NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-505/2022
1429
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. mája 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Radovana Slobodu, Igora Kašpera, Jany Žitňanskej, Jarmily Halgašovej a Márie Šofranko na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelanía o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Radovana Slobodu, Igora Kašpera, Jany Žitňanskej, Jarmily Halgašovej a Márie Šofranko na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelanía o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.