a kompenzovanie postihnutia, obmedzenia činností alebo obmedzenia účasti,
i)operačný systém je softvér, ktorý okrem iného slúži ako rozhranie s periférnym hardvérom, časovo plánuje úlohy, prideľuje priestor na ukladanie dát a zobrazuje štandardné rozhranie pre používateľa v prípade, keď nebeží žiadna aplikácia vrátane grafického používateľského rozhrania, bez ohľadu na to, či je takýto softvér neoddeliteľnou súčasťou počítačového hardvéru na všeobecné účely určeného pre spotrebiteľov alebo pozostáva zo samostatného softvéru určeného na chod na počítačovom hardvéri na všeobecné účely určenom pre spotrebiteľov s výnimkou zavádzača operačného systému, základného systému na vstup/výstup alebo iného firmvéru potrebného v čase spustenia hardvéru alebo pri inštalácii operačného systému,
j)počítačový hardvérový systém na všeobecné účely určený pre spotrebiteľov je kombináciou hardvéru, ktorý predstavuje úplný počítač a vyznačuje sa svojím multifunkčným charakterom a schopnosťou vykonávať pomocou príslušného softvéru najbežnejšie výpočtové úlohy, ktoré požadujú spotrebitelia, a je určený na používanie zo strany spotrebiteľov, vrátane osobných počítačov, najmä stolových počítačov, notebookov, inteligentných telefónov a tabletov,
k)interaktívna výpočtová schopnosť je funkcia, ktorou sa podporuje interakcia človek zariadenie a ktorá umožňuje spracovanie a prenos údajov, hlasu alebo videa alebo akúkoľvek ich kombináciu,
l)elektronická kniha a špecializovaný softvér je služba spočívajúca v poskytnutí digitálnych súborov, ktoré predstavujú elektronickú verziu knihy, ku ktorým možno pristupovať, v ktorých je možné pohybovať sa, čítať a používať ich, a špecializovaný softvér vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií určených na prístup k takýmto digitálnym súborom, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie s výnimkou softvéru, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu v bode 42,
m)elektronická čítačka je špecializované zariadenie vrátane hardvéru a softvéru, ktoré sa používa na prístup k súborom elektronických kníh, pohybovanie sa v nich a ich čítanie a používanie,
2) § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
3
§ 3
Voľný pohyb
(1)Zakázať, obmedziť alebo brániť uvedeniu výrobku na trh alebo uvedeniu do prevádzky nemožno, ak
a)výrobok spĺňa
1.všeobecné požiadavky na prístupnosť podľa prílohy č. 1, ak ide o výrobok podľa § 1 ods. 2 a
2.osobitné požiadavky na prístupnosť podľa prílohy č. 2, ak ide o výrobok podľa § 1 ods. 2 písm. a), c) a d),
b)je na výrobku umiestnené označenie CE,
c)je na výrobok vydané ES vyhlásenie o zhode.
(2)Na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo na podobných podujatiach je možné vystavovať výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že tento výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a že tento výrobok nie je možné uviesť na trh alebo do prevádzky, ak tento výrobok výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu neuvedie do zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Pri vystavovaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.
§ 4
Povinnosti výrobcu
(1)Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) d), f) a m) o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením zariadenia na trh
a)zabezpečiť posudzovanie zhody postupom posudzovania zhody vnútorná kontrola výroby s posudzovaním technickej dokumentácie podľa prílohy č. 3,
b)plniť povinnosti podľa § 10, ak spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 1,
c)umiestniť na výrobok označenie CE a
d)uchovávať ES vyhlásenie o zhode výrobku päť rokov od dátumu, keď bol výrobok uvedený na trh, spolu s technickou dokumentáciou
e)zaviesť postup na zachovanie zhody sériovej výroby s týmto zákonom; zmeny dizajnu alebo vlastností výrobku a zmeny harmonizovaných noriem alebo technických špecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa primerane zohľadnia,
f)uviesť na výrobku alebo, ak to rozmer alebo povaha výrobku neumožňujú, na obale výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku,
1.typové číslo,
2.číslo šarže,
3.sériové číslo alebo
4.iný prvok, ktorý umožňuje identifikáciu výrobku,
g)uviesť na výrobku alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoje meno, názov výrobcu alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, v údaji o adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať, kontaktné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku,
h)zabezpečiť, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré jednoznačné a zrozumiteľné pre spotrebiteľa alebo iného koncového používateľa,
i)bezodkladne prijať nápravné opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu, ak sa dôvodne domnieva alebo dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedol na trh, nie je v zhode
4
s týmto zákonom, ak výrobok nie je v súlade s požiadavkami na prístupnosť ustanovenými v tomto zákone, výrobca o tom bezodkladne informuje príslušný orgán dozoru, pričom uvedie podrobnosti, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia, v takýchto prípadoch výrobca vedie register výrobkov, ktoré nie v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť, a súvisiacich sťažností,
j)na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu dozoru poskytnúť všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku a spolupracovať pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť v prípade výrobkov, ktoré uviedol na trh, a to najmä zosúladením výrobkov s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.
(3)V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že
a)ak výrobca ani splnomocnený zástupca výrobcu nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), povinnosti podľa tohto nariadenia vlády plní osoba, ktorá uvedie výrobok na trh alebo výrobok uvedie do prevádzky,
b)výrobca poskytne na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie alebo členského štátu všetky požadované informácie použité počas posudzovania zhody, ktoré sa týkajú výrobku.
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností v rozsahu povinností ustanovených v § 4 ods. 1.
(2)V súlade s § 6 ods. 5 zákona sa ustanovuje, že povinnosť splnomocneného zástupcu výrobcu podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona sa na splnomocneného zástupcu výrobcu podľa tohto nariadenia vlády nevzťahuje.
§ 6
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný uchovávať pre orgán dohľadu nad určenými výrobkami počas piatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu vyhlásenia o zhode, a na žiadosť sprístupniť orgánu dohľadu nad určenými výrobkami technickú dokumentáciu k určenému výrobku,
§ 7
Predpoklad zhody
Ak je na výrobku umiestnené označenie CE a je vydané ES vyhlásenie o zhode výrobku, považuje sa za výrobok, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 8
EÚ vyhlásenie o zhode
Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
5
§ 9
Označenie CE
Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo neopodstatňuje, toto označenie sa umiestni na obal a do sprievodnej dokumentácie.
§ 10
Zásadná zmena a neprimeraná záťaž
(1)Požiadavky na prístupnosť sa neuplatňujú, ak ich splnenie
a)vyžaduje významnú zmenu výrobku, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu jeho základnej povahy, a
b)predstavuje podľa kritérií ustanovených prílohe č. 4 neprimeranú záťaž výrobcu.
(2)Výrobca je povinný posúdiť splnenie podmienky podľa odseku 1 a dokumentáciu súvisiacu s posúdením uchovávať päť rokov od posledného poskytnutia služby. Na žiadosť orgánov dohľadu poskytne výrobca kópiu dokumentácie podľa prvej vety.
(3)Na mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami, sa nevzťahuje povinnosť dokumentácie ich posúdenia. Na žiadosť orgánu dohľadu však mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami a ktoré sa rozhodli, že sa budú odvolávať na odsek 1, poskytnú orgánu dohľadu informácie relevantné na účely posúdenia uvedeného v odseku 2.
(4)Výrobok, ktorý uvádza na trh výrobca, ktorý dostáva finančné prostriedky z iných verejných alebo súkromných zdrojov, ktoré nie jeho vlastnými zdrojmi a ktoré sa poskytujú na účely zlepšenia prístupnosti, nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. b).
(5)Výrobca zašle informáciu o splnenie podmienky podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, v ktorom sa výrobok uvádza na trh.
§ 11
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody zariadenia sa vzťahuje § 10 21 zákona.
§ 12
Dohľad nad trhom
Dohľad nad trhom pre zariadenie ustanovuje § 26 písm. b) a f), § 27 a 28 zákona.
§ 13
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 14
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 25. júna 2025.
6
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. ../2022 Z. z.
Všeobecné požiadavky na prístupnosť
Výrobky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa maximalizovalo ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím, a sprevádzané podľa možnosti vo výrobku alebo na ňom prístupnými informáciami o ich fungovaní a o ich prvkoch prístupnosti.
A.Požiadavky na poskytovanie informácií:
a)informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie, pokyny a upozornenie) musia byť:
1.sprístupnené prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
2.prezentované zrozumiteľným spôsobom,
3.prezentované spôsobmi, ktoré používatelia dokážu vnímať,
4.prezentované písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi,
b)návod na použitie výrobku, ktorý sa neuvádza na samotnom výrobku, ale je sprístupnený jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle, vrátane funkcií prístupnosti výrobku, ako ich aktivovať a ich interoperability s asistenčnými riešeniami, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh, pričom musí:
1.byť sprístupnený prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
2.byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom,
3.byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať,
4.byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi,
5.pokiaľ ide o obsah, byť sprístupnený v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
6.byť sprevádzaný alternatívnou prezentáciou akéhokoľvek netextového obsahu,
7.obsahovať opis používateľského rozhrania výrobku (manipulácia, kontrola a spätná väzba, vstupy a výstupy), ktoré sa poskytuje v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky,
8.obsahovať opis funkčnosti výrobku, ktorá sa zabezpečuje pomocou funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím v súlade s bodom 2; v opise sa pri každom bode bodu 2 uvedie, či výrobok poskytuje uvedené prvky,
9.obsahovať opis softvérového a hardvérového prepojenia výrobku s asistenčnými zariadeniami; opis obsahuje zoznam tých asistenčných zariadení, ktoré boli testované spolu s výrobkom.
B.Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti:
Výrobok vrátane jeho používateľského rozhrania musí mať vlastnosti, prvky a funkcie, ktoré osobám so zdravotným postihnutím umožňujú prístup k výrobku, jeho vnímanie, používanie, pochopenie a ovládanie tým, že sa zabezpečí, aby:
a)ak výrobok umožňuje komunikáciu, vrátane komunikácie medzi osobami, používanie, informovanie, ovládanie a orientáciu, tieto činnosti vykonával prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála; zároveň sa poskytnú alternatívy pre zrakové, sluchové, rečové a hmatové prvky;
7
b)ak výrobok používa rečový prejav, poskytoval alternatívy k reči a hlasovému vstupu na účely komunikácie, používania, ovládania a orientácie;
c)ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval variabilné nastavenie veľkosti, jasu a kontrastu pre komunikáciu, informovanie a používanie, ako aj poskytoval interoperabilitu s programami a asistenčnými zariadeniami na navigáciu v rozhraní;
d)ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa farbu, poskytoval alternatívu k farbe;
e)ak výrobok na informovanie, označenie činnosti, žiadosť o reakciu alebo určenie prvkov používa počuteľné signály, poskytoval alternatívu k počuteľným signálom;
f)ak výrobok používa vizuálne prvky, poskytoval flexibilné spôsoby zlepšenia ich jasnosti;
g)ak výrobok používa zvuk, poskytoval používateľovi možnosť ovládať hlasitosť a rýchlosť a poskytoval zlepšené zvukové funkcie vrátane zníženia rušivých zvukových signálov z okolitých výrobkov a jasnosti zvuku;
h)ak si výrobok vyžaduje ručné používanie a ovládanie, umožňoval sekvenčné ovládanie a alternatívy k ovládaniu jemnou motorikou, vďaka čomu nevznikne potreba simultánneho ovládania pri manipulácii, a obsahoval dotykom rozpoznateľné časti;
i)sa výrobok vyhol prevádzkovým režimom, ktoré si vyžadujú veľký dosah a veľkú silu;
j)výrobok nespúšťal fotosenzitívne záchvaty;
k)výrobok chránil súkromie používateľa, keď používa prvky prístupnosti;
l)výrobok poskytoval alternatívu k biometrickej identifikácii a biometrickému ovládaniu;
m)výrobok zabezpečoval konzistentnosť funkčnosti a poskytoval dostatočný a flexibilný čas na interakciu;
n)výrobok poskytoval softvér a hardvér pre interakciu s asistenčnými technológiami;
o)výrobok spĺňal tieto sektorovo špecifické požiadavky:
1.samoobslužné terminály:
1a.sú vybavené technológiou konverzie textu na reč,
1b.umožňujú používanie osobných slúchadiel s mikrofónom,
1c.ak sa vyžaduje reakcia v časovom limite, upozornia používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
1d.poskytujú možnosť predĺžiť daný časový limit,
1e.ak majú k dispozícii klávesy a ovládače, musia byť rozpoznateľné na základe primeraného kontrastu a dotykom,
1f.na to, aby používateľ mohol zapnúť prvok prístupnosti, nebude treba tento prvok najprv aktivovať,
1g.ak výrobok využíva zvukové alebo počuteľné signály, musí byť kompatibilný s asistenčnými zariadeniami a technológiami, ktoré sú dostupné na úrovni Európskej Únie, vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia;
2.elektronické čítačky boli vybavené technológiou konverzie textu na reč,
3.koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na poskytovanie elektronických komunikačných služieb:
3a.ak majú okrem hlasovej aj textovú spôsobilosť, dokážu spracovať text v reálnom čase a podporujú vysoké rozlíšenie zvuku,
3b.ak majú okrem textovej a hlasovej spôsobilosti aj video spôsobilosť alebo kombináciu týchto spôsobilostí, dokážu spracovať úplnú konverzačnú službu vrátane synchronizovaného hlasu, textu v reálnom čase a videa s rozlíšením umožňujúcim komunikáciu v posunkovej reči,
3c.zabezpečujú účinné bezdrôtové prepojenie s načúvacími technológiami,
3d.zabraňujú interferencii s asistenčnými zariadeniami;
4.koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám zabezpečia pre osoby so zdravotným postihnutím prvky prístupnosti, ktoré poskytuje poskytovateľ
8
audiovizuálnych mediálnych služieb, na účely prístupu používateľov, výberu, ovládania, personalizácie a prenosu do asistenčných zariadení.
C.Podporné služby:
Ak dostupné podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy), poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.
D.Požiadavky na prístupnosť pre vlastnosti, prvky alebo funkcie výrobkov a služieb
Predpoklad splnenia náležitých povinností ustanovených v iných aktoch Európskej Únie týkajúcich sa vlastností, prvkov alebo funkcií výrobkov a služieb si vyžaduje nasledovné:
1.prístupnosť informácií o funkčných a prístupových vlastnostiach súvisiacich s výrobkami je v súlade s príslušnými prvkami ustanovenými v časti A tejto prílohy, konkrétne informácií o používaní výrobku, ktoré sa uvádzajú na samotnom výrobku, a návodu na použitie výrobku, ktoré sa neuvádzajú na samotnom výrobku, ale sprístupnené jeho používaním alebo inými spôsobmi, napríklad na webovom sídle;
2.prístupnosť vlastností, prvkov a funkcií používateľského rozhrania a funkčného dizajnu výrobkov je v súlade s príslušnými požiadavkami na prístupnosť pre takéto používateľské rozhranie alebo funkčný dizajn ustanovené v časti B tejto prílohy;
3.prístupnosť obalu vrátane informácií, ktoré sa na ňom uvádzajú a návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, s výnimkou samoobslužných terminálov, je v súlade s osobitnými požiadavkami na prístupnosť ustanovenými prílohe č. 2.
E.Kritériá funkčnej výkonnosti
Ak požiadavky na prístupnosť ustanovené v častiach A až D tejto prílohy a v prílohe č. 2 nezahŕňajú jednu alebo viaceré funkcie vyplývajúce z dizajnu a výroby výrobkov alebo z poskytovania služieb, tieto funkcie alebo prostriedky musia byť so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím prístupné na základe dodržiavania príslušných kritérií funkčnej výkonnosti.
Uvedené kritériá funkčnej výkonnosti možno použiť ako alternatívu iba jednej alebo viacerých konkrétnych technických požiadaviek, ak sa na ne odkazuje v požiadavkách na prístupnosť, a to výlučne vtedy, ak je uplatňovanie príslušných kritérií funkčnej výkonnosti v súlade s požiadavkami na prístupnosť a v rámci neho sa stanovuje, že výsledkom dizajnu a výroby výrobkov a poskytovania služieb je rovnaká alebo zvýšená prístupnosť predvídateľného používania osobami so zdravotným postihnutím.
1.Používanie bez zraku
Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje zrak.
2.Používanie v prípade obmedzeného zraku
Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom s obmedzeným zrakom používať výrobok.
9
3.Používanie bez vnímania farieb
Ak výrobok alebo služba poskytuje zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.
4.Používanie bez sluchu
Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje sluch.
5.Používanie v prípade obmedzeného sluchu
Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania s rozšírenými zvukovými funkciami, ktoré umožňujú používateľom s obmedzeným sluchom používať výrobok.
6.Používanie bez hlasových schopností
Ak výrobok alebo služba vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje hlasové pokyny. Hlasový pokyn zahŕňa akékoľvek zvuky vytvorené ústne, ako je reč, pískanie alebo tľoskanie jazykom.
7.Používanie v prípade obmedzenej motoriky alebo sily
Ak si výrobok alebo služba vyžaduje manuálne úkony, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika a manipulácia, sila rúk ani použitie viac ako jedného ovládacieho prvku súčasne.
8.Používanie s obmedzeným dosahom
Ovládacie prvky výrobkov musia byť v dosahu všetkých používateľov. Ak výrobok alebo služba poskytuje manuálny spôsob používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý funguje aj v prípade obmedzeného dosahu a obmedzenej sily.
9.Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov
Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby používania, musí sa vyhýbať spôsobom používania, ktoré spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.
10.Používanie v prípade obmedzených kognitívnych schopností
Výrobok alebo služba musia poskytovať aspoň jeden spôsob používania s prvkami, ktoré obsahujú vlastnosti zjednodušujúce a uľahčujúce jeho používanie.
11.Súkromie
Ak výrobok alebo služba zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa zachová súkromie v prípade používania tých prvkov, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.
10
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. .../2022 Z. z.
Osobitné požiadavky na prístupnosť
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím
a)sa musí sprístupniť obal výrobku vrátane informácií, ktoré na ňom uvedené (týkajúcich sa napríklad otvárania, zatvárania, používania, likvidácie), prípadne vrátane informácií o vlastnostiach výrobku týkajúcich sa prístupnosti; a ak je to možné tieto informácie o prístupnosti sa uvedú na obale,
b)návod na inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu výrobku, ktorý nie je uvedený na samotnom výrobku, ale je sprístupnený iným spôsobom, napríklad na webovom sídle, musí byť verejne prístupný pri uvedení výrobku na trh a musí spĺňať tieto požiadavky:
1.byť dostupný prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;
2.byť prezentovaný zrozumiteľným spôsobom;
3.byť prezentovaný používateľovi spôsobmi, ktoré dokáže vnímať;
4.byť prezentovaný písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;
5.obsah návodu sa musí sprístupniť v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála, a
6.návod, ktorý obsahuje akýkoľvek netextový obsah, musí sprevádzať alternatívna prezentácia tohto obsahu.
11
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. ../2022 Z. z.
POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY
1.Vnútorná kontrola výroby
Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto prílohy a zaručuje a na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že príslušný výrobok spĺňa príslušné požiadavky ustanovené v tejto smernici.
2.Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožňuje posúdiť zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 4, a v prípade, že sa výrobca odvolal na článok 14, umožňuje preukázať, že príslušné požiadavky na prístupnosť by priniesli zásadnú zmenu alebo by predstavovali neprimeranú záťaž. V technickej dokumentácii sa špecifikujú len uplatniteľné požiadavky a táto dokumentácia sa vzťahuje na dizajn, výrobu a používanie výrobku v takej miere, v akej je to relevantné na účely posúdenia.
Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:
a)všeobecný opis výrobku;
b)zoznam harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej Únie a ktoré sa uplatňujú v plnom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 4, v prípade, že sa tieto harmonizované normy alebo technické špecifikácie neuplatnili; v prípade, že sa harmonizované normy alebo technické špecifikácie uplatnili čiastočne, v technickej dokumentácii sa uvedú tie časti, ktoré boli uplatnené.
3.Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zaručovali súlad výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 tejto prílohy a s požiadavkami na prístupnosť ustanovenými v tejto smernici.
4.Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
4.1. Výrobca umiestňuje označenie CE uvedené v tejto smernici na každý jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky ustanovené v tejto smernici.
4.2. Výrobca vystaví pre daný model výrobku písomné vyhlásenie o zhode. V vyhlásení o zhode sa uvádza výrobok, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.
5.Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 4 môžu byť v jeho mene a na jeho zodpovednosť splnené jeho splnomocneným zástupcom, pokiaľ sa to uvádza v splnomocnení.
12
Príloha č. 4
k zákonu č. .../2022 Z. z.
KRITÉRIÁ POSÚDENIA NEPRIMERANEJ ZÁŤAŽE
Kritériá na vykonávanie a zdokumentovanie posúdenia:
a)Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k celkovým nákladom (prevádzkové a kapitálové výdavky) na výrobu, distribúciu alebo dovoz výrobku alebo poskytovanie služby pre hospodárske subjekty.
Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:
1.kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
1a.náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;
1b.náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;
1c.náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;
1d.náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;
1e.jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;
2.kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
2a.náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;
2b.náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;
2c.náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;
2d.náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.
b)Odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vrátane výrobných procesov a investícií vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje množstvo a frekvenciu využívania konkrétnych výrobkov alebo služieb.
c)Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k čistému obratu hospodárskeho subjektu.
Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:
1.kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
1a.náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;
1b.náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;
1c.náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;
1d.náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;
1e.jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;
2.kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
2a.náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;
2b.náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;
2c.náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;
2d.náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.
13
Príloha č. 5
k zákonu č. .../2022 Z. z.
1.SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb