1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6. 2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z .z.
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na
n.a.
2
prístupnosť určitých výrobkov a služieb, najmä odstraňovaním prekážok pre voľný pohyb výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vyplývajúcim z nesúrodých požiadaviek na prístupnosť v členských štátoch, a predchádzaním týmto prekážkam.
1. Táto smernica sa uplatňuje na tieto výrobky uvádzané na trh po 28. júni 2025:
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2025.
Ú
Č: 2
a) počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov
§ 1
O 2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výrobky, ktorými sú
a)počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov,
b)samoobslužné terminály, a to
1.platobné terminály,
2.bankomaty,
3.automaty na predaj lístkov,
4.odbavovacie zariadenia a
Ú
3
pre osoby so zdravotným postihnutím
5.interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných vozidiel,
c)koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na
1.elektronické komunikačné služby ),
2.prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a
d)elektronické čítačky.
b) tieto samoobslužné terminály:
i) platobné terminály;
ii) tieto samoobslužné terminály vyhradené na poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:
— bankomaty,
— automaty na predaj lístkov,
— odbavovacie zariadenia,
interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo 6elezničných koľajových vozidiel;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so
§ 1
O 2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výrobky, ktorými sú
a)počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov,
b)samoobslužné terminály, a to
1.platobné terminály,
2.bankomaty,
3.automaty na predaj lístkov,
4.odbavovacie zariadenia a
5.interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných vozidiel,
Ú
4
zdravotným postihnutím
c)koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na
1.elektronické komunikačné služby,
2.prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a
d)elektronické čítačky.
c) koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na elektronické
komunikačné služby;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 1
O 2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výrobky, ktorými sú
a)počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov,
b)samoobslužné terminály, a to
1.platobné terminály,
2.bankomaty,
3.automaty na predaj lístkov,
4.odbavovacie zariadenia a
5.interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných vozidiel,
c)koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na
1.elektronické komunikačné služby ),
Ú
5
2.prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a
d)elektronické čítačky.
d) koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 1
O 2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výrobky, ktorými sú
a)počítačové hardvérové systémy a operačné systémy pre tieto hardvérové systémy na všeobecné účely určené pre spotrebiteľov,
b)samoobslužné terminály, a to
1.platobné terminály,
2.bankomaty,
3.automaty na predaj lístkov,
4.odbavovacie zariadenia a
5.interaktívne samoobslužné terminály poskytujúce informácie s výnimkou terminálov inštalovaných ako integrovaná súčasť vozidiel, lietadiel, lodí alebo železničných vozidiel,
c)koncové zariadenia s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na
1.elektronické komunikačné služby ),
2.prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, a
d)elektronické čítačky.
Ú
e) elektronické čítačky.
6
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, táto smernica sa uplatňuje na tieto služby poskytované spotrebiteľom po 28. júni 2025:
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2025.
Ú
a) elektronické komunikačné služby s výnimkou prenosových služieb používaných na poskytovanie služieb stroj – stroj;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 5
Čl. IV
(5) Požiadavky na prístupnosť elektronických komunikačných služieb, služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám a tiesňovej komunikácie smerovanej na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ pre osoby so zdravotným postihnutím, povinnosti poskytovateľov týchto služieb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť týchto služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovujú osobitné predpisy.
Ú
7
§ 83a
O 9
Povinnosti uvedené v tomto paragrafe sa nevzťahujú na poskytovateľa verejne dostupnej služby, ktorým je mikropodnik, ani na poskytovanie služieb komunikácie stroj-stroj (M2M).
b) služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 5
Čl. IX B 3
Požiadavky na prístupnosť elektronických komunikačných služieb, služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám a tiesňovej komunikácie smerovanej na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ pre osoby so zdravotným postihnutím, povinnosti poskytovateľov týchto služieb a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť týchto služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovujú osobitné predpisy.
DRUHÁ HLAVA
SLUŽBY MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU
§ 60a
Vymedzenie služby multimodálneho prístupu
Ú
8
Služba multimodálneho prístupu je služba poskytujúca prístup k obsahovej službe prenášaná elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie vrátane všetkých poskytovaných prvkov, najmä titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasové komentovanie pre nevidiacich, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka, ktoré výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie multimodálneho prístupu podľa § 53 56; služba multimodálneho prístupu zahŕňa najmä elektronických programových sprievodcov, webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehráva¬čov, ako aj služby hybridnej televízie.
9
zákon č. 308/2000 Z. z.
§ 1
P. b)
Tento zákon upravuje
b) práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, poskytovateľa služby multimodálneho prístupu a právnických osôb alebo fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 3 a 4.
c) tieto prvky služieb leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy s výnimkou služieb mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy, pri ktorých ide len o prvky uvedené v bode v):
i) webové sídla;
ii) služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií;
iii) elektronické lístky a služby elektronického predaja lístkov;
iv) poskytovanie informácií o dopravných službách vrátane cestovných informácií v reálnom čase; pokiaľ ide o informačné obrazovky, obmedzí sa na interaktívne obrazovky umiestnené na území Únie, a
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 2
O 1
Tento zákon sa vzťahuje na služby poskytované spotrebiteľom, ) ktorými
a)služby poskytované v rámci služieb leteckej osobnej dopravy, autobusovej osobnej dopravy, železničnej osobnej dopravy a vodnej osobnej dopravy, ak odsek 2 písm. a) neustanovuje inak, a to
1.webové sídla, )
2.služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií, )
3.elektronické lístky a služby elektronického predaja lístkov,
Ú
10
v) interaktívne samoobslužné terminály umiestnené na území Únie s výnimkou tých, ktoré inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí a železničných koľajových vozidiel používaných pri poskytovaní akejkoľvek časti takýchto služieb osobnej dopravy;
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
§ 2
P: a)
4.poskytovanie informácií o dopravných službách vrátane cestovných informácií v reálnom čase; ak informácie poskytované prostredníctvom informačných interaktívnych obrazoviek, tento zákon sa vzťahuje na služby poskytované prostredníctvom informačných interaktívnych obrazoviek umiestnených na území Slovenskej republiky,
5.interaktívne samoobslužné terminály používané pri poskytovaní služieb v rámci služieb leteckej osobnej dopravy, autobusovej osobnej dopravy, železničnej osobnej dopravy a vodnej osobnej dopravy umiestnené na území Slovenskej republiky okrem tých, ktoré inštalované ako integrované súčasti vozidiel, lietadiel, lodí a železničných vozidiel,
b)finančné služby,
c)elektronické knihy a špecializovaný softvér a
d)služby informačnej spoločnosti.
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
11
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 3
P: t)
§ 31
P: k)
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v pôsobnosti jedného správcu, ktorý pridelenú najmenej jednu doménu a je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo investícií, ustanoví štandardy podľa § 24.
d) bankové služby pre spotrebiteľov;
N
Nariadenie vlády
Príloha č. 2
e)finančné služby pre spotrebiteľov:
Ú
12
Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže
1.poskytnutie metód identifikácie, elektronických podpisov, bezpečnosti a platobných systémov, ktoré vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a spoľahlivé;
2.zabezpečenie toho, aby boli informácie zrozumiteľné, a to bez toho, aby bola presiahnutá úroveň komplexnosti B2 (stredne pokročilá) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky.
e) elektronické knihy a špecializovaný softvér a
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 1
P: c)
elektronické knihy a špecializovaný softvér a
Ú
13
f) služby elektronického obchodu.
N
Zákon č. 22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
§ 2
P a)
službou informačnej spoločnosti služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku,
Ú
3. Táto smernica sa uplatňuje na odpovedanie na tiesňovú komunikáciu smerovanú na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“.
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa
Príloha č. 3
Odpovedanie na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ prostredníctvom koordinačného strediska sa so zámerom v čo najväčšej miere umožniť jej
Ú
14
ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže
predpokladané využívanie osobami so zdravotným postihnutím realizuje tak, že sa zabezpečí, aby jeho súčasťou boli funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím.
Na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ sa musí náležite odpovedať spôsobom, ktorý je z hľadiska vnútroštátnej organizácie záchranných systémov najvhodnejší, prostredníctvom najvhodnejšieho koordinačného strediska pri použití rovnakých komunikačných prostriedkov, cez ktoré sa komunikácia prijala, konkrétne použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) alebo, ak sa poskytuje video, použitím synchronizovanej hlasovej, textovej komunikácie (vrátane textu v reálnom čase) a videa v podobe úplnej konverzačnej služby.
4. Táto smernica sa neuplatňuje na tento obsah webových sídiel a mobilných aplikácií:
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným
§ 2
O 2
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)služby poskytované v rámci služieb mestskej dopravy, prímestskej dopravy a regionálnej dopravy podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu štvrtého bodu,
Ú
15
postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 27, 28
b)obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o
1.online mapy a služby mapovania, pri ktorých sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu.
2.obsah nevytvorený alebo nefinancovaný dotknutým poskytovateľom služby alebo subjektom nachádzajúcim sa pod kontrolou dotknutého poskytovateľa služby.
Osobitné postupy
§ 27
(1)
Ak splnené podmienky podľa odseku 2, orgán riadenia môže požiadať orgán vedenia o povolenie zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa tohto zákona, všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov (ďalej len „rozhodnutie o osobitnom postupe“).
(2)
Orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak
a)
16
by postup podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov bol pre orgán riadenia, s ohľadom na jeho finančné, personálne alebo technické kapacity alebo s ohľadom na dôležitosť využívania informačných technológií na plnenie jeho úloh podľa osobitných predpisov, spojený s mimoriadnou náročnosťou, podmienený prekonaním mimoriadnych prekážok alebo by podstatne ohrozil plnenia iných zákonných povinností,
b)
nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2,
c)
to osobitný predpis nezakazuje, a
d)
tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy v správe orgánu riadenia.
(3)
Rozhodnutie o osobitnom postupe musí byť riadne odôvodnené a možno ho vydať s platnosťou len na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu. Každé
17
rozhodnutie o osobitnom postupe je orgán vedenia povinný zverejniť v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, inak nevyvolá účinky. Rozhodnutie o osobitnom postupe zverejní orgán vedenia na ústrednom portáli a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle.
(4)
Ak je to účelné, orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak splnené podmienky podľa odseku 2, aj bez návrhu orgánu riadenia, ak sa rozhodnutie o osobitnom postupe vzťahovať na viaceré orgány riadenia alebo na viaceré informačné technológie verejnej správy. Ak orgán vedenia postupuje podľa prvej vety, v rozhodnutí o osobitnom postupe musia byť dotknuté orgány riadenia alebo informačné technológie verejnej správy najmenej druhovo určené; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako.
§ 28
(1) Za orgán riadenia, ktorým je obec, a vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy, ktorých prevádzkovanie zabezpečuje obec
18
prostredníctvom dátového centra obcí,36) plní povinnosti podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 1 písm. a) a b) a § 14 ods. 3 správca informačného systému dátového centra obcí.
(2)
Ak je to dôvodné a ak tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy, za orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e) môže plniť povinnosti podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov ten orgán riadenia, ktorý voči nemu vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť. Orgán riadenia, ktorý vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť, môže postupovať podľa prvej vety, len ak to vopred písomne oznámi orgánu vedenia a orgán vedenia do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia nevysloví s takýmto postupom nesúhlas. Nesúhlas orgánu riadenia môže byť odôvodnený len ohrozením plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy, musí byť písomný a doručuje sa orgánu riadenia, ktorý písomné
19
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
§: 15
O: 1
P: a)
oznámenie orgánu vedenia doručil. Každý prípad postupu podľa prvej vety je orgán riadenia, ktorý vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť, povinný zverejniť v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, inak orgán riadenia takto postupovať nemôže; informáciu o postupe zverejní aj na ústrednom portáli a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle.
Minimálne požiadavky obsahu webového sídla
(1)
Štandardom minimálnych požiadaviek obsahu webového sídla je
a)
uvedenie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti webového sídla alebo jeho časti v prístupnom formáte podľa pravidiel uvedených v § 14 ods. 1, pričom vyhlásenie obsahuje najmenej
1.
opis nesplnenia konkrétnych bodov alebo pravidiel prístupnosti webových stránok,
2.
opis nedodržania pravidiel prístupnosti týkajúci sa konkrétnych
20
častí obsahu webového sídla, najmä v podobe uvedenia konkrétnych nedodržaných pravidiel, uvedenie dôvodov ich nedodržania a opis poskytnutých prístupných alternatív, ak existujú,
3.
opis mechanizmu s uvedením odkazu naň, prostredníctvom ktorého môže každá osoba oznámiť správcovi obsahu webového sídla zlyhanie webového sídla, ak ide o plnenie požiadaviek na prístupnosť podľa § 14 a požiadať o informáciu, ktoré časti webového sídla nemusia spĺňať štandardy prístupnosti a z akého dôvodu,
4.
odkaz na postup vykonania nápravy, ak použitie mechanizmu podľa tretieho bodu neviedlo k náprave,
a) vopred zaznamenané médiá založené na čase uverejnené pred 28. júnom 2025;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení
§ 12
O2
P a)
vopred zaznamenané médiá založené na čase uverejnené pred 28. júnom 2025
Ú
21
niektorých zákonov
b) formáty kancelárskych súborov uverejnené pred 28. júnom 2025;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§12
O 2
P: b)
formáty kancelárskych súborov uverejnené pred 28. júnom 2025
Ú
c) online mapy a služby mapovania, pokiaľ sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 2
P b)
obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o
1.online mapy a služby mapovania, pri ktorých sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu.
2.obsah nevytvorený alebo nefinancovaný dotknutým poskytovateľom služby alebo subjektom nachádzajúcim sa pod kontrolou dotknutého poskytovateľa služby.
Ú
22
d) obsah tretích strán, ktorý nefinancoval ani nevytvoril dotknutý hospodársky subjekt, a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 2
P b)
obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o
1.online mapy a služby mapovania, pri ktorých sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu.
2.obsah nevytvorený alebo nefinancovaný dotknutým poskytovateľom služby alebo subjektom nachádzajúcim sa pod kontrolou dotknutého poskytovateľa služby.
Ú
e) obsah webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa považujú za archívy v tom zmysle, že obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný ani editovaný po 28. júni 2025.
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 12
O 2
P: c)
webové sídla a mobilné aplikácie, ktoré sa považujú za archívy, ak obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný alebo editovaný po 28. júni 2025.
Ú
23
5. Touto smernicou nie je dotknutá smernica (EÚ) 2017/1564 ani nariadenie (EÚ) 2017/1563.
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
O 4
Týmto zákonom nie dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu1) pre poskytovateľa služby, ktorý je orgánom riadenia podľa osobitného predpisu.2)
Ú
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I
§ 3
Vymedzenie pojmov
Ú
Č: 3
1. „osoby so zdravotným postihnutím“ osoby s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so
Čl. I
§ 3
P a)
osoba so zdravotným postihnutím je osoba s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré vo vzájomnom pôsobení s rôznymi prekážkami môžu brániť jej plnému a
Ú
1) Zákon č. 95/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2) § 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
24
účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými;
zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými,
2. „výrobok“ je látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat, produktov ľudského pôvodu a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré priamo súvisia s ich budúcim rozmnožovaním;
N
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 2
P b)
výrobok je látka, prípravok alebo tovar vyrobený vo výrobnom procese okrem potravín, krmív, živých rastlín a zvierat, produkt ľudského pôvodu a produkt rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré priamo súvisia s jeho budúcim rozmnožovaním
Ú
3. „služba“ je služba v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (27);
N
Zákon č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom
§ 2
P a)
službou akákoľvek samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť v oblasti slobodných povolaní, ktorá je príjemcovi služby poskytovaná
Ú
25
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
spravidla za odplatu, činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
4. „poskytovateľ služby“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu na trhu Únie, alebo ponúka poskytovanie takejto služby spotrebiteľom v Únii;
N
Zákon č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2
P b)
usadeným poskytovateľom služby fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného členského štátu so sídlom, ústredím alebo hlavným miestom vykonávania podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorá ponúka alebo poskytuje službu a je usadená v Slovenskej republike
Ú
5. „audiovizuálne mediálne služby“ služby v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ;
N
zákon č. 220/2007 Z. z.
§ 3 O. 5 P. b)
(5) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to
b) televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len "vysielanie televíznej programovej služby").
Ú
26
zákon č. 308/2000 Z. z
§ 3 P. b)
b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov,
6. „služby poskytujúce prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ služby prenášané elektronickými komunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber audiovizuálnych mediálnych služieb, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie a všetky poskytované prvky, napríklad titulky pre nepočujúce a sluchovo postihnuté osoby, zvukové opisy, hovorené titulky a tlmočenie do posunkovej reči, ktoré výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie prístupnosti služieb, ako sa uvádza v článku
N
zákon č. 308/2000 Z. z.
§ 18e
Služba multimodálneho prístupu je služba poskytujúca prístup k obsahovej službe prenášaná telekomunikačnými sieťami, ktoré sa používajú na identifikáciu a výber programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijímanie informácií o nich a ich sledovanie vrátane všetkých poskytovaných prvkov, najmä titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasové komentovanie pre nevidiacich, tlmočenie do posunkovej
Ú
27
7 smernice 2010/13/EÚ a zahŕňajú elektronických programových sprievodcov (EPG);
reči nepočujúcich, ktoré výsledkom vykonávania opatrení zameraných na zabezpečenie multimodálneho prístupu podľa § 18 18b; služba multimodálneho prístupu zahŕňa najmä elektronických programových sprievodcov, webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácií a súvisiacich mediálnych prehrávačov, ako aj služby hybridnej televízie.
7. „koncové zariadenie s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám“ je každé zariadenie, ktorého hlavným účelom je poskytovať prístup k audiovizuálnym mediálnym službám;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť
§ 2
P c)
koncové zariadenie s interaktívnou výpočtovou schopnosťou určené pre spotrebiteľov, používané na prístup k audiovizuálnym mediálnym službám je každé zariadenie, ktorého hlavným účelom je poskytovať prístup k audiovizuálnym mediálnym službám
Ú
28
výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
8. „elektronická komunikačná služba“ je elektronická komunikačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972;
N
Zákon č. 452/2021 Z. z.
o elektronických komunikáciách
§ 2,
O: 18
Služba je služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom sietí, ktorá zahŕňa službu prístupu k internetu,3 interpersonálnu komunikačnú službu alebo služby pozostávajúce úplne alebo prevažne z prenosu signálov, napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb komunikácie stroj - stroj (M2M) a na rozhlasové a televízne vysielanie. Službou nie je poskytovanie obsahu alebo vykonávanie redakčnej kontroly obsahu prenášaného pomocou sietí a služieb.
Ú
9. „úplná konverzačná služba“ je úplná konverzačná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 35 smernice (EÚ)
2018/1972;
N
Zákon č. 452/2021 Z. z.
o elektronických
§ 2,
O: 25
Úplná konverzačná služba je multimediálna konverzačná služba, ktorá poskytuje v reálnom čase obojsmerný symetrický prenos pohyblivého obrazu, textu a hlasu
Ú
3 Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a maloobchodné poplatky za regulované komunikačné služby v rámci Únie a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015) v platnom znení.
29
komunikáciách
medzi užívateľmi v dvoch alebo vo viacerých lokalitách.
10. „stredisko tiesňového volania“ alebo „PSAP“ je stredisko tiesňového volania alebo PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 36 smernice (EÚ) 2018/1972;
„stredisko tiesňového volania“ alebo „PSAP“ je fyzické miesto, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo súkromná organizácia uznaná členským štátom a ktoré ako prvé prijíma tiesňovú komunikáciu;
N
Zákon č. 129/2002 Z.z.
o integrovanom záchrannom systéme
.
§5
O: 2
P: a)
P: b)
(2) Koordinačné stredisko
a) zabezpečuje príjem tiesňového volania, volania eCall30) a príjem krátkych textových správ (SMS) na linke tiesňového volania 112 (§ 6),
b) spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní, volaní eCall a prijatých krátkych textových správ (SMS) a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni podľa odseku 3 písm. a),
Ú
11. „najvhodnejšie PSAP“ je najvhodnejšie PSAP v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 37 smernice (EÚ) 2018/1972;
„najvhodnejšie PSAP“ je PSAP, ktoré zodpovedné orgány stanovia na prijímanie tiesňových komunikácií z určitej oblasti alebo tiesňových komunikácií určitého typu;
N
Zákon č. 129/2002 Z.z.
o integrovanom záchrannom systéme
§ 5
O: 2
P c)
§ 5
O: 3
P: a)
Koordinačné stredisko
c) zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami s operačnými strediskami tiesňového volania v územnom obvode kraja, s ostatnými koordinačnými strediskami, s ministerstvom a s ministerstvom zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,
Koordinačné stredisko je oprávnené
a) vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných
Ú
30
.
P: b)
záchranných zložiek 9) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania, dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,
b) vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
12. „tiesňová komunikácia“ je tiesňová komunikácia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 38 smernice (EÚ) 2018/1972;
„tiesňová komunikácia“ je komunikácia prostredníctvom interpersonálnych komunikačných služieb medzi koncovým používateľom a PSAP s cieľom požiadať a získať pomoc v núdzovej situácii od poskytovateľov záchranných služieb;
N
Zákon č. 452/2021 Z.z.
o elektronických komunikáciách
§2
P: 31
Tiesňová komunikácia je komunikácia prostredníctvom interpersonálnych komunikačných služieb medzi koncovým užívateľom a strediskom tiesňového volania s cieľom požiadať a získať pomoc v núdzovej situácii od poskytovateľov záchranných služieb.
Ú
13. „záchranná služba“ je záchranná služba v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 39 smernice (EÚ) 2018/1972;
„záchranná služba“ je služba, ktorú členský štát ako takú uznal a ktorá v súlade s vnútroštátnym právom poskytuje okamžitú a rýchlu pomoc v situáciách, keď existuje najmä priame ohrozenie života alebo fyzickej integrity, zdravia alebo bezpečnosti jednotlivca či verejnosti, súkromného alebo
N
Zákon č. 129/2002 Z.z.
o integrovanom záchrannom systéme
§2
O: 1
§2
O: 2 P: a)
(1) Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek 7) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.
(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) tiesňou stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a
Ú
31
verejného majetku alebo životného prostredia;
§7 – 9a
postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci,
§ 7
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a) základné záchranné zložky,
b) ostatné záchranné zložky,
c) útvary Policajného zboru.
§ 8
(1) Základné záchranné zložky sú:
a) Hasičský a záchranný zbor,9)
b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,10)
c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d) Horská záchranná služba,12)
e) Banská záchranná služba.13)
(2) Základné záchranné zložky
a) poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania,
b) vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c) zúčastňujú sa na odbornej príprave (§16),
32
d) spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva.
(3) Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.
(4) Pôsobením základných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9
(1) Ostatné záchranné zložky sú:
a) Armáda Slovenskej republiky,15)
b) obecné (mestské) hasičské zbory,16)
c) závodné hasičské útvary,17)
d) závodné hasičské zbory,17)
e) pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,18)
f) jednotky civilnej ochrany,19)
g) obecná polícia,20)
h) Slovenský Červený kríž,22)
i) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.
33
(2) Ostatné záchranné zložky
a) poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska,
b) oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť na zásah, a údaje o spôsobe svojej aktivizácie pre potreby vypracovania plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah,
c) vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného systému vrátane zabezpečovania spojovacích prostriedkov,
d) zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16).
(3) Pôsobením ostatných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie a úlohy ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
§ 9a Útvary Policajného zboru
Útvary Policajného zboru
34
a) podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru,
b) vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom systéme a na tento účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c) zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),
d) spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle kraja do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
14. „text v reálnom čase“ je forma textovej konverzácie medzi dvoma alebo viacerými bodmi, keď sa zadávaný text prenáša tak, že používateľ vníma komunikáciu ako nepretržitú znak za znakom;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť
§ 2
P: d)
d)text v reálnom čase je forma textovej konverzácie medzi dvoma alebo viacerými bodmi, keď sa zadávaný text prenáša tak, že používateľ vníma komunikáciu ako nepretržitú znak za znakom
Ú
35
výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
15. „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne;
N
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z .z.
§ 2 písm. g)
Na účely tohto zákona sa rozumie
g) uvedením do prevádzky je uvedenie určeného výrobku na trh,
9)
keď určený
výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z fázy výroby alebo z fázy dovozu do fázy prevádzky po jeho dokončenej inštalácii
Ú
16. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;
N
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody
§ 2 písm. g)
Na účely tohto zákona sa rozumie
g) uvedením do prevádzky je uvedenie určeného výrobku na trh,
9)
keď určený
výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z fázy výroby alebo
Ú
36
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z .z.
z fázy dovozu do fázy prevádzky po jeho dokončenej inštalácii
17. „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok nechá navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;
N
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 2 písm. c)
c) výrobcom
1. osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca,
Ú
37
ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,
2. osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu,
3. dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2
18. „splnomocnený zástupca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;
N
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Čl. 3
O 12
„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá od výrobcu dostala písomné splnomocnenie konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách vo vzťahu k povinnostiam výrobcu podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo podľa požiadaviek tohto nariadenia;
Ú
38
zákona č. 259/2021 Z .z.
19. „dovozca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh Únie výrobok z tretej krajiny;
N
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z .z.
Čl. 3
O 9
„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh Únie výrobok z tretej krajiny;
Ú
20. „distribútor“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;
N
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na
Čl. 3
O 10
„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;
Ú
39
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z .z.
21. „hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ služby;
n.a.
Upravené v Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Čl. 3
O 13)
22. „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje príslušný výrobok alebo je príjemcom príslušnej služby na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou;
N
Zákon č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
§ 2
P: a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
Ú
40
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
23. „mikropodnik“ je podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb, a ktorý ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 milióny EUR, alebo celkovú ročnú súvahu, ktorá nepresahuje 2 milióny EUR;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 2
P e)
mikropodnik je podnik, ktorý zamestnáva menej než 10 osôb, a ktorý ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 milióny EUR, alebo celkovú ročnú súvahu, ktorá nepresahuje 2 milióny EUR
Ú
24. „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, ale ktoré nezahŕňajú mikropodniky;
N
Nariadenie vlády Slovenskej republiky
§ 2
P f)
malé a stredné podniky podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43
Ú
41
z ... 2022, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
miliónov EUR, ale ktoré nezahŕňajú mikropodniky
25. „harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
N
Návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení
§ 4
O 2
Služba, ktorá je v zhode s harmonizovanými normami4) alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej Únie, spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky.
Ú
4) Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012).