1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Predmetom vládneho návrhu zákona je úprava požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, povinnosti poskytovateľov služieb, pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, správne delikty v danej oblasti.
Súčasne sa vládnym návrhom zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad sprístupňovaním určených výrobkov na trh.
Cieľom vládneho návrhu zákona je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť určitých výrobkov a služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšiť prístupnosť informácií.
K § 2
V § 2 je definovaný rozsah pôsobnosti zákona v prístupnosti služieb, pričom tento rozsah korešponduje s rozsahom uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (ďalej len „smernica“). Službami v rámci smernice najmä elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, vybrané finančné služby, elektronické knihy a špeciálny softvér a služby elektronického obchodu. Zákon sa nevzťahuje na služby poskytované v rámci služieb mestskej dopravy, prímestskej dopravy a regionálnej dopravy a obsah webových sídiel a mobilných aplikácií (online mapy a služby mapovania a obsah nevytvorený alebo nefinancovaný poskytovateľom služby). Takisto sa zákon nevzťahuje na poskytovateľa služby, ktorý je definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorý ročný obrat, ktorý nepresahuje 2 000 000 eur, alebo celkovú sumu majetku, ktorá nepresahuje 2 000 000 eur.
K § 3
Ustanovenie vymedzuje pojmy na účely vládneho návrhu zákona, pričom ide o 14 zadefinovaných pojmov. Pojem „osoba so zdravotným postihnutím“, ktorý rovnako ako v smernici, tak aj vo vládnom návrhu zákona vychádza z pojmu zadefinovaného v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ďalej definované pojmy v zmysle uvedenej smernice, ako napríklad poskytovateľ služby, pojmy definujúce rôzne druhy služieb, systémov, funkcie a na účely tohto zákona elektronická kniha a špecializovaný softvér.
K § 4
Ustanovujú sa požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a podmienky, za ktorých sa služba považuje za prístupnú pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s jej zhodou s harmonizovanými normami a technickými špecifikáciami.
K § 5
Ustanovujú sa kritériá funkčnosti v prípade, ak ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím nezahŕňajú jednu alebo viac funkcií a použitie kritérií funkčnosti namiesto konkrétnych technických požiadaviek s podmienkou, že uplatňovanie ustanovených kritérií funkčnosti je v súlade s ustanovenými požiadavkami na
2
prístupnosť služby a výsledkom poskytovania služby je zhodná alebo lepšia prístupnosť používania osobami so zdravotným postihnutím.
K § 6
Ustanovujú sa povinnosti pre poskytovateľov služieb, medzi ktoré patria napr. pri navrhovaní a poskytovaní služby zabezpečiť splnenie požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, sprístupniť verejnosti informácie, v prípade potreby bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia, bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu nad určenou službou a ďalšie.
Upravuje sa rozsah, forma a časové obdobie na účely sprístupňovania informácií verejnosti zo strany poskytovateľa služby, pričom sa kladie dôraz na všeobecný opis služby v prístupných formátoch a opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje vo formátoch, ktoré sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.
K § 7
Požiadavky na prístupnosť sa uplatňujú len v prípade, ak si súlad s požiadavkami na prístupnosť nevyžaduje významnú zmenu služby, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu jej základnej povahy a vtedy, ak súlad s požiadavkami na prístupnosť nepredstavuje neprimeranú záťaž pre poskytovateľa služby (s výnimkou poskytovateľa služby, ktorý je financovaný z verejných alebo súkromných zdrojov). Ďalej sa upravuje vykonanie posúdenia zo strany poskytovateľa služby a jeho povinnosť zaslať informáciu orgánu dohľadu o uplatnené ustanovenia o neuplatňovaní požiadaviek na prístupnosť.
K § 8
Ustanovuje sa, že Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a plnením povinností poskytovateľa služieb v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek na prístupnosť služieb. Upravuje sa pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá kontroluje plnenie požiadaviek na prístupnosť a povinností poskytovateľa služby, prešetruje podnety týkajúce sa nesúladu služby s požiadavkami na prístupnosť služby a koná vo veci správnych deliktov. Pri výkone dohľadu sa Slovenská obchodná inšpekcia radi príslušnými ustanoveniami o kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
K § 9
Časť upravujúca oblasť výrobkov zodpovedá vo svojej podstate princípu zakotvenia práv a povinností súvisiacich s technickými požiadavkami na stanovené výrobky, ktoré vychádza zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotné technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím sa navrhuje upraviť aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky, teda spôsobom, ktorý je pri posudzovaní zhody výrobkov zaužívaný.
Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje kompetencia pre Slovenskú obchodnú inšpekciu na výkon dohľadu nad sprístupňovaním týchto určených výrobkov.
K § 10
Definuje sa, čo sa považuje za správny delikt zo strany poskytovateľa služby a ustanovujú sa sankcie (výšky pokút) podľa druhu správneho deliktu. Podľa zákona sa správneho deliktu dopustí ten poskytovateľ služby, ktorý nezabezpečil splnenie požiadaviek na
3
prístupnosť služby nesprístupnil informácie, neprijal nápravné opatrenia a neposkytol príslušnému orgánu dohľadu informácie, dokumentáciu alebo potrebnú súčinnosť Ďalej sa upravujú podmienky, za ktorých je orgán dohľadu upustí od uloženia pokuty za správy delikt, teda ak poskytovateľ služby príjme nápravné opatrenia prípadne ak poskytovateľ služby preukáže, že sa požiadavky na prístupnosť neuplatňujú.
K § 11
Navrhuje sa, aby požiadavky na prístupnosť služieb, kritériá funkčnosti a kritériá na posúdenie neprimeranej záťaže ustanovila vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
K § 12
V prechodnom ustanovení sa upravuje, že požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím sa nevzťahujú na službu poskytovanú na základe zmluvy uzatvorenej do 28. júna 2025 do skončenia doby platnosti tejto zmluvy, najdlhšie do 28. júna 2030.
Ďalej sa upravujú situácie, pri ktorých sa nevzťahujú požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím v prípade obsahu webových sídiel a mobilných a aplikácií, tieto lehoty vyplývajú aj priamo s transponovanej smernice.
K § 13
Ustanovenie upravuje prístupnosť služieb v súvislosti s aktami Európskej únie, ktoré sa navrhujú uviesť v prílohe vládneho návrhu zákona.
K prílohe
Príloha obsahuje preberané právne záväzné akty Európskej únie.
K Čl. II
K bodu 1
Predmet zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransamisii“) sa rozširuje o služby multimodálneho prístupu.
K bodom 2 a 3
Rozširuje sa pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu o dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti poskytovania služieb multimodálneho prístupu a na výkon štátnej správy v tejto oblasti.
K bodu 4
Navrhuje sa doplniť štvrtú časť zákona o vysielaní a retransmisii o nové ustanovenia § 18e a 18f, ktoré budú upravovať služby multimodálneho prístupu. Nový § 18e vymedzuje službu multimodálneho prístupu, ktorá zahŕňa predovšetkým elektronického programového sprievodcu (ďalej len „EPG“), ale aj iné služby zabezpečujúce prístup k obsahovým službám, ako webové sídla, online aplikácie, aplikácie založené na set-top boxe, sťahovateľné aplikácie, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení vrátane mobilných aplikácii a súvisiacich mediálnych prehrávačov, služby hybridnej televízie a pod.
V § 18f sa vymedzujú povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu, pričom týmto ustanovením sa transponujú ustanovenia smernice (EÚ) 2019/882 týkajúce sa
4
služieb poskytujúcich prístup k audiovizuálnym mediálnym službám. Poskytovateľ služby multimodálneho prístupu je povinný zabezpečiť, aby EPG bol prístupný aj pre nepočujúce a nevidiace osoby, aby aj im bol umožnený plnohodnotný výber programov v televízii a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby sa multimodálny prístup poskytoval v plnej miere v primeranej kvalite na účel presného zobrazenia dobre synchronizovaného so zvukom a obrazom, pričom sa umožní používateľovi ovládať ich zobrazovanie a používanie. Zákon upravuje aj informačné povinnosti poskytovateľa služby multimodálneho prístupu. Na poskytovateľa služby multimodálneho prístupu sa vzťahujú práva a povinnosti poskytovateľa služby podľa zákona o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o doplnení niektorých zákonov. Ide tu napríklad o uplatnenie ustanovení o neprimeranej záťaži. Povinnosti vymedzené v §18f sa nevzťahujú na tých poskytovateľov služby multimodálneho prístupu, ktorí spĺňajú definíciu mikropodniku.
K bodu 5
Zavádza sa sankcia za porušenie povinností poskytovateľa služby multimodálneho prístupu uvedených v § 18f, ktorú bude ukladať Rada pre vysielanie a retransmisiu.
K bodu 6
Legislatívno – technická úprava súvisiaca s bodom 5.
K bodu 7
V prechodnom ustanovení v § 76dp sa transponuje prechodné opatrenie do 28. júna 2030, vyplývajúce z čl. 32 smernice, týkajúce sa výrobkov, ktoré poskytovateľ služby multimodálneho prístupu používal na poskytovanie tejto služby a zmlúv o poskytovaní služby multimodálneho prístupu.
K bodu 8
Do zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý je v transpozičnej prílohe, sa dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. L 151, 7.6. 2019).
K Čl. III a Čl. IV
V čl. III (zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme) a v čl. IV (zákon č.
22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode) sa do zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý je v transpozičnej prílohe, dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6. 2019).
K Čl. V
V čl. V sa navrhuje doplniť zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom, aby edukačná publikácia, ktorá je vydaná v elektronickej podobe a používa sa na vzdelávanie v školách, spĺňala požiadavky na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
K Čl. VI až Čl. VIII
V čl. VI (zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu), čl. VII (zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu) a v čl. VIII (zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe) sa do zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý je v transpozičnej prílohe,
5
dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6. 2019).
K Čl. IX
Navrhované doplnenia zákona o elektronických komunikáciách implementujú príslušné ustanovenia smernice týkajúce sa služieb elektronických komunikácií. Návrhy aj v kontexte implementácie smernice EP a R (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií, ktorá sa priamo vo svojom texte odvoláva na právo upravujúce požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň, tým, zákon o elektronických komunikáciách obsahuje aj príslušné splnomocňovacie ustanovenia, môže Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prijať zodpovedajúce vykonávacie predpisy upravujúce detaily prístupnosti elektronických komunikačných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Takýmto spôsobom legislatívnej úpravy sa zároveň vyhneme prípadným pochybnostiam pri uplatňovaní a následne pri výkone dohľadu nad povinnosťami vyplývajúcimi z dotknutej smernice.
Súčasne sa do zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý je v transpozičnej prílohe, dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. L 151, 7.6. 2019).
K Čl. X
Účinnosť zákona sa navrhuje od 28. júna 2025.
Bratislava 26. mája 2022
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky