D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jarmila Halgašová.
Cieľom predkladaného návrhu je zaviesť grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku a pre zapísané zemepisné označenie výrobku pre výrobky, ktoré nie výrobkami uvedenými v § 1 ods. 3 zákona, čím by tieto výrobky získali ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva, konkrétne prostredníctvom označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Ide o výrobky, ktoré nie poľnohospodárskymi výrobkami, potravinami, vínami, aromatizovanými vínnymi výrobkami a liehovinami a ktoré bývajú obvykle označované aj ako remeselné či priemyselné výrobky.
Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je možné získať pre výnimočné výrobky, ktorých špecifické vlastnosti, kvalita alebo povesť dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi.
Remeselné výrobky alebo výrobky tradičnej slovenskej kultúry, ktoré späté s územím Slovenska alebo jednotlivými slovenskými regiónmi, súčasťou národného bohatstva a propagujú národné kultúrne dedičstvo. V registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísané napríklad tieto označenia pôvodu resp. zemepisné označenia pre nepoľnohospodárske resp. remeselné výrobky - Piešťanské bahno, Kyjatické hračky, Detvianska výšivka alebo Modranská majolika.
Pre lepšie poznanie uvedenej kategórie výrobkov so zapísaným označením pôvodu alebo zapísaným zemepisným označením, ľahšiu identifikáciu týchto výrobkov na trhu a uľahčenie orientácie spotrebiteľa na trhu sa pre danú kategóriu výrobkov navrhuje zavedenie grafických symbolov pre zapísané označenie pôvodu výrobku a pre zapísané zemepisné označenie výrobku, ktoré v zákone č. 469/2003 Z. z. absentujú. Použitie príslušného grafického symbolu na výrobku bude na báze dobrovoľnosti.
Návrh je aj reakciou na dopyt používateľov systému označení pôvodu a zemepisných označení.
Navrhované grafické symboly pre nepoľnohospodárske resp. remeselné výrobky prirodzene doplnia systém symbolov používaných v rámci politiky kvality na úrovni pre označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vín, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín, ktoré chránené výlučne na úrovni prostredníctvom nariadení a pri ktorých je používanie príslušných grafických symbolov v rámci EÚ štandardom.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona taktiež nebude mať žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona rovnako nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Pre osoby, ktoré uvádzajú na trh výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku a ktorý je tak oprávnený byť označený zapísaným označením pôvodu výrobku, sa zavádza možnosť v súvislosti s takýmto výrobkom použiť symbol zapísaného označenia pôvodu výrobku, ktorého grafické vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 2. Symbol môže byť použitý priamo na samotnom výrobku alebo na jeho obale. Podľa navrhnutej úpravy takýmto symbolom nemožno označiť poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vínne výrobky ani liehoviny.
K bodom 2 a 3
V § 12, ktorý upravuje zemepisné označenie výrobku, a to odkazom na ustanovenia zákona týkajúce sa označenia pôvodu výrobku, sa takisto navrhuje doplnenie prílohy s grafickým vyobrazením. Vzhľadom na to je potrebné vyňať z analogického použitia § 6 ods. 1 a 2 a stanoviť pre ne špeciálnu úpravu so samostatnou prílohou č. 3.
K bodu 4
V bode 4 sa navrhuje doplnenie príloh 2 a 3, obsahom ktorých je jednak symbol zapísaného označenia pôvodu výrobku ako aj symbol zapísaného zemepisného označenia výrobku.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti na 15. októbra 2022.