1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 (bod B.29) z dôvodu prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. júna 2019, s termínom transpozície do 28. júna 2022. Povinnosť zosúladenia právnych predpisov s uvedenou smernicou bola zahrnutá aj do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac apríl 2022.
Cieľom tejto smernice je prostredníctvom aproximácie právnych predpisov členských štátov odstrániť prekážky voľného pohybu určitých výrobkov a služieb a prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Zvýšenie dostupnosti prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšenie prístupnosti informácií tak umožní vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a súčasne uľahčí nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím, ako aj osobám s funkčnými obmedzeniami (napr. seniorom, tehotným ženám...). Transpozíciou smernice sa v oblasti prístupnosti podporí aj splnenie povinností, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Predmetom vládneho návrhu zákona je definovať požiadavky na prístupnosť určitých služieb. Službami v rámci smernice najmä elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, bankové služby, služby elektronického obchodu a iné. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb sa vzťahuje nielen na služby, ale aj na výrobky Časť upravujúca oblasť výrobkov zodpovedá vo svojej
2
podstate princípu zakotvenia práv a povinností súvisiacich s technickými požiadavkami na stanovené výrobky, ktoré vychádza zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotné technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím sa navrhuje upraviť aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky, teda spôsobom, ktorý je pri posudzovaní zhody výrobkov zaužívaný.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Podnik, ktorý zamestnáva viac ako 10 osôb a ktorý má ročný obrat, ktorý presahuje 2 000 000 eur, alebo celkovú sumu majetku, ktorá presahuje 2 000 000 eur
Osoby so zdravotným postihnutím ako koncoví využívatelia služieb
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
V rámci prípravy predmetného vládneho návrhu zákona neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia.
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
V prípade, ak by predmetná smernica nebola transponovaná osoby so zdravotným postihnutím by boli diskriminované v rámci prístupnosti tovar a služieb na území SR.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022,ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2022, ktorým sa vykonáva zákon požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
Legislatívnou úpravou prostredníctvom vládneho návrhu zákona prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím nedochádza k prísnejšej ani zaťažujúcejšej forme práv a povinností v porovnaní s ustanoveniami smernice, preto sa nejedná o goldplating.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Účinnosť vládneho návrhu zákona je stanovená na 28. jún 2025, pričom od tohto dátumu sa určité služby a výrobky budú posudzovať či spĺňajú požiadavky na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Preskúmanie účelnosti navrhovanej právnej úpravy bude vykonané rok po nadobudnutí účinnosti, t.j. v júni 2026 na základe výstupov od orgánov dohľadu.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
3
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
JUDr. Ján Gabura, PhD.
02/20461038
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
4
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi doplniť chýbajúce údaje v časti 7. Transpozícia práva EÚ, je potrebné doplniť vyjadrenie ku goldplaytingu , či pri uvedenom legislatívnom návrhu dochádza/nedochádza k prísnejšej a zaťažujúcejšej forme nad rámec smernice. Tiež Komisia odporúča doplniť do časti 8. Preskúmanie účelnosti chýbajúce kritériá, podľa ktorých bude možné preskúmať účelnosť legislatívneho návrhu v čase stanovenom predkladateľom a na základe ktorých by mohli byť splnené stanovené ciele. Ďalej je potrebné doplniť bod č. 12. Zdroje - odkiaľ predkladateľ čerpal.
Odôvodnenie: Jednotlivé časti povinnou súčasťou doložky vybraných vplyvov v
zmysle aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1.6.2021.
V doložke vybraných vplyvov je potrebné vyznačiť „žiadny vplyv“ na procesy služieb vo verejnej správe.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Vo vyhlásení predkladateľ uvádza, že sa návrh predkladá s rozporom so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá nesúhlasí s rozšírením jej kompetencií o dozor nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb podľa predloženého návrhu zákona z dôvodu, že nemá dostatočné personálne ani odborné kapacity na prevzatie tejto kompetencie. Komisia upozorňuje, že v prípade schválenia návrhu bude potrebné zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie zabezpečenie úloh v rámci schválených limitov dotknutého subjektu na príslušný rozpočtový rok.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o priloženie Kalkulačky nákladov.
Odôvodnenie: Kalkulačka nákladov je podľa aktuálneho znenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných
vplyvov povinnou súčasťou Analýzy vplyvov.
Komisia žiada predkladateľa o kvantifikácie opatrenia č. 1 v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Odôvodnenie: Opatrenie je možné kvantifikovať minimálne na modelovom príklade.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie vplyvov na podnikateľské prostredie.
Odôvodnenie: Je potrebné doplniť vplyvy, ktoré vychádzajú z nasledovných paragrafov §7, §10, §83.
MPSVR SR všetky pripomienky zapracovalo.