1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: vládny návrh zákona o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie - Hlava II Voľný pohyb tovaru, čl. 28 – 37
b)v sekundárnom práve
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019),
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004),
Gestor: irelevantné, z dôvodu, že sa gestorstvo k nariadeniam pred vstupom SR do neurčovalo.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006),
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007),
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010),
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011),
Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa
2
zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012) ,
Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
c)judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je upravený.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
Lehota na prebranie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb je určená do 28. júna 2022, pričom opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou sa budú uplatňovať od 28. júna 2025. Podľa článku 32 tejto smernice sa ustanoví prechodné obdobie, ktoré sa skončí 28. júna 2030, počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
bezpredmetné,
c)bezpredmetné, informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.