KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1873-19/21/2022/OVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 26.05.2022  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie č. 4 a doplňujúce otázky súvisiace s prípravnými trhovými konzultáciami - Digitálny  
konferenčný systém - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňovala  
prípravné trhové konzultácie (ďalej v texte aj ako len „PTK“) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní  
na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ (ďalej v texte aj ako len  
„DKS“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou)  
47132 - POS.  
Všetky základné informácie a súvisiace dokumenty týkajúce sa PTK boli zverejnené:  
1) v profile verejného obstarávateľa (pod príslušnou zákazkou), ktorý je zriadený na webovom  
Rozsah zverejnených základných informácií a súvisiacich dokumentov týkajúcich sa PTK predstavovali  
nasledovné informácie a dokumenty:  
1) Oznámenie o začatí PTK za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov  
o plánovanom postupe verejného obstarávania zo dňa 11.10.2021 vrátane:  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS a Technické  
podklady - Obsahové požiadavky na DKS,  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ,  
Príloha č. 3 - Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 11.10.2021);  
2) Výzva na účasť v PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
12.10.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 12.10.2021; Výzva na účasť v PTK - DKS  
bola dňa 12.10.2021 odoslaná aj elektronicky (e-mailom) 10 hospodárskym subjektom, ktorí  
pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárne sledovaného zámeru, aby účel PTK  
nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov);  
3) Vysvetlenie v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
Strana 1 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
19.10.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 19.10.2021);  
4) Oznámenie o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie  
v profile zo dňa 02.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 02.11.2021; Oznámenie o predĺžení  
lehoty v rámci PTK - DKS bolo dňa 02.11.2021 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 10  
hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárne  
sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov);  
5) Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
23.11.2021.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 23.11.2021; Vysvetlenie č. 2 v rámci PTK  
- DKS bolo dňa 23.11.2022 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 11 hospodárskym subjektom,  
ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárne sledovaného zámeru, aby účel  
PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov);  
6) Oznámenie č. 2 o predĺžení lehoty v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt  
a zverejnenie v profile zo dňa 23.11.2021.;  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 23.11.2021; Oznámenie č. 2 o predĺžení  
lehoty v rámci PTK - DKS bolo dňa 23.11.2022 odoslané aj elektronicky (e-mailom) 11  
hospodárskym subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárne  
sledovaného zámeru, aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou hospodárskych subjektov);  
7) Vysvetlenie č. 3 v rámci PTK - DKS - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile zo dňa  
30.11.2021.;  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle 30.11.2021).  
Verejný obstarávateľ potvrdzuje a zároveň informuje, že do márneho uplynutia lehoty, ktorá  
bola stanovená do dňa 01.12.2021 (streda) do 16:00 hod. miestneho času, využilo dobrovoľnú  
a slobodnú možnosť zúčastniť sa predmetných PTK päť (5) hospodárskych subjektov pôsobiacich na  
relevantnom trhu IKT.  
Všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa predmetných PTK, splnili  
formálne a obsahové podmienky, ktoré stanovil a požadoval verejný obstarávateľ v priebehu  
predmetných PTK, t. j. predložili identifikačné údaje, stručné informácie - písomnú prezentáciu  
o skúsenostiach a znalostiach v danej oblasti verejného obstarávania, Prílohu č. 2 - Okruh otázok  
a PHZ. Taktiež poskytujeme informáciu, že hospodárske subjekty zúčastňujúce sa PTK využili svoje  
oprávnenie definovať (vymedziť) doplňujúce otázky, poznámky, pripomienky, názory alebo návrhy  
k zverejneným dokumentom, ktoré súviseli a týkali sa predmetných PTK.  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT vysvetlenie č. 4 doplňujúcich otázok, poznámok, pripomienok, názorov alebo  
návrhov, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty v rámci spracovanej a predloženej Prílohy  
č. 2 - Okruh otázok a PHZ (ďalej v texte aj ako len „Vysvetlenie č. 4“).  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že doplňujúce otázky, poznámky, pripomienky, názory alebo  
návrhy, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty, sú zobrazené kurzívou a zapracované  
v texte tohto dokumentu v takej podobe, v akej ich definoval (vymedzil) samotný hospodársky subjekt  
vrátane gramatických chýb, t. j. verejný obstarávateľ v žiadnom prípade nepristúpil k prepracovaniu  
ich znenia (textácie) a zachoval ich „osobitú autenticitu“.  
Strana 2 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že vysvetlenie č. 4 doplňujúcich otázok, poznámok, pripomienok,  
názorov alebo návrhov, ktoré vypracoval Odbor informačných a komunikačných technológií ako  
gestorský útvar, do pôsobnosti ktorého patrí zabezpečenie budúceho predmetu zákazky, je v texte  
tohto dokumentu zvýraznené červenou farbou písma.  
OKRUH DOPLŇUJÚCICH OTÁZOK, POZNÁMOK, PRIPOMIENOK, NÁZOROV ALEBO NÁVRHOV, KTORÉ  
DEFINOVALI (VYMEDZILI) HOSPODÁRSKE SUBJEKTY A POSKYTNUTÉ VYSVETLENIE č. 4:  
Konkrétny účastník PTK - XXX  
„Z pohľadu transparentnosti verejného obstarávania by bolo vhodné doplniť bližší popis predmetu  
obstarávania – hardvéru DKS:  
- uviesť minimálne technické požiadavky a parametre na hardvér DKS = parametre na jednotlivé  
zariadenia (konferenčné jednotky, centrálna jednotka atď.) aj systémové parametre DKS hardvéru;“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že samotný návrh technologického riešenia je plne v kompetencii  
dodávateľa. Keďže z návrhu technologického riešenia vyplynie aj bližší popis hardvéru DKS, nie je  
možné tento detailnejšie popísať bez toho, aby verejný obstarávateľ zúžil hospodársku súťaž. Na  
klade podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania upravený tak, aby obsahoval  
relevantné ISO normy a základné technické a kvalitatívne parametre nevyhnutné pre správnu  
funkcionalitu systému pri akomkoľvek technologickom riešení.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel využiť  
kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?  
„ÁNO:  
sám, avšak bez preukázania aktuálne stanovených požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienku účastníka PTK vzal v úvahu, v dôsledku čoho  
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti vrátane  
minimálnej požadovanej úrovne štandardov budú aktualizované a upravené tak, aby verejný  
obstarávateľ vytvoril priestor pre riadnu hospodársku súťaž a zároveň, aby hospodárske subjekty  
spĺňajúce určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzači) boli v maximálnej možnej  
miere očakávanou garanciou úspešného a bezproblémového nasadenia DKS do praxe.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno,  
aké?  
„ÁNO:  
I.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Technické podklady - Obsahové požiadavky na DKS bod B.2. sú  
popísané požadované zariadenia (hardvér) DKS z hľadiska procesného a funkčného.  
Pripomienky:  
Strana 3 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
a) Z popisu predmetu obstarávania nie je zrejmé, aké technické parametre musí spĺňať hardvér  
DKS.  
b) Pre technické a funkčné parametre DKS platia medzinárodné normy:  
EN ISO 22259:2019,  
EN ISO 20109:2016,  
EN ISO 20108:2017,  
EN ISO 2603:2016,  
EN ISO 4043:2016, a pod.,  
ktoré nie sú v podkladoch spomínané.  
Otázky:  
a) Môže K NR SR v podkladoch pre DKS detailne popísať požadované základné technické  
parametre DKS (hardvéru), t.j. jednotlivých zariadení ako aj systémové technické parametre  
(napr. frekvenčnú charakteristiku systému, celkový delay, atď. ) ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že samotný návrh technologického riešenia je plne v kompetencii  
dodávateľa. Keďže z návrhu technologického riešenia vyplynie aj bližší popis hardvéru DKS, nie je  
možné tento detailnejšie popísať bez toho, aby verejný obstarávateľ zúžil hospodársku súťaž. Na  
základe podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania doplnený tak, aby obsahoval základné  
technické a kvalitatívne parametre nevyhnutné pre správnu funkcionalitu systému pri akomkoľvek  
technologickom riešení.  
b) Požaduje verejný obstarávateľ dodávku DKS (hardvér) s parametrami podľa príslušných (vyššie  
uvedených) medzinárodných noriem ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že na základe tohoto podnetu z PTK DKS bude opis predmetu  
obstarávania upravený tak, aby obsahoval ISO normy relevantné pre predmet obstarávania.  
c) Vyžaduje K NR SR inštaláciu hardvéru (DKS) odborne spôsobilou osobou, ktorej odbornosť a  
spôsobilosť bude preukázateľná certifikátom priamo od výrobcu DKS ?“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že vyžadovaním certifikácie pre inštaláciu hardvéru (DKS) odborne  
spôsobilou osobou, ktorej odbornosť a spôsobilosť bude preukázateľná certifikátom priamo od  
výrobcu DKS by sa významne zúžila hospodárska súťaž, pretože súťaže by sa nemohli zúčastniť  
hospodárske subjekty, ktoré sú schopné dodať predmet obstarávania v požadovanej kvalite, ale  
necertifikujú vlastnými certifikátmi odbornú spôsobilosť pre montáž ich riešenia. Na základe  
uvedeného verejný obstarávateľ nebude vyžadovať inštaláciu hardvéru (DKS) odborne spôsobilou  
osobou, ktorej odbornosť a spôsobilosť bude preukázateľná certifikátom priamo od výrobcu DKS.  
„ÁNO:  
II.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS v bode 3.2.1 K NR SR uvádza  
požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť dodávateľa DKS:  
K plánovanému predloženiu zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri  
roky od vyhlásenia verejného obstarávania:  
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu minimálne nasledovných zmlúv (projektov):  
Strana 4 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Jeden projekt vo veci implementácie informačného systému, ktorého súčasťou bolo dodanie,  
implementácia systému, alebo údržba informačného systému pre hlasovanie  
zastupiteľstva/parlamentu, alebo informačný systém s podporou pre prideľovanie mikrofónov,  
v minimálnej hodnote 200 000 Eur bez DPH, pričom daný projekt musí minimálne obsahovať:  
hlasovanie, možnosti hlásenia sa so žiadosťami o slovo, riadenie mikrofónov, implementácia  
integračných služieb.  
Jeden projekt na implementáciu, alebo údržbu a rozširovanie informačného systému,  
postaveného na databázovom systéme v minimálnej hodnote 200 000,00 Eur bez DPH musí  
obsahovať: podporu zberu, spracovania, uloženia a prezentácie údajov prostredníctvom  
relačného databázového systému; grafické prostredie pre prácu s dátami, nástroje pre  
kontrolu kvality dát, metadátový model pre štruktúrovanie údajov, riadenie prístupu k údajom  
pre jednotlivých používateľov prostredníctvom metadát, export dát do vybraných formátov  
(minimálne xml) import dát vo vybraných formátoch (minimálne xml).  
Pripomienky:  
a) Verejný obstarávateľ vo výzve na účasť v PTK uvádza, že jeho cieľom je okrem iného „stanoviť  
objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet budúcej zákazky“ …  
Na základe dostupných informácií, za posledné tri roky (2018, 2019, 2020) v Slovenskej  
republike nebolo žiadne verejné obstarávanie na dodávku DKS s hlasovaním s hodnotou  
nad 200.000,00 EUR bez DPH.  
Tieto kritériá by mohol spĺňať možno súčasný dodávateľ aktuálne poskytujúci K NR SR služby  
IT, spojené okrem iného aj s prevádzkou a údržbou softvéru súčasného hlasovacieho systému.  
Avšak to sú služby spojené s úpravou, prípadne vývojom softvéru, nie dodávka DKS (hardvéru) s  
požadovanými funkcionalitami. Do úvahy by tak mohli pripadať už len dodávatelia, ktorí  
podobný predmet zákazky v požadovanom objeme dodávali v zahraničí.  
b) VO má v zmysle predložených dokladov záujem na tom, aby sa verejného obstarávania  
zúčastnilo čo najviac relevantných uchádzačov. Ako je spomínané vyššie, dodávky DKS  
s hlasovaním sú na Slovensku len občasné – okrem NR SR majú na Slovensku systémy DKS  
s hlasovaním v menšom objeme samosprávne kraje. Podľa dostupných informácií sa  
obstarávacie ceny týchto systémov pohybujú v nižších cenových hladinách, ako je stanovená  
minimálna hodnota 200.000 EUR bez DPH na projekt.  
c) VO plánuje životnosť nového DKS s hlasovaním na minimálne 10 rokov (predchádzajúci systém  
je v prevádzke od roku 2003).  
Obstaranie DKS s hlasovaním je teda investícia na dlhé obdobie a tomu zodpovedá aj  
obtiažnosť preukázania realizácie podobného systému za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia  
verejného obstarávania. Časové obdobie 3 rokov sa javí ako veľmi krátke obdobie pre  
preukázanie predmetnej referencie.  
Otázky:  
a) Bolo by možné v takomto prípade predĺžiť obdobie na preukázanie odbornej a technickej  
spôsobilosti na minimálne dvojnásobok stanovenej lehoty ? Napr. na základe ustanovenia § 34  
bod (2) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
Strana 5 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že túto pripomienku účastníka PTK vzal v úvahu, v dôsledku čoho  
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti vrátane  
minimálnej požadovanej úrovne štandardov budú aktualizované a upravené tak, aby verejný  
obstarávateľ vytvoril priestor pre riadnu hospodársku súťaž a zároveň, aby hospodárske subjekty  
spĺňajúce určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzači) boli v maximálnej možnej  
miere očakávanou garanciou úspešného a bezproblémového nasadenia ISVS DKS do praxe.  
b) Bolo by možné v tomto prípade znížiť požadovanú minimálnu hodnotu referencie - projektu na  
polovicu, t.j. na minimálne 100.000 EUR bez DPH ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienku účastníka PTK týkajúcu sa zníženia minimálnej  
hodnoty referencie - projektu na polovicu, t. j. na 100 000,00 Eur bez DPH, vzal v úvahu a minimálna  
požadovaná úroveň štandardov technickej spôsobilosti bude prehodnotená tak, aby neprimerane  
nezužovala hospodársku súťaž.  
„ÁNO:  
III.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS v bode 3.2.2 K NR SR uvádza  
požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť dodávateľa DKS:  
Predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie  
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: Expert č.1 - Projektový manažér pre implementáciu, Kľúčový  
expert č. 2: Špecialista pre bezpečnosť a kyberbezpečnosť IS, Kľúčový expert č. 3: IT programátor  
/vývojár, Kľúčový expert č. 4: IT tester, Kľúčový expert č. 5: Databázový špecialista.  
Pripomienky:  
a) Je pravdepodobné, že spôsob akým VO nastavil tento prieskum trhu vychádza zo skúseností, že  
v súčasnosti VO používa systém DKS zložený z dvoch častí (hardvéru Philips a softvéru  
upraveného v zmysle požiadaviek rokovacieho poriadku NRSR), nakoľko k hardvéru DKS  
od spoločnosti Philips v dobe, keď sa tento systém v minulosti dodával, neboli k dispozícii  
požadované softvérové funkcionality.  
Vzhľadom k možnostiam, ktoré sú na trhu k dispozícii je možné požadovať komplexný produkt -  
systém DKS s hlasovaním podľa požiadaviek, t. j. so všetkými požadovanými funkcionalitami,  
ktoré musí predmet zákazky spĺňať. Verejný obstarávateľ tak môže požadovať aj kompletný  
hotový systém = hardvér DKS spolu s hlasovacím softvérom podľa požiadaviek), nielen zvlášť  
produkt (hardvér DKS) a zvlášť vývoj softvéru k hardvéru DKS.  
Kritériá stanovené takýmto spôsobom by boli rovnocenné pre všetkých.  
Z uvedeného dôvodu sa určenie konkrétneho zloženia tímu expertov na vývoj aplikácie a na jej  
následné úpravy môže javiť ako diskriminácia uchádzačov, ktorí dodávajú kompletné riešenie.  
Akékoľvek rozširovanie/zmeny tímu odborníkov uchádzača nad rámec jeho potrieb sa môže  
premietnuť v zbytočnom navyšovaní výslednej ceny a je otázne, či by takéto vynakladanie  
prostriedkov bolo hospodárne.  
Strana 6 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
b) V predložených materiáloch by mala byť požiadavka na preukázanie odbornej spôsobilosti  
dodávateľa na montáž hardvéru DKS tak, aby boli dodržané všetky náležitosti stanovené  
výrobcom DKS pre jeho montáž a dodržanie parametrov príslušných noriem ISO.  
Otázky:  
a. Keďže z požiadaviek v aktuálnych materiáloch k príprave verejného obstarávania vyplýva, že  
predmetom zákazky je komplexné riešenie dodávky DKS s konkrétnymi funkcionalitami,  
považuje verejný obstarávateľ za nevyhnutné určovať uchádzačom zloženie ich tímu expertov  
na vývoj súčasti DKS (t.j. softvéru) ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienku účastníka PTK týkajúcu sa zloženia tímu expertov vzal  
v úvahu a jej pôvodný sledovaný význam bude odborne posúdený pri spracovaní podkladov na  
ocenenie predmetu zákazky.  
b. Pripúšťa verejný obstarávateľ, že by mohlo byť diskriminačné, určiť uchádzačom, aké certifikáty  
musia byť uchádzačmi predložené pre expertov na vývoj softvéru, keď uchádzači môžu mať iné  
zloženie svojho tímu expertov ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že vždy požaduje všeobecne uznávaný certifikát v danej oblasti alebo  
ekvivalent. Z tohoto dôvodu nemôže byť táto požiadavka diskriminačná.  
c. Pokladá verejný obstarávateľ za nevyhnutné, aby bola na preukázanie odbornej spôsobilosti pri  
kľúčových expertoch pre oblasť IT služieb stanovená minimálna hodnota referencie  
(zákazky/projektu)? Preukazovaný projekt za nižšiu alebo neurčenú hodnotu by bol z pohľadu  
preukázania odborných referencií irelevantný? Existuje dôvod stanovovať pri takejto  
požiadavke konkrétnu sumu?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že túto pripomienku účastníka PTK vzal v úvahu a požadovaná  
minimálna hodnota referencie zákazky/projektu bude prehodnotená tak, aby neprimerane nezužovala  
hospodársku súťaž.  
d. Zvážil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 34 bod (1) písm. c) zákona č. 343/2015  
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, či je naozaj nevyhnutné určiť  
preukázanie referencií uchádzača až piatimi certifikovanými kľúčovými expertami pre vývoj  
softvéru, ktorých účasť na projekte je z pohľadu variability možných riešení otázna?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že DKS bude základnou službou v zmysle zákona o Kybernetickej  
bezpečnosti. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby dodávateľ disponoval odbornosťou v tejto  
oblasti. Zároveň je súčasťou opisu predmetu obstarávania viacero softvérových modulov, ktoré nie je  
možne riešiť ako uzavretý systém a z tohoto dôvodu je nevyhnutné, aby súčasťou ponuky boli aj  
jednotlivé role a garancia kvality obsadenia jednotlivých rolí cez minimálnu úroveň vzdelania, odbornej  
praxe a odbornej kvalifikácie kľúčových expertov ako osôb určených na plnenie budúcej zmluvy.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že zoznam minimálne 5 kľúčových expertov je naviazaný na § 34 ods.  
1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, a nie podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom  
obstarávaní, na ktorý sa účastník PTK v texte otázky odvoláva.  
Strana 7 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
e. Neuvažuje verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 34 bod (1) písm. c) zákona č. 343/2015  
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, určiť skôr požiadavku na odbornú  
spôsobilosť technikov pri odbornej inštalácii, prevádzke a servise systému DKS, namiesto  
preukázania odbornej spôsobilosti IT odborníkov pre softvérový vývoj?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje že, pripomienku účastníka PTK týkajúcu sa odbornej spôsobilosti  
technikov pri odbornej inštalácii, prevádzke a servise systému DKS vzal v úvahu, pričom jej  
zapracovanie/nezapracovanie medzi podmienky účasti bude závislé okrem iného na posúdení, či  
takáto odborná spôsobilosť súvisí s predmetom zákazky a či jej zapracovanie neprimerane nezúži  
hospodársku súťaž.  
f. Nepovažuje verejný obstarávateľ za hospodárnejšie realizovať bežnú údržbu a aktualizáciu  
softvéru DKS zakúpením balíka podpory priamo od výrobcu - dodávateľa DKS, namiesto  
nepriameho financovania tímu IT špecialistov pre vývoj softvéru?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že rozvoj je počítaný na softvérovú časť diela a ten musí byť  
zadefinovaný cez role schopné tieto práce realizovať v požadovanej kvalite. HW časť diela bude  
pokrytá SLA a paušálnymi službami, ktoré bude poskytovať dodávateľ ISVS DKS a dodávateľ na plnenie  
tejto služby môže využiť aj zakúpenie balíka podpory priamo od výrobcu DKS, avšak kvalitu  
poskytovaných služieb bude garantovať dodávateľ ISVS DKS.  
„ÁNO:  
IV.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS v bode 3.1.4.1 K NR SR uvádza  
požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť dodávateľa DKS:  
Aj pre realizáciu nového projektu sa očakáva, že štandardne dodávané softvérové systémy nebudú  
schopné splniť všetky požiadavky Kancelárie Národnej rady SR a bude potrebné aby dodávateľ buď  
vyvinul špeciálny softvér na ovládanie rokovania NR SR, alebo dopracoval štandardne dodávaný SW  
podľa definovaných požiadaviek.  
Pripomienky:  
Pre uchádzačov, ktorí môžu dodať kompletný systém DKS aj s požadovanou softvérovou  
implementáciou v zmysle definovaných požiadaviek, môže byť štruktúra doleuvedených tabuliek (1 –  
12B) nevhodná a tým aj čiastočne diskriminačná.  
Vo vzťahu k iným riešeniam by bolo nediskriminačné stanoviť cenu v jednotlivých tabuľkách vždy len  
jednou súhrnnou sumou (kompletný cenový balík), bez rozčlenenia na „Mds“ jednotlivých IT expertov.  
Takto by mohli byť diskriminovaní práve efektívnejší experti, ktorí potrebujú na rovnaký výsledok  
podstatne menej času („MDs - človekodní“).  
Súhrnná cena (kompletný cenový balík) by mohla zahŕňať jednak všetky potrebné úpravy softvéru  
súvisiace so zmenou rokovacieho poriadku počas požadovaného obdobia, taktiež aj zmenu firmvéru v  
dodanom hardvéri DKS, ak by to bolo potrebné. Každý uchádzač musí vedieť určiť a odhadnúť, aký  
objem prác na diele bude musieť vykonať, pričom by si z pohľadu hospodárnosti už nemohol  
uplatňovať ďalšie Mds („človekodni“) navyše, ale bol by zmluvne povinný všetky práce na diele vyriešiť  
Strana 8 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
z vysúťaženej súhrnnej ceny (kompletného cenového balíka). To znamená žiadne skryté náklady v  
budúcnosti.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že podklady pre ocenenie predmetu zákazky budú  
upravené/prepracované.  
„ÁNO:  
V.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Obsahové požiadavky na DKS v bode B.2.1.4. - Displej na  
jednotke účastníka K NR SR uvádza požiadavky:  
ID_201: Po stlačení požadovanej voľby na prihlásenie sa o slovo, sa účastníkovi musí zobraziť jeho  
zaradenie do poradia s požiadavkami vizuálne potvrdiť že jeho voľba bola zaznamenaná a musí mu byť  
prístupná informácia o poradí, v ktorom bude vystupovať (alebo na monitore / displeji umiestnenom  
na každom rokovacom stolíku).  
Pripomienky:  
Poznámka v zátvorke (alebo na monitore / displeji ...) evokuje k úvahe, že verejný obstarávateľ pripúšťa  
možnosť použitia externého displeja, ku ktorému môže byť použitý len akýsi hlasovací panel so zatiaľ  
neurčenými technickými parametrami.  
Otázky:  
a) Požaduje verejný obstarávateľ dodať komplexné poslanecké jednotky DKS s technickými  
parametrami v zmysle príslušných noriem ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že samotný návrh technologického riešenia je plne v kompetencii  
dodávateľa. Keďže z návrhu technologického riešenia vyplynie aj bližší popis hardvéru DKS, nie je  
možné tento detailnejšie popísať bez toho, aby verejný obstarávateľ zúžil hospodársku súťaž. Na  
základe podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania upravený tak, aby obsahoval  
relevantné ISO normy a základné technické a kvalitatívne parametre nevyhnutné pre správnu  
funkcionalitu systému pri akomkoľvek technologickom riešení.  
b) Umožní verejný obstarávateľ dodanie akéhokoľvek hardvéru bez splnenia (zatiaľ neuvedených  
konkrétnych) technických parametrov ?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že na základe podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania  
upravený tak, aby obsahoval relevantné ISO normy a základné technické a kvalitatívne parametre  
nevyhnutné pre správnu funkcionalitu systému pri akomkoľvek technologickom riešení.  
„ÁNO:  
VI.)  
V prílohe č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO – DKS v bode 3.1.2 MOTIVÁCIA na  
dosiahnutie budúceho stavu uvádza verejný obstarávateľ nasledovné:  
Rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej  
republiky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zakúpila súčasný „digitálny konferenčný  
Strana 9 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
systém“ Philips DCN (ďalej iba „DKS“) v roku 2003 verejnou súťažou a od tej doby je nepretržite  
používaný pri rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej iba „NR SR“). Z uvedeného dôvodu  
je už nielen morálne, ale aj technicky zastaraný a keďže už v roku 2008 bola ukončená jeho výroba, nie  
je možnosť ho naďalej bezpečne udržiavať v bezporuchovom stave. Výpadok DKS by tak ohrozil priebeh  
schôdze NR SR alebo hlasovania. Motiváciou pre realizáciou projektu je teda splniť zákonné povinnosti  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR  
SR“) v znení neskorších predpisov. V rámci realizácie projektu je potrebné zohľadniť motiváciu ďalších  
stakeholderov kam patria užívatelia DKS.  
Pripomienky:  
Z predmetného textu vyplýva, že prioritou verejného obstarávateľa je hlavne výmena hardvéru DKS.  
Z ďalších informácií uvedených v dokumentácii vyplýva však skôr požiadavka na vývoj a dodávku  
nového softvéru, podľa predlohy aktuálne prevádzkovaného a funkčného softvéru k DKS.  
Verejný obstarávateľ má zazmluvneného dodávateľa IT služieb, ktorý mu už dlhodobo zabezpečuje  
všetky potreby v súvislosti s tvorbou, prevádzkou a údržbou softvéru hlasovacieho systému k  
dosluhujúcemu hardvéru (systému Philips DCN). Požadovaný hlasovací softvér je teda už vyvinutý,  
funkčný a je zabezpečená jeho prevádzka a údržba.  
Z pohľadu princípu hospodárnosti vo verejnom obstarávaní je teda otázne, či by predmetom tejto  
súťaže nemalo byť dodanie nového hardvéru DKS spolu s modulom na jeho komunikáciu s jestvujúcim  
softvérom.  
V rámci návrhu riešenia v bode 7) tohto materiálu uvádzame popis riešenia dodávky hardvéru, ktorý je  
možné využiť aj samostatne, teda prostredníctvom sériového rozhrania (s príslušným komunikačným  
protokolom) pripojiť tento nový hardvér DKS na už jestvujúce softvérové vybavenie.  
Cenu takéhoto riešenia (dodanie hardvéru DKS a jeho prepojenie s jestvujúcim (externým) softvérom  
dokladáme v priloženej tabuľke č.14.  
Otázky:  
a) Pripúšťa verejný obstarávateľ aj možnosť, v ktorej by obstaral iba hardvér DKS a verejný  
obstarávateľ by využil svoje jestvujúce softvérové riešenie?  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že DKS bude obstarávaný ako jeden samostatný informačný systém  
s ucelenou popísanou funkcionalitou a prevádzkovými podmienkami. Pre jeho funkčnosť nie je možné  
využiť existujúci softvér starého kongresového systému. Tento softvér zároveň nie je schopný plniť  
funkčné požiadavky kladené na nový DKS.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Aké iné informácie nad rámec informácií zapracovaných v projektových dokumentoch potrebuje  
hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky?  
„Technické parametre predmetu zákazky  
DKS, informácie  
o
tlmočníckom systéme,  
o automatizovanom kamerovom systéme a celkové systémové technické parametre. Zapracovanie  
predmetných EN ISO noriem do požiadaviek na DKS (predmet zákazky).“  
Strana 10 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že samotný návrh technologického riešenia je plne v kompetencii  
dodávateľa. Keďže z návrhu technologického riešenia vyplynie aj bližší popis hardvéru DKS, nie je  
možné tento detailnejšie popísať bez toho, aby verejný obstarávateľ zúžil hospodársku súťaž. Na  
základe podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania upravený tak, aby obsahoval  
relevantné ISO normy a základné technické a kvalitatívne parametre nevyhnutné pre správnu  
funkcionalitu systému pri akomkoľvek technologickom riešení. Tlmočnícky systém a automatizovaný  
kamerový systém nie sú predmetom DKS.  
Konkrétny účastník PTK - XXX  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
„NIE. Zadanie je síce extrémne rozsiahle, ale nie sú jasne, jednoznačne a zrozumiteľne zadefinované  
HW ani SW požiadavky“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Samotný návrh technologického riešenia, ktoré bude schopné plniť tieto požiadavky počas celého  
životného cyklu DKS, je v kompetencii dodávateľa. Verejný obstarávateľ upresní v opise predmetu  
obstarávania aké normy a základné technické parametre musí systém spĺňať.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že samotný návrh technologického riešenia je plne v kompetencii  
dodávateľa. Keďže z návrhu technologického riešenia vyplynie aj bližší popis hardvéru DKS, nie je  
možné tento detailnejšie popísať bez toho, aby verejný obstarávateľ zúžil hospodársku súťaž. Na  
základe podnetov z PTK DKS bude opis predmetu obstarávania upravený tak, aby obsahoval  
relevantné ISO normy a základné technické a kvalitatívne parametre nevyhnutné pre správnu  
funkcionalitu systému pri akomkoľvek technologickom riešení.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Aké iné informácie nad rámec informácií zapracovaných v projektových dokumentoch potrebuje  
hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky?  
„Jednoznačné, stručné zrozumiteľné zadanie. Z textu zverejneného zadania je možné usúdiť, že vznikalo  
postupne a pracovali na ňom viacerí ľudia, čo má za následok vznik zmätočných požiadaviek...napr.  
jedna a tá istá vec má v rôznych častiach zadania rôzne názvy a rôzne špecifikácie  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že opis predmetu obstarávania vrátane technického popisu prejde na  
základe podnetov z PTK konsolidáciou, ktorá zohľadní túto pripomienku.  
Konkrétny účastník PTK - XXX  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
Strana 11 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
NIE  
Nedostatočne definovaná oblasť pre „Vzdialené hlasovanie poslancov“.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že na základe odpovede konkrétneho účastníka PTK bude definovanie  
opcie „Vzdialené hlasovanie poslancov“ rozšírené a upresnené.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno,  
aké?  
„ANO  
Je nutné detailnejšie definovať oblasť pre „Vzdialené hlasovanie poslancov“.  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že na základe odpovede konkrétneho účastníka PTK bude definovanie  
opcie „Vzdialené hlasovanie poslancov“ rozšírené a upresnené.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Aké iné informácie nad rámec informácií zapracovaných v projektových dokumentoch potrebuje  
hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky?  
„Spoločnosť . . . . . . . (konkrétna identifikácia spoločnosti bola anonymizovaná) má záujem participovať  
na niektorých častiach riešenia celého projektu:  
Vzdialené hlasovanie poslancov (autentifikácia poslancov)  
Video rokovania Video-konferenčné služby pre on-line pripojenie poslancov do rokovacej sály  
pléna  
Prepojenie s existujúcou telefónnou ústredňou obstarávateľa (Cisco Unified Call Manager)”  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že dodávateľ DKS musí dodať dielo v stave, ktorý musí zodpovedať  
v plnom rozsahu opisu predmetu obstarávania. Predmet verejného obstarávania nie je možné rozdeliť  
na menšie časti.  
Konkrétny účastník PTK - XXXX  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
NIE.  
Dokument 20211011 - Digitálny konferenčný systém - Technické podklady - obsahové požiadavky na  
DKS (4.0) uvádza v odseku  
A.4.2. Informácie označené zelenou farbou, resp. modrou farbou  
Strana 12 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Súčasťou materiálu sú v každej časti zelenou farbou uvedené najvýznamnejšie legislatívne požiadavky  
zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a modrou farbou najvýznamnejšie legislatívne  
požiadavky z materiálu „Pravidlá hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky“, ktorý  
bol schválený uznesením NR SR č. 523 zo 4. februára 1997. Všetky uvedené požiadavky sú nevyhnutné  
splniť pre budúci projekt. Tieto nepripúšťajú žiadne zmeny. Vzhľadom na jednoduchšiu orientáciu v  
dokumente sme niektoré odkazy prelinkovali a tieto údaje, ktoré sú tiež hyperlinkami sa zobrazujú v  
modrej farbe.  
---  
Dovoľujeme si preto upozorniť na zámer vypracovať veľkú novelu rokovacieho poriadku, ako ho od  
počiatku pandémie ochorenia COVID-19 komunikujú členovia poslaneckého zboru NR SR. V tejto  
súvislosti uvedieme časti niektorých vystúpení poslanca Milana Vetráka, predsedu Ústavnoprávneho  
„Ja všeobecne ešte k pánovi predsedajúcemu, to bolo nedorozumenie, ja som práve zdôrazňoval, že, že  
by som bol rád, aby, keď budeme robiť tú veľkú novelu rokovacieho poriadku, a tiež by som rád  
upravil tie veci, ktoré napr. pán poslanec Beluský spomínal a ďalší, ktoré sa ani mne nepáčia v tom  
rokovacom poriadku, to bola tá tzv. Dankova novela. Tak dajm... vypusťme ich z toho poriadku proste.  
Alebo aj povedzme si tie veci, že či tu môžme chodiť s rúškami, alebo teraz už s týmito, ktoré budú mať  
nejaké nápisy politických strán, alebo s odznakmi. Buď to chceme, nechceme, a keď to nechceme tak to  
treba potom aj, aj dodržiavať, samozrejme, súhlasím s vami. Aj, samozrejme, sankcionovať, to isté platí  
aj o tých neospravedlnených účastiach, len tam je to troška citlivejšie aj v tom, že napr. na výbore,  
ktorý ja vediem, tak v poslednom období väčšinou chýbajú istí zástupcovia opozície, teraz zrovna  
nemyslím na tých, čo tu sedia, aby, aby z toho neboli zbytočné cirkusy, že sa to bude brať, akože na  
niekoho poľujeme a podobne, ale v princípe s vami súhlasím, že poriadok aj disciplína musí byť. Tak to  
musí byť aj na výboroch.  
No a pokiaľ ide o finančné dopady, vy tu máte uvedené, že to má stáť do 70-tisíc. Keď sa robil tento  
návrh, tak sa vychádzalo z toho, že by v každej z miestností výboru mala byť nainštalovaná jedna  
kamera s mikrofónom - pán poslanec Suja práve prišiel, on sa zaujímal o finančné dopady -, ktorá sa  
bude podľa hlasu toho účastníka na tom výbore otáčať, aby to bolo vidieť. Pokiaľ by to bola len jedna  
kamera, takýmto spôsobom, tak vtedy do vyjde do tých 70-tisíc a bolo by to veľmi rýchle. Akonáhle  
pôjdeme na tie riešenia, ktoré už videl aj pán poslanec Beluský, ktoré by boli oveľa kvalitnejšie aj  
hlavne pre verejnosť, aj pre tých, čo sa zúčastňujú na diaľku, tak tie vychádzali už trochu viac. Tie  
vychádzali objektívne viac, lebo nebude len jedna kamera, budú tri kamery v každej miestnosti, bude  
tam iný systém, modernejší, tie už ak sa dobre pamätám, nemám to pri sebe, lebo zrovna tie podklady  
som odovzdal zástupcovi opozície, nebolo dosť výtlačkov vtedy, ale okolo 200-tisíc to stálo. No len ak  
pôjdeme do sumy okolo 200-tisíc, tak to už nebude hneď, ale to už bude niekedy september-október a  
otázne je, že ak v septembri-októbri tu už bude istá zaočkovanosť populácie, že či tá pandémia nebude  
tak už na ústupe. Sú to všetko veci, ktoré si treba premyslieť, že ako rýchlo to potrebujeme, lebo ja som  
chcel, aby táto novela sa uviedla do praxe čím skôr, aby sme naozaj nemali neuznášaniaschopné  
výbory.  
Dá sa to kompromisne podľa mňa riešiť aj tak, a to som navrhol na tej porade, že by sme vybavili  
jednu-dve miestnosti tým modernejším systémom, ktorý by mohol vyjsť do tých 70-tisíc, len to zase  
bude mať dopady na logistiku tých výborov. Všetky výbory sa budú musieť s podkladmi, hlavne  
sekretariáty, premiestňovať do tej jednej-dvoch miestností. To sú tie dilemy, ktoré budeme riešiť medzi  
prvým, druhým čítaním aj ohľadne finančných dopadov a ja v tomto nemám, ja v tom mám troška  
zviazané ruky, lebo technické zabezpečenie má na starosti Kancelária Národnej rady, čiže tiež som v  
pozícii, v akej ste aj vy, že viem navrhovať nejaké svoje predstavy, svoje riešenia, ale kancelária mi  
povie, že čo je objektívne možné z ich strany, zo strany, zo strany zákona o verejnom obstarávaní, z  
Strana 13 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
pohľadu zákona o verejnom obstarávaní z nejakých organizačných, technických, administratívnych  
možností, avšak hľadajme spoločne riešenie tak, aby sme vylepšili si život aj tu v parlamente, aby sme  
mohli naozaj dôstojne vykonávať mandát, a to nielen formou tejto malej novely, ale najmä potom  
tej veľkej, kde by sme mali si upraviť rokovanie tak, aby sme naozaj mohli ten mandát vykonávať aj  
profesionálne, efektívne, kvalitnejšie, dôstojne a aby sa nezneužívali tie vymoženosti, ktoré si tu  
zavedieme, s tým plne súhlasím, a hľadajme aj kontrolné mechanizmy, aby sme, aby sme  
nepodporovali ohýbanie, vyhýbanie sa povinnostiam, ale aby sme podporovali plnenie povinností a  
efektívnu prácu.“  
(25. schôdza NR SR, 17. marca 2021, prvé čítanie)  
„Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja takto na úvod len uvediem, že zákon  
úspešne postúpilo do druhého čítania, v rámci ktorého sme sa snažili novelu rokovacieho poriadku ešte  
vylepšiť jednak o to, čo povedala vláda vo svojom stanovisku, jednak aj o to, čo spomenula vo svojich  
pripomienkach Kancelária Národnej rady a takisto určité aj urgentné veci, ktoré ešte sme považovali za  
dôležité riešiť v tejto menšej novele rokovacieho poriadku, pričom viacerí viete alebo asi všetci, že v  
dohľadnej dobe chystáme aj veľkú novelu rokovacieho poriadku.  
Podrobnejšie by som o týchto veciach povedal vo svojom vystúpení, kde sa do rozpravy hlásim jednak  
ako navrhovateľ, ale som tam aj písomne prihlásený za poslanecký klub OĽANO s tým, že cieľom novely  
rokovacieho poriadku je v prvom rade zaviesť online formu rokovania, hybridnú online formu rokovania  
v prípade pandémie či už výborov alebo komisií výborov. A takisto zaviesť audiovizuálne, audiovizuálny  
prenos z rokovania výborov v tých prípadoch, keď sú tieto výbory verejné.  
To sú také základné body, o všetkom ostatnom potom poviem podrobnejšie v rozprave, do ktorej sa  
hlásim ako som už povedal. Ďakujem pekne.“  
---  
„Ďakujem pekne za slovo. Rozdelil by som tento svoj príspevok na niekoľko častí. Najprv by som  
spomenul dôvody, pre ktoré sa vypracovala táto malá novela rokovacieho poriadku. Je to v poradí už  
druhá v tomto volebnom období. K tomu tiež poviem v prvej časti svojho príspevku potom spomeniem  
dôvody, ktoré ma viedli k podaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu prílohou ktorého je aj návrh  
uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. V rámci toho aj spresním o ktorých bodoch spoločnej  
správy by sa malo hlasovať osobitne, a prečo a takisto o ktorých bodoch pozmeňujúceho a  
doplňujúceho návrhu by sa malo hlasovať samostatne.  
No a na záver spomeniem aj ďalšie súvislosti ktoré sa týkajú rokovacieho poriadku ako takého a  
plánovanej veľkej novely tohto právneho predpisu. Pôvodným zámerom tejto malej novely  
rokovacieho poriadku inak v poradí už druhej, pretože minulý rok sme novelizovali rokovací poriadok,  
keď sme menili pravidlá vypočúvania či už generálneho alebo špeciálneho prokurátora, čiastočne aj  
ústavných sudcov na Ústavnoprávnom výbore a v tej súvislosti bolo potom aj prijatá novela  
rokovacieho poriadku, ktorá na jednej strane stransparentnila tieto procesy s väčším dôrazom na ich  
verejnosť a na prvok verejného vypočutia. Ale zároveň aj sa priznali väčšie právomoci  
Ústavnoprávnemu výboru, aby aj to samotné verejné vypočutie mohlo mať, mohlo mať zmysel v tom,  
že nebude len formálne a automaticky sa budú kandidáti postupovať plénu na rozhodnutie. Ale v  
prípade, ak si Ústavnoprávny výbor, ak Ústavnoprávny výbor rozhodne, že niektorý z tých kandidátov  
nespĺňa kritériá ktoré sú kladené na funkciu, tak môže aj rozhodnúť, že takýchto kandidátov do pléna  
nepostúpi.  
To bola tá prvá novela. Zámerom a cieľom tejto predkladanej novely rokovacieho poriadku bolo, aby  
sme v čase pandémie upravili dve situácie.  
Prvá je, prvou je online rokovanie výborov a komisií parlamentu s tým, že pôvodným zámerom bolo  
aj upravenie online rokovania pléna. Len tam sme narazili na viaceré problémy nielen finančné, ale  
aj organizačno-administratívno-technické, a to najmä z dôvodu, že je potrebné, aby si najskôr  
Národná rada vyobstarávala a zabezpečila celý nový konferenčný systém aj systém na sledovanie  
legislatívneho procesu, čo istý čas trvá, čo si vyžaduje určité finančné prostriedky a samozrejme sa aj  
Strana 14 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
dohodla na tom, akým spôsobom bude v pléne prebiehať rozprava a hlasovanie pokiaľ istá časť  
poslancov bude na diaľku pripojená online a istá časť bude tuná v pléne. Alebo ako to vlastne bude.  
Bude to hybridné, nebude to hybridné, čiže tých otázok je tam veľa [zvýraznenie . . . . . . . text  
verejným obstarávateľom anonymizovaný] a nakoniec sme z tohto pôvodného zámeru urobiť online  
rokovanie aj v pléne upustili s tým, že by sa malo riešiť vo veľkej novele rokovacieho poriadku. A tak  
sme vlastne sa dostali k tomu, že v tejto malej novele upravujeme len online rokovanie výborov a  
komisií, aj to zatiaľ iba v čase pandémie s tým, že budeme v priebehu od nadobudnutia účinnosti tejto  
malej novely rokovacieho poriadku až do vypracovania veľkej novely vyhodnocovať, či by tá online  
forma rokovania nemohla pokračovať aj mimo pandémie. Sú tu toho aj zástancovia, sú toho aj  
odporcovia. Uvidíme ako sa na tom zhodneme.  
Druhou vecou, ktorú riešime v tejto novele rokovacieho poriadku je audiovizuálny záznam, ktorý by sa  
mal sprostredkúvať z výborov, ktoré sú verejné. Z neverejných výborov sa takýto záznam, robiť nebude.  
No a tretia vec, ktorú sme riešili ešte v tom pôvodnom znení, ktoré bolo predložené do prvého čítania,  
to bolo riešenie spravodajcov pri určitých typoch výborov napríklad výbore pre nezlučiteľnosť funkcií,  
kde ak počas pandémie vám vypadnú obidvaja overovatelia, ktorí majú mandátne certifikáty, tak ten  
výbor v podstate je neuznášaniaschopný, lebo bez nich nevie konať ani rokovať. A preto sme tam dali  
to ustanovenie, že je potrebné, aby overovatelia mali aj svojich náhradníkov, čím znižujeme možnosť  
nefunkčnosti. Najmä takýchto typov výborov, ale samozrejme hovoríme o náhradníkoch pri všetkých  
výboroch.  
V priebehu alebo medi prvým a druhým čítaním boli vypracované a schválené stanoviská, bolo to  
jednak stanovisko vlády, ktoré malo asi dvanásť bodov. Nie všetky sme akceptovali. V krátkosti  
vysvetlím aj, pozerám, že tá časomiera, aha beží. Dobre. V krátkosti vysvetlím prečo. Najprv sme  
zapracovali alebo body 3, 4, 5, 7, 8, 9 a prvá časť desiateho bodu sú zapracovaním stanoviska vlády.  
Týka sa to najmä otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov. V podstate vláda akceptovala...a  
nebudem to čítať aj z dôvodu, že za ústavnoprávny výbor v najbližších dňoch aj vydám tlačovú správu,  
kde to zhrniem a tam to budete všetci môcť vidieť a pozrieť sa ktoré návrhy zákonov to boli a teda  
pokiaľ aj niektorí poslanci aj na strane koalície hovoria, že alebo nejakým spôsobom majú pochybnosti,  
či je užitočné vytvárať si komisie pri výboroch, tak im aj z tohto miesta chcem povedať, že je to  
užitočné, ale treba si najprv stanoviť cieľ a teda ku ktorému by mala táto komisia pomôcť alebo  
komisia výborov pomôcť a potom to samozrejme vyhodnotiť a ja podporím vždy veľmi rád vznik a aj  
úpravu náležitostí každej inej komisie, výboru parlamentu pokiaľ budem vidieť, že za ňou stojí, za ňou  
sú nejaké výsledky práce, že aj napomáha činnosti parlamentu a takým spôsobom bude v postate  
vyrovnanou rovnocenným partnerom tie komisii ktorú si vytvoril ústavnoprávny výbor. Z toho ešte k  
tomu, k tým procesným otázka. Pracovná skupina, ktorú som viedol k tejto novele rokovacieho  
poriadku ako predseda výboru bola zriadená niekedy vo februári tohto roka a keď prebehlo prvé čítanie  
k tomuto návrhu, tak bola ešte možnosť zaslať, zaslať pripomienky k tejto novele ak sa dobre pamätám  
do 19. apríla s tým, že tie pripomienky, ktoré teda boli nastolené v posledných dňoch aj zo strany  
niektorých koaličných poslancov už žiaľ budú musieť byť zapracované až do veľkej novely  
rokovacieho poriadku lebo každá práca musí mať svoj systém, nejaké pravidlá, nejaký poriadok a  
nie je možné si z toho robiť trhací kalendár a aj to bol dôvod prečo sme niektoré už pripomienky  
potom nezapracovali. No a pokiaľ ide o ten ďalší postup, tak v priebehu septembra by mali byť ešte  
predsedovia výborov a podpredsedovia výborov určitým spôsobom zaškolení k tomu, aby vedeli,  
manažovať online rokovanie svojho výboru, pretože oni budú tí, ktorí budú manažovať takéto  
rokovania, ktorí tam budú mať, pri tej predsedníckej stoličke monitor a budú povoľovať vstup tých  
účastníkov, či už členov výboru potencionálne aj ďalších ale zatiaľ je to na členov, na členoch výboru  
aby sa mohli zúčastniť rokovania a k tomu treba isté zaškolenia, aby sa nám nestalo, že ten výbor bude  
neuznášania schopný nie kvôli pandémie ale kvôli tomu, že nebude predsa, alebo predsedajúci vedieť  
ako má manažovať online rokovanie. Keď sa zabehne, zabehnú ustanovenia tejto novely rokovacieho  
poriadku a teda začnú sa uplatňovať tak by sme sa mli v priebehu jesene tohto roka viac začať  
Strana 15 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
venovať aj veľkej novele rokovacieho poriadku. Ja ešte v priebehu leta opätovne oslovím všetkých či  
už poslanecké klubu koalície ako aj poslanecké kluby opozície aj isté zoskupenia, ktoré tu sú a  
nemajú poslanecký klub, nech je to férové aby mi dali podnety do tejto novely rokovacieho poriadku  
a ja to počas leta zosumarizujeme a na jeseň by sme sa začali zaoberať už veľkou novelou  
rokovacieho poriadku ktorá bude istý čas trvať kým ju vypracujeme a kým sa dohodneme na nových  
pravidlách a samozrejme budeme to musieť aj budeme to musieť dohadovať aj s kancelárom  
Národnej rady, pretože budeme si musieť, budeme musieť rešpektovať aj určité pravidlá ktoré  
vyplynú zo zákona o verejnom obstarávaní a nejako technicky a bezpečnostne nakomponovať aj celý  
nový systém, ktorý bude Národná rada používať už na základe veľkej novely rokovacieho poriadku.“  
(32. schôdza NR SR, 2. júla 2021, druhé čítanie)  
---  
Dodávame, že ďalšie potvrdenie tohto zámeru možno nájsť v rámci tlačovej konferencie predsedu ÚPV  
Avizovaná veľká novela rokovacieho poriadku však nefiguruje ani v návrhu programu 51. schôdze NR  
SR so začiatkom 23. novembra 2021. Vzhľadom na harmonogram schôdzí NR SR v roku 2022 to  
znamená, že prvé čítanie uvedenej novely môže prebehnúť najskôr na schôdzi so začiatkom 1. februára  
2022, prípadné druhé a tretie čítanie by bolo na programe schôdze so začiatkom 15. marca 2022  
(plánovanej do 1. apríla 2022). Až následne môže NR SR prijať „Pravidlá hlasovania na schôdzach  
Národnej rady Slovenskej republiky“.  
Na základe uvedeného dovoľujeme si preto upozorniť verejného obstarávateľa, že nateraz neexistujú  
zrejme ani v podobe návrhu základné dokumenty, ktoré pokladáme za kľúčové pre jednoznačné  
definovanie predmetu budúcej zákazky.  
Dokument „PROJEKTOVÝ ZÁMER – VO (ISVS DKS)“ pritom uvádza, že „termínom spustenia do ostrej  
prevádzky je 1.9.2022“ (s. 35/36). Päť mesiacov (apríl – august 2022) pokladáme za nepostačujúcu  
dobu na celý proces obstarania ISVS DKS. Svoj názor opierame aj o konzultáciu s jedným z úspešných  
slovenských výrobcov DKS, ktorý na otázku o čase potrebnom na zhotovenie klasických zariadení DKS  
uviedol údaj 6 – 9 mesiacov. Zároveň treba vziať do úvahy, že až následne možno – na báze firmvéru v  
jednotkách DKS – začať vyvíjať riadiaci softvér schôdze NR SR, čo si vyžiada niekoľko mesiacov.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že časový harmonogram jednotlivých fáz projektu DKS bol upravený  
tak, aby termín spustenia do ostrej prevádzky bol realizovateľný. Je nespochybniteľné, že verejný  
obstarávateľ pri spracovaní opisu predmetu obstarávania DKS musí vychádzať z aktuálne platnej  
legislatívy. Opis predmetu obstarávania DKS bude reflektovať aj na „možnú veľkú novelu rokovacieho  
poriadku“ prostredníctvom možnosti uplatnenia (využitia) opcie pre vzdialené rokovanie  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno,  
aké?  
I.  
Dokument PROJEKTOVÝ ZÁMER – VO (ISVS DKS) na s. 23/36 uvádza: „Komponent Digitálny  
konferenčný systém je tvorený predovšetkým hlasovacím zariadením a špecializovaným softvérovým  
riešením integrovaným so systémom pre sledovanie legislatívneho procesu (ISVS SSLP) prostredníctvom  
integračných služieb ISVS Middleware“, pričom 5. krokom projektu má byť „Implementácia -  
vypracovanie integračných služieb ISVS Middleware potrebných pre SSLP (spolupráca s integrátorom  
ISVS Middleware)“ (s. 35/36).  
Strana 16 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Keďže autor dokumentu nenazýva SSLP konzistentne, nevieme, či má na mysli ISVS SSLP, ktorý  
Kancelária NR SR zamýšľa obstarať, alebo Kanceláriou NR SR aktuálne prevádzkovaný IS SSLP, . . . . . . . .  
. . (text verejným obstarávateľom anonymizovaný).  
Ak má na mysli ISVS SSLP, ten určite nebude k dispozícii v priebehu roka 2022 (ale pravdepodobne až v  
roku 2024). Ak má na mysli IS SSLP, Kancelária NR SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . (text verejným obstarávateľom anonymizovaný) si je vedomá toho, že nevlastní autorské  
práva k štruktúre aktuálnych databáz IS SSLP a že pri vypracovávaní integračných služieb by musel iný  
dodávateľ postupovať tak, aby tieto autorské práva neboli porušené. (Ak by však Kancelária išla cestou  
rozvoja stále funkčného IS SSLP, určite by to znamenalo jednak úsporu nezanedbateľného finančných  
prostriedkov, jednak výrazné zníženie rizika zlyhania projektu ISVS DKS, nehovoriac o zamýšľanom  
projekte ISVS SSLP.)  
Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že Kancelária NR SR ešte ani nevyhlásila verejné obstarávanie na  
ISVS Middleware. Z dokumentu „Prípravná trhová konzultácia – Informačný systém verejnej správy  
MIDDLEWARE – doplnenie informácií“ si v kontexte už zmienenej požiadavky „termínom spustenia do  
ostrej prevádzky je 1.9.2022“ dovoľujeme citovať poznámku jedného z účastníkov PTK k bodu 3.  
Harmonogram projektu: „Celkový termín T+6M považujeme za len veľmi ťažko realizovateľný.  
Centrálna integračná platforma vždy vyžaduje takmer vo všetkých fázach vývoja spoluprácu s  
dodávateľmi integrovaných komponentov, so zástupcami koncových používateľov a pri externých  
integráciách aj s tretími stranami. To so sebou prináša riziko neúčinnosti alebo nepripravenosti druhej  
strany a tým aj posun v termínoch, najmä pri dizajnovaní, vzájomnom testovaní a nasadení do  
prevádzky. Minimálne fázu Implementácia a testovanie odporúčame navýšiť s ohľadom na počet  
integračných partnerov, s ktorými predpokladáte realizáciu end-to-end testovania tak aby pre každého  
bol v harmonograme vyhradený samostatný čas, min. 0,5M.“  
Keďže Kancelária NR SR pripravuje v tesnom časovom slede vyhlásenie verejných obstarávaní na  
informačné systémy (IS), ktoré nebudú fungovať autonómne od ostatných IS (či už existujúcich, alebo  
pripravovaných), ale, naopak, majú úzko spolupracovať, v kontexte predchádzajúcej poznámky  
jedného z účastníkov PTK dovoľujeme si verejného obstarávateľa naliehavo upozorniť ako na správne  
zladenie realizačných termínov obstarávaných IS, tak na poskytnutie dostatočného času na realizáciu  
daného IS.  
Ďalej pripomíname, že nezanedbateľnú komplikáciu pri implementácii IS prinesie aj skutočnosť, že u  
viacerých obstarávaných IS sa predpokladá či vyžaduje väzba na externé IS (najmä na softvérové  
technológie či nástroje z ÚPVS), ktoré sú v štádiu vývoja či rozvoja.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že časový harmonogram jednotlivých fáz projektu DKS bol upravený  
tak, aby termín spustenia do ostrej prevádzky bol realizovateľný. Verejný obstarávateľ predpokladá, že  
ISVS MW (ISVS Middleware) bude v čase implementácie ISVS DKS k dispozícii. Ak nebude ISVS MW  
v čase implementácie ISVS DKS k dispozícii, tak bude prebiehať dočasne výmena dát cez štruktúrovane  
dokumenty alebo iným spôsobom. Uvedené varianty sú popísané v opise predmetu obstarávania.  
II.  
Dokument „Obsahové požiadavky na DKS“ v sekcii C.8. Požiadavky na vzdialené rokovanie uvádza, že  
„obstarávateľ požaduje v rámci projektu samostatnú SW aplikáciu, ktorou by sa mohli poslanci aktívne  
zúčastňovať rokovania on-line (vzdialene - napr. z domu)“. Tieto požiadavky sú voliteľné (t. j. opcia).  
Domnievame sa však, že v tejto polohe nezostanú, naopak, vzdialené rokovanie bude v pripravovanej  
veľkej novele rokovacieho poriadku zakotvené a (až) z dokumentu „Pravidlá hlasovania na schôdzach  
Národnej rady Slovenskej republiky“ vyplynie, akými prostriedkami IKT bude potrebné zabezpečiť  
hybridné, interno-externé rokovacie prostredie s dôrazom najmä na dostupnosť, kybernetickú  
bezpečnosť a responzívnosť riešenia. Následne bude možné v TABUĽKE č. 3 „Štruktúra ceny za nákup  
Strana 17 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
HW a licencií“ využiť riadky, kde teraz figuruje reťazec „Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !“.  
Odhadujeme, že náklady na spomenuté zabezpečenie počas doby prevádzky ISVS DKS vysoko prevýšia  
nielen náklady na požadovanú samostatnú SW aplikáciu, ale aj obstarávacie náklady na samotný ISVS  
DKS.  
Záver:  
Z horeuvedených dôvodov nepokladáme požadované vyplnenie poskytnutých tabuliek za prínosné  
pre verejného obstarávateľa.  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že podklady k verejnému obstarávaniu sú v jeho kompetencii.  
Konkrétny účastník PTK - XXX  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
NIE  
Máme za to, že podmienky účasti sú dôležitým faktorom, na základe ktorého sa hospodárske subjekty  
rozhodujú, či sa do verejného obstarávania zapoja a mali by teda byť nastavené transparentne a  
nediskriminačne a obzvlášť s ohľadom, v súvislosti a primerane predmetu zákazky. Máme za to, že  
podmienky účasti tak, ako sú nastavené v kapitole 3.2 predmetného dokumentu sú nastavené  
obmedzujúco a môžu mať dopad na účasť hospodárskych subjektov (vrátane našej účasti) v  
predmetnom plánovanom verejnom obstarávaní. Ako príklad poukazujeme na diskriminačný charakter  
požiadavky, ktorá nesúvisí s predmetom zákazky, vzťahujúcej sa na odbornú prax expertov č. 1 – 5  
spočívajúcu vo vyžadovaní vysokoškolského vzdelania min. 2. stupňa. Máme za to, že odborná prax  
experta je ďaleko závažnejším atribútom jeho technickej a odbornej spôsobilosti ako (teoretické)  
vzdelanie, resp. že požiadavku na vzdelanie je možné adekvátne vyvážiť praktickými skúsenosťami s  
reálnymi projektami. Zároveň považujeme za značne diskriminačnú a obmedzujúcu požiadavku  
vzťahujúcu sa na praktické skúsenosti expertov č. 2, 3 a 5 týkajúcu sa finančnej hodnoty (vo výške  
200.000 EUR) takejto praktickej skúsenosti. Máme za to, že odborná skúsenosť experta nie je  
definovaná hodnotou projektu, na ktorom sa zúčastňoval, ale aktivitami a zodpovednosťami, ktorými  
disponoval v rámci projektu. Finančná hodnota projektu nie je ukazovateľom náročnosti projektu ale  
šikovnosti hospodárskeho subjektu predať projekt. Ak má verejný obstarávateľ záujem preukázať  
technickú a odbornú spôsobilosť, mal by sa zamerať na definovanie požiadaviek na špecifické  
skúsenosti alebo znalosti a nie definovať hodnotu projektov, na ktorých sa ten-ktorý expert  
zúčastňoval. Takto definovaná podmienka účasti/požiadavka na praktické skúsenosti zároveň podľa  
nášho posúdenia nijak nesúvisí s predmetom zákazky a nie je preukázaná jej primeranosť => z projektu  
nie je o. i. zrejmé, či hodnota plnení, na ktorých sa ma zúčastňovať ten-ktorý expert zodpovedá  
hodnote min. 200.000 EUR definovanú verejným obstarávateľom. Definovanie finančnej hodnoty  
projektu môže mať opodstatnenie jedine u experta č. 1 - projektový manažér, keď aj samotná vyhláška  
o riadení projektov definuje resp. rozdeľuje projekty podľa ich finančnej hodnoty (a hodnota 200.000  
EUR je prvou deliacou hranicou).  
- kritériá na vyhodnotenie ponúk: máme za to, že kritériá na vyhodnotenie ponúk by mali byť vopred  
známe a prípadne aj konzultované s trhom tak, aby boli  
efektívne a zabezpečili čo najvýhodnejšiu ponuku za podmienok realizovateľných na relevantnom  
trhu.“  
Strana 18 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienku účastníka PTK vzal v úvahu, v dôsledku čoho  
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti vrátane  
minimálnej požadovanej úrovne štandardov budú aktualizované a upravené tak, aby verejný  
obstarávateľ vytvoril priestor pre riadnu hospodársku súťaž a zároveň, aby hospodárske subjekty  
spĺňajúce určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzači) boli v maximálnej možnej  
miere očakávanou garanciou úspešného a bezproblémového nasadenia DKS do praxe.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v Eur  
s DPH za predmet zákazky.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno,  
aké?  
„ÁNO – boli zaslané emailom dňa 30.11.2021 o 13:16  
1. Otázka: Je prípustné pri dodávke softwarovej časti plnenia dodať riešenie postavené na open source  
komponentoch? Ak nie, aké komerčné komponenty sú vyžadované? Využitie komponentov má výrazný  
dopad na cenu dodávaného diela.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Áno je to prípustné.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje že riešenie môže byť postavené na opensource komponentoch ak  
dodávateľ dokáže zabezpečiť plnenie v požadovanej kvalite počas celého životného cyklu ISVS DKS.  
„2. Otázka: Je predmetom obstarania aj dodávka infraštruktúry všetkých hardvérových komponentov,  
alebo v prípade ktorých komponentov sa očakáva využitie existujúcich? V prípade, že sa očakáva  
využitie existujúcich hardvérových komponentov, žiadam Vás o poskytnutie popisu súčasného  
stavu/súčasnej architektúry, do ktorej má byť dodávané riešenie zasadené.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Kompletná infraštruktúra potrebná pre chod DKS je predmetom zákazky Digitálny konferenčný  
systém. Akékoľvek hardvérové komponenty potrebné pre chod DKS musia byť súčasťou ponuky.  
Nepredpokladáme žiadne využitie existujúcich komponentov.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že dodávateľ musí dodať všetky komponenty, ktoré sú nevyhnutné  
k úplnej fukčnosti ISVS DKS. S využitím pôvodných hardvérových komponentov sa nepočíta.  
Strana 19 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
„3. Otázka: Žiadam Vás o vysvetlenie k vyplneniu informácií v tabuľke č. 3, a to či je možné doplnenie  
len ďalších hardrvérových resp. softvérových komponentov, alebo je podľa vzoru poslednej verejným  
obstarávateľom uvedenej položky “Modul administrácie DKS” s popisom “Montáž a demontáž  
zariadení” uviesť v ďalších riadkoch aj služby súvisiace s dodaním HW/SW komponentov, ktoré neboli  
uvedené resp. zahrnuté v predchádzajúcich položkách tabuľky č. 3.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Do príslušných tabuliek je možné doplniť ďalšie riadky podľa potreby tak, aby bola ponuka kompletná.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Podklady pre ocenenie budú aktualizované.  
„4. Otázka: Žiadam o vysvetlenie, v akej dobe (resp. v ktorej fáze projektu) sa očakáva/vyžaduje  
dodanie hardvérových komponentov, keďže sa v tabuľke č. 13 uvádzajú pre položku č. 3 “Cena za  
nákup HW” roky 1. - 5. (t. j. predpokladám, že cena bude uhrádzaná v každom z uvedených rokov).“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Dodanie úvodnej sady hardvérových komponentov pre plnú funkčnosť systémov sa očakáva počas fázy  
projektového riadenia „Nákup hardvéru a licencií“. V prípade, ak počas životného cyklu bude potrebné  
niektoré hardvérové komponenty obmieňať (napr. po 3 rokoch), je nutné, aby boli náklady na ich  
výmenu uvedené aj v príslušnom roku životného cyklu.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že význam vysvetlenia (odpovede) zo dňa 30.11.2021 bol zvolený  
nešťastne. Verejný obstarávateľ vysvetľuje za účelom jednoznačnosti, že očakáva dodanie  
hardvérových komponentov po ukončení fázy projektu Analýza a dizajn, vo fáze Dodanie HW a licencií.  
Presný harmonogram projektu bude uvedený v opise predmetu obstarávania.  
„5. Otázka: Žiadam o vysvetlenie, či je informácia o lehota odovzdania - spustenia ostrej prevádzky  
uvádzaná v otázke č. 6 resp. v nadväzujúcej tabuľke správna, a či sa nejedná o preklep s tým, že  
správny údaj by mal byť 1.9.2023. Žiadam Vás o vysvetlenie aj s ohľadom na plánovaný termín  
vyhlásenia VO uvádzaný v predbežnom oznámení ako 01.02.2022 ako aj s ohľadom na štandardné  
trvanie zadávania nadlimitnej zákazky (v prípade spolufinancovania z prostriedkov EŠIF predĺžený o  
nevyhnutné kontroly) a najmä s ohľadom na čas nevyhnutný na realizáciu predmetu zákazky - dodávku  
custom softvérového riešenia. Vývoj software musí prejsť procesom analýzy, dizajnu (schvaľovanie  
zákazníkom), samotného vývoja, fáz testovania a nasadenia, ktoré vyžadujú vždy aj kapacity na strane  
objednávateľa a ťažko ich bude možne stlačiť výrazne pod 8-9 mesiacov. Taktiež integrácia na systémy  
tretích strán predpokladá ich dostupnosť resp. súčinnosť dodávateľa takéhoto systému/systémov pri  
realizácii predmetu zákazky.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Lehota (01.09.2022) uvedená v PTK vychádza z manažérskych dokumentov. Cieľom tejto otázky je  
overiť reálnosť požadovaného termínu a získať od účastníkov PTK ich vlastný návrh harmonogramu,  
Strana 20 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
ktorý je podľa nich realizovateľný. Plánovaný termín vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý bol  
uvedený v predbežnom oznámení, nie je záväzný údaj.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že časový harmonogram jednotlivých fáz projektu bol upravený tak,  
aby bol termín spustenia do ostrej prevádzky realizovateľný.  
„6. Otázka: S ohľadom na informácie uvedené v tabuľke č. 13, položka č. 3. a 4: Vás žiadam o  
informáciu týkajúcu sa definície diela/plnenia, ktoré má byť realizované pre spustenie ostrej prevádzky  
1.9.2022.  
V zmysle tabuľky č. 13 sa predpokladá financovanie ceny za nákup HW a licencií počas obdobia 5  
rokov.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Vysvetlenie (čiastočné) na položenú otázku sa nachádza vo vysvetlení otázky č. 4. V prípade licencií  
môže ísť o prenájom.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ očakáva dodanie hardvérových komponentov po ukončení fázy projektu Analýza  
a dizajn, vo fáze Dodanie HW a licencií. Presný harmonogram projektu bude uvedený v opise  
predmetu obstarávania.  
„7. Otázka: V súvislosti s fázou projektu Implementácia - vypracovanie integračných služieb ISVS  
Middleware potrebných pre SSLP (spolupráca s integrátorom ISVS Middleware) a Implementácia -  
Vypracovanie ostatných integračných služieb ISVS Middleware (spolupráca s integrátorom ISVS  
Middleware) Vás žiadam o informáciu, či je predmetný ISVS Middleware dostupný resp. či bude v  
uchádzačom stanovenom termíne dostupný za účelom integrácie a zabezpečená súčinnosť dodávateľa  
za účelom realizácie integrácie. V prípade existencie ISVS Middleware Vás žiadam o poskytnutie  
informácií vo vzťahu k predmetnému ISVS min. v rozsahu popis súčasného stavu, architektúra,  
integračné rozhrania.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Predmetný ISVS Middleware je v pokročilej fáze prípravy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ  
predpokladá, že v prvom polroku 2022 bude nasadený v produktívnej prevádzke. Dodávateľ systému  
Middleware bude zároveň systémovým integrátorom a bude zaviazaný poskytnúť súčinnosť  
nevyhnutnú na úspešnú implementáciu integračných služieb ISVS DKS.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Predmetný ISVS Middleware je v pokročilej fáze prípravy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ  
predpokladá, že v druhom polroku 2022 bude nasadený v produktívnej prevádzke. Dodávateľ systému  
Strana 21 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Middleware bude zároveň systémovým integrátorom a bude zaviazaný poskytnúť súčinnosť  
nevyhnutnú na úspešnú implementáciu integračných služieb ISVS DKS. Opis predmetu obstarávania  
bol upravený tak, aby upravil podmienky a požiadavky pre prípad, že v čase implementácie ISVS DKS  
nebude ISVS Middleware k dispozícii.  
„8. Otázka: Máme za to, že podstatným rizikom projektu je existencia informačných systémov, ktoré  
má DKS využívať ako dátové zdroje, resp. ktorým majú byť údaje z DKS poskytované, ďalej spôsob ich  
integrácie, v prípade že midlewarová integračná platforma nebude dodaná. Žiadam Vás o vysvetlenie,  
či navrhovaná cena má vychádzať z predpokladu, že všetky komponenty budú k dispozícii najneskôr vo  
fáze projektu, keď bude integrácia realizovaná.“  
Poskytnuté konkrétne vysvetlenie:  
Verejný obstarávateľ si toto riziko uvedomuje a predpokladá, že v čase implementácie DKS bude ISVS  
Middleware v produktívnej prevádzke.  
(Verejný obstarávateľ poznamenáva, že položená otázka bola zodpovedaná Vysvetlením č. 3 v rámci  
PTK - DKS zo dňa 30.11.2021, pričom predmetné vysvetlenie bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa, pod príslušnou zákazkou, dňa 30.11.2021 o 17:04 hod.)  
Doplnenie vysvetlenia:  
Verejný obstarávateľ si toto riziko uvedomuje a predpokladá, že v čase implementácie DKS bude ISVS  
Middleware v produktívnej prevádzke. Opis predmetu obstarávania bol upravený tak, aby upravil  
podmienky a požiadavky pre prípad, že v čase implementácie ISVS DKS nebude ISVS Middleware  
k dispozícii.  
Doplňujúce otázky:  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25 zákona  
o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom  
trhu IKT, že pre úspešné ukončenie PTK je nevyhnutné zodpovedať na nasledovný rozsah doplňujúcich  
otázok:  
1) Otázka:  
Komunikuje Vami navrhnutá užívateľská jednotka klasickou „eternetovou“ počítačovou sieťou  
(teda má konektor RJ 45) ?  
2) Otázka:  
Má Vami navrhnutá užívateľská jednotka farebný dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 4  
palce a je na ňom možné využívať „virtuálne“ tlačidlá na hlasovanie, resp. prihlasovanie sa do  
rozpravy ?  
3) Otázka:  
Dokáže Vami navrhnutá užívateľská jednotka komunikovať okrem IP siete aj bezdrôtovo (napr.  
cez Wifi) s tým, že niektoré jednotky budú komunikovať cez Wifi a niektoré cez IP ?  
4) Otázka:  
Podporujú Vami navrhnuté užívateľské jednotky API rozhranie a teda umožňujú v prípade  
potreby rozšíriť počet tlačidiel, resp. zobrazenie videa vzdialeného užívateľa pri on-line  
vystúpení) ?  
Strana 22 z 23  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D D E L E N I E V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ informuje, že očakáva od hospodárskych subjektov/účastníkov PTK odpovede na  
rozsah položených otázok a to na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk najneskôr do 07.06.2022 (utorok) do 16:00 hod. miestneho času.  
Záverom si dovoľujeme uviesť, že verejný obstarávateľ si vysoko váži prejavený záujem  
hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu IKT zúčastniť sa predmetných  
prípravných trhových konzultácií a vopred im ďakuje za poskytnutú súčinnosť s cieľom dosiahnuť  
stanovený účel prípravných trhových konzultácií.  
S pozdravom  
.......................................................  
v. z. Mgr. Martin Ďurech  
JUDr. Martina Čaplová  
vedúca oddelenia  
Oddelenie verejného obstarávania  
K NR SR  
Strana 23 z 23