Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
94. schôdza
1246/2022
335
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 24. mája 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 335
94. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028)
1.K čl. I - § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „60 eur“.
Navrhuje sa zvýšenie sumy príspevku na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa.
2.K čl. III – bod 4 (§ 8 ods. 1)
V čl. III bod 4 znie:
„4. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 40 eur mesačne.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18db sa vypúšťa.“.
Navrhuje sa úprava sumy prídavku na dieťa.
3.V čl. III sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie:
„6. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa § 12a ods. 1 písm. a), prídavok a príplatok k prídavku je mesačne v sume 50 % prídavku a príplatku k prídavku. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa zníženie sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa na polovicu, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ako platiteľ prídavku na dieťa) na základe písomného oznámenia riaditeľa školy, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.
4.V čl. III bode 6 8 ods. 3 a 4) v úvodnej vete sa slová „odsekmi 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekmi 4 a 5“, označenie odsekov 3 a 4 sa preznačí na odseky 4 a 5 a v doterajšom odseku 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované doplnenie odseku 3 v § 8.