DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky
2.
Názov vládneho návrhu zákona: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet vo vládnom návrhu zákona
- je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
-čl. 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únií (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)
-čl. 47 Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016)
-čl. 67 ods. 4 a čl. 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)
b) sekundárnom práve:
-Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. L 338, 23.12.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6) v platnom znení – gestor MS SR
-Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 2.7.2019)- gestor MS SR, MPSVR SR
-nie je upravený:
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení: nie je
b)
uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie: predmetné konania neboli začaté
c)
uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp.
potreby prijatia ďalších úprav: nie sú
5.
Vládny návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplný
4