ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
123. schôdza
Číslo: CRD-1246/2022
517
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. mája 2022
k vládnemu návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) schváliť s touto zmenou:
V čl. VI sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 18 ods. 19 písm. g) prvom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2022, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
V zmysle odôvodnenia pozmeňujúceho návrhu k zákonu č. 374/2021 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj o ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) sa splnenie podmienok uvedených v jednotlivých bodoch tohto písmena g) posudzovať úradom práce, sociálnych vecí a rodiny oddelene a alternatívne, nie kumulatívne, čo sa v praxi žiaľ niekedy deje. Preto sa medzi jednotlivé body ustanovenia § 18 ods. 19 písm. g) zákona dopĺňa spojka „alebo“, aby sa
zosúladilo paragrafové znenie s dôvodovou správou k uvedenej novele zákona.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok