1
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 zákona č. .../2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje
a)požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa § 4 ods. 1 zákona,
b)kritériá funkčnosti podľa § 5 ods. 1 zákona,
c)kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona.
§ 2
Požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
(1)Všeobecné požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovené v prílohe č. 1.
(2)Dodatočné požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovené v prílohe č. 2.
§ 3
Kritériá funkčnosti
Kritériá funkčnosti sú ustanovené v prílohe č. 3.
§ 4
Kritériá posudzovania neprimeranej záťaže
Kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže sú ustanovené v prílohe č. 4.
§ 13
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
2
§ 14
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 25. júna 2025.
3
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. ../2022 Z. z.
Všeobecné požiadavky na prístupnosť
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predpokladané využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade so všeobecným predpisom o posudzovaní zhody výrobkov a osobitným predpisom o technických požiadavkách na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím;
b)poskytovaním informácií o fungovaní služby a v prípade, že sa výrobky používajú pri poskytovaní služby, o jej prepojení na tieto výrobky, ako aj informácie o ich vlastnostiach, ktoré sa týkajú prístupnosti, a interoperabilite s asistenčnými zariadeniami a prístrojmi, pričom sa:
1.sprístupnia informácie prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;
2.prezentujú informácie zrozumiteľným spôsobom;
3.prezentujú informácie používateľom spôsobmi, ktoré dokážu vnímať;
4.sprístupní informačný obsah dostupný v textových formátoch, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných používateľom rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;
5.prezentujú písmom primeranej veľkosti a vhodného typu s prihliadnutím na predvídateľné podmienky použitia a s použitím dostatočného kontrastu, ako aj nastaviteľných medzier medzi písmenami, riadkami a odsekmi;
6.doplní akýkoľvek netextový obsah alternatívnou prezentáciou tohto obsahu a
7.poskytnú elektronické informácie, ktoré potrebné na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom tak, aby bola vnímateľná, ovládateľná, zrozumiteľná a spoľahlivá;
c)webové sídla a mobilné aplikácie, ktorými sa poskytujú, dodržiavali štandardy pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií vydané podľa osobitného predpisu1) vrátane súvisiacich online aplikácií a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení a to takým spôsobom, že budú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;
d)ak dostupné, podporné služby (helpdesk, telefonické informačné strediská, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytovali informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami, a to prístupnými spôsobmi komunikácie.
1) § 24 ods. 1 písm. b) v spojení s § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v znení neskorších predpisov.
4
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. .../2022 Z. z.
Dodatočné požiadavky na prístupnosť týkajúce sa konkrétnych služieb
Poskytovanie služieb s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím sa dosahuje tak, že sa zabezpečí, aby súčasťou prevádzkovania služby boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť interoperabilitu s asistenčnými technológiami:
a)Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy okrem mestských a prímestských dopravných služieb a regionálnych dopravných služieb:
1.zabezpečenie poskytovania informácií o bezbariérovosti a prístupnosti dopravného prostriedku, priľahlej infraštruktúre a zástavbe, ako aj asistenčnej službe pre osoby so zdravotným postihnutím;
2.zabezpečenie poskytovania informácií o inteligentnom predaji cestovných lístkov (elektronické objednávanie, rezervácia cestovných lístkov atď.), cestovných informácií v reálnom čase (cestovné poriadky, informácie o prerušení dopravy, prípojoch, ďalšom cestovaní inými druhmi dopravy atď.), ako aj dodatočných informácií o službách (napr. personálne obsadenie staníc, výťahy mimo prevádzky alebo služby, ktoré dočasne nedostupné);
b)Služby mestskej a prímestskej dopravy a služby regionálnej dopravy:
1.zabezpečenie prístupnosti samoobslužných terminálov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby v súlade s so všeobecným predpisom o posudzovaní zhody výrobkov a osobitným predpisom o technických požiadavkách na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím;
c)finančné služby:
1.poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov, bezpečnosti a platobných systémov, ktoré sú vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;
2.zabezpečenie toho, aby boli informácie zrozumiteľné, a to bez toho, aby bola presiahnutá úroveň komplexnosti B2 (stredne pokročilá) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky;
d)Elektronické knihy:
1.zabezpečenie toho, aby v prípade, že elektronická kniha obsahuje okrem textu aj zvuk, poskytovala aj synchronizovaný text a zvuk;
2.zabezpečenie toho, aby digitálne súbory elektronických kníh nebránili asistenčným technológiám v riadnom fungovaní;
3.zabezpečenie prístupu k obsahu, navigácii v obsahu súborov a grafickej úprave vrátane dynamickej grafickej úpravy, zabezpečenia štruktúry, flexibility a voľby pri prezentácii obsahu;
4.umožnenie alternatívneho podania obsahu a jeho interoperability s rôznymi asistenčnými technológiami spôsobom, ktorý je vnímateľný, zrozumiteľný, ovládateľný a spoľahlivý;
5.zabezpečenie toho, aby ich bolo možné nájsť, a to tak, že prostredníctvom metaúdajov sa poskytnú informácie o ich prvkoch prístupnosti;
6.zabezpečenie toho, aby opatrenia správy digitálnych práv neblokovali prvky prístupnosti;
e)Služby informačnej spoločnosti:
1.poskytovanie informácií o prístupnosti predávaných výrobkov a služieb, ak tieto informácie poskytuje zodpovedný hospodársky subjekt;
2.zabezpečenie prístupnosti funkcií na účely identifikácie, bezpečnosti a platby, ak súčasťou služby namiesto výrobku, a to tak, aby boli vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;
5
3.poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov a platobných systémov, ktoré vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé.
6
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. ../2022 Z. z.
Kritériá funkčnosti
Ak požiadavky na prístupnosť ustanovené v prílohách č. 1 a 2 nezahŕňajú jednu alebo viaceré funkcie vyplývajúce z dizajnu a výroby výrobkov alebo z poskytovania služieb, tieto funkcie alebo prostriedky musia byť so zámerom v čo najväčšej miere umožniť ich predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím prístupné na základe dodržiavania príslušných kritérií funkčnej výkonnosti.
Uvedené kritériá funkčnej výkonnosti možno použiť ako alternatívu iba jednej alebo viacerých konkrétnych technických požiadaviek, ak sa na ne odkazuje v požiadavkách na prístupnosť, a to výlučne vtedy, ak je uplatňovanie príslušných kritérií funkčnej výkonnosti v súlade s požiadavkami na prístupnosť a v rámci neho sa stanovuje, že výsledkom dizajnu a výroby výrobkov a poskytovania služieb je rovnaká alebo zvýšená prístupnosť predvídateľného používania osobami so zdravotným postihnutím.
1.Používanie bez zraku
Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje zrak.
2.Používanie v prípade obmedzeného zraku
Ak výrobok alebo služba poskytujú zrakové spôsoby používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom s obmedzeným zrakom používať výrobok.
3.Používanie bez vnímania farieb
Ak výrobok alebo služba poskytuje zrakové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.
4.Používanie bez sluchu
Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje sluch.
5.Používanie v prípade obmedzeného sluchu
Ak výrobok alebo služba poskytuje zvukové spôsoby používania, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania s rozšírenými zvukovými funkciami, ktoré umožňujú používateľom s obmedzeným sluchom používať výrobok.
6.Používanie bez hlasových schopností
Ak výrobok alebo služba vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí umožňovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý si nevyžaduje hlasové pokyny. Hlasový pokyn zahŕňa akékoľvek zvuky vytvorené ústne, ako je reč, pískanie alebo tľoskanie jazykom.
7.Používanie v prípade obmedzenej motoriky alebo sily
Ak si výrobok alebo služba vyžaduje manuálne úkony, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý umožňuje používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika a manipulácia, sila rúk ani použitie viac ako jedného ovládacieho prvku súčasne.
7
8.Používanie s obmedzeným dosahom
Ovládacie prvky výrobkov musia byť v dosahu všetkých používateľov. Ak výrobok alebo služba poskytuje manuálny spôsob používania, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, ktorý funguje aj v prípade obmedzeného dosahu a obmedzenej sily.
9.Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov
Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby používania, musí sa vyhýbať spôsobom používania, ktoré spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.
10.Používanie v prípade obmedzených kognitívnych schopností
Výrobok alebo služba musia poskytovať aspoň jeden spôsob používania s prvkami, ktoré obsahujú vlastnosti zjednodušujúce a uľahčujúce jeho používanie.
11.Súkromie
Ak výrobok alebo služba zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytovať aspoň jeden spôsob používania, pri ktorom sa zachová súkromie v prípade používania tých prvkov, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.
8
Príloha č. 4
k zákonu č. .../2022 Z. z.
Kritériá posudzovania neprimeranej záťaže
Kritériá na vykonávanie a zdokumentovanie posúdenia:
a)Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k celkovým nákladom (prevádzkové a kapitálové výdavky) na výrobu, distribúciu alebo dovoz výrobku alebo poskytovanie služby pre hospodárske subjekty.
Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:
1.kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
1a.náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;
1b.náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;
1c.náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;
1d.náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;
1e.jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;
2.kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
2a.náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;
2b.náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;
2c.náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;
2d.náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.
b)Odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vrátane výrobných procesov a investícií vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje množstvo a frekvenciu využívania konkrétnych výrobkov alebo služieb.
c)Pomer medzi čistými nákladmi na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť vo vzťahu k čistému obratu hospodárskeho subjektu.
Prvky na posúdenie čistých nákladov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na prístupnosť:
1.kritériá týkajúce sa jednorazových organizačných nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
1a.náklady na dodatočné ľudské zdroje s odbornými znalosťami v oblasti prístupnosti;
1b.náklady na odbornú prípravu ľudských zdrojov a získanie schopností v oblasti prístupnosti;
1c.náklady na vývoj nového procesu na začlenenie prístupnosti do vývoja výrobku alebo poskytovania služby;
1d.náklady na vypracovanie usmernení o prístupnosti;
1e.jednorazové náklady na pochopenie právnych predpisov o prístupnosti;
2.kritériá týkajúce sa priebežných výrobných a vývojových nákladov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní:
2a.náklady súvisiace s navrhovaním prvkov prístupnosti výrobku alebo služby;
2b.náklady, ktoré vzniknú pri výrobných procesoch;
2c.náklady súvisiace s testovaním prístupnosti výrobku alebo služby;
2d.náklady týkajúce sa vypracovania dokumentácie.
9
Príloha č. 5
k zákonu č. .../2022 Z. z.
1.SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb