NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-961/2022
1464
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. mája 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju a Ondreja Ďuricu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republikyč. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 991) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.