Tézy k návrhu Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky o zozname voľnočasových aktivít a maximálnej výške príspevku
na úhradu voľnočasových aktivít
Vo vykonávacom predpise, ktorý pripraví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s úlohami, ktoré vyplývajú z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude
1. ustanovený zoznam voľnočasových aktivít, na úhradu ktorých môže byť príspevok na financovanie voľnočasových aktivít použitý; tento zoznam voľnočasových aktivít bude rozdelený
a) na voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania,
b) na voľnočasové aktivity v oblasti športu,
2. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovená maximálna výška príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu.