Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
17/2022  
Ombudsman pre deti  
v členských štátoch Európskej únie  
Anotácia: Analýza sa  
zameriava na postavenie  
ombudsmana pre deti, na  
jeho voľbu a vymenovanie,  
funkčné obdobie, vybrané  
povinnosti a oprávnenia,  
ktoré sú s funkciou  
Vypracovala: JUDr. Helena Latáková, Odbor Parlamentný inštitút  
ombudsmana spojené.  
Zároveň približuje osobitosti  
legislatív, ktoré sú  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
v porovnaní s poriadkami  
iných členských štátov  
výnimočné alebo zaujímavé.  
Bratislava  
máj 2022  
Kľúčové slová:  
ombudsman pre deti, práva  
detí  
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR a  
nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút a  
autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Anotácia  
Analýza sa zameriava na postavenie ombudsmana pre deti, na jeho voľbu a vymenovanie,  
funkčné obdobie, vybrané povinnosti a oprávnenia, ktoré sú s funkciou ombudsmana spojené.  
Zároveň približuje osobitosti legislatív, ktoré sú v porovnaní s poriadkami iných členských  
štátov výnimočné alebo zaujímavé.  
Kľúčové slová:  
ombudsman pre deti, práva detí  
Ombudsman for Children in the Member States of the European Union  
Annotation:  
The analysis deals with the position of the ombudsman for children, the election and the  
appointment, the term of office, selected duties and powers that are associated with the  
ombudsman's authority. The analysis focuses on the peculiarity of legislation of particular  
member states mainly in what is exceptional or interesting in comparison with the legislation  
of others.  
Keywords:  
ombudsman for children, children's rights  
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Obsah  
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
1 Úvod  
Jednou z významných udalostí v roku 1989 bolo prijatie Dohovoru o právach dieťaťa Valným  
zhromaždením OSN. Táto udalosť ovplyvnila smerovanie ochrany práv detí vo všetkých  
signatárskych štátoch a deklaratórne potvrdila postavenie detí ako sociálnych, ekonomických,  
politických, občianskych a kultúrnych aktérov. Nie je to inak ani v členských štátoch Európskej  
únie. Tá, zaväzujúc sa v čl. 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, si stanovuje cieľ podporovať ochranu  
1
práv dieťaťa. Tieto práva preto v danom rozsahu, ako boli stanovené a ako prirodzene dieťaťu  
prináležia, dostali aj svoj kontrolný mechanizmus, preventívny i následný. Vo všetkých štátoch  
Európskej únie tak vznikli nezávislé orgány na ochranu práv detí, ktorých postavenie je  
samostatné alebo tvorí súčasť ochrancu práv so všeobecným zameraním.  
V predkladanej analýze sa venujeme porovnaniu postavenia ombudsmanov pre deti alebo  
ombudsmanov pre ľudské práva, ktorých súčasťou je agenda ochrany detských práv, pokiaľ štát  
nezriadil osobitný úrad, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie.  
Prvá časť analýzy poskytuje základné informácie o zriadení úradov, dĺžke funkčného  
obdobia ombudsmanov, skladaní sľubu alebo existencii imunity vyplývajúcej z funkcie  
ombudsmana, a to v akejkoľvek forme. Samostatne sme do prvej časti analýzy vyčlenili Nemecko  
a Rakúsko. Disponujú natoľko rozsiahlou úpravou v otázke zriaďovania inštitúcií alebo  
špecifickou legislatívou v každej spolkovej krajine, že sme tieto štáty do celkového  
vyhodnocovania bližšie nezahŕňali.  
Druhá časť analýzy má cieľ priniesť komplexný prehľad o postavení ombudsmanov pre deti  
s ohľadom na základné dokumenty, právne predpisy upravujúce podmienky voliteľnosti  
a spôsob voľby ombudsmana. Prihliada na spracované poznatky týkajúce sa každoročne  
podávaných správach o činnosti ombudsmana, na platové pomery a financovanie úradov, ako aj  
na dôsledky nesplnenia povinností zo strany kontrolovaných osôb. V neposlednom rade sú  
v druhej časti prínosné zaujímavosti, ktoré odlišujú postavenie konkrétneho ombudsmana pre  
deti a jeho úradu vo vzťahu k ombudsmanom z iných členských štátov.  
V zhrnutí sumarizujeme niektoré sledované spoločné alebo rozdielne prvky z prvej a druhej  
časti analýzy a porovnávame ďalšie náležitosti legislatív, ich spracovanie, prípadné lehoty  
zakotvené v ustanoveniach základných dokumentov, vedenie mediácie alebo peňažné sankcie zo  
strany ombudsmana v prípade neposkytnutia súčinnosti kontrolovanými osobami.  
5
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
2 Základné informácie  
V tejto kapitole sa venujeme vzájomnému porovnaniu členských štátov Európskej únie vo  
vzťahu k ombudsmanom pre deti a ich:  
-
-
úradu zriadeného samostatne,  
postaveniu ako odboru zriadeného v rámci úradu ombudsmana zastrešujúceho ochranu  
ľudských práv vo všeobecnosti.  
Sledujeme základné ukazovatele upravené priamo v právnom predpise:  
-
-
-
funkčné obdobie,  
skladanie sľubu, a  
imunitu, ktorá môže byť stanovená vo všeobecnosti alebo v akejkoľvek forme  
(v niektorých štátoch je stanovená len v občianskoprávnej rovine).  
V Kapitole 4 Zhrnutie vybrané oblasti rozoberáme bližšie a rozvíjame ich s prihliadnutím na  
dĺžku funkčného obdobia a prípadného znovuzvolenia ombudsmana, na aspekty skladania sľubu  
pri prevzatí mandátu a konkrétne príklady imunít (či už výrokové alebo trestnoprávne), keďže  
v tabuľkách sú uvedené len dáta týkajúce sa akéhokoľvek typu imunity. V tabuľkách ani  
v prehľade sme nezahrnuli dva štáty Európskej únie z dôvodu osobitosti ich úpravy vzhľadom na  
ich všeobecnú federálnu a odlišnú spolkovú úroveň. Rozoberáme ich samostatne v podkapitolách  
2.1 Ombudsman pre deti ako samostatný úrad  
Medzi štáty, ktoré zriaďujú ombudsmana pre deti ako samostatný úrad, osobitne od úradu  
ombudsmana pre ľudské práva vo všeobecnosti, pričom jeho postavenie a právomoci upravuje  
osobitný právny predpis, zaraďujeme aj Slovensko.  
Tabuľka č. 1: Ombudsman pre deti  
štát  
názov  
funkčné obdobie sľub imunita  
Slovensko  
Komisár pre deti  
6 rokov  
6 rokov  
6 rokov  
6 rokov  
5 rokov  
8 rokov  
6 rokov  
4 roky  
8 rokov  
3 roky  
5 rokov  
6 rokov  
4 roky  
Komisár pre práva detí (Flámsko)  
Generálny delegát (Valón.-Brusel)  
Komisár pre ochranu detských práv  
Ombudsman pre deti  
Ombudsman pre deti  
Ombudsman pre deti  
Ombudsman pre deti  
Belgicko  
Cyprus  
Fínsko  
Chorvátsko  
Írsko  
Litva  
Luxembursko Ombudsman pre deti a mladistvých  
Malta  
Poľsko  
Švédsko  
Taliansko  
Komisár pre deti  
Ombudsman pre deti  
Ombudsman pre deti  
Garant pre deti a mladistvých  
Zdroj: Vypracovala autorka na základe citovaných zdrojov informácií.  
6
 
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
2.2 Súčasť agendy ombudsmana pre ochranu ľudských práv  
V Tabuľke č. 2 sú vymenované členské štáty Európskej únie, ktoré nezriaďujú ombudsmana  
pre deti ako samostatný úrad. Ochrana práv detí je preto súčasťou (či už ako odbor, oddelenie  
alebo kolégium) už existujúceho ombudsmana so zameraním na ochranu ľudských práv vo  
všeobecnosti.  
Tabuľka č. 2: Ombudsman  
štát  
Bulharsko  
Česko  
názov  
Ombudsman  
Verejný ochranca práv  
funkčné obdobie  
5 rokov  
6 rokov  
sľub imunita  
Parlamentný ombudsman  
Dánsko  
max. 10 rokov  
7 rokov  
(Oddelenie ombudsmana pre deti)  
Kancelár spravodlivosti  
Estónsko  
(Oddelenie práv detí a mládeže)  
Ochranca práv  
Francúzsko  
Grécko  
6 rokov  
5 rokov  
6 rokov  
(Kolégium ochrany práv detí)  
Ombudsman  
Národný ombudsman  
Holandsko  
(zástupca: Ombudsman pre deti)  
Ombudsman  
Lotyšsko  
5 rokov  
6 rokov  
(Oddelenie pre práva detí)  
Komisár pre základné práva  
Maďarsko  
(Oddelenie pre rovnaké príležitosti a práva detí)  
Ombudsman  
Portugalsko  
4 roky  
(Oddelenie pre deti, seniorov a osoby so zdravotným  
postihnutím)  
Rumunsko  
Slovinsko  
Španielsko  
Ombudsman  
Ombudsman pre ľudské práva  
Ombudsman  
5 rokov  
6 rokov  
5 rokov  
Zdroj: Vypracovala autorka na základe citovaných zdrojov informácií.  
2.3 Rakúsko  
Na základe Dohovoru OSN o právach dieťaťa bol v každom spolkovom štáte Rakúska  
zriadený úrad na obhajobu detí a mládeže s cieľom zabezpečiť osobitnú ochranu záujmov detí  
2
a mladých ľudí. V zmysle čl. 8 federálneho ústavného zákona o právach detí je v Rakúsku  
vykonávaním tohto zákona poverená spolková vláda. Úrady sú preto zriadené v každej spolkovej  
krajine.  
_kinderrechtskonvention.pdf [cit. 12.05.2022].  
7
 
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Napríklad v prípade Dolného Rakúska ide o Dolnorakúsky úrad pre obhajobu detí  
3
4
a mládeže, ktorý sa riadi spolkovým zákonom o starostlivosti o detí a mládeže. Ombudsmana  
volí spolková vláda, ktorú na požiadanie musí ombudsman a jeho úrad informovať o veciach  
týkajúcich sa riadenia a každé dva roky je povinný vyhotoviť účtovnú závierku.  
Inštitúcie určené predpismi (orgány a útvary spolkovej krajiny, obce, súkromné inštitúcie  
starostlivosti o deti a mládež, ako aj iné orgány zaoberajúce sa konkrétnym prípadom dieťaťa) sú  
povinné ombudsmanovi poskytovať súčinnosť, podporu a informácie na plnenie jeho zákonných  
úloh. Spomínaný dolnorakúsky zákon obsahuje totiž sankcie, ktoré osobám hrozia za jeho  
porušenie. Zaujímavosťou je, že na účel priblíženia sa občanom je možné zriadiť aj  
decentralizované kancelárie Dolnorakúskeho úradu pre obhajobu detí a mládeže.  
2.4 Nemecko  
V Nemecku sa v jednotlivých spolkových krajinách zabezpečuje chod úradu ombudsmana,  
aby sa mladí ľudia a ich rodiny naň mohli obrátiť, a to v zmysle §9a VIII. knihy Sociálneho  
5
zákonníka (SGB) . Na federálnej úrovni existuje združenie – Federálna sieť nezávislých úradov  
6
a iniciatív ombudsmana (Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Jugendhilfe e.V) . Sieť existuje od  
roku 2008 a zaviazala sa posilňovať práva a záujmy mladých ľudí a ich rodín v kontexte  
starostlivosti o mládež, najmä v oblasti pomoci vo vzdelávaní. Ombudsman pre deti a mládež je  
zriadený priamo v spolkových krajinách a podlieha spolkovému právu. Mladí ľudia a ich rodiny  
sa tak môžu na tohto ombudsmana obrátiť so žiadosťou o radu, sprostredkovanie či urovnanie  
konfliktov.  
3 NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft. Dostupné na: http://www.kija-noe.at/ [cit. 12.05.2022]  
5 §9a VIII. kniha SGB. Dostupné na: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__9a.html [cit. 12.05.2022].  
6 Ombudsmani pre starostlivosť o deti a mládež. Dostupné na: https://ombudschaft-jugendhilfe.de/ [cit.  
12.05.2022].  
8
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
3 Prehľad  
3.1 Slovensko  
Komisár pre deti7  
Základný dokument: zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným  
8
postihnutím  
Podmienky voliteľnosti: slovenské občianstvo, bezúhonnosť, plná spôsobilosť na právne úkony,  
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, akceptovaná osobnosť reprezentatívnymi organizáciami  
(podporné stanovisko aspoň piatich organizácií), písomný súhlas s kandidatúrou  
Voľba: komisára volí Národná rada SR z kandidátov navrhnutých príslušným výborom Národnej  
rady SR. Návrh na kandidáta na komisára môže príslušnému výboru predložiť len poslanec  
Národnej rady SR.  
Správa o činnosti: áno, každý rok Národnej rade SR do konca marca  
Iné správy alebo informácie: komisár môže predložiť Národnej rade SR mimoriadnu správu, ak  
došlo k závažnému porušeniu alebo sa neprávosť týka väčšieho počtu detí.  
Platové pomery, financovanie: plat v rovnakej výške ako poslanec Národnej rady SR, paušálne  
náhrady, financovanie zo štátneho rozpočtu  
Dôsledky nesplnenia opatrenia alebo povinnosti uloženej komisárom: ak orgán v jeho  
pôsobnosti neprijme nápravu alebo nesplní povinnosť podľa zákona, komisár uvedené nahlási  
nadriadenému orgánu, ak taký nemá, komisár predloží informáciu na rokovanie vlády SR.  
Zaujímavosti:  
Predpokladom úspešnej kandidatúry na komisára je okrem iného predloženie  
podporného stanoviska najmenej piatich reprezentatívnych organizácii (tzv. akceptácie  
kandidáta reprezentatívnymi organizáciami, za ktoré sa považujú občianske združenia  
alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak majú predmet  
činnosti v oblasti presadzovania a ochrany práv detí a pôsobia najmenej 5 rokov v tejto  
oblasti).  
7 Komisár pre deti. Dostupné na: https://komisarpredeti.sk [cit. 12.05.2022].  
8 Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/176/20210101  
[cit. 12.05.2022].  
9
 
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
3.2 Belgicko  
Belgicko má dvoch ombudsmanov pre deti volených nezávisle a určených samostatne pre  
oblasť Flámsko a oblasť Valónsko-Brusel.  
Komisár pre práva detí (Flámsko)9  
Základný dokument: dekrét, ktorým sa zriaďuje komisár pre práva detí a úrad komisára pre  
10  
práva detí (ďalej len „dekrét“)  
Podmienky voliteľnosti: belgické občianstvo; vzorné správanie; spôsobilosť na politické  
a občianske práva; diplom, ktorý umožňuje prístup k pracovnému miestu v triede III v službách  
flámskeho parlamentu; aspoň 5 rokov odborných skúseností užitočných pre výkon činnosti  
úradu; tri roky pred výzvou na kandidatúru osoba nevykonávala verejný mandát udelený  
voľbami.  
Voľba: flámsky parlament vymenúva komisára po verejnej výzve na predkladanie prihlášok na  
základe porovnávacieho výberu – podmienky výberu a výberového konania určuje Flámsky  
parlament alebo orgán na to určený parlamentom.  
Správa o činnosti: áno, každý rok predsedovi flámskeho parlamentu  
Iné správy alebo informácie: komisár môže predsedovi flámskeho parlamentu predkladať  
priebežné správy, ak to považuje za užitočné za účelom ich prediskutovania v pléne parlamentu.  
Platové pomery, financovanie: plat, mzda za dovolenku, koncoročný bonus a sociálne dávky  
štatutárneho zamestnanca  
Zaujímavosti:  
Komisár má pri prvom vymenovaní určenú skúšobnú lehotu na 1 rok, ktorá sa započítava  
do riadneho funkčného obdobia komisára.  
Komisár môže pri výkone svojej činnosti požiadať vládu o radu.  
Najneskôr 90 dní pred riadnym uplynutím mandátu flámsky parlament hodnotí  
komisára. Ak ho vyhodnotí priaznivo, jeho mandát sa automaticky opakovane predĺži na  
ďalších šesť rokov. Ak by sa hodnotenie neuskutočnilo, považuje sa v konečnom dôsledku  
za priaznivé.  
Dozorný výbor a inštitút mesačného komisára: u komisára sa zriaďuje tzv. dozorný výbor  
pre zariadenia starostlivosti o deti a mládež, ktorý okrem dohľadu môže vykonávať aj  
mediácie. Pozostáva z tzv. mesačných komisárov, ktorí vykonávajú dohľad na mieste  
=false&print=false [cit. 12.05.2022].  
10  
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
a aspoň raz mesačne navštevujú miesta neohlásene a prijímajú sťažnosti od detí  
a mládeže, ktoré sa v zariadení nachádzajú (následne ich na žiadosť danej osoby odstúpia  
komisárovi). Mesačný komisár musí spĺňať nároky stanovené dekrétom, vymenúva ho  
komisár, pôsobnosť a právomoci stanovuje priamo dekrét. Mesační komisári môžu vydať  
pre zariadenia odporúčania a následne skúmajú, či a do akej miery boli splnené. V dekréte  
súvyhradené aj časové doby počas dňa s oprávneniami viazanými na vstup do zariadenia,  
ktoré prináležia mesačnému komisárovi, keď v danom čase navštevuje zariadenie (právo  
vstupu od 6:00 do 22:00 hod. alebo právo vstupu s obmedzeniami od 22:00 do 6:00 hod.).  
Plán pracovných miest, služobný poriadok komisára, vnútorné predpisy Dozorného  
výboru (vrátane kódexu správania mesačných komisárov) schvaľuje flámsky parlament.  
Generálny delegát Francúzskeho spoločenstva pre práva dieťaťa (Valónsko-Brusel)11  
Základný dokument: dekrét z 20. júna 2002, ktorým sa zriaďuje generálny delegát Francúzskeho  
spoločenstva pre práva dieťaťa (ďalej len „zriaďovací dekrét“) a dekrét z 19. decembra 2002  
o generálnom delegátovi Francúzskeho spoločenstva pre práva dieťaťa (ďalej len „dekrét  
12  
o delegátovi“)  
Podmienky voliteľnosti: belgické občianstvo; správanie, ktoré spĺňa požiadavky funkcie,  
spôsobilosť na politické a občianske práva; vyšší alebo univerzitný diplom (alebo mať tzv. prvý  
stupeň v správe Belgicka); 10 rokov užitočnej odbornej praxe v právnej, administratívnej,  
sociálnej, lekárskej alebo psychologicko-pedagogickej oblasti; 1 rok pred podaním kandidatúry  
nesmie zastávať volený mandát.  
Voľba: parlament vypočuje kandidátov, k žiadostiam vydá stanovisko a predloží ho vláde.  
Správa o činnosti: áno, každý rok súčasne vláde a parlamentu 20.11. na Svetový deň detí  
Iné správy alebo informácie: delegát môže byť vládou alebo parlamentom kedykoľvek vypočutý.  
Platové pomery, financovanie: podľa platovej stupnice 160/1, ktorú určuje vyhláška vlády,  
príspevky na dovolenku, na konci roka (tzv. platová trieda 16)  
Dôsledky nesplnenia opatrenia alebo povinnosti uloženej delegátom: ak osoba v stanovenej  
lehote orgánu neodpovie, delegát môže podať odvolanie na vládu.  
Zaujímavosti:  
Minister zodpovedný za verejnú správu sprístupňuje delegátovi úradníkov ministerstva  
pre výkon jeho činnosti a na základe odôvodneného návrhu môže určiť zamestnancov,  
11 Délégué général aux droits de l'enfant. Dostupné na: http://www.dgde.cfwb.be/ [cit. 12.05.2022].  
12 Le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la communauté française aux droits de l’enfant,  
L'arrêté du 19 décembre 2002 relatif au délégué général de la communauté française aux droits de l'enfant.  
Dostupné na: http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2555 [cit. 12.05.2022].  
11  
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
ktorí budú delegátovi pri výkone jeho povinností nápomocní. Delegát môže v rámci  
svojich zdrojov príležitostne požiadať o pomoc externých odborníkov.  
Vláda schvaľuje vnútorný predpis delegáta.  
3.3 Bulharsko  
13  
Ombudsman  
14  
Základný dokument: zákon o ombudsmanovi a zákon o rokovacom poriadku inštitúcie  
15  
ombudsmana  
Podmienky voliteľnosti: bulharské občianstvo, vyššie vzdelanie, vysoké morálne kvality,  
preukázateľné skúsenosti v oblasti ľudských práv, spĺňa podmienky voliteľnosti ako poslanec  
Voľba: ombudsmana volí Národné zhromaždenie z predložených návrhov; kandidátov môžu  
navrhnúť poslanci, poslanecké kluby, neziskové organizácie vo verejnom záujme.  
Správa o činnosti: áno, každý rok Národnému zhromaždeniu do 31. marca  
Iné správy alebo informácie: na žiadosť Národného zhromaždenia, z vlastnej iniciatívy vypracuje  
správy o individuálnych prípadoch; vydáva každoročne bulletin o svojej činnosti.  
Platové pomery, financovanie: zo štátneho rozpočtu, 90% mesačnej mzdy predsedu Národného  
zhromaždenia  
Dôsledky nesplnenia opatrenia alebo povinnosti uloženej ombudsmanom:  
-
osobitne upravené sankcie v prípade, ak osoba marí alebo nesplní povinnosti uložené  
ombudsmanom (od 300 do 600,- Lev );  
16  
-
v prípade, že dotknutá osoba neprijme opatrenie na základe vyjadreného názoru, návrhu,  
odporúčania, ombudsman uvedie prípad v správe o činnosti alebo v osobitnej správe  
určenej Národnému zhromaždeniu.  
13 Oмбудсман. Dostupné na: https://www.ombudsman.bg/ [cit. 12.05.2022].  
12.05.2022].  
15 Rules of procedure of the ombudsman institution. Dostupné na: https://www.ombudsman.bg/regulations  
/activities [cit. 12.05.2022].  
16 Podľa kurzu BGN vs EUR zo dňa 18.5.2022 približne od 153,39 do 306,78 Eur; zdroj: www.nbs.sk  
12  
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
3.4 Česko  
Verejný ochranca práv17  
18  
Základný dokument: zákon o verejnom ochrancovi práv  
Podmienky voliteľnosti: každý, kto je voliteľný do Senátu  
Voľba: ochrancu volí Poslanecká snemovňa z kandidátov, z ktorých po dvoch navrhuje prezident  
republiky a Senát.  
Správa o činnosti: áno, každý rok Poslaneckej snemovni do 31. marca  
Iné správy alebo informácie: Poslaneckej snemovni predkladá  
-
-
-
najmenej raz za 3 mesiace informáciu o svojej činnosti,  
správu o jednotlivých veciach, v ktorých nebola dosiahnutá náprava,  
odporúčania, pokiaľ ide o právne predpisy.  
Platové pomery, financovanie: plat, odchodné, náhrada výdavkov a naturálne plnenie ako  
prezident Najvyššieho kontrolného úradu; výdavky na činnosť sú hradené zo štátneho rozpočtu.  
Dôsledky nesplnenia opatrenia alebo povinnosti uloženej ochrancom: ochranca vyrozumie  
nadriadený úrad, ak taký nie je, vládu. Ochranca môže navyše o svojich zisteniach informovať  
verejnosť vrátane uvedenia mena a priezviska osôb oprávnených konať v mene úradu.  
Zaujímavosti:  
Po dobu výkonu funkcie sa ochranca, pokiaľ podlieha brannej povinnosti, nepovoláva  
k vojenskej činnej službe, alebo sa mu vojenská činná služba preruší; vojenské cvičenia  
takto zameškané sa ospravedlňujú.  
3.5 Cyprus  
19  
Komisár pre ochranu detských práv  
20  
Základný dokument: zákon o komisárovi pre ochranu detských práv  
17 Veřejný ochrance práv. Dostupné na: https://www.ochrance.cz/ [cit. 12.05.2022].  
18 Zákon č. 349/1999 Sb. o veřejném ochránci práv. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-349 [cit.  
12.05.2022].  
index_gr/index_gr?opendocument [cit. 12.05.2022].  
13  
 
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Podmienky voliteľnosti: cyperské občianstvo, trvalé bydlisko na Cypre, vysoká morálna autorita  
uznaná pre akademické a profesionálne vzdelanie a skúsenosti vo veciach týkajúcich sa detí  
Voľba: vymenovaný Radou ministrov  
Správa o činnosti: áno, každý rok prezidentovi republiky a predsedovi Snemovne reprezentantov  
Platové pomery, financovanie: komisár má priznaný plat a výhody ako určí Rada ministrov  
Dôsledky nesplnenia opatrenia alebo povinnosti uloženej komisárom: kto marí, sťažuje výkon  
činnosti ombudsmana alebo ho napadne, prípadne mu úmyselne poskytne nesprávne informácie,  
bude po dokázaní viny potrestaný odňatím slobody neprevyšujúcim jeden rok alebo peňažnou  
sankciou do výšky 8 543,00 Eur, alebo oboma týmito sankciami.  
Zaujímavosti:  
Rada ministrov vymenuje komisára za predpokladu, že predtým, ako prijme akékoľvek  
rozhodnutie o jeho vymenovaní, vypočuje si názory detí vyjadrené prostredníctvom  
Pancyperského koordinačného študentského výboru (PSEM) a Detského parlamentu, to  
vo vzťahu k zručnostiam a kvalifikácií, ktoré deti od komisára očakávajú.  
Zriaďuje sa tím Mladých poradcov komisára (YAT), ktorý pozostáva z detí vo veku od  
trinásť do sedemnástich rokov, a ktorý sa podieľa na činnosti úradu komisára v oblasti  
práv detí. V zložení YAT, ak je to možné, je aspoň jeden zástupca z Detského parlamentu  
a jeden zástupca z PSEM.  
Komisár konzultuje záležitosti s organizovanými skupinami detí, najmä s Detským  
parlamentom a PSEM. Komisár môže dokonca vytvárať ad-hoc skupiny detí akéhokoľvek  
veku, aj detí, ktoré sa pre svoj vek nemôžu zúčastniť YAT, s cieľom prediskutovať  
špecifické otázky týkajúce sa detí.  
3.6 Dánsko  
21  
Parlamentný ombudsman  
22  
Základný dokument: zákon o ombudsmanovi  
Podmienky voliteľnosti: kandidát nesmie byť členom ľudových, obecných a regionálnych rád,  
a musí mať titul z práva.  
Voľba: ombudsmana volí Folketing.  
Správa o činnosti: áno, každý rok Folketingu  
21 Folketingets Ombudsmand. Dostupné na: https://www.ombudsmanden.dk/ [cit. 12.05.2022].  
22 Lov om Folketingets Ombudsmand. Dostupné na: https://danskelove.dk/ombudsmandsloven [cit. 12.05.2022].  
14  
 
Porovnávacia analýza: Ombudsman pre deti v členských štátoch Európskej únie  
Platové pomery, financovanie: plat ombudsmana určuje Folketing; má nárok na odchodné a  
dôchodok v súlade s ustanoveniami obsiahnutým v zákone o odmeňovaní a dôchodkoch pre  
ministrov.  
Zaujímavosti:  
Oddelenie ombudsmana pre deti je jeden z troch orgánov tvoriacich kombinovaný model  
dánskeho detského ombudsmana, z ktorých každý rieši množstvo úloh v rámci  
spolupráce na ochranu a presadzovanie práv detí. Model sa skladá z Národnej rady pre  
23  
deti, Inštitúcie sociálnej starostlivosti o deti a Oddelenia ombudsmana pre deti.  
Po každých voľbách do dánskeho parlamentu alebo uplynutí funkčného obdobia  
ombudsmana bude ombudsman pokračovať vo svojej funkcii, kým dánsky parlament  
nezvolí nového ombudsmana a kým sa tejto pozície neujme novozvolený ombudsman.  
Folketing si však musí zvoliť ombudsmana najneskôr do šiestich mesiacov po nových  
voľbách alebo po skončení funkčného obdobia ombudsmana.  
Návrhy podané v občianskom súdnom konaní proti ombudsmanovi v súvislosti s jeho  
rozhodnutiami alebo stanoviskami môžu byť na žiadosť ombudsmana zamietnuté.  
Pojem ombudsman alebo iný, ktorý by bol zameniteľný s pojmom ombudsman, sa nesmie  
používať, pokiaľ to nie je povolené zákonom schváleným Folketingom.  
Ak ombudsman oznámi konkrétny prípad Folketingu, ministrovi, obecnému alebo  
krajskému zastupiteľstvu, prípadne opíše konkrétny prípad vo svojej výročnej správe, v  
oznámení alebo v správe musí byť uvedené, čo príslušný orgán alebo osoba uviedli na  
svoju obhajobu. Ombudsman sa nesmie vyjadrovať kriticky alebo dávať odporúčania,  
kým príslušný orgán alebo osoba nedostane príležitosť vyjadriť sa.  
Ak sa ombudsman dozvie o nedostatkoch v platných zákonoch alebo správnych  
predpisoch, musí to oznámiť Folketingu a príslušnému ministrovi. Na nedostatky  
v predpisoch obce alebo kraja je povinný upozorniť príslušné obecné alebo krajské  
zastupiteľstvo.  
3.7 Estónsko  
24  
Kancelár spravodlivosti  
25  
Základný dokument: zákon o kancelárovi spravodlivosti  
23 Supplementary Report of the Danish Parliamentary Ombudsman to the UN Committee on the Rights of the  
25 Õiguskantsleri seadus. Dostupné na: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014008?leiaKehtiv [cit. 12.05.2022].  
15