DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Rastislav Schlosár, Peter Krupa a Stanislav Mizík.
Cieľom legislatívneho návrhu je odstrániť diskrimináciu občanov a obyvateľov Slovenskej republiky pri úhrade diaľničnej známky počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 30.3.2022 prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, podľa ktorého od úhrady diaľničnej známky oslobodené od 26.2.2022 vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine.
Týmto prechodným ustanovením, vzťahujúcim sa výlučne na vozidlá registrované na Ukrajine, NR SR fakticky zaviedla diskrimináciu občanov a iných obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú svoje vozidlá registrované v Slovenskej republike.
Občania Ukrajiny, ktorí v drvivej väčšine prípadov nemajú ani trvalý pobyt na území nášho štátu, nemajú povinnosť uhrádzať diaľničné známky. Zákon pritom nezohľadňuje ich životnú úroveň, resp. sociálny status ani to, či u nás pracujú a riadne platia dane a odvody. Od úhrady diaľničnej známky tak oslobodení aj bohatí občania Ukrajiny, ktorí takúto formu pomoci vôbec nepotrebujú
Na druhej strane občania a obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť uhrádzať diaľničné známky majú, a to aj vtedy, ak na území nášho štátu žijú od narodenia a dlhodobo tu pracujú a platia dane a odvody. V praxi sa často vyskytujú prípady, keď sa povinnosť uhrádzať diaľničné známky tvrdo vymáha dokonca aj od chorých či chudobných občanov a obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí poberateľmi invalidného dôchodku, nedobrovoľne nezamestnaní, pracujú za minimálnu mzdu alebo sa z iných dôvodov nachádzajú v hmotnej núdzi, v dôsledku ktorej nie schopní diaľničné známky uhrádzať.
Takýto hrubo diskriminačný a nespravodlivý prístup k občanom a obyvateľom Slovenskej republiky je preto potrebné odstrániť. Obzvlášť v situácii, keď sa rapídne znižuje životná úroveň Slovákov, nútených niesť ekonomické, sociálne a hospodárske bremeno ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý nijako nespôsobili ani nevyprovokovali, a teda nenesú za neho žiadnu zodpovednosť.
Z tohto dôvodu navrhujeme, aby boli počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným
konfliktom na území Ukrajiny, oslobodení od úhrady diaľničnej známky nielen občania a obyvatelia Ukrajiny, ale aj občania a obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú svoje vozidlá registrované na Slovensku.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Dočasné oslobodenie od úhrady diaľničnej známky, počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, sa rozširuje aj na vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované v Slovenskej republike.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.