Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
55. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1246/2022
168
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 24. mája 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) schváliť;
C.ukladá predsedovi výboru
podať určenému gestorskému výboru (Výbor NR SR pre financie a rozpočet) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru