NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1012/2022
1458
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. mája 2022
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.