NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č.
387/2015 Z. z.
, zákona č.
266/2016 Z. z.
, zákona č.
315/2016 Z. z.
, zákona č.
106/2018 Z. z.
, zákona č.
149/2019 Z. z.
, zákona č.
393/2019 Z. z.
, zákona č.
198/2020 Z. z.
, zákona č.
286/2021 Z. z.
, zákona č.
404/2021 Z. z.
a zákona č.
92/2022 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 16h ods. 1 znie:
„Od úhrady diaľničnej známky počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované v Slovenskej republike a na Ukrajine.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.