Príloha č. 3a
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOVA.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externalityB. Iné poplatkyC. Nepriame finančné nákladyD. Administratívne nákladySpolu = A+B+C+D Z tohoE. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F0,000,000,000,00OUTZníženie nákladov v na PP0,000,000,000,000,000,00IN2 397 278,170,000,000,002 397 278,172 397 278,17Zvýšenie nákladov v na PP
Príloha č. 3a
2
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
1zabezpečenie požiadaviek na prístupnosť k návrh zákona§ 4 ods. 1EÚ 28. júna banky, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických 97 N 0,002 940,74In (zvyšuje náklady)2poskytovanie informácií o prístupnosti spôsobom vhodným pre osoby so zdravotným postihnutímnávrh zákona§6 ods. 1 písm. b)EÚ harmonizácia s možnosťou voľby28. júna 2025banky, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, nebankové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi 97 N 118,0811 453,40In (zvyšuje náklady)3zebzepečenie požiadaviek na prístupnosť k službám pre osoby so zdravotným postihnutímnávrh zákona§ 4 ods. 1EÚ harmonizácia s možnosťou voľby28. júna 2025Podniky 30 000 - 0,00909 506,25In (zvyšuje náklady)4sprístupniť verejnosti informácie o ustanovených požiadavkách na prístupnosť poskytovanej služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o súlade poskytovanej služby s týmito požiadavkaminávrh zákona§ 6 ods. 1 písm. b)EÚ harmonizácia s možnosťou voľby28. júna 2025Podniky 30 000 - 0,00849 670,31In (zvyšuje náklady)5zabezpečiť, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane poskytovanie služby v súlade s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím aj pri zmene poskytovanej službynávrh zákona§ 6 ods. 1 písm. c)EÚ harmonizácia s možnosťou voľby28. júna 2025Podniky 30 000 - 0,00263 278,13In (zvyšuje náklady)6posúdiť uplatňovanie požiadaviek na návrh zákona§ 7 ods. 2EÚ 28. júna Podniky 30 000 - 0,00210 622,50In (zvyšuje náklady)7Postup pri správnych deliktochnávrh zákona§ 10 ods. 1EÚ 28. júna Podniky 30 000 - 0,00119 671,88In (zvyšuje náklady)8poskytovať verejne dostupnú službu v súlade s návrh zákona§ 83aEÚ 28. júna Posyktovatelia verejne dostupných služieb 994 - 0,0030 134,97In (zvyšuje náklady)Počet subjektov MSPVplyv na 1 podnik. v Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v Druh vplyvuIn (zvyšuje náklady) / Out (znižuje náklady)P.č.Zrozumiteľný a stručný opis regulácie (dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)Lokalizácia(§, ods.)Pôvod regulácie: SR/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľbyÚčinnosť regulácieKategória dotk. subjektovPočet subjektov spolu Číslo normy(zákona, vyhlášky a pod.)
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
Počet subjektov finančného trhu je dostupný na
https://subjekty.nbs.sk/
.
V rámci výpočtu vplyvov regulácie v riadku č. 1 boli identifikované nepriame finančné náklady pre vybrané finančné inštitúcie, a to vo forme zabezpečenia požiadaviek na prístupnosť k službám osobám so zdravotným postihnutím. Identifikovali sme počet týchto dotknutých subjektov, ale v súčasnosti nie je možné kvantifikovať tieto náklady na jedného podnikateľa z dôvodu rôznej veľkosti subjektov a z dôvodu, že nedisponujeme informáciou, aký stupeň zabezpečenia požiadaviek na prístupnosť už majú tieto subjekty v súčasnosti zavedený.
V rámci výpočtu podnikov, išlo o podnik, ktorý zamestnáva viac ako 10 osôb a ktorý ročný obrat, ktorý presahuje 2 000 000 eur, alebo celkovú sumu majetku, ktorá presahuje 2 000 000 eur. Počet podnikov, ktorých sa regulácia dotkne bol odhadnutý na základe informácií zverejnených na
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/07/Male-a-stredne-
podnikanie-v-cislach-2020.pdf
Počet poskytovateľov verejne dostupných služieb
https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-
podnikov/
Príloha č. 3a
3
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Uvedená regulácia sa bude týkať iba podniku, ktorý zamestnáva viac ako 10 osôb a ktorý ročný obrat, ktorý presahuje 2 000 000 eur, alebo celkovú sumu majetku, ktorá presahuje 2 000 000 eur.
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Nakoľko ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. L 151, 7.6. 2019), ktorá bude vyžadovať rovnaké požiadavky na prístupnosť tovarov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ, zlepší sa inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje X nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje X nemení znižuje
Príloha č. 3a
4
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;
b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.
Metodický postup pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny ročných nákladov v prepočte na podnikateľské prostredie, Vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov:
Predkladateľ: tabuľka č. 1 sa vypĺňa na základe detailných informácií uvedených v tabuľke č. 2 a v doplňujúcich informáciách k nej.
Na vypĺňanie použite Kalkulačku nákladov, ktorá vyplnenie tejto tabuľky automatizuje. Samotná kalkulačka obsahuje vysvetlivky aj návod na vypĺňanie. Identickou tabuľkou z kalkulačky následne nahraďte tabuľku č. 1.
Pokyny k jednotlivým stĺpcom tabuľky č. 1:
Priame finančné náklady sa rozdeľujú na A. a B. z dôvodu, že na zmeny v regulácii výšky daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality sa neuplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Na iné poplatky sa pravidlo uplatňuje, preto sú uvedené osobitne.
A: Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (patria medzi priame finančné náklady): vypĺňa sa, ak ustanovenia právneho predpisu zakladajú, rušia či menia ich výšku. Pod negatívnymi externalitami sa myslí prenos nákladov produkcie či spotreby na iné subjekty, napríklad poškodenia, zníženia hodnoty, znehodnotenia či znečistenia. Medzi takéto poplatky patria napríklad tie, ktorých cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov, emisie iných znečisťujúcich látok alebo chrániť obmedzené prírodné zdroje.
Použite najmä údaje z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy (tabuľka č. 3). Zmeny v administratívnej náročnosti plnenia povinností spojené s daňami, odvodmi, clami a poplatkami sa kvantifikujú v rámci „D. Administratívne náklady“. Ide o ročný vplyv na PP
Príloha č. 3a
5
v eurách. Kvantifikované vplyvy (v eurách na PP) sa rozdelia na tie, ktoré podnikateľom zvyšujú náklady a na tie, ktoré znižujú náklady.
B: Iné poplatky (patria medzi priame finančné náklady): vypĺňa sa, ak ustanovenia právneho predpisu zakladajú/rušia či menia výšku iných poplatkov. Nápomocné môžu byť údaje z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy (tabuľka č. 3). Ide o ročný vplyv na PP v eurách. Dôležité je kvantifikovať aj poplatky, ktoré do rozpočtu verejnej správy nevstupujú. Kvantifikované vplyvy (v eurách na PP) sa rozdelia na tie, ktoré podnikateľom zvyšujú náklady a na tie, ktoré znižujú náklady.
Medzi poplatky patria napríklad: poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, poplatok za žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, poplatky organizáciám kolektívnej správy, napríklad SOZA alebo iné správne/súdne poplatky. Medzi poplatky nepatria pokuty.
C: Nepriame finančné náklady: vypĺňa sa, ak ustanovenia právneho predpisu zakladajú rušia či menia