VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-20036/2022
1034
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2022