1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vládnym návrhom zákona o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. Návrh zákona bol zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022.
Cieľom vládneho návrhu zákona je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť určitých výrobkov a služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšiť prístupnosť informácií. Prostredie, v ktorom výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím. V nadväznosti na vyššie uvedenú smernicu sa vládnym návrhom zákona podporuje úplná a rovnaká účasť prostredníctvom zlepšenia prístupu k bežným výrobkom a službám, ktoré vďaka svojmu pôvodnému dizajnu alebo následnej adaptácii riešia osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím. Transpozíciou smernice sa prispeje k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ukladá zmluvným stranám prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.
Vládny návrh zákona definuje rozsah požiadaviek na prístupnosť služieb a ustanovujú sa povinnosti pre poskytovateľov služieb. Ďalej sa upravuje zhoda s požiadavkami na prístupnosť ako aj predpoklad zhody v súvislosti s harmonizovanými normami a technickými špecifikáciami služieb. Vládny návrh zákona upravuje aj dohľad nad plnením si povinností poskytovateľa služby, kontrolu súladu služieb a stanovuje pokuty za správne delikty.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb sa vzťahuje nielen na služby, ale aj na výrobky. Časť upravujúca oblasť výrobkov zodpovedá vo svojej podstate princípu zakotvenia práv a povinností súvisiacich s technickými požiadavkami na stanovené výrobky, ktoré vychádza zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotné technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím sa navrhuje upraviť aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky, teda spôsobom, ktorý je pri posudzovaní zhody výrobkov zaužívaný.
V čl. II sa navrhuje doplniť zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov) tak, že sa rozšíri predmet zákona o služby multimodálneho prístupu, vymedzuje sa služba multimodálneho prístupu, povinnosti poskytovateľa tejto služby, rozširuje sa postavenie Rady pre mediálne služby ako regulátora a navrhuje sa zaviesť sankcie za porušenie povinností poskytovateľa služby multimodálneho prístupu, ktoré bude ukladať regulátor.
V čl. V sa navrhuje doplniť zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom, aby edukačná
2
publikácia, ktorá je vydaná v elektronickej podobe a používa sa na vzdelávanie v školách, spĺňala požiadavky na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
V čl. IX sa navrhuje zmena a doplnenie zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z. s cieľom implementovať príslušné ustanovenia smernice týkajúce sa služieb elektronických komunikácií.
V čl. III, čl. IV a čl. VI až VIII sa navrhuje doplniť do zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý je v transpozičnej prílohe, Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb.
Predkladaný vládny návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Vládny návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.