VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1246/202276. schôdza výboru
192
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 24. mája 2022
k vládnemu návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš