1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1246/2022
1028a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1472 zo dňa 24. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (uzn. č. 192 zo dňa 24. mája 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (uzn. č. 168 zo dňa 24. mája 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média (uzn. č. 170 zo dňa 24. mája 2022)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 517 zo dňa 24. mája
2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 335 zo dňa 24. mája 2022)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
1.K čl. I - § 2 ods. 1
V čl. I § 2 ods. 1 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „60 eur“.
Navrhuje sa zvýšenie sumy príspevku na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. III – bod 4 (§ 8 ods. 1)
V čl. III bod 4 znie:
„4. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 40 eur mesačne.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18db sa vypúšťa.“.
Navrhuje sa úprava sumy prídavku na dieťa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.V čl. III sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie:
„6. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa § 12a ods. 1 písm. a), prídavok a príplatok k prídavku je mesačne v sume 50 % prídavku a príplatku k prídavku. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa zníženie sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa na polovicu, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ako platiteľ prídavku na dieťa) na základe písomného oznámenia riaditeľa školy, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. III bode 6 8 ods. 3 a 4) v úvodnej vete sa slová „odsekmi 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekmi 4 a 5“, označenie odsekov 3 a 4 sa preznačí na odseky 4 a 5 a v doterajšom odseku 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované doplnenie odseku 3 v § 8.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V Čl. VI sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 18 ods. 19 písm. g) prvom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2022, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
V zmysle odôvodnenia pozmeňujúceho návrhu k zákonu č. 374/2021 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj o ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) sa splnenie podmienok uvedených v jednotlivých bodoch tohto písmena g) posudzovať úradom práce, sociálnych vecí a rodiny oddelene a alternatívne, nie kumulatívne, čo sa v praxi žiaľ niekedy deje. Preto sa medzi jednotlivé body ustanovenia § 18 ods. 19 písm. g) zákona dopĺňa spojka „alebo“, aby sa zosúladilo paragrafové znenie s dôvodovou správou k uvedenej novele zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 336 z 24. mája 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Györgya Gyimesiho , aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 24. mája 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda výboru
Výbor NR SR pre financie a rozpočet